Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kulturní dědictví
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Montánní dědictví jako specifická forma reprezentace minulosti
100%
EN
Mining heritage covers a varied complex of elements or features used for representation and interpretation of values and meanings related to mining. Such a set of tangible and intangible remains from the past has commemorated us the significance of this field for the development of modern human society, and at the same time, when managed properly, it can function as an integrating element that improves the image of a place or strengthens local / regional identity. At the same time its research shows us specific historic or cultural meanings which are also important for modern society.
2
Content available remote Tradiční hliněná architektura v Íránu a způsoby její revitalizace:
84%
EN
The essay submits basic information about particular types of traditional earth architecture in Iran. The essay emphasizes the ethnological aspect of the researched theme. The continuous uninterrupted building activities in using the earth, which lasted nearby ten thousand years, resulted in houses, domes, prayer rooms, castles, palaces, and several towns, whereby traces left by this very long tradition can be found in the country even today. Notwithstanding the exceptional historical and architectural values of earth structures, it is possible to observe a plethora of historical buildings in modern-day Iran, which have survived as torsos to exemplify the former glory of earth architecture of this country. The activities connected with the revitalization of original earth architecture are bound to the activity of university and research institutions – Yazd, Tehran, Esfahak Mud Centre, which also are taken into consideration in the text.
CS
Studie přináší základní informace o jednotlivých typech tradiční hliněné architektury Íránu – o obytných stavbách a částečně i o stavbách technického charakteru. Důraz příspěvku je kladen na etnologický aspekt zkoumané problematiky. Rozebrány jsou principy místního stavitelství a základní konstrukční způsoby, jež mají tisíciletou tradici. První stopy osídlení iránské náhorní plošiny sahají do 8. tisíciletí př. n. l. Doslova uplácané hliněné objekty natěsnané těsně k sobě, tak vytvořily první lidská obydlí. Výsledkem nepřetržité stavitelské kontinuity ve využívání hlíny, trvající takřka deset tisíc let, byly domy, chrámy, modlitebny, hrady, paláce a několik měst, a stopy této velmi dlouhé tradice je možné v této zemi stále dohledat. Jedná se o symboly iránské historie, podobně jako i v sousedních regionech. Navzdory výjimečným historickým a architektonickým hodnotám hliněných staveb je v současném Íránu možné sledovat velké množství historických objektů (dokladů architektonického dědictví), a to především v extravilánech sídel, které jsou ponechány jako torza a dokreslují někdejší slávu hliněné architektury této země. Jsou nejen dokladem různých historických epoch regionu, ale dokumentují také tradiční stavební postupy a zároveň slouží jako vhodné předlohy a modely pro obnovu stávajících pozemních budov i pro současné použití v těch regionech, kde je dodnes hlína stále nejlepším možným řešením i u staveb žádajících současný standard bydlení. Aktivity spojené s revitalizací původní hliněné architektury, jsou vázány na činnost univerzitních a výzkumných pracovišť – Jazd, Teherán, experimentální centrum Esfahak a jsou v textu rovněž zohledněny.
3
Content available remote Nesnadná cesta knihovědy k dějinám knižní kultury
67%
EN
This text was presented on 9th May 2012 at the Librarian and Information Science Department, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava. The lecture was arranged by this Department, the Book Culture History Section at the Slovak National Library in Martin and the Slovak Academy of Sciences History Institute in Bratislava. The lecture demonstrates that the bases of Czech bibliological research are very closely interconnected with national retrospective bibliography and that this continuity carries on to this day due to personnel restraints. Hence even nowadays no difference is felt between historical bibliography and bibliology. However, historical bibliography is lacking a modern national plan for historical books fonds and ways to process them and make them digitally available. New bibliological research needs to be conceived separately and emancipated from routine bibliographical procedures. Bibliology should not be understood as static and positivistically oriented, but as an interdisciplinary field with links to literary history, art studies, musicology and so forth The sociocultural functions of the book should also be foregrounded, as should research into reading and the readership community from the standpoint of historical development. The pedagogical process should also be motivated by these considerations, which will help it begin to attain a higher standard with regard to bibliology and the history of book culture.
EN
The protection of cultural heritage and of cultural exchanges has a fundamental importance for promoting understanding between peoples, and the dissemination of culture for the well-being of humanity and the progress of civilisation. This idea introduces the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects; sadly, Czech Republic is not yet a contracting party to this convention. The paper introduces first some cases of the return of works of art which illustrate the problems of the international protection of cultural goods. The purpose of the contribution is to describe fundamental concepts and legal rules which regulate this field, with a special regard to international protection. The first part introduces the legal framework and definitions, pointing out to complicated relations of international conventions, European Union law and Czech law into which the EU legislation was partly implemented. The second part is dedicated to UNESCO and UNIDROIT conventions. The third part critically reflects the EU law and Czech internal legislation. The fourth part deals with private international law, again under a critical viewpoint. In conclusion the author remarks that, up to the present, the Czech literature has not paid to the topic the attention it deserves. She sums up that in the Czech public law the legal regulation should be simplified and made more transparent. Important role is played by the EU legislation and international conventions – the UNESCO convention has been implemented, as well as EU regulations and directives, however, the accession of the Czech Republic to the UNIDROIT convention for which the prerequisites have already been created in the internal law, is being delayed. As for the private substantive law, the starting point is the Civil Code which should be supplemented by the Act on return of illegally exported cultural goods as a lex specialis, the latter currently being rather neglected by Czech civilians. Within private international law, a special conflict-of-law rule would clear up the determination of the applicable law for a claim of restitution of illegally exported cultural goods and for a potential compensation of the owner or possessor being in good faith.
CS
Ochrana kulturního dědictví a kulturní výměna mají zásadní význam pro podporu porozumění mezi národy a šíření kultury pro blaho lidstva a pokrok civilizace. Touto myšlenkou je uvedena ve své Preambuli Úmluva UNIDROIT o právu na odcizené nebo nezákonně vyvezené kulturní statky, Česká republika bohužel prozatím není smluvním státem této úmluvy. Příspěvek nejprve uvádí některé případy navracení uměleckých děl, které se objevily v České republice i v dalších státech; na nich jsou ilustrovány problémy mezinárodní ochrany kulturních statků. Cílem příspěvku je nastínit vymezení základních pojmů a právních předpisů, jimiž je daná problematika regulována, se zvláštním zaměřením na mezinárodní ochranu. První část uvádí právní rámec a pojmové vymezení, přičemž autorka poukazuje na složité vztahy mezinárodních smluv, unijního práva a českého práva, do kterého byly zčásti implementovány unijní předpisy. Druhá část je věnována mezinárodním úmluvám UNESCO a UNIDROIT. Třetí část se kriticky zamýšlí nad unijním právem a českou vnitrostátní regulací. Čtvrtá část pojednává o mezinárodním právu soukromém, opět v kritickém srovnávacím pohledu. V závěru autorka uvádí, že česká literatura prozatím nevěnovala tématu takovou pozornost, jakou by si zasluhovalo. Shrnuje, že v českém veřejném právu by bylo vhodné právní regulaci zjednodušit a zpřehlednit. Významnou roli hrají unijní předpisy a mezinárodní úmluvy – úmluva UNESCO byla vnitrostátně provedena, stejně jako unijní nařízení a směrnice; stále se však odkládá přistoupení k úmluvě UNIDROIT, pro jejíž přijetí jsou dnes již vytvořeny předpoklady i ve vnitrostátním českém právu. V soukromém hmotném právu je východiskem občanský zákoník, k němu však nepochybně přistupuje jako lex specialis zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, který prozatím zůstává stranou zájmu našich civilistů. V mezinárodním právu soukromém by bylo vhodné zakotvit speciální kolizní normu, která by vyjasnila určení práva rozhodného pro nárok na navrácení nezákonně vyvezeného kulturního statku a pro případné odškodnění vlastníka nebo držitele v dobré víře.
5
Content available remote Česká příbuzenská terminologie v diaspoře: případ Vojvodovo (Bulharsko)
67%
EN
The article discusses Czech kinship terminology in a group of Czech-speaking protestants who lived in the village of Voyvodovo (Bulgaria) in the years 1900–1950. The author uses data from the re-emigrants from Voyvodovo, who settled after 1950 in the border regions of Czechoslovakia, and from their descendants. Kinship terminology is analysed in categories of nuclear family, further collateral relatives, more distant relatives, affines and the extension of kinship terms. On the basis of a structural analysis of kinship terminology of the Voyvodovo Czechs, the author argues that it is possible to speak about a correlation between the kinship terminology used and the type of kinship reckoning or the size and structure of the family households. No significant influence of Bulgarian on the Czech kinship terminology of the Voyvodovo Czechs has been recorded.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.