Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 841

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zdalne nauczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
1
Content available remote Komputerowe wspomaganie edukacji personalizowanym e-learningiem
100%
XX
W artykule przedstawiono opis systemu komputerowego Studio-7 przeznaczone- go do wspomagania procesu nauczania studentów z wykorzystaniem Internetu. System opracowany w Instytucie Badań Systemowych (IBS) PAN został przetestowany w nauczaniu wybranych przedmiotów na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy, w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WSISiZ) w Warszawie. Opisano strukturę i funkcje systemu, zastosowane technologie informatyczne i algorytmy komunikacji ze studentami. System jest ciągle rozwijany w oparciu o zdobywane doświadczenie eksploatacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper a computer system Studio-7 to support the schooling process of university students with the help of Internet is presented. The system has been developed in the Systems Research Institute of Polish Academy of Sciences (IBS PAN) and tested successfully in several universities like the University of Nature and Technology (UTP) in Bydgoszcz, Pawel Wlodkowic' University in Plock and the Warsaw University of Information Technology in Warszawa. The structure and the functions of the as well as the applied information technologies and the algorithms for communication with students have been described. The system is all the time under development on the basis of the experience coming out from its operation. (original abstract)
2
Content available remote Problemy wyboru.Porównanie sytemów elaearningowych MOODLE i LAMS
100%
XX
Celem artykułu było porównanie systemów e-learningowych MOODLE i LAMS. W artykule zawarto wyniki badań realizowanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Centrum E-learningu MELCOE na Uniwersytecie Macquarie w Sydney. W przeprowadzonych badaniach zwrócono szczególną uwagę na aspekty związane z efektywnością i jakością opracowania, realizacją i ewaluacją szkoleń, szybkością funkcjonowania systemów, porównaniem narzędzi w obu aplikacjach oraz subiektywne opinie nauczycieli i studentów. Ponadto scharakteryzowano główne elementy współczesnego modelu nauczan(fragment tekstu)
EN
The aim of an article is comparison of MOODLE and LAMS e-learning systems. It presents the results of researches conducted together by Department of Management and Economics of Services (WZIEU ) at University of Szczecin and Macquarie E-Learning Centre of Excellence (MELCOE) of Macquarie University in Sydney. Particular attention was paid to following aspects: efficiency and quality of elaboration, implementation and evaluation of electronic courses, availability of tools, the way e-learning systems work and subjective opinions of teachers and students. Furthermore, the article describes basic elements of contemporary education model and fundamental aspects of electronic learning(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie oraz analiza roli, jaką w erze informacyjnej odgrywają nowe technologie w sferze społecznej i w edukacji. Artykuł obejmuje analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu dotyczącej z jednej strony aktualnie obowiązujących wzorców w tym zakresie, a z drugiej - występujących (i to zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) ograniczeń prawnych i quasi-prawnych. W tym aspekcie niezwykle istotne wydaje się zastosowanie nowego, zintegrowanego systemu informatycznego w działalności prowadzonej przez Polski Związek Łowiecki (w tym obok prowadzonej gospodarki łowieckiej również kwestie edukacji czy też nauki). Jako metodę badawczą w artykule przyjęto analizę literatury przedmiotu oraz case study. Postawiono hipotezę badawczą - Zastosowanie nowych technologii w sferze społecznej i edukacji wpływa na efektywność prowadzonych w jej zakresie działań. Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski, z których jednoznacznie wynika, że zastosowanie nowych technologii w sferze społecznej i edukacji podnosi efektywność prowadzonych działań (szczególnie w aspekcie konieczności ciągłego dokształcania). W pracy przedstawiono przegląd wybranej literatury przedmiotu, która może stanowić pewien wstęp do badań pilotażowych. Uwzględniono w nim pewien aspekt praktyczny, który z jednej strony umożliwia potwierdzenie postawionej hipotezy, a z drugiej - nie daje podstaw do jej uogólnienia na całą gospodarkę łowiecką (w ramach działań prowadzonych przez Polski Związek Łowiecki). W konsekwencji badania powinny być kontynuowane w celu zanalizowania całego zakresu gospodarki łowieckiej i ewentualnych zastosowań zintegrowanego systemu informatycznego w tym zakresie (abstrakt autora)
EN
The aim of the work is to characterize and analyze the role of new technologies in the social and educational spheres in the information age. The scope of the work covers the analysis of the national and foreign literature on the subject of currently applicable patterns in this field on the one hand, and both internal and external legal and quasi-legal restrictions on the other hand. In this respect, the application of a new, integrated IT system implemented by the Polish Hunting Association seems to be extremely important (in addition to the conducted wild game management, as well as educational and scientific activities). The analysis of the pertinent literature and case study were adopted as a research methods. The research hypothesis was put forward: "The application of new technologies in the social and education spheres affects the efficiency of activities carried out in its scope". On the basis of the conducted research, it was possible to draw conclusions, which clearly show that the application of new technologies in that respect increases the effectiveness of conducted activities (especially in the aspect of the need for continuous training). The paper presents only an overview of the selected literature on the subject, which may provide some introduction to pilot studies. It takes into account a practical aspect that firstly allows to verify the hypothesis, and secondly does not give grounds for generalizations concerning wildlife management (as part of the activities conducted by the Polish Hunting Association). As a result, the research should be continued to analyze the entire scope of the wildlife management and possible applications of the integrated IT system in that area. (author's abstract)
XX
Artykuł prezentuje standard elektronicznego egzaminowania QTI wraz z przykładowym egzaminem praktycznym ze statystyki na kierunku lekarskim. Przedstawia także opinie studentów dotyczące pilotażowego wdrożenia elektronicznego egzaminu jako formy zaliczenia przedmiotu "biostatystyka" po tradycyjnym kursie stacjonarnym. (abstrakt oryginalny)
XX
W XXI wieku pracodawcy wymagają od kandydatów na konkretne stanowiska przede wszystkim doświadczenia. Teoria poznana na studiach często ma niewiele wspólnego z pracą, jaką wykonuje się po ich zakończeniu. Ideą zrealizowanego w roku akademickim 2011/2012 pilotażu Programu L.I.F.E, łączącego rzeczywistość uczelnianą i biznesową, jest zmiana tej sytuacji. Pilotaż przeprowadził Instytut Wiedzy i Innowacji, a wzięło w nim udział ponad 270 studentów, pięć uczelni wyższych i 52 firmy. (abstrakt oryginalny)
6
Content available remote Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników
100%
XX
W artykule podjęto problematykę wdrażania gamifikacji w e-learningu w kontekście różnorodności typów uczestników kursu. Opisano elementy wspólne dla gier i edukacji, wskazano środki ich implementacji w e-learningu, przybliżono typologię uczestników systemów zgamifikowanych i wskazano środki implementacji kluczowych elementów gamifikacji adekwatne dla poszczególnych typów uczestników, charakteryzujących się specyficznym rodzajem motywacji wewnętrznej lub zewnętrznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the issues of implementing gamification in e-learning courses in the context of participant type diversity. It lists the key elements shared by games and education, describes how they can be implemented in e-learning, explains the typology of gamified system users, and suggests means of implementation of key gamification elements adequate for respective participant types, characterized by specific kind of intrinsic or extrinsic motivation. (original abstract)
XX
W obliczu szybko zmieniającej się sytuacji na rynku tylko odpowiednio wykwalifikowani specjaliści są w stanie nadążyć za zmianami. Stałe podnoszenie kompetencji pracowników i rozwijanie ich umiejętności to wymierne korzyści dla firmy. Tylko te, które zainwestują w ten proces, szkoląc swoich podwładnych, pozostaną konkurencyjne na rynku. (fragment tekstu)
XX
Nauczanie zdalne jest realizowane w wielu krajach, u nas też nie da się tego uniknąć. Aby jednak zaproponować taką formę kształcenia, trzeba się odpowiednio przygotować. E-learning staje się coraz bardziej atrakcyjną formą nauczania polegającą na wykorzystaniu multimedialnych możliwości komputera. Nowe sposoby zdobywania coraz głębszej wiedzy z różnych dziedzin służącego dalszemu rozwojowi kariery zawodowej, powoli zajmują miejsce tradycyjnych metod nauczania. Jedną z zalet tego nauczania jest równie efektywny pobyt w domu, klasie szkolnej czy sali konferencyjnej. Różne rodzaje symulacji na komputerach o coraz to większych parametrach dają nieograniczone możliwości poznawania otaczającego nas świata. Wiąże się to m.in. z opracowaniem materiałów dydaktycznych, środkami na realizację tego rodzaju prac i środkami przeznaczonymi na sprzęt informatyczny. Materiały udostępniane na tego typu kursach muszą być nie tylko zorganizowane w sposób prosty i czytelny, powinny też angażować studenta w prezentowane przez siebie treści poprzez wprowadzanie różnego rodzaju aktywności w postaci np. ćwiczeń czy quizów. (fragment tekstu)
EN
Rapid development of Internet impacts all disciplines of our life, we observe it also in education methods. Requirement of knowledge sharing demands reconnoitring and diagnosing of available and needed knowledge assets. Distance learning as a new and attractive form of education uses modem solutions from computer sciences well as telecommunication. The paper presents software creating distance learning environment, advantages and requirements of this kind of education. (original abstract)
XX
Edukacja zdalna istnieje w wielu formach, na przykład: przekaz telewizyjny, wideokonferencje, audio, video. Chociaż wszystkie oferują nauczanie na odległość, nie są pozbawione pewnych ograniczeń czasowych i przestrzennych. Ta sama wiedza w różnych punktach czasowych ma różną jakość. W przypadku aspektów przestrzennych problem jakości wiedzy staje się jeszcze bardziej widoczny, Metody uczenia na odległość z wykorzystaniem komputera są bardziej elastyczne w aspekcie czasu i przestrzeni, jednak daje się zaobserwować brak współpracy między instruktorem i uczącym się. Zdalne nauczanie wydaje się coraz atrakcyjniejszą metodą edukacji w wielu dziedzinach. LearningSpace oferuje środowisko sprzyjające opracowaniu i przeprowadzaniu kursów. Wyspecjalizowane bazy danych Lotusa dają studentom możliwość udziału w różnych ćwiczeniach, takich jak: rozwiązywanie problemu, dyskusja na dany temat oraz ćwiczenia uwzględniające korzyści nauki w grupach. Moduł Schedule i Media Center, służą do zbierania wiedzy przeznaczonej do przyswojenia przez studenta. Z czasem wiedza ta się dezaktualizuje, pojawiają się nowe fakty, burzliwy rozwój cywilizacyjny również przyczynia się do zmiany wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości LearningSpace w zakresie zarządzania wiedzą w procesie edukacji na odległość. (fragment tekstu)
XX
Zakres zastosowań technik zdalnego uczenia w zarządzaniu kontaktami z klientami jest znaczący i w związku z rozwojem inicjatyw CRM oraz rozpowszechnianiem się metod nauczania na odległość będzie się poszerzał. Widać jednocześnie, że zarządzanie kontaktami z klientami i stosowanie zdalnego uczenia mają wiele aspektów i przedstawiony w artykule obszar wspólny stanowi tylko mały wycinek każdego z tych zagadnień. Żadne z nich nie determinuje rozwoju drugiego, pokazane zależności mają raczej charakter pośredni. Przeprowadzona dyskusja pokazuje również, że realizując strategię CRM lub wprowadzając zdalne uczenie trzeba patrzeć na problem szeroko, mając perspektywę wszystkich procesów zachodzących w organizacji. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono problem homogeniczności dotyczącej zarówno pisowni, jak i znaczenia pojęć używanych w kursach e-learningowych opracowywanych przez zespoły międzynarodowe. W pierwszej części pokazano, w jaki sposób brak homogeniczności pojęć wpływa na proces tworzenia treści kursów. Następnie przedstawione zostały zasady i narzędzia pozwalające na uzyskanie homogeniczności pisowni i znaczenia pojęć. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to identify the lessons and challenges concerning e-learning in military organisations. The study analyses the cases of the U.S. Armed Forces and NATO distance learning programmes. Firstly, it points out cultural, technological, organisational and financial barriers to develop efficient and effective e-learning solutions in the military environment. Secondly, it discusses the challenges to measure the effectiveness of such initiatives. Thirdly, it presents the NATO attempts to combine technological, economic and pedagogical issues in one comprehensive e-learning concept. Then, it discusses the potential of e-learning technologies applicability in the Polish Armed Forces. Finally, it provides the recommendations for the Polish Armed Forces how to plan and implement distance learning solutions.
13
100%
XX
W interesie każdego przedsiębiorstwa, w tym banku, jest to, aby jego działalność była uznana przez podmioty z bliższego i dalszego otoczenia za zgodną z zasadami etycznymi. Jednak aby to osiągnąć, konieczne jest, by wszyscy członkowie organizacji postępowali moralnie. Służy temu wdrażanie programu etycznego. Jego poprawne przygotowanie nie gwarantuje jeszcze sukcesu w jego wdrażaniu. Istotne jest komunikowanie szerszej społeczności tego, co jest w nim zawarte. Aby zwiększyć skuteczność działań podejmowanych w tym zakresie, warto skorzystać z możliwości, które stwarza Internet i edukacja zdalna. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób można wykorzystać standardowe narzędzia systemów e-learningowych do upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych?(abstrakt autora)
EN
In the interest of each company, including a bank, is that its activity is considered by the entities of its environment, as a compatible with ethical principles. However, in order to achieve it, it is necessary that all members of the organization act morally. This is achieved by implementing an ethical program. Its correct preparation does not guarantee the success of its implementation. It is important to communicate to the wider community of what is contained in them. To increase the effectiveness of the activities taken in this regard, it is worth to take advantage of the opportunities that internet and the distance education provide. The paper aims to answer the question: how can we use the standard tools of e-learning systems to promote ethical programs among the bankers?(author's abstract)
XX
Szkolna sala gimnastyczna, w niej kilkanaście rzędów krzeseł wypożyczonych z gminnego ośrodka kultury. Kiedyś tak wyglądały przygotowania do akademii - uroczystości, w których obowiązkowo uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele, organizowanych z okazji różnych świąt państwowych i rocznic uznawanych za ważne. Pośrodku mniejszy ekran, a na nim napis: sympozjum Sztuka zdalnego nauczania - inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku, ZSS Sułkowice-Bolęcina, 27 stycznia 2012 roku.(fragment tekstu)
XX
Rozwój nowoczesnych technologii komunikacji powoduje ich przenikanie do każdej dziedziny życia społeczno-gospodarczego, w tym również na rynek usług edukacyjnych. Rozpowszechnienie wśród młodego pokolenia, jak również osób starszych Internetu oraz komunikatorów wirtualnych wymusza dostosowanie metod i ścieżek nauczania do potrzeb potencjalnych odbiorców. Tym samym rola marketingowego wykorzystania e-learningu na uczelniach wyższych w obecnej sytuacji rynkowej, to jest pogłębiającego się niżu demograficznego, ogólnogospodarczego kryzysu i ostrej walki konkurencyjnej, nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod kształcenia na odległość, czy to w formie uzupełniającej, czy też kompleksowej, zwiększa szanse na utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej oraz osiągnięcie sukcesu rynkowego w przypadku każdej uczelni, bez względu na to, czy działa ona w sektorze publicznym, czy niepublicznym. W tym drugim przypadku wykorzystanie e-learningu może oznaczać jedną z dróg do zapewnienia status quo między jakością kształcenia, liczbą rekrutowanych studentów i pozycją rynkową uczelni.(fragment tekstu)
EN
E-learning as a modern possibility for increasing the interests of students in specific fields is very important tool within contemporary educational market. High level of competition, globalisation, development of new technologies and sociological changes cause a lot of difficulties on contemporary market, especially in services like education. The article describes the advantages and threats that can occur during the process of implementation e-learning platform at private university. Due to the target market (young generation of students) the role of e-learning and IT is increasing. Younger people like the usage of new technologies in everyday life and moreover in their education. That is the main reason why e-learning is going to influence education market very much. The authors present their own experience and issues with e-learning both from technical and study programmes point of view. To show the influence of e-learning on students additional research in the future should be conducted.(original abstract)
16
Content available remote Ocena oferty e-learningowej poznańskich uczelni publicznych
100%
XX
Rozwój Internetu poprzez rozbudowę sieci teleinformatycznych, zwiększenie przepustowości łączy i poprawiająca się dostępność do niej również w mniejszych miejscowościach sprawiają, że oczekiwania potencjalnych studentów w zakresie ograniczenia konieczności dojeżdżania na zajęcia i obniżenia kosztów studiów są coraz większe. Sprzyja temu rozwój dynamicznych stron WWW oraz oprogramowania wspierającego, choć ten ostatni element już wcześniej nie stanowił bariery. Potwierdza to też rozwój zdalnego nauczania w minionych latach. Zatem oczekiwania i możliwości techniczne do ich spełnienia są, ale czy oferta uczelni za nimi nadąża?(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to test, how selected universities take advantage of e-learning possibility. The paper presents actual situation at public universities in Poznań. The obtained results show that universities take advantage of the e-learning potential only partly (original abstract)
17
Content available remote Structural,Process and Attributes Approach to E-Learning System
100%
EN
E-learning system in educational organization can be analyzed and defined from various points of view. The structural definition identifies key system elements and defines its boundaries with the environment, points to relations between elements and the relation-ship of elements in relation to the system as a whole. Structural approach determines the components of a system and clarifies how it should be seen in relation to the environ-ment. The functional definition (process) indicates the actions that occur within the system and that simultaneously convert (transform) input streams (needs, goals, re-sources) in the final results (quality, efficiency). The process approach clearly empha-sizes the dynamics of the system and processes occurring in it and presents a specific sequence of parallel or consecutive events. Kind of a bind connecting structural and functional perspective is the definition which shows the characteristics of e-learning systems. The attributes approach gives an answer to questions about the specific charac-teristics of the system, which are essential for electronics teaching.(original abstract)
EN
"Bloom's Taxonomy of Educational" Objectives has been a mainstay of educational theory for over fifty years. In 2001 the original taxonomy was revised. This article uses Bloom's revised framework to design small groups in online classes. The author draws on his extensive experience in using small groups in face-to-face classes as well as fifteen years of experience with small groups in a variety of undergraduate and graduate online classes. He particularly addresses the need to design small groups that focus on Bloom's higher order category of "Create". Suggestions for future research are also included. (original abstract)
EN
The e-learning implementation efforts of many higher education institutions (HEI)have often failed to achieve the desired expectations of its funders and users. Although performance evaluations could provide some useful insights into the possible causes and solutions of the abysmal performance of implementation efforts, available models focus on the learner's experience, rather than providing a holistic perspective of the entire implementation process. Using a variant of Participant-oriented evaluation approach, this paper presents and utilizes a novel model of the e-learning life-cycle process to evaluate the performance of institutions in their e-learning implementation efforts. The model which is strongly underpinned by the participant-oriented evaluation approach uses the extent of incorporation of important interventions (factors) at each phase of the implementation process (life-cycle) to evaluate the institutional e-learning implementation performance. The model which comprises three distinct phases: adoption, implementation and institutionalization, highlights factors necessary for strategising elearning implementation efforts and their relative degree of importance using the AHP model. Using data from nine Technical Institutions across Africa, a BEE model has been developed for measuring e-learning implementation levels of HEIs. A four level Excellence Performance Chart (EPC) was developed and used to perform a gap analysis. The results of the gap analysis was then used to determine the scale-level (SL) points of the factors which is then used to determine the overall e-learning implementation level of the institution. The paper concludes with recommendations for continuous improvement in the identified areas.(original abstract)
XX
W ostatnich latach w Polsce, jak i w całej Europie rozwijana jest koncepcja społeczeństwa świadomie korzystającego z wiedzy. Wiedzy zarówno wykorzystywanej w życiu prywatnymjak i w życiu zawodowym. Na rynkujest bardzo zróżnicowana tematyka takich form kształcenia. Można wybrać również różne modele ich prowadzenia. Od kilku lat coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
EN
The article discusses issues concerning distance learning among students of Poznan University of Technology. Marketing research was done to check if they are possible future customers to such forms of education. Forms of distance learning are essential in the education of today's youth because of the role of communication online.(original abstract)
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.