Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
PL
Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020
PL
Przedstawiono dynamikę ważniejszych wskaźników ekonomicznych górnictwa węgla brunatnego w latach I991-1997. Omówiono strukturę finansową przychodów, kosztów oraz zależność między majątkiem kopalń, a przychodami oraz kształtowanie się płynności finansowej i wykorzystania zdolności samofinansowania średniookresowych potrzeb inwestycyjnych.
EN
The article shows the dynamics of major economic parameters for the lignite mining in 1991-1997. It presents the financial structure of the revenues, costs, the relationship between the assets of mines and their revenues, and the structure of financial liquidity and the utilisation of self-financing capabilities for medium-term investments.
3
Content available Ekonomia a ład moralny
89%
4
Content available Wspomnienie o profesorze Ginterze Trybusiu
89%
PL
Wspomnienie o profesorze Ginterze Trybusiu
5
Content available Dwanaście zasad zarządzania doskonałego (ZD)
89%
PL
Dwanaście zasad zarządzania doskonałego (ZD)
6
Content available Kościół wobec problemów ekonomicznych
89%
8
Content available Eseje o ekonomii i jej ograniczeniach
77%
EN
Recenzja książki: Wyobraźnia ekonomiczna, Andrzej K. Koźmiński, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016, s. 310.
9
Content available remote Formalnoprawne uwarunkowania rozwoju sekurytyzacji w Polsce
71%
PL
W praktyce wymienia się różne techniki pozyskiwania kapitału przez spółki. Jednym z alternatywnych źródeł finansowania (w relacji np. do kredytu bankowego czy faktoringu) jest sekurytyzacja. Co więcej, łączy ona korzyści, jakie oferują kredyt (koszt) oraz faktoring (prostota pod względem technicznym). Celem artykułu jest przedstawienie sekurytyzacji jako jednego z możliwych narzędzi kapitałowego wsparcia przedsiębiorstw.
PL
Towarzyszy każdemu przejawowi ludzkiej aktywności. O ile go nie determinuje, to stara się opisać i uporządkować według swoich reguł. Teraz otworzyły się dla niej nowe możliwości, dotychczas niezbadane - ogromne obszary sieci globalnych. Ludzka działalność na tym polu podporządkowuje się zapewne jej prawom - prawom ekonomii.
11
Content available Sądy postulatywne w ekonomii głównego nurtu
71%
PL
Autor omawia rodzaje naukowych sądów postulatywnych, które spotykane są w ekonomii głównego nurtu. W artykule pokazano, w jaki sposób przyjmowane przez badaczy pewniki, zwłaszcza te dotyczące zachowania i zdolności poznawczych człowieka, mogą prowadzić do formułowania nieadekwatnych zaleceń czy wyciągania nietrafnych wniosków. Analizę ograniczono do ekonomii jako nauki nomologicznej.
12
71%
PL
Przyznanie Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii Thomasowi J. Sargentowi oraz Christopherowi A. Simsowi, jest dla autora okazją do refleksji na temat postępującego procesu specjalizacji w nauce. I o ile specjalizacja stanowi konieczny warunek rozwoju nauki, to autor ma wątpliwości, czy nadmierna specjalizacja w ekonomii będzie służyć gospodarce.
14
Content available remote Ekonomia dobrobytu społecznego w świetle teorii i praktyki
71%
PL
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie w teorii ekonomii dobrobytu problemów wynikających z nierówności społecznej. W krajach ekonomicznie silnych, z długim stażem gospodarki rynkowej, problem nierówności społecznej jest wnikliwie analizowany i różnymi sposobami neutralizowany, natomiast w Polsce zarówno w piśmiennictwie jak i w praktyce wciąż jest niedostrzegany, mimo że nierówność społeczna systematycznie narasta, o czym świadczą coraz częstsze konflikty społeczne o bardzo szerokim zasięgu.
EN
In the article the attention has been paid to the importance of the prosperity economics theory problems resulting from social inequalities. In the economically strong countries having a long practice of market economy the problem of social inequality is clear-sightedly analysed and neutralised through different methods usage. In Poland it is still missed as in publications as in practice in spite of the fact that social inequality systematically increases what can be proved by more and more frequent social conflicts with very wide scope.
PL
Przedstawiono nowoczesną technologię przetwórstwa odpadów sztucznych (OTS) na pełnowartościowy substytut paliwa węglowego - KARBOTERM. Ta technologia umożliwia przeróbkę całgo strumienia OTS, bez wstępnej selekcji tworzyw oraz otrzymania produktu, który można sprzedawać zakładom koksowniczym i energetycznym.
EN
Modern technology of scrap plastic processing into the full-value substitute of coal - KARBOTERM has been presented. This technology makes possible to process the whole input of scrap plastics without preliminary selection and to obtain the product, which may be sold to coke works and power plants.
EN
Przedstawiono problematykę konkurencji w ujęciu historycznym na tle rozwoju teorii ekonomii. Przegląd teoretycznych stanowisk dotyczących zjawiska konkurencji jako mechanizmu ekonomicznego wskazuje, że nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia w kwestii znaczenia tej kategorii. Zasadniczo można wyróżnić dwojakiego rodzaju podejścia: dynamiczne - rozumiane jako proces rywalizacji oraz statyczne - rozumiane jako pewien stan końcowy.
PL
The problem of competitiveness in a historical depiction against a background of the evolution of the theory of economics is presented in the paper. The review of theoretical standpoints shows that there is no unambiguous solution to the problem. Essentially, there are two main approaches: static which is understood as a kind of a final state and dynamic understood as the process of competition. The first approach concentrates on the type of the state of the balance where competition between participants of a market exchange is arbitrated. The second approach points out the stability of the existing state of the balance and shows the procedures of market adaptation to the new balance when the previous state was being pushed out by a new one. In this comprehension the competitiveness is understood as an active process of making discoveries, creating knowledge, "creative destruction ".
17
Content available Leśnictwo w sektorowym rozwoju gospodarki w Polsce
71%
EN
The theory of sectoral economic development is evolving, as new forms of work organization and new economic sectors are created. Lack of clear definition of the economic sector makes it difficult to determine the impact of economic sectors on the development of the Polish forestry precisely. Forestry activities focus in three main sectors of the economy: agriculture, industry and services. In addition, they focus in three institutional sectors: the non−financial corporate sector, the household sector and the sector of government and in two ownership sectors: public or private one and in many co−operative sectors such as: forestry−wood, raw materials or defensive. Considering the place and the role of forestry from the viewpoint of the three−sector theory, it should be noted that most of the administrative and economic activities of the State Forests belong to the primary sector (agriculture). The industrial/manufacturing sector includes additional production associated with the wood and other forest products processing. This sector in the Polish forestry is currently neglected, but it used to be important, especially in the 1920−1930s. The tertiary sector comprises of services provided by the forestry, transport, construction and installation, training and leisure activities and others. This sector is growing rapidly and should endeavor to the commercialization of educational, recreational or defensive services, which are not currently measured. Analyzing the place of forestry among institutional sectors, we should state that forestry has the most significant importance in the non−financial corporate sector as the State Forests and forestry service companies (employing more than nine people) belong to this sector. In the household sector, there are small forestry service companies employing up to nine people and natural persons obtaining income from logging of private forests and other wooded lands. Whereas, in the government sector, there are mainly communal cities and municipal forests and traders running forestry activities in state forests of other ministries. Considering the development of the Polish forestry from the viewpoint of ownership sectors, it must be noted that since 2012 more people have been employed in the private sector and the gross added value of production has been higher in the private sector. The development of Polish, multifunctional forestry, in accordance with the principles of sustainable economic and social development, should be considered in the context of social needs and expectations, which change with the socio−economic development of the country.
18
Content available Zygmunta Załęskiego ekonomiczne aspekty agraryzmu
71%
EN
The aim of the paper is to present selected economic problems of Zygmunt Załęski (1892–1966), a leading organizer of new village movement from the times of the Second Polish Republic and an outstanding co-initiator of so-called “Wici” agrarism. During World War II under the German occupation Zygmunt Załęski performed a function as a director of Agriculture Department of the Government Delegation for Poland. Zygmunt Załęski left a multiplicity of socio-economic thoughts, from which only some, related to organization of national economy, mainly agriculture, rural reform, pricing, work and hidden unemployment have been selected and discussed by the authors.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych poglądów ekonomicznych Zygmunta Załęskiego (1892–1966), czołowego animatora ruchu młodowiejskiego z czasów II Rzeczypospolitej i jednocześnie wybitnego współtwórcy tzw. wiciowego agraryzmu.
19
Content available remote Wycena elementów systemu informatycznego
71%
EN
The paper discusses problems of economic valuation of the IS. Relationship between company's requirements for MIS and proper valuation of elements of information system is established. Economic methods for process and system valuation are introduced and described. Suggestions of identification in subjective aspects were presented. As a completion of the main train the research of changing initial value of capital through interaction with information sphere factors are presented. Nowadays, economic assessing of information processes and systems plays the most important role in decision making process, allowing to keep a proper relations between cost and benefits.
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.