Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2475

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawa roslin pod oslonami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania systemu termowizyjnego w oparciu o kamerę AGEMA 880 LWB w uprawach pod osłonami.
EN
This paper presents the possibilities of using the thermovision system in hot-bed cultures. The system was based on camera AGEMA 880 LWB.
PL
Hydrożele stają się coraz bardziej popularne w ogrodnictwie. Dlatego też w pracy przedstawiono możliwości wykorzystania hydrożeli w produkcji pod osłonami. Hydrożele jako komponenty podłoży, wywierają korzystny wpływ na ich właściwości fizyczne oraz chemiczne. Dzięki właściwości zatrzymywania dużych ilości wody i udostępniania jej roślinom poprawiają warunki wzrostu i plonowania roślin. Hydrożele spełniają także istotną funkcję w ochronie środowiska, ograniczając przemieszczanie nawozów i środków ochrony roślin do wód podziemnych.
EN
The hydrogels become more and more popular in horticulture. The usability of hydrogel in horticultural production in greenhouses was presented in this paper. As a component of horticultural beds the hydrogel changes their chemical and physical properties. Gel is able to hold much water supplied to plants and improves the conditions of growing, developing and yielding of the plants. Hydrogels are also important in environment protection, because they reduce the penetration of fertilizers and pesticides into undeground waters.
PL
Korzystne warunki ekonomiczne dla produkcji warzyw pod osłonami, brak konkurencyjnego importu w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nie sprzyjały unowocześnianiu stosowanych technik i technologii w tym dziale ogrodnictwa w Polsce. Rezultatem tego były niskie przeciętne plony przy wysokich nakładach energetycznych. Tak więc ta mało efektywna gałąź produkcji znalazła się w kryzysie w okresie transformacji gospodarczej Zmniejszeniu uległa powierzchnia czynnych produkcyjnie szklarni i tuneli foliowych. Począwszy od 1990 r. - w warunkach otwartej gospodarki, a więc również konkurencyjnego importu, przy znacznie wyższych niż w latach 80. cenach środków produkcji - znaczna liczba producentów warzyw spod osłon wycofała się z produkcji. Z drugiej strony te trudne warunki ekonomiczne skłoniły szereg gospodarstw do rozpoczęcia procesów modernizacyjnych polegających na stosowaniu w szerszym zakresie postępu biologiczno-technicznego. W wyniku tego w 1995 r. w Polsce przestała się zmniejszać powierzchnia uprawy warzyw pod osłonami. Zanotowano powstawanie nowych gospodarstw i rozbudowę istniejących. W latach 1995-1996 wyraźnie zmniejszyła się dynamika wzrostu konkurencyjnego importu warzyw spod osłon do Polski. Kontynuowanie procesów unowocześniania w polskiej gospodarce warzywniczej pod osłonami jest niezbędne, bowiem po przystąpieniu do Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej nie będzie ochrony celnej, a nasi producenci warzyw spod osłon spotkają się z bardzo ostrą konkurencją szczególnie takich krajów jak Hiszpania, Holandia czy Belgia. W tej sytuacji konieczne dla polskiej produkcji warzyw spod osłon jest poszukiwanie takich rozwiązań technicznych i technologicznych, które będą w stanie zapewnić najkorzystniejszy stosunek zaangażowanego kapitału do uzyskiwanej wartości produkcji.
RU
Выгодные экономические условия для производства овощей закрытого грунта, отсувтствие в Польше в семидесятых и воьмидесятых годах конкурентного импорта не способствовало модернизации применяемых в данной области техник и технологий. Это привело, при высокаих энергетических затратах, к низкому уровню среднего урожая. Таким образом, в период хозяйственной трансформации, эта мало эффективная отрасль производства нашлась в кризисном состоянии. Уменьшилась производственная площадь теплиц и туннелей под пленкой. Начиная с 1990 г. - в условиях свободного хозяйствования, а следовательно и конкурентного импорта, при более высоких, чем в 80 - х годах, ценах средств производства - значительное число производителей овощей закрытого грунта отошла от производства. С другой стороны, эти трудные экономические условия принудили ряд хозяйств приступить к процессам модернизации заключающимся в более широком применении биологическо-технического прогресса. В результате этого в 1995 г. в Польше затормозилось уменьшение возделывания овощей закрытого грунта. Отмечено было появление новых хозяйств и расширение существующих. В 1995-96 гг. значительно уменьшилась динамика роста конкурентного импорта в Польшу овощей закрытого грунта. Дальнейшая реализация процессов модернизации в польском овощеводстве необходима также в связи с тем, что после приступления к совместной сельскохозяйственной политики Европейской Унии не будет таможенной охраны, а наши производители овощей закрытого грунта столкнутся с очень острой конкуренцией, особенно таких стран, как Голландия или Бельгия. В этой ситуации польское производство овощей закрытого грунта должно осуществлять поиски таких технических и технологических решений, которые будут в состоянии обеспечить наиболее выгодное соотношение капиталовложений и получаемой стоимости продукции.
EN
Profitable economic conditions for vegetables produced under shields /glasshouses, film tunnels, frames/ as well as the lack of strong competition from import, did not contribute well to the process of modernization of technics and technologies used in this branch. This has resulted in low average yields and high energetic costs. During the period of economic transition this not very effective production was faced with crisis. The number of working glasshouses and film tunnels was diminished. Since 1990 in the framework of open economy, that also meant stronger import competition, and with much higher prices of inputs large number of vegetable producers have quitted production under shields. On the other hand, difficult economic conditions under new economic system have made many farmers modernizing their production processes. Especially biological progress has been used to the larger extend. As the result, since 1995 the area of vegetables produced under shields has not been decreasing any more. New farms have been established and some of the old ones have been expanded. In the years 1995-1996 the pace of increase of import was reduced. Continuation of the process of modernization of Polish vegetable production under shields is very important in the light of future integration with the EU. Border tariffs will disappear then. Polish producers will meet strong competition from Spain, Holland or Belgium. It is thus necessary to seek for such technical and technological methods which will assure effective rate between engaged capital and the value of the production obtained.
first rewind previous Strona / 124 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.