Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek hotelowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W okresie po II wojnie światowej w wyniku wzrostu zapotrzebowania na usługi noclegowe nastąpiła transformacja sektora hotelarskiego. Obserwuje się przyspieszenie procesów koncentracji, a na rynku coraz ważniejszą rolę odgrywają korporacje hotelowe. Dzięki dużym zasobom kapitałowym, sieciowej strukturze, angażowaniu do pracy wysoko kwalifikowanego personelu są liderami innowacji na rynku, uzyskują przewagę konkurencyjną. Po roku 1989 obserwuje się w Polsce coraz szersze wchodzenie na rynek międzynarodowych korporacji hotelowych. W wyniku ich rozwoju struktura polskiego rynku hotelowego ulega zmianom. Działalność dużych korporacji przynosi zarówno korzystne zmiany, ale niesie także pewne zagrożenia. Celem artykułu jest identyfikacja prawidłowości rozwoju międzynarodowych korporacji hotelowych na rynku w Polsce. Jako metodę badawczą przyjęto analizę wyników różnych raportów dotyczących rynku hotelowego, rezultaty własnych badań i przemyśleń.
EN
The aim of the article is to identify the main market failures in the opinion of hotel managers from the Lower Silesian and Opole voivodeships. Research for work was carried out in 2020. Four research methods were used: literature review, document analysis, deduction, and a diagnostic survey. The analysis of the research results showed that information asymmetry, too wide access of customers to public services, periodic shortages on the market of specific products or services and market monopolization are the main problems of the hotel markets reported by the respondents. Control of the quality and prices of services and products, subsidies to enterprises and preferential conditions for foreign capital are the most frequently indicated methods of state interference in the hotel market. The assessment of the degree of state intervention made by the respondents was not related to the organizational and functional features of their hotels.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja głównych niedoskonałości rynku w opinii menedżerów hoteli z województw dolnośląskiego i opolskiego. Badania przeprowadzono w 2020 roku, wykorzystując cztery metody badawcze: przegląd piśmiennictwa, analizę dokumentów, dedukcję oraz sondaż diagnostyczny - technikę ankietowania. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że asymetria informacji, zbyt szeroki dostęp klientów do usług publicznych, okresowe braki na rynku określonych produktów lub usług oraz monopolizacja rynku to główne problemy rynków hotelowych zgłaszane przez badanych. Kontrola jakości oraz cen usług i produktów, dotacje dla przedsiębiorstw i preferencyjne warunki dla kapitału zagranicznego to najczęściej wskazywane przez respondentów sposoby ingerencji państwa w rynek hotelowy. Ocena stopnia interwencjonizmu państwowego dokonana przez respondentów nie wiązała się z cechami organizacyjno-funkcjonalnymi ich hoteli. Słowa kluczowe: rynek hotelowy, zawodność rynku, interwencjonizm państwowy, województwo dolnośląskie, województwo opolskie.
PL
Istnieje wiele form pośrednictwa w dystrybucji usług hotelarskich. W artykule przedstawiono bezpośrednie oraz pośrednie kanały dystrybucji. Opisano ich wady i zalety. Wskazano, jakie korzyści wynikają dla przedsiębiorstw hotelarskich decydujących się na dystrybucję pośrednią oraz bezpośrednią. Hotelarstwo, to jedna z dziedzin gospodarki będących w czołówce pod względem wykorzystywania w swojej działalności, również w dystrybucji i sprzedaży, nowoczesnych rozwiązań technoiogicznych, zwłaszcza informatycznych. Pionierami w świecie sprzedaży usług turystycznych on-line były GDS-y, czyli globalne systemy dystrybucji. Z uwagi na stosunkowo wysokie koszty ten kanał dystrybucji jest polecany dużym, sieciowym obiektom. W artykule zwrócono też uwagę na dynamicznie rozwijające się OTA, czyli Online Travel Agencies. Dystrybucja usług przez OTA jest stosunkowo tania dla hoteli. Jedynym kosztem jest prowizja wypłacana za każdą zrealizowaną rezerwację. OTA są najbardziej odpowiednie dla małych, niezależnych hoteli, chociaż znajdują zastosowanie również w obiektach sieciowych.
EN
There are many forms of intermediation in the distribution of hotel services. The article presents direct and indirect distribution channels. Their advantages and disadvantages have been described. It was Indicated what benefits result for hotel enterprises that decide on indirect and direct distribution. Hospitality is one of the areas of the economy that is at the forefront in terms of using in its operations, also in the distribution and sale, modern technological solutions, especially IT. The pioneers in the world of online travel services sales were GDSs - global distribution systems. Due to the relatively high costs, this distribution channel is recommended for large chain hotels. The article also draws attention to dynamically developing OTA - Online Travel Agencies. Distribution of services by OTA is relatively cheap for hotels. The only cost is the commission paid for each completed booking. OTAs are the most suitable for small, independent hotels, although they are also used In large chain hotels.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.