Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research results presented in this paper indicate that non-governmental organisations functioning in the District of Olsztyn have clearly specified objectives and expectations as regards support for their imple¬mentation. Local NGOs are not interested in such kinds of support as training, expert advice, information or assis¬tance in the recruitment of staff. For them, more important is financial assistance and other aid needed in the process of raising money (for example, appropriate recommendations). They wish to co-operate with local authorities by jointly organising events sponsored or commissioned by the local government. Despite many problems experienced by non-governmental organisations which co-operate with local authorities, this co-operation has generally been assessed as satisfactory. NGOs that co-operate regularly with local authorities evaluated this collaboration better than those which co-operate only occasionally.
PL
Organizacje non profit często opierają swoją działalność na indywidualnych darczyńcach. W zależności od kraju i panujących tam uwarunkowań społeczno-ekonomicznych powinny one oferować rozmaite sposoby przekazywania środków. Należy zatem założyć, iż w różnych krajach mogą być dostępne inne mechanizmy przekazywania środków. Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule jest identyfikacja narzędzi pozyskiwania środków finansowych, oferowanych przez badane organizacje non profit za pośrednictwem stron WWW. W ramach badania analizie poddano strony internetowe 100 największych pod względem przychodów polskich i amerykańskich organizacji non profit. W przypadku USA były to organizacje klasyfikowane jako 501(c)(3), natomiast w przypadku Polski – organizacje pożytku publicznego (OPP). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż amerykańskie organizacje stwarzają potencjalnym darczyńcom więcej możliwości przekazania środków finansowych. Ponadto badania wykazały, iż udostępniane przez non profit sposoby transferu środków pieniężnych w ramach darowizn na rzecz konkretnych organizacji różnią się w zależności od kraju.
3
Content available Bariery rozwoju organizacji pozarządowych
100%
EN
This article presents problems connected with a non-governmental organizations development. These problems were considered through the factors identification, which are responsible for setting back social entrepreneurship. The most important barriers in accordance with the respondents are: lack of financial resources and difficult gain access to these resources, unreasonable bureaucracy and lack of central and local authorities interest. Hopeful element concerns the fact, that despite of many factors responsible for setting back the non-governmental organizations development, most of them (58,7%) want to take activities, which help them to gain commercial revenue.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę rozwoju organizacji pozarządowych, rozpatrywaną przede wszystkim poprzez identyfikację czynników, które hamują rozwój przedsiębiorczości społecznej, a tym samym proces ekonomizowania się trzeciego sektora. Do najważniejszych barier wskazanych przez respondentów należą: brak środków finansowych na inwestycje i trudności z ich pozyskaniem, nadmierna biurokracja administracji publicznej oraz brak zainteresowania władz centralnych i samorządowych rozwojem NGOs. Optymistycznym akcentem jest fakt, że pomimo licznych czynników utrudniających rozwój przebadanych NGOs aż 58,7% z nich planuje podjęcie działań zmierzających do uzyskiwania przychodów ze źródeł komercyjnych.
PL
Teoria wartości w modelach biznesu oparta jest na rozróżnieniu pomiędzy wartością generowaną dla klienta, a wartością przechwytywaną przez przedsiębiorstwo. Oba te procesy, mogą odbywać się przy czynnym udziale partnerów – innych organizacji, funkcjonujących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Z tego powodu celem badań prezentowanych w niniejszym artykule było rozpoznanie, jak często z tymi samymi kategoriami partnerów, badane przedsiębiorstwa nawiązują równoczesne relacje międzyorganizacyjne, wspomagające tworzenie, jak i przechwytywanie wartości. Z badań wynika, iż większość przedsiębiorstw nawiązujących relacje z konkretnymi partnerami, czyni to zarówno w celu wsparcia tworzenia, jak i przechwytywania wartości.
EN
The theory of value combined with business models concept, is based on the distinction between the value creation for the customer and the value captured by the company. Both of these processes can be carried out with the active participation of partners – other organizations operating in the company environment. Therefore, the aim of the research presented in this paper was to determine how often the company establish inter-organizational relationships to support creating and capturing value simultaneously. The research shows that the majority of companies establishing relationships with partners, makes it both to support the creation and capture of value.
PL
W niniejszym artykule poruszono problematykę wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w warmińsko-mazurskich parkach technologicznych (Elbląskim Parku Technologicznym, Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku). Cel: tworzenie wartości na rzecz klienta zajmuje centralne miejsce w teorii i praktyce tworzenia modelu biznesu, zatem celem badań było zidentyfikowanie elementów związanych z tworzeniem wartości dla klienta, które należy wspierać (i w jaki sposób), aby wzmocnić perspektywę przedsiębiorczą w ich logice działania. Metoda badawcza: badania przeprowadzono przy wykorzystaniu ankiety bezpośredniej skierowanej do osób zarządzających (dyrektorów) trzema warmińsko-mazurskimi parkami technologicznymi. Główne wyniki badań: udzielane przedsiębiorstwom „parkowym” wsparcie ułatwia przekształcanie ich modeli biznesu w kierunku filozofii działania zgodnej z perspektywą przedsiębiorczą. Implikacje praktyczne: stwierdzono, iż wsparcie udzielane przez parki technologiczne wpływa najsilniej na przyjmowanie perspektywy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, następnie wzmacnia perspektywę adaptacji, natomiast najsłabiej oddziałuje na funkcjonowanie firmy według perspektywy ekologii populacji. Kategoria artykułu: badawczy
EN
In his article, the author touches the problems of supporting innovative enterprises functioning at the Warmian-Mazurian technological parks (the Elbląski Technological Park, the Olsztyński Scientific and Technological Park and at the Scientific and Technological Park in Ełk). Objective: creation of value for the client takes the central place in the theory and practice of creating the business model, hence, the objective of research was to identify the elements connected with creating value for the client that must be supported (and how) in order to reinforce the entrepreneurial perspective in their logic of action. Research method: the research was carried out with the use of direct questionnairebased survey addressed to managing persons (directors) of the three Warmian-Mazurian technological parks. Main research findings: provision for the “park” enterprises of support facilitates transformation of their business models towards the philosophy of action compliant with the entrepreneurial perspective. Practical implications: it is stated that the support provided by technological parks most affects perception of the entrepreneurial perspective in enterprises’ functioning, next it reinforces the perspective of adaptation, whereas the weakest impact is on firm’s functioning according to the perspective of population ecology. Article category: research
RU
В статье затронули проблематику поддержки инновационных предприятий, функционирующих в варминско-мазурских техноголических парках (в Эльблонгском технологическом парке, Ольштынском научно-технологическом парке и в Научно-технологическом парке в Элке). Цель: формирование ценности для клиента занимает центральное место в теории и практике создания бизнес-модели, следовательно, целью исследований было выявление элементов, связанных с формированием ценности для клиента, которые следует поддерживать (и каким образом), чтобы укрепить предпринимательскую перспективу в логике действий предприятий. Исследовательский метод: обследования провели с использованием прямой анкеты, направленной управляющим (директорам) трех варминско-мазурских технологических парков. Основные результаты обследований: предоставление «парковым» предприятиям поддержки облегчает преобразование их бизнес-моделей по направлению философии действий, согласных с предпринимательской перспективой. Практические импликации: констатировали, что поддержка, оказываемая технологическими парками, влияет сильнее всего на принятие предпринимательской перспективы в функционировании предприятий, затем она укрепляет перспективу адаптации, слабее же всего воздействует на функционирование фирмы в соответствии с перспективой экологии популяции. Категория статьи: исследовательская
6
100%
PL
Model biznesu, stanowiąc uproszczone odwzorowanie rzeczywistości, ukazuje logikę prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na tworzeniu wartości dla klienta. W związku z tym celem badań, prezentowanych w niniejszym artykule, była identyfikacja stopnia istotności oferowanych przez przedsiębiorstwo wartości na rzecz klienta. Badaniami objęto przedsiębiorstwa rezydujące w trzech, warmińsko-mazurskich parkach technologicznych. Zastosowaną metodą badań były pogłębione wywiady grupowe z poszczególnymi przedsiębiorcami oraz zarządzającymi danymi podmiotami. Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę o przewadze wartości „twardych” (technicznych i ekonomicznych) nad „miękkimi” (emocjonalnymi oraz społeczno-etycznymi). Szczególna dominacja występuje w grupie wartości technicznych (zarówno pod względem częstości występowania tego rodzaju wartości, jak i ich istotności).
EN
Business model as a simplified representation of reality, reveals the logic of doing business, based on creating value for the customer. Therefore, the aim of research presented in this paper is to identify the degree of significance in different kinds of value proposition. The study included enterprises that reside in three technology parks. The method of the study were in-depth interviews with entrepreneurs and managers. The study confirmed the hypothesis about the advantages of "hard" types of values (technical and economic) over the "soft" ones (emotional and socio-ethical). Particular dominance exists in the group of technical values - both in terms of incidence of this type of values and their significance.
EN
Social cooperatives are becoming more widely used instrument in fight against social exclusion. A reasonable support policy is therefore essential to enable their development and implementation of their mission. Such kind of policy should be implemented in accordance with their needs monitoring and estimated development barriers and opportunities. The research showed that assist in preparation of the Statute, facilitate in establishing cooperation with the guarantor and all kinds of courses and training are the most often procured non-financial ways of support, which the social cooperatives from Warmia and Mazury received. However, the most anticipated support instruments are financial, such as grants, preferential credits and loans. The most severe development barrier had legal nature (inadequate legal regulations to the activities of cooperatives). The most important opportunity for growth is the inflow of funds from the European Union, of which the cooperative can make use in the future.
PL
Spółdzielnie socjalne są coraz powszechniej wykorzystywanym instrumentem w walce z wykluczeniem społecznym. Aby mogły się rozwijać i skutecznie realizować swoją misję, potrzebna jest rozsądna polityka ich wspierania. Politykę taką powinno się prowadzić w oparciu o stały monitoring ich potrzeb, barier i szans rozwojowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najczęściej udzielanym wsparciem pozafinansowym, jakie otrzymały warmińsko-mazurskie spółdzielnie socjalne, była pomoc w opracowaniu statutu, ułatwienia w nawiązywaniu współpracy z poręczycielem oraz wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Niemniej jednak najbardziej oczekiwane instrumenty wsparcia są natury finansowej, np. dotacje, preferencyjne kredyty, pożyczki. Najdotkliwszą barierą rozwojową wśród badanych spółdzielni okazała się bariera natury prawnej (regulacje prawne niedostosowane do działań spółdzielni). Natomiast za najważniejszą szansę rozwojową uznano napływ środków pomocowych z Unii Europejskiej, z których spółdzielnia będzie mogła korzystać.
EN
A properly defined strategy towards development tends to be perceived by both, managers and management theorists as a source of company’s success. The careful choice of a strategy for small and medium enterprises determines their thriving and expansion on the market. The essential aim of the research presented in the publication was to identify the strategies as well as the strategic aims of small and medium tourist enterprises in the Warmia and Mazury region. The research was carried out on 400 enterprises which constitute around 12% of the total amount of small and medium enterprises running in the very region in 2009. The research has revealed that only 2/3 of the tourist enterprises in Warmia and Mazury express the need for long-term planning. Around 30% of them have developed a formal strategy. The conducted research has also shown that the entrepreneurs have a very broad understanding of the actions relating to the chosen strategy. It turned out that the actions mentioned by them do not directly match the existing divisions within the strategies towards the development of enterprises.
PL
Właściwie zdefiniowana strategia rozwoju jest postrzegana zarówno przez praktyków, jak i teoretyków zarządzania jako źródło sukcesu firmy. Poznanie i odpowiedni wybór strategii dla sektora małych i średnich podmiotów gospodarczych umożliwia im przetrwanie i rozwój na rynku. Celem badań prezentowanych w publikacji była identyfikacja strategii oraz celów strategicznych małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej w regionie Warmii i Mazur. Badania przeprowadzono na 400 podmiotach, czyli około 12% populacji wszystkich małych i średnich firm działających w regionie w 2009 roku. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że tylko 2/3 podmiotów w branży turystycznej w regionie widzi potrzebę planowania długookresowego. Około 30% z nich posiada sformalizowaną strategię. Przeprowadzone badania wykazały, że przedsiębiorcy rozumieją działania związane z strategią swojej firmy szeroko. Wymieniane przez nich działania nie wpisują się wprost w istniejące znane podziały strategii rozwoju przedsiębiorstw.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.