Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architektura zorientowana na usługi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Business Intelligence promises improved decision making. To meet the changing business requirements, BI has to reduce latency between data acquisition and decision. As a result of growing needs, concepts like Real Time, Active, Operational, Business Performance Management or embedded BI are introduced in the literature. Nevertheless, the technical implementation prevents the realization of these concepts. Thus, overloaded infrastructures and heterogeneous system landscapes avoid further evolution. To prevent this lack of system integration and performance, we address the changing BI paradigms through a service-oriented approach. Hence, the novel BI concepts and Service-oriented Business Intelligence (SoBI) theories are illustrated and combined in a uniform artifact. The construct is developed by using reference modeling. As a result, a SoBI reference architecture accrues, which becomes validated successfully and provides a basis for future implementations. This paper offers a flexible approach that reduces the latency in order of dynamic market environments.
PL
Inteligentne systemy komputerowe pomocne są w procesie wspomagania decyzji do zmieniających się wymagań biznesowych. System BI ma zmniejszyć opóźnienie między procesami akwizycji danych i podejmowania decyzji. Niemniej w praktyce trudna jest strona techniczna dotycząca realizacji tych koncepcji. Aby uniknąć problemów związanych z integracją i wydajnością systemu, możemy dostosować się do zmieniających się paradygmatów BI przez podejście zorientowane na usługi. Stąd nowe koncepcja BI zorientowana na usługi Business Intelligence. W publikacji przedstawiono elastyczne podejście, które zmniejsza opóźnienia w dynamicznym środowisku rynkowym.
PL
W pracy przedstawiono problemy wytwarzania efektywnych aplikacji rozproszonych ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania zorientowanego na integrację komponentów. Opisano metody komunikacji stosowane w aplikacjach rozproszonych oraz architektury oprogramowania, takie jak: SOA, ESB i SCA. Metody komunikacji obejmują standardy usług sieciowych XML Web services oraz RESTful Web services. Ponadto opisano wykorzystanie interfejsu programistycznego API jako nadbudowy nad usługami sieciowymi, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z usług sieciowych realizowanych w dowolnej technologii. Wskazano na rosnąca popularność RESTful Web services wynikającą między innymi z lepszych osiągów wydajnościowych i elastycznej konfiguracji.
EN
The paper presents integration oriented development methods of effective distributed applications. Existing software architectures were described including: SOA, ESB and SCA. Methods of distributed communication and integration were analyzed and compared. Described methods cover XML Web services and RESTful Web services. Additionally, the approach based on Application Programming Interface (API) was described as a method of integration that allows to use different low level communication mechanisms. It was noticed that RESTful Web services become more popular in use compared to XML Web services because of better performance and easier configuration.
PL
W pracy przedstawiono metodę wytwarzania aplikacji w architekturze zorientowanej na usługi, w której uwzględniono interoperacyjność i wiarygodność integrowanych elementów. Zaproponowano rozszerzenie istniejących algorytmów wyboru usług o analizę interoperacyjności oraz wykorzystanie ekspertowego systemu wyboru technik tolerowania błędów bazującego na klasteryzacji. Metoda została zaimplementowana jako system internetowy.
EN
The paper presents an integration oriented method of application development in SOA that considers interoperability issues and dependability of services. It is proposed to extend existing algorithms of service selection with dedicated interoperability constraints and to use an expert-based system based on clustering for selection of fault tolerance techniques. The method was implemented in a web-based system.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa często wykorzystują infrastrukturę informatyczną łączącą technologie różnych dostawców, kosztowną oraz trudną do utrzymania i rozwijania. Dla zasobów danych, które są często nicustrukturyzowanc, są określane specyfikowane usługi czyli grupy zadań umożliw-wiających realizację wymagań biznesowych. Projektowanie i implementację takich systemów umożliwia wykorzystanie architektury zorientowanej na usługi (SOA), z zastosowaniem której wiąże się duże nadzieje. W artykule omówiono tę architekturę oraz oddziaływanie SOA na środowisko Web.
EN
The contemporary enterprises often use information infrastructure connecting technologies from different suppliers, which is expensive and difficult to maintain and develop. For data {which are often unstructured), there are defined specific services, i.e. groups of tasks making it the realization of business requirements possible. The design and implementation of these systems is possible thanks to SOA (Services Oriented Architecture), which has a lot of hope connected with its use. This paper presents SOA and its influence for the Web environment.
5
75%
PL
Wytwarzanie aplikacji w architekturze zorientowanej na usługi wymaga zastosowania odpowiednich algorytmów wyboru usług, które będą zapewniały wytworzenie aplikacji o wymaganych parametrach jakościowych. Biorąc pod uwagę, że problem wyboru usług ma wykładniczą złożoność obliczeniową, stosowne są zarówno algorytmy dokładne jak i przybliżone. W pracy przedstawiono porównanie i analizę istniejących algorytmów wyboru usług w kompozycji usług złożonych. Algorytmy porównano w zakresie złożoności obliczeniowej i dokładności uzyskiwanych wyników. Ponadto przeanalizowano algorytmy stosowane w technologiach Internetu przedmiotów (Internet of things) oraz algorytmy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji. W niektórych przypadkach algorytmy zostały opracowane dla różnych poziomów złożoności modelu aplikacji, co również wpływa na ich charakterystyki.
EN
Application development in Service Oriented Architecture requires application of appropriate service selection algorithms that support achievement of required application quality. Both accurate and approximate algorithms are applied considering that the service selection problem has non-polynomial computational complexity. In this paper, existing service selection algorithms were analyzed and compared considering computational complexity and result accuracy. Additionally, algorithms that use artificial intelligence methods were described. Solutions dedicated to Internet of things were analyzed with respect to specific requirements and working conditions in this application area. In some cases, algorithms were designed for different complexity of the application model, which also influences their characteristics.
PL
Duża złożoność protokołów sieciowych i standardów rodziny WS-*, stosowanych w budowie usług sieciowych, spowodowała wzrost popularności architektury usług sieciowych wykorzystującej bezstanowe mechanizmy protokołu HTTP - REpresentational State Transfer (w skrócie REST).
EN
This article presents a brief overview of web services construction methods based on pure HTTP protocol features - REST.
PL
W pracy przedstawione zostały badania dotyczące wykorzystania systemu ekspertowego do zestawiania internetowych usług złożonych w dziedzinie Geograficznych Systemów Informacyjnych. W celu przeprowadzenia eksperymentu przygotowany został system komputerowy realizujący zaproponowaną przez autora metodę. Praca ta opisuje architekturę zaprojektowanego systemu, elementy składowe metody takie jak: baza wiedzy, ontologia dziedzinowa, semantyczny opis usługi, język specyficzny dla domeny oraz system produkcyjny, pełniący rolę doradcy inżyniera domeny. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostały wyniki badań wskazujące na przydatność metody oraz skuteczność wykorzystania systemu ekspertowego w rozwiązywaniu przedstawionych zagadnień. Oceny dokonano przeprowadzając zestaw symulacji określających poprawność wydawanych ekspertyz oraz czas odpowiedzi systemu opartego o obiektowo zorientowany silnik reguł.
EN
Results of research related to application of expert system in intelligent discovery and matchmaking of complex Web services within Geographic Information Systems domain are presented in the paper. To perform the experiment, the computer system has been prepared by the author to fulfill proposed method. The first part of the paper describes the architecture of designed system and its components: knowledge base, domain ontology, semantic description of services, domain-specific language and production expert system, acting as the domain engineer's advisor. In the second part of this article, research results were presented to indicate how useful the method was and the effectiveness of the expert system use in solving the raised issues. The evaluation has been carrying out by a set of simulations which determine the correctness of published expertise and the response time of a system based on object-oriented rules engine. The paper shows results of conducted simulations and the conclusions drawn from those results. Based on the opinions issued by the developed integrated expert system, it can be stated that it has acceptable correctness. Queries expressed in the DSL were of great diversity, in the context of established to obtain expertise. Despite the high level of flexibility to formulate these queries, conclusions presented by the system were consistent with the stated objective. Nowadays, the main criterion posed by Internet users is information time access. Studies have shown that in less than 10 seconds an answer of expert system, with an integrated knowledge base consisting of about one thousand to two thousand facts can be obtained.
8
Content available Problemy integracji aplikacji
63%
EN
An application integration is a combination of problems. Each organization and trading community has its own set of Integration Issues that must be addressed. Because of this, It is next to Impossible to find a single technological solution set that can be applied universally. Therefore, each application Integration solution will generally require different approaches. Although approaches to application Integration vary considerably, It is possible to create some general categories, which Include: Information-oriented, business process Integration-oriented, service-oriented, portal-oriented.
PL
Zaprezentowano kierunki rozwojowe obliczeń rozproszonych oraz ich wpływ na realizację nowego typu systemów informacyjnych. Systemy te są naturalnie wkomponowane w środowisko pracy użytkowników. Przedyskutowano metody ich implementacji z wykorzystaniem architektury SOA (dostępnych usług). Podano reprezentatywny przykład takiego systemu, tzn. tablicę interaktywną realizowaną w zespole badawczym.
EN
Developing trends of distributed computing and their impact on creation new types of information-processing systems are presented. These kinds of systems are naturally embedded in user environments. Suitable implementation methods based on SOA architecture (available set of basic services) are discussed. An representative example of such a system called interactive wall designed by our team is given.
PL
Wypracowanie szeregu rozwiązań dla sieci inteligentnych (smart grid) umożliwiło sformułowanie idei rynku mikrogridów, rozumianego jako miejsce wymiany towarów i usług na zasadach rynkowych w obszarze mikrogridu. Kon-cepcja rynku mikrogridów jest szczególnie atrakcyjna ze względu na potencjalne korzyści związane z łagodzeniem negatywnych skutków rosnącej liczby źródeł odnawialnych w sieci dystrybucyjnej. Aby realizować cele rynku mikrogridów konieczna jest co najmniej częściowa automatyzacja handlu. Standardowe podejście polega na wykorzystaniu systemów wieloagentowych i delegacji uprawnień do agentów programistycznych. Podejście takie rodzi jednak szereg problemów, z czego najbardziej istotne zagadnienia rozważamy w niniejszym artykule: problem dostępności technologicznej systemów wieloagentowych oraz problem dostosowania procesów decyzyjnych uczestników mikrogridu w zmiennych warunkach. Jako rozwiązanie pierwszego problemu proponujemy udostępnienie funkcjonalności systemów wieloagentowych na rynku mikrogridów w architekturze zorientowanej na usługi, która może być łatwo i niskokosztowo osiągalna w sposób masowy. Takie podejście jednocześnie wspiera zarządzanie procesami związanymi z interakcją na rynku mikrogridów poprzez me-chanizmy orkiestracji procesów i podejście zorientowane na model (model-driven approach).
EN
The latest developments in smart grid field have enabled the formulation of microgrid market idea understood as a commodities and services exchange on the market rules. The idea of microgrid market is particularly attractive due to potential benefits of mitigating the negative effects of increasing number of renewable energy sources in a distribution network. To achieve the aims of microgrid in this field, at least partial automation of trade is required. The standard approach is to use the multi-agent systems (MAS) and to delegate rights to software agents. In the paper we consider two issues: the problem of accessibility of MAS technology and the problem of adaptation of microgrids participation decision processes in a changing conditions. To solve the first issue we have proposed to provide the functionality of MAS on a microgrids market as a service-oriented architecture (SOA), which is reachable on a large scale. Such an approach supports also the management of processes related to the interactions on a microgrid market with processes orchestration and model-driven approach.
PL
Od 10 lat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego trwają prace nad przestrzenną bazą danych. Dane są udostępniane zarówno podmiotom fizycznym jak i prawnym oraz różnym instytucjom. W ostatnich kilku latach wskutek szybkiego rozwoju komunikacji sieciowej o zasięgu globalnym pojawiły się nowe możliwości prezentacji i udostępniania danych geodezyjnych. Celem artykułu jest prezentacja nowego modelu udostępniania danych przestrzennych nazywanego przetwarzaniem chmurowym (ang. Cloud Computing). Podłożem dla rozważań będzie przedstawienie ewolucji systemów geoinformacyjnych z ostatnich kilkudziesięciu lat pod kątem przechowywania i udostępniania danych przestrzennych. Na kanwie powyższych rozważań przedstawione zostanie wykorzystanie architektury przetwarzania chmurowego w systemach GIS, na przykładzie systemu MIIP (Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej) wdrażanego obecnie w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W artykule została przedstawiona technologia przetwarzania chmurowego jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na szybki i elastyczny dostęp do aktualnej informacji przestrzennej. W związku ze specyfiką danych cyfrowych (duża objętość danych) opisana technologia ma szczególne uzasadnienie, gdyż wiele istniejących projektów tego typu napotyka na problemy z odpowiednią wydajnością i przepustowością. Ciekawym przykładem zaimplementowania usług przetwarzania chmurowego w systemach geodezyjnych może stać się Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej tworzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, gdyż będzie to jeden z pierwszych systemów udostępnionych w takim modelu w Polsce. Zastosowanie modelu IaaS (Infrastructure as a Service) stworzy możliwości efektywnego wykorzystania Centrum Przetwarzania Danych UMWM tworzonego na potrzeby tego projektu, a także umożliwi jego szybką implementację w ośrodkach partnerskich.
EN
At the beginning of their evolution, Geographic Information Systems (GIS) were simply paper maps converted into digital format. After that, through the use of object-relational databases and by making the most of the fast growing Information Technology, Geographic Information Systems have become available to a wide range of users. The systems built were dedicated to efficient processing of large quantity of data rather than to fast and impressive presentation to a large number of users. The existing methods of spatial data sharing have become insufficient in the face of growing demand for high-speed network access and uniform global spatial information. The Interoperability Methodology strongly promoted by INSPIRE opened GIS systems to the idea of distributed systems. The co-operation between various GIS technology providers has become possible, but also it has paved the way to new prospects of the availability of GIS systems. The so called Service Oriented Architecture (SOA) or, in other words, a modern method of creation and management of information systems has become the technical response to the above requirements. The publication of the study conducted as part of the OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) and other technical committees connected with geoinformation was another important event. The use of OGC standards and SOA technologies opened up new opportunities for collaboration, cost reduction, ability to respond to changes (e.g. of the versions of standards). The SOA model enables sharing of hardware and software resources, called Cloud Computing. Apart from the SOA architecture, the basis for the development of Cloud Computing model is Virtualization Technology. Virtualization enables to increase the utilization of hardware resources, to maintain continuity of operations during maintenance works (e.g. equipment replacement) and helps to manage system environments in a flexible manner. Cloud Computing may be considered on three planes: applications available via web browser (SaaS . Software as a Service), applications and tools available via the Internet as a type of software platform (PaaS . Platform as a Service), servers, storage, and equipment delivered as a service (IaaS . Infrastructure as a Service). Using Data Processing Centres built in the IaaS model to handle GIS systems may become a turning point in terms of their performance and scalability, and the PaaS model in terms of simplicity of implementation. Using the discussed technology it is possible to design and implement a scalable system of Spatial Information with the use of a web browser. Thanks to the development of the technology under discussion and the use of appropriate programming interfaces, it will be possible to publish and process large volumes of GIS data and sharing them with any applications without the necessity to have one.s own Spatial Information Infrastructure. The Małopolskie Region Spatial Information Infrastructure system (abbreviated in Polish as MIIP ) implemented in the Marshall.s Office of the Małopolskie Voivodeship will be one of the first projects in Poland based on the IaaS model system. The architecture of modern Spatial Information Infrastructure has been shown on the example of MIIP with particular focus on the SOA approach and the Cloud Computing model. The aim of the project is not only to provide services giving access to spatial data but also to the whole Infrastructure of Spatial Information delivered as a service. As a result, the entities cooperating with the Marshal.s Office of the Małopolskie Voivodeship (such as municipalities) will be able to easily co-create, by way of relevant agreements, a uniform spatial information system without incurring the costs associated with maintaining own infrastructures. The result of this cooperation could be a coherent spatial database for the entire area of the Voivodeship.
PL
Opisano korporacyjną architekturę zorientowaną na usługi. Przedstawiono uzasadnienie biznesowe budowania nowoczesnego systemu informatycznego zorientowanego na odwzorowanie procesów biznesowych. Omówiono dwa podstawowe rodzaje architektury wraz z podstawowymi pojęciami, a także zaprezentowano dwa narzędzia służące do integracji systemów informatycznych.
EN
The article focuses on corporate service-oriented architecture. Rest part of the article is concentrated on business reasons of implementing modern business process-oriented Information system. Afterwards two basic types of architecture and the basic concepts are discussed, as well as two tools for system integration.
PL
Omówiono źródta i uwarunkowania rozwoju nowej koncepcji prowadzenia operacji militarnych zwanej walką sieciocentryczna. Przedstawiono jej reguty oraz sformułowano podstawowe wymagania systemowe i techniczne na infrastrukturę informacyjną systemu wspomagania dowodzenia. Podkreślono rolę technik informacyjnych w osiąganiu dominującej pozycji w walce. Szczególną uwagę zwrócono na te techniki informacyjne, które wyznaczać będą tempo oraz zakres osiągania przez sity zbrojne zdolności do prowadzenia operacji sieciocentrycznych.
EN
The origins and conditions of development of an emerging theory of war in the information age, called Network Centric Warfare, is presented in the paper. It describes the rules of conducting an advanced military operation in networked environment and specifiesthe basie requirements for command and control networking and information infrastructure development. The paper emphasizes a fundamental role of information technologies in achieving decision superiority. In particular, it describes selected technologies that significantly stimulate the scalę and progress in obtaining networked enabled capability.
14
Content available remote Medical prescription classification: a NLP-based approach
44%
EN
The digitization of healthcare data has been consolidated in the last decade as a must to manage the vast amount of data generated by healthcare organizations. Carrying out this process effectively represents an enabling resource that will improve healthcare services provision, as well as on-the-edge related applications, ranging from clinical text mining to predictive modelling, survival analysis, patient similarity, genetic data analysis and many others. The application presented in this work concerns the digitization of medical prescriptions, both to provide authorization for healthcare services or to grant reimbursement for medical expenses. The proposed system first extract text from scanned medical prescription, then Natural Language Processing and machine learning techniques provide effective classification exploiting embedded terms and categories about patient/- doctor personal data, symptoms, pathology, diagnosis and suggested treatments. A REST ful Web Service is introduced, together with results of prescription classification over a set of 800K+ of diagnostic statements.
EN
This article describes a method for determining patterns of adapters structures for systems using ESB bus. In the proposed method, we wanted the design of the master adapter structure to be determined by the appropriate division dedicated adapters. Created adapters are strongly connected internally, because the process of canonization allow you to communicate only with the processes in the same domain (functional area). In addition, we assumed that the set standards should lead to the elimination of critical points and bottlenecks of the built system, and increase efficiency in communication and effectiveness of resource management. The method was tested in the Tibco ESB environment, while working on a solution for the telecommunications operator.
PL
W artykule opisano metodę określania wzorców struktur adapterów dla systemów wykorzystujących magistralę ESB. W zaproponowanej metodzie, poszukiwane podczas projektowania adapterów wzorcowe struktury, są wyznaczane w wyniku odpowiedniego podziału adapterów dedykowanych. Utworzone adaptery są silnie związane wewnętrznie, ponieważ po procesie kanonizacji umożliwiają komunikację tylko z procesami tej samej domeny (obszaru funkcjonalnego). Dodatkowo założono, że wyznaczone wzorce powinny prowadzić do eliminacji punktów krytycznych i wąskich gardeł budowanego systemu, oraz wzrostu wydajności komunikacji i efektywności zarządzania zasobami. Metodę przebadano w środowisku Tibco ESB, podczas prac nad rozwiązaniem dla operatora telekomunikacyjnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.