Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7081

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 355 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 355 next fast forward last
1
Content available Współczesna logistyka i jej wyzwania
100%
PL
Współczesność to diametralne i szybko postępujące zmian w kategoriach gospodarczych i cywilizacyjnych na całym świecie. Postępująca globalizacja i rozwój technologiczny spowodował i ciągle wywołuje wiele zmian w światowej gospodarce, a tym samym również i w logistyce. Logistyka nie tylko musi nadążać za zmianami, ale w wielu wypadkach wyprzedzać oczekiwania swoich klientów. Stałym elementem działalności logistycznej stało się badanie i prognozowanie zmian. Wymaga to jednak nie tylko dostrzeżenia zmian i nowych wyzwań dla logistyki, ale ich wieloaspektowej analizy, zrozumienia wzajemnych realizacji i oddziaływania. Lepsze ich zrozumienie nie tylko pozwalać będzie na znalezienie sposobów sprostania im, ale też służyć będzie budowaniu nowych koncepcji logistycznych, które w pełni wykorzystywać będą nowe pojawiające się możliwości. W opracowaniu zostały zebrane i przedstawione uwarunkowania oraz oceny wielu logistyków nie tylko polskich dotyczące rozwoju logistyki. Na ich podstawie wskazane zostały pewne generalne kierunki i obszary zmian. Logistyka jest bez wątpienia dźwignią i sposobem na rozwój gospodarczy, jest ona zarazem na usługach wszelkich działalności i elementem warunkującym te działania. Jako czynnik tworzenia wartości dodanej logistyka powinna również być postrzegana jako dziedzina ponosząca w pełni świadomą odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera ona na środowisko poprzez zagospodarowanie wyznaczonych terenów w regionie i na jego infrastruktury. Rozwój tej nowej dziedziny rodzi zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel i to na wszystkich poziomach zatrudnienia. Bez wątpienia, to poprzez kształcenie odpowiedniego środowiska zawodowego idee i praktyki logistyczne powinny przenikać do przedsiębiorstw. Kształtowanie odpowiedniego logistycznego zaplecza kadrowego leży u podstaw wydajności przedsiębiorstwa i stanowi prawdziwe wyzwanie dla każdego kraju i Europy jak całego świata.
EN
Supply Chain Management is one of the most important trends in the current business. The concept of SCM based on cooperation and collaboration among the firms. In this paper I discuss van der Veen's & Venugopal's quantitative model that shows on what depend "win-win" situations in supply chain partnership.
PL
W artykule przedstawiono ogólne uwarunkowania doboru infrastruktury i wyposażenia centrów logistycznych. Dla przykładowego regionalnego centrum logistycznego przedstawiono wielkość realizowanych zadań oraz odwzorowanie jego struktury. Następnie formalny zapis modelu symulacyjnego dla systemów logistycznych oraz ideę badań symulacyjnych. W ostatniej części artykułu dokonano analizy pracy wybranego centrum logistycznego wykorzystując program komputerowy do badań symulacyjnych procesów logistycznych.
EN
This paper presents a new integer programming approach to bi-objective customer order acceptance and due date setting in make-to-order manufacturing environment. The problem objective is to select maximal subset of customer orders that can be completed by requested dates and to delay due dates for the remaining orders to minimize number of delayed orders as a primary optimality criterion and to minimize their total or maximum tardiness, as a secondary criterion. Numerical examples modeled after a real-world make-to-order environment in the electronics industry are provided and some computational results are reported.
PL
W pracy przedstawiono nowe modele dwu-kryterialnego programowania całkowitoliczbowego do wspomagania decyzji dotyczących akceptacji zamówień i doboru terminów ich wykonania. Należy wyznaczyć maksymalny podzbiór zamówień, które mogą być wykonane w terminie przy ograniczeniach zasobowych, a dla pozostałych zamówień terminy opóźnić tak, aby zminimalizować ich łączne lub maksymalne spóźnienie. Zastosowanie proponowanych modeli ilustrują przykłady liczbowe zaczerpnięte z przemysłu elektronicznego oraz wyniki eksperymentów obliczeniowych.
PL
Wytworzenie wyniku w przedsiębiorstwie wymaga zaangażowania inwencji twórczej i umiejętności człowieka, odpowiednich środków materialnych oraz informacji. Zaangażowane zasoby podlegają wartościowaniu wewnątrz przedsiębiorstwa i przez odbiorców wyników. Wartościowanie wewnętrzne jest podstawą tworzenia potencjalnej wartości, natomiast dokonywane przez odbiorcę przejmującego wynik na prawach transakcji - rzeczywistej wartości produktu. Na tworzenie rzeczywistej wartości istotny wpływ mają działania wzbogacające produkt w opinii odbiorcy. Należą do nich procesy logistyczne, bez realizacji których nie nastąpiłoby uznanie przez odbiorcę produktu za użyteczny. Zatem warunkiem określania ekonomicznej wartości dodanej produktu jest uwzględnienie roli logistyki w kształtowaniu relacji transakcji.
EN
Producing an outcome in a company needs involvement of human creativity and skills as well as suitable material means and information. People who are involved are subject to evaluation within the company (internal) and also to outcome recipients (external). Internal evaluation is a base of potential value creation, while external one - which is done by the recipient taking over an outcome in case of transaction -is a base of real product value creation. The significant influence on the real value creation have all activities that enrich a product in recipient's opinion. Logistic processes belong to this group of activities. Without them - a customer will not recognize a product as useful. Thus, the essential condition of describing economic add-value of a product is taking into consideration the logistics role in creating transaction relation.
PL
Niezaprzeczalny fakt, że człowiek nie jest dostatecznie wyposażony by żyć i funkcjonować w swoim środowisku adekwatnie do swoich potrzeb można wykorzystać jako źródło logistyki. W pracy przedstawiono strukturę pojęciową dotyczącą logistyki.
EN
An evident fact, that man on Erth is not equipped to live and function adequatelly to his demand is a base of logistics sources explanation. The structure of notions concerned to logistics is presented in the paper.
PL
Praca obejmuje sześć liniowych modeli matematycznych zadań programowania całkowitoliczbowego (PLC). Zaprezentowane monolityczne podejście do planowania produkcji umożliwia szeregowanie operacji dla dwóch różnych konfiguracji jednokierunkowego systemu przepływowego: systemu z buforami między operacyjnymi oraz systemu bez buforów. Opracowane modele przeznaczone są do poszukiwania takich harmonogramów, w których czasy zakończenia realizacji poszczególnych operacji są jak najmniej odległe od terminów ich wykonania. Zamieszczone są wyniki eksperymentów obliczeniowych przeprowadzonych na zbudowanych modelach.
EN
The paper presents six mixed integer programming mathematical models of task scheduling for a multistage just in time production system. The models are constructed for two different system configurations: with intermediate buffers and without buffers. The cost criterion is used in the minimization function. The proposed models are used to a fixed production schedule with minimal differences between the operation time and the preferred producing term for all products. Results of computational experiments are presented.
PL
Zarządzanie logistyczne wymaga podejmowania wielu trudnych decyzji. Decyzje logistyczne bardzo często mają charakter trudnych wyborów typu "coś za coś". Wynika to przede wszystkim z systemowego charakteru logistyki. W obliczu narastających trudności gospodarczych można więc mówić o dylematach logistycznych, przed którymi stoją współczesne firmy. Dylematy logistyczne można poklasyfikować według ich charakteru i miejsc występowania. Podstawowym dylematem zarządzania logistycznego jest bez wątpienia potrzeba znalezienia właściwej relacji pomiędzy jakością logistycznej obsługi klienta a poziomem związanych z tym kosztów. Jest to tym trudniejsze, że zależy od sposobu dokonania wyborów w innych obszarach logistycznych dotyczących między innymi globallizacji, customizacji, outsourcingu oraz uczestnictwa w łańcuchach dostaw.
EN
Logistics management is connected with making difficult decision. In the case we can say abort logistics dilemmas. The biggest one is confrontation between quality of logistics services and logistics costs. There are lots of other logistics dilemmas such as: mass customization or standardization, push or pull, production flexibility or shortening of time delivery, integration or independence in supply chain management, just-in-time or flexibility, specialization or mass service, outsourcing or self logistics, standardization or flexibility. It is very hard to find a good solution. Problem is complicated because of globalization of economic processes.
10
Content available remote Metoda wyznaczania pojemności rejonu lotniska
63%
PL
W artykule przedstawiono uniwersalną metodę wyznaczania pojemności rejonu lotniska. Podano przykład zastosowania metody do wyznaczenia pojemności rejonu lotniska Warszawa-Okęcie. Omówiono sposoby weryfikacji metody oraz eksperymenty symulacyjne.
EN
In the paper a universal method for determining airport capacity is presented. As an example, the method was used for the calculation of Warsaw-Okęcie airport capacity.possible ways of verifying the method and experiments are also discussed.
PL
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania oraz scharakteryzowania najważniejsze procesów logistyczne, wskazując na ich kluczową role w efektywnym zarządzaniu produkcją ekologicznej porzeczki czarnej. Wskazano na różnice pomiędzy uprawą konwencjonalną a ekologiczną.
EN
The paper identifies and characterizes the main logistics processes, indicating their key role in effective production of organic currants. highlighted the differences between conventional and organic production.
13
Content available remote Zapasy bezpieczeństwa a logistyczna obsługa klienta
63%
14
Content available remote Problemy z logistyką
63%
15
Content available remote Zarządzania łańcuchem logistycznym w Energetyce Kaliskiej SA
63%
PL
Autor przedstawia w artykule wybrane aspekty zarzdzania łańcuchem logistycznym na przykładzie Energetyki Kaliskiej S.A.
16
Content available remote Wybrane aspekty partnerstwa logistycznego
63%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie idei partnerstwa logistycznego jako najbardziej zaawansowanej i najbardziej efektywnej formy współpracy między uczestnikami zintegrowanego łańcucha dostaw. W artykule omówiono wybrane aspekty dotyczące pojęcia partnerstwa, powiązań marketingu partnerskiego z partnerstwem logistycznym, cech stosunków partnerskich oraz efektu organizacyjnego wypływającego z tej formy współpracy. Zwrócono także uwagę na model partnerstwa logistycznego oraz jego organizacyjne i kooperacyjne formy.
EN
The purpose of this paper is to present the concept of logistic partnership as the most advanced and effective form of cooperation between enterprises. This paper outlines selected aspects relating to the concept of partnership, relations between partner marketing and logistic partnership, features of partner relations and the organizational effect arising from this form of cooperation. Also, attention is drawn to the model of logistic partnership as well as its organizational and cooperational forms.
17
Content available remote Partnerstwo logistyczne w aspekcie tworzenia relacji i jego modelu
63%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie idei partnerstwa logistycznego. Omówiono w nim wytyczne udanego partnerstwa, typy partnerstwa logistycznego, cykl życia partnerstwa oraz wskazano różnice w marketingowym i logistycznym podejściu do tworzenia relacji. Zwrócono także uwagę na model partnerstwa logistycznego i jego wpływ na wybór decyzji o typie partnerstwa.
EN
The aim of the article is to show the idea of logistic partnership. It discusse guidelines of successfull partnership, types of logistic partnership, the life-cycle of partnership and shows differences between marketing ang logistic approach to creation of relations. Attention is also focused on model of logistic partnership and its influence on choice of decision about type of partnership.
PL
Przedstawiono nowe sposoby modernizacji logistycznych procesów zarządzania i ich implementacji w firmie przy pomocy koncepcji CRM koncentrującej się na kliencie w celu budowania z nim trwałych związków. Praca ma za zadanie przedstawić analizę możliwości wdrożenia systemu CRM w firmie i pokazać jak wdrożenie wpływa na osiągane przez firmę korzyści. Głównie z punktu widzenia przedsiębiorców w Polsce.
EN
Presentation of new manner of modernization of process of logistical management is purpose of work and in firm with the aid of concept on client for construction implementations concentrating with (from) CRM before permanent relationships (associations). Work has to present analysis of capability to accustoming of system for task in firm CRM and show as accustoming effect achieve by firm of benefit. From the point of view of businessmen in Poland mainly.
19
Content available remote Ludzka twarz logistyki
63%
PL
W artykule przedstawiono brak zaufania w biznesie jako ważną kategorię ekonomiczną. Autor dowodzi, że obecnie należy budować zaufanie w polskiej branży TSL, m. in. poprzez spotkania różnych środowisk tworzących tę branżę, w czym ważną rolę powinno mieć środowisko akademickie.
EN
In this article the lack of trust has been considered as one of important economic categories. Nowadays it is necessary to re-build the trust within the logistics and transportation business in Poland by organizing meetings and conferences, especially under the auspices of academicians.
first rewind previous Strona / 355 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.