Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ward method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Stosowane w praktyce metody wyłaniania grup w populacji skończonej zwykle nie zawsze prowadzą do utworzenia grup spójnych. W 1985 r. Zdzisław Hellwig zasygnalizował potrzebę konstrukcji takich metod grupowania tworzących grupy spójne. W niniejszej pracy spójność zbioru elementów jest ściśle wiązana z pojęciem sąsiedztwa elementów. Wprowadzona jest definicja dyskretnego zbioru elementów sąsiadujących. Następnie przystosowano znaną metodę Warda do tworzenia grup elementów sąsiadujących ze sobą. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest pokazanie, że klasyfikacja internetowych rachunków bankowych oparta na cechach niemierzalnych stanowi ważne uzupełnienie wyników uzyskanych metodami klasycznymi. Dane wykorzystane do sformułowania ocen subiektywnych uzyskano w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów szczecińskich uczelni wyższych. Obejmowały informację niepewną, intuicyjną (np. niezawodność, bezpieczeństwo, przyjazność konta). Do reprezentacji cech niemierzalnych wykorzystano zmienne symboliczne z wagami.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show that classification of Internet banking accounts based on nonmeasurable features determines results achieved using classic methods. Data used for formulating subjective evaluations were obtained as a result of the questionnaire survey conducted amongst students of Szczecin universities. The data included unreliable, intuitive information such as e.g. reliability, safety, friendliness of the account. Symbolic variables with weights were used for the representation of nonmeasurable features.(original abstract)
XX
W pracy analizowano wyniki głosowań przeprowadzonych w Sejmie VI kadencji. Kadencję podzielono na trzy okresy, których punktami granicznymi były wybory do Parlamentu Europejskiego oraz katastrofa smoleńska. Z badań wyeliminowano głosowania, w których udział głosów "za" lub "przeciw" nie przekraczał 10%. Na podstawie tych głosowań nieoczywistych wyodrębniano grupy posłów głosujących jednorodnie w analizowanych okresach. Stwierdzono dużą stabilność głosowań, co było spowodowane dominacją trzech sił politycznych: koalicji, PiS-u i lewicy. Ze względu na narzucaną dyscyplinę partyjną wydaje się, że w Sejmie tym wystarczyłoby 7 posłów (z nierówną liczbą "głosów"), bo tyle zasadniczych grup wskazała analiza skupień.(abstrakt oryginalny)
EN
Voting taken during the VIth term of the lower chamber of Polish Parliament has been analyzed in the paper. The term was divided into three parts delimited by European Parliament elections and Smolensk plane crash. Voting with smaller than 10% "yes" or "no" votes has been eliminated from the analysis. Homogeneous groups of parliament members were found. Political scene was dominated by three main powers: ruling coalition, PiS party and left wing parties. Due to voting discipline imposed by the leaders it seems that it would be enough to have just seven MPs (with non-equal number of votes), the number suggested by the results of cluster analysis.(original abstract)
XX
Celem pracy jest przedstawienie procedury pozwalającej na obiektywne przerwanie procesu aglomeracji metodą Warda przez odrzucenie hipotezy statystycznej głoszącej, że badana zbiorowość jest jednorodna i nie powinna być dzielona na podzbiory. Podejście to zostało zaproponowane przez Sokołowskiego w 1992 r., a formuły wartości krytycznych podano dla liczby obiektów w = 49. (fragment tekstu)
EN
A one-sided homogeneity test allowing to stop an agglomerative process in Ward's method is presented in the paper. This approach has been proposed by Sokołowski in 1992, but critical values have been given only for n = 49. The results for n = 16 are presented in this paper. Rough critical values are found by analysis of data sets generated by the multidimensional normal distribution. Then they are smoothed using some analytical functions dependent on a number of object and the number of attributes. Functions appeared to fit extremely well. If hypothesis H0 about the homogeneity is not true then at some stage of sub-groups agglomeration process the agglomerative distances are greater then they should be assuming the hypothesis H0 is true. (original abstract)
XX
W artykule przybliżono ideę metody DEA, przedstawiono jej podstawowy model oraz zaprezentowano dyskusje jednego z założeń metody DEA - o homogeniczności badanej grupy jednostek. (fragment tekstu)
EN
The article considers one of the most important postulates concerning the group of units that are examined using the Data Envelopment Analysis. The author presents the basic DEA model (CCR model) and empirically examines the sensitivity of the DEA results with respect to different cluster analysis methods used to preselect the group of units. (original abstract)
XX
Autorzy dokonali podziału gmin województwa kujawsko-pomorskiego metodą Warda. Jako kryterium podziału przyjęli poziom życia wyrażony za pomocą cech diagnostycznych. Uzyskali w ten sposób sześć względnie jednorodnych grup gmin.
EN
Territory of Kujawy-Pomorze Province have parted with Ward's method in article. The level of life expressed of the diagnostic features has accepted as criterion of division the populace. Six relatively homogeneous groups have got. (original abstract)
EN
The purpose of the article is the analysis of transitory pensioners touristics departures. The research was carried out basing on a representative research result of individual transitory domestic departures in 2009 where pensioners participated in. As investigative instrument the autor chose the multidimensional correspondence analysis. The results of research were presented in a tridimensional area. The Ward's method was used in research due to bif number of variants of analyzed variables. This method permitted the assignment of coherence between variable variants.
XX
Rozwijające się technologie mają istotny wpływ w pobudzanie wzrostu gospodarczego; towarzyszą nam, na co dzień i wkraczają w nasze życie w coraz większym zakresie [Rudnicki i Jabłoński, 2011]. Nowe technologie odmieniły sposób komunikowania się ludzi, sposób ich zachowań oraz myślenie. Zachodzące zmiany związane ze skutkami rewolucji technicznej, a następnie rewolucji informacyjnej doprowadziły do powstania cywilizacji informacyjnej. Pierwsze wzmianki na temat cywilizacji informacyjnej znajdujemy w pracach japońskiego socjologa T. Umesao w 1963 roku. Społeczeństwo informacyjne to: "Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji" [Bliźniuk i Nowak, 2005] - I Kongres Informatyki Polskiej. Wraz z upływem czasu definicje te podlegają ciągłym modyfikacjom. Społeczeństwo informacyjne jest kształtowane głównie przez informatykę, nauki inżynierskie, nauki ekonomiczne i polityczne(fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono wyniki klasyfikacji 16 punktów pomiarów kierow-ców na granicy Szczecina ze względu na charakterystyki ruchu pojazdów, takie jak typ po-jazdu, liczba osób w pojeździe, źródło, cel, motywacja i częstotliwość podróży. Przed prze-prowadzeniem klasyfikacji punkty pomiaru zostały scharakteryzowane przez zmienne sym-boliczne z wagami, które odzwierciedlały częstotliwości występowania poszczególnych wa-riantów cech w odpowiedziach kierowców. Celem klasyfikacji było wyznaczenie punktów na granicy miasta o podobnej charakterystyce ruchu pojazdów. Wyniki mogą być bardzo użyteczne przy planowaniu restrukturyzacji ważnych węzłów komunikacyjnych miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of classification of 16 points of measurement of drivers on the border of Szczecin based on traffic characteristics such as vehicle type, num-ber of people in the vehicle, destination, purpose, motivation and frequency of travel. Before the classification, the measurement points were characterized by symbolic variables of weights that reflect the frequency of occurrence of the different options of characteristics in drivers' responses. The aim of the paper is to determine points of similar vehicle traffic char-acteristics on the border of the city. The results can be very useful when planning a major restructuring of the hubs of the city.(original abstract)
EN
Tourist activity and travel constitute the function of the people's quality of life and indicate the level of civilizational development of the country. Tourism of young people has its separate, specific place in the trends in contemporary tourism. Students constitute a social group that has substantial free time resources at hand, and therefore, form one of the most touristically active society groups. This articles aims at analyzing tourist activity of Szczecin universities students, and in particular, in detecting the relations between the variables characterizing their holiday. Simple statistic methods in the field of structure analysis and multidimensional correspondence analysis were used as a scientific tool. The Correspondence Analysis module of STATISTICA 8.0 package was used for the purpose of calculations and graphic presentation.
11
Content available remote Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce
75%
XX
W opracowaniu dokonano oceny zróżnicowania potencjału produkcyjnego rolnictwa pomiędzy województwami Polski. Analiza dotyczyła średnich wyników z lat 2011-2013. Wykorzystano metody statystyki opisowej oraz metodę Warda. Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe dysproporcje dotyczą produktywności pracy oraz wyposażenia pracy w pozostałe zasoby produkcyjne, tj. ziemię i kapitał. Można przypuszczać, że właśnie te czynniki w największym stopniu decydują o potencjale i pozycji konkurencyjnej rolnictwa. Największym potencjałem rolnictwa wyróżniały się województwa warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, a najmniejszym województwa południowej i wschodniej Polski: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i śląskie. (abstrakt oryginalny)
EN
The study assesses the production potential diversity of agricultural in Polish regions in 2011-2013. The study used descriptive statistics and Ward's method. The analysis shows that the greatest disparities relate to labour productivity and equipment working in other productive resources, ie. land and capital. It can be assumed that these factors are the main determinants of potential and competitive position. The greatest potential for agriculture stand out Warmia-Mazury and zachodniopomorskie, whereas the smallest in voivodships in southern and eastern Poland: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie and śląskie. (original abstract)
PL
Celem artykułu jest analiza aktywności turystycznej emerytów i rencistów zamieszkujących województwo zachodniopomorskie a w szczególności wykrycie powiązań pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi ich wyjazdy turystyczne. Jako narzędzie badawcze wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji. Ze względu na dość dużą liczbę wariantów analizowanych zmiennych zastosowano metodę Warda, która umożliwiła wyznaczenie powiązań pomiędzy wariantami zmiennych.
EN
The purpose of the article is an analysis of tourism activity and pensioners living in West County in particular, to detect relationships between variables characterizing their vacations. The study used a multidimensional analysis of the correspondence. Due to the relatively large number of variants of the analyzed variables using Ward method, which allowed setting the links between the variants of variables.
XX
W opracowaniu dokonano oceny sytuacji finansowej powiatów województwa wielkopolskiego w 2008 r. Analizę przeprowadzono na podstawie wybranych wskaźników sytuacji finansowej. Przy zastosowaniu metody Warda wyodrębniono siedem klas typologicznych. Najlepszą sytuacją finansową cechowały się powiaty należące do klasy I: poznański i leszczyński oraz powiaty skupione w klasie III: jarociński, kolski, kościański, rawicki i szamotulski. Przemawiały za tym duża samodzielność finansowa i zdolność do realizacji wydatków inwestycyjnych oraz niski stopień obciążenia spłatą długu. Najgorsza sytuacja finansowa charakteryzowała powiaty należące do klasy V: czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki i turecki. Przyczyną tego były najniższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem, ograniczone możliwości podejmowania nowych działań inwestycyjnych oraz stosunkowo wysoki stopień zadłużenia i poziom jego spłaty. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents an analysis of financial situation in districts of Greater Poland Voivodeship in 2008. The analysis was based on selected indexes describing their financial situation. A typology of districts was conducted by means of Ward's method. Seven clusters were distinguished. The best financial standing was found for the following counties: poznański and leszczyński (cluster I), jarociński, kolski, kościański, rawicki and szamotulski (cluster III). They recorded high financial independence, high ability to make investement expenses and low burden with repayments. The counties: czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki and turecki had relatively the worst financial standing. This was caused by the lowest proportion of own revenues in budgetary revenues, limited ability to undertake new investment activities, as well as high indebtedness and burden with repayments.(original abstract)
XX
W artykule podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, jaki był poziom atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego w odniesieniu do przeciętnego poziomu wybranych zmiennych charakteryzujących tę atrakcyjność w roku 2011. Do badania wybrano zmienne diagnostyczne charakteryzujące środowisko przyrodnicze i poziom infrastruktury turystycznej. Jako narzędzie badawcze wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji na podstawie złożonej macierzy znaczników oraz metodę Warda. Zastosowanie tych metod pozwoliło wykazać, które powiaty odbiegają in plus i in minus od przeciętnego poziomu wybranych zmiennych charakteryzujących atrakcyjność turystyczną w województwie zachodniopomorskim oraz jakie są powiązania pomiędzy powiatami z punktu widzenia badanych zmiennych(abstrakt oryginalny)
EN
The article tries to answer the question about the level of tourist attractiveness of counties of West Pomeranian Voivodeship in comparison to an average level of selected variables describing this attractiveness in 2011. In the research there were used selected variables describing the environment and the level of tourist infrastructure. As a research tool there was used a multidimensional correspondence analysis based on the composed matrix of markers and Ward's method. The application of these methods allowed to show which counties differ positively and negatively from the average level of selected variables describing tourist attractiveness in West Pomeranian Voivodeship and what are the connections between the counties in terms of the tested variables.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania metod analizy skupień do oceny zróżnicowania zagrożenia ubóstwem w podregionach. Na podstawie danych dotyczących rynku pracy, wynagrodzeń i opieki społecznej, opracowanych na podstawie zasobów Banku Danych Lokalnych GUS (BDL) i ich weryfikacji zmiennościowo-korelacyjnej, określono zestaw cech diagnostycznych, które posłużyły do wyznaczenia skupień podregionów podobnych pod względem zagrożenia ubóstwem. Otrzymane rezultaty porównano z wynikami prac studialnych w zakresie przestrzennej dywersyfikacji oszacowań wskaźnika zagrożenia ubóstwem ARPR (at-risk-of-poverty rate) w 2011 r., przeprowadzonych przez Ośrodek Statystyki Małych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu we współpracy z ekspertami Banku Światowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the use of cluster analysis methods to assess the differentiation of risk ofpoverty in the Polish subregion. On the basis of data on the labor market, wages and social care, developed on the basis of the resources of the Local Data Bank of the CSO and their variable-correlation verification, the author has defined a set of diagnostic features used to determine the cluster of sub-regions similar in terms of risk ofpoverty. Results were compared with the results of study work in the field of spatial diversification of estimating at-risk-of-poverty rate (ARPR) in 2011 conducted by the Small Areas Statistics Centre of the Statistical Office in Poznań in cooperation with experts from the World Bank. (original abstract)
16
Content available remote Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce
75%
XX
W artykule przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polce. Do identyfikacji grup obszarów podobnych pod względem natężenia wybranych kategorii przestępstw wykorzystana została metoda Warda. Zobrazowano, jak zmieniała się struktura i dynamika przestępczości stwierdzonej w Polsce. Zwrócono uwagę na problemy związane z pomiarem zjawiska przestępczości oraz niektóre z czynników mogących wpływać na zmiany struktury i dynamiki przestępczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze spatial variation, structure and dynamic of crime rate in Poland. There was presented changes in the structure and dynamic of crime rate in Poland. To identify groups of poviats similar in terms of the intensity of selected categories of crimes there was used Ward's method. Special attention was paid to the problems associated with the measurement of crime. (original abstract)
PL
Opracowanie poświęcono zagadnieniu rozwoju rynków nieruchomości rolnych w Polsce, w układzie województw za cel główny stawiając określenie stopnia zróżnicowania województw pod względem poziomu rozwoju rynków nieruchomości rolnych. Szczegółowym analizom poddano: liczbę transakcji sprzedaży, wartość transakcji sprzedaży, powierzchnię sprzedaną, średnią cenę 1 ha użytków rolnych na rynku pierwotnym (sprzedaż przez Agencję Nieruchomości Rolnych) i wtórnym. Zakresem czasowym analiz objęto lata 2005-2015. Klasyfikację województw przeprowadzono przy zastosowaniu metody Warda. Dane do analiz pozyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
EN
The paper discusses the development of agricultural real estate markets in Polish voivodships. The main objective was to determine the degree of diversification of voivodships in terms of the level of development of their agricultural property markets. The area and value of agricultural land sold, as well as the average price per hectare of agricultural land sold by the Agricultural Property Agency and on the secondary market were examined in detail. The analysis covered the period between 2005 and 2015. The voivodships were classified by means of the Ward method. The data came from the Local Data Bank of the Central Statistical Office and the Institute of Agricultural Economics and Food Economy - State Research Institute.
18
Content available remote Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów
75%
XX
Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza społeczeństw informacyjnych w wybranych krajach. Jako narzędzie analizy wykorzystano taksonomiczną metodę Warda oraz metodę k-średnich(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to present methods of analysis of the information society. The k-means method and the Ward's method used to identify the types of the countries with different structures of information society(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba określenia tendencji zmian kondycji finansowej spółek branży spożywczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydzielenie grup typologicznych obiektów o podobnej dynamice badanego zjawiska. Do klasyfikacji dynamicznej wykorzystano funkcje trendu oraz macierz odległości dla danych przekrojowo-czasowych, na podstawie której sporządzono dendrogram hierarchicznej klasyfikacji spółek metodą Warda. Analiza dotyczy lat 2002-2009. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to determine the trend of changes of financial condition of the food industry companies listed on the Stock Exchange in Warsaw and the separation of typological groups of objects with similar dynamics of the studied phenomenon. For the dynamic classification there were used the features of trend and the distance matrix for cross-temporal data, based on which there was drawn the dendrogram of hierarchical classification of companies using the method of Ward. The analysis covers the period 2002-2009. (original abstract)
20
Content available remote Classification of Labor Markets in the Czech Republic
75%
EN
Geographic segmentation can be admitted in case of assuming the existence of barriers on the labor market. This may result in limitations of the labor market in a certain region with its specific characteristics and possible manifestations of significant inter-regional disparities. The fundamental task is to identify the territorial units facing the negative trends on the labor market. Cluster analysis can serve as one of the instruments for the identification of problems of the regions. Therefore the goal of the paper is to apply selected methods of hierarchical cluster analysis of data in order to identify and group problem areas in the Czech Republic, in the context of the labor market. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.