Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura gleb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
|
|
tom 419
103-108
EN
Research was carried out on changes of the structure and physical condition of arable grey-brown podzolic soil, derived from silt formation, planted with onion. During die analysed period (12.04. - 20.07.1990) a crust repeatedly formed on the soil surface. Even though the crust was systematically removed, using hand- and horse-tools, it quickly reappeared because of rainfall. The crust did not have much influence on worsening the soil ability to respirate. Rain also caused the destruction of die aggregate structure and increased the density of the 0 - 8 cm layer, which was, subsequently, successfully restored by cultivation. The physical state of the soil during the analysed period was considered positive for the growth and development of plants.
PL
Przeprowadzono badania zmian struktury i właściwości fizycznych warstwy uprawnej gleby płowej (Haplic Luvisol) wytworzonej z utworu pyłowego w czasie wegetacji cebuli (Allium cepa L.). Stwierdzono, że w całym analizowanym okresie (12.04. - 20.07.1990) na powierzchni gleby tworzyła się skorupa. Mimo systematycznego niszczenia za pomocą narzędzi ręcznych i konnych, regeneracja skorupy następowała szybko, czemu sprzyjały intensywne opady deszczu. Obecność skorupy nie wpływała jednak na zdecydowane pogorszenie zdolności gleby do wymiany gazowej. Deszcz powodował również zanik struktury agregatowej i wzrost zagęszczenia w całej warstwie 0 - 8 cm, co skutecznie można było zlikwidować wykonując zabiegi spulcliniające. Stan fizyczny gleby w analizowanym okresie należy ocenić jako korzystny dla wzrostu i rozwoju roślin.
PL
Przeprowadzono morfologiczną analizę struktury gleby antropogenicznej na terenie po otworowej eksploatacji siarki w Jeziorku. Badania wykonano, wykorzystując zgłady jednostronne o wymiarach 8x9 cm. Zostały one sporządzone z próbek gleby z obiektów o różnym kierunku zagospodarowania i różnych etapach rekultywacji. W analizowanej glebie stwierdzono dominację struktury nieagregatowej, monolitycznej. Na niektórych zgładach widoczne były ziarna siarki elementarnej. Dzięki metodzie morfologicznej można było zidentyfikować w glebie antropogenicznej trzy podstawowe komponenty, które ją utworzyły. Był to materiał rodzimy, wapno poflotacyjne oraz osad ściekowy. Szczególnie w przypadku pola doświadczalnego, na którym zastosowano osad w formie mazistej, w powierzchniowej warstwie gleby widoczne były ślady wprowadzonej materii organicznej. Również tutaj zaobserwowano najkorzystniejszy typ struktury, charakteryzujący się pojawianiem agregatów i porów typu wydrążeń. Na niektórych zgładach odnotowano występowanie ciemnych plam hydrotroilitu (FeS·nH₂O).
EN
Morphological analysis of anthropogenic soil structure was carried out in Jeziorko on the area where previously the open sulphur mine exploitation was realized. Investigations were performed using the polished opaque soil blocks of dimensions 8x9 cm. They were made of the soil samples from the objects of various kind of reclamation, at different recultivation stages. In analysed soil the prevalence of the non-aggregate, monolithic structure was confirmed. On certain soil blocks the grains of elementary sulphur were visible. Owing to morphological method one could identify in the anthropogenic soil three basic components, which formed it. They consisted of a native material, post flotation lime and the sewage sludge. Especially in case of the experimental field, where the sludge was applied in form of mud, in surface soil layer the traces of introduced organic material were visible. Also in this case it was observed the most favourable type of structure characterized by formation of aggregates and cavity type pores. Dark spots of FeS·nH₂O occurred on certain soil blocks.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.