Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of research was to determine an effect of inoculum form and incubation time on the enzymatic activity of C. unicolor strain that produces laccase in submerged culture conditions. Inoculum used in the experiments was a mycelium prepared on solid and liquid substrates. Based on the experimental results it was found that the laccase yield was the highest in cultures with a mycelium coming from solid substrate, and the most advantageous age of inoculum was equal to 7 days.
EN
Process of oxygen transfer in a laboratory rotating-disc bioreactor was investigated. A dependence of the method of liquid aeration, air flow rate, rotary speed of discs and the level of liquid (i.e. air exposed area of discs) on kia was determined. Experimental results were compared with literature data and used for Verification of the applicability of two models of oxygen transfer in rotating biological contactors.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań toksyczności wybranych składników ścieków włókienniczych. Były to detergenty Awiważ i Tetrapol oraz barwnik antrachinonowy. Toksyczność związków sprawdzano metodami mikrobiologicznymi z udziałem bakterii. W przypadku stosowania czystych kultur (Vibrio fischeri, Escherichia coli, Bacillus subtils) uzyskano zbliżone wartości stężeń EC(50) dla każdego z testowanych związków. Zastosowanie testu inhibicji z udziałem kultur mieszanych pochodzących z osadu czynnego wykazało rozbieżność uzyskanej oceny w przypadku barwnika.
EN
The results of ecotoxicological investigation of chosen components of textile wastewater have been presented. There were two detergents Awiważ and Tetrapol and one anthraquinone dyestuff. The toxicity of the compounds were checked by means of microbiological methods with the use of bacterial strains. In the case of pure cultures (Vibrio fischeri, Escherichia coli, Bacillus subtils) the values of effective concentration EC(50) were found to be almost the same for a given compound with the use of various bacteria. Application of the test with mixed cultures from activated sludge gave different results in EC(50) for the investigated dyestuff.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu filtracji osadowej zawiesiny grzybni Aspergillus niger, uzyskanej w wyniku hodowli wgłębnej, prowadzonej w bioreaktorze typu air-lift. W badaniach stosowano laboratoryjny filtr świecowy FUNDABAC TSD.Ustalono zależności szybkości i skuteczności filtracji grzybni od ciśnienia, rodzaju tkaniny filtracyjnej, sposobu obróbki termicznej zawiesiny oraz stężenia pomocy filtracyjnej. Wyznaczono współczynnik ściśliwości grzybni.
EN
The dead-end filtration process of Aspergillus niger mycelium suspension was investigated. The experiments were performed using a laboratory candle filter FUNDABAC TSD. The influence of the pressure, filtration cloth type, thermal treatment of the broth and the concentration of filtration aid was determined and the compressibility coefficient of the mycelium cake was calculated.
PL
Przedstawiono wyniki szczegółowych badań podstawowych parametrów hydrodynamicznych oraz współczynnika k1a, przeprowadzonych w trzech typach fabrycznych fermentatorów laboratoryjnych: w bioreaktorze z mechanicznym mieszaniem, w bioreaktorze wieżowym barbotażowym oraz w fermentorze typu air-lift z cyrkulacją wewnętrzną. Badane aparaty wchodzą w skład tej samej instalacji BIOSTAT ED (prod. B. BRAUN BIOTECH, Niemcy) i mają taką samą pojemność roboczą, co umożliwiło bezpośrednie porównanie charakterystyk pracy tych bioreaktorów pracujących w takich samych warunkach operacyjnych. Przeprowadzono również pełną biologiczną ocenę tych aparatów i porównano je pod kątem przydatności do różnych procesów aerobowych. Jako biologiczne systemy testowe zastosowano drożdże K.fragilis, wykorzystywane w bioutylizacji serwatki oraz pleśnie A.niger, stosowane w procesie biosyntezy kwasu cytrynowego. Stwierdzono, że biologiczna ocena bioreaktorów stanowi ważny element przy wyborze właściwego aparatu dla określonego procesu biotechnologicznego.
EN
The results of comparative investigations of basic hydrodynamic parameters and k1a coefficient in three types of commercial laboratory bioreactors (stirred tank, bubble column and air-lift) are presented. The investigated fermentors belong to the same installation BIOSTAT ED (B.BRAUN BIOTECH,Germany) and have the same working volume of 15 dm3. Biological evaluation of the applicability of these fermentors to carrying out various biotechnological processes was also performed. The biological testing systems were yeasts K.fragilis used in the processes of whey utilization and filamentous fungi A.niger used in citric acid biosynthesis. It was found that the biological evaluation of bioreactors is an important element in selecting a proper equipment for specific biotechnological process.
PL
Roztwory wodne niejonowych środków powierzchniowo czynnych (NSPC), należących do czterech różnych grup, poddano procesowi ozonowania celem ich rozkładu. Przeanalizowano zmianę toksyczności roztworu przy pomocy testu ToxAlertŽ 10 oraz spadek chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT), będącego miarą rozkładu związku. Badając roztwory takich NSPC, jak Triton, Synperonic, Brij oraz Tergitol stwierdzono, że wraz ze wzrostem postępującego rozkładu detergentu pod wpływem ozonu malała bioluminescencja szczepu testowego Vibrio fischeri, co oznaczało wzrost toksyczności roztworu. W wyniku ozonowania następował wyraźny rozkład wszystkich badanych surfaktantów, co przejawiało się znacznym spadkiem ChZT, dochodzącym do 60%, oraz obniżeniem tłumienia fali tlenowej w metodzie polarograficznej, wynikającym ze wzrostu napięcia powierzchniowego roztworu. Stwierdzono, że podatność roztworów badanych substancji powierzchniowo czynnych na rozkład biologiczny, mierzona stosunkiem BZT5/ChZT, pod wpływem ozonowania uległa niewielkiej poprawie.
EN
Aqueous solutions of non-ionic surfactants belonging to four different groups - Triton, Synperonic, Brij and Tergitol - were ozonated. Variations in the toxicity of the solution (using the ToxAlertŽ10 assay) and in the reduction of COD (the measure of surfactant degradation) were determined in the course of the ozonation process. It was found that with no exception the increase in the ozone dose and in the extent of surfactant degradation was concomitant with the decrease in the bioluminescence of the bacterial species Vibrio fischeri used as a measure of increasing toxicity. Ozonation brought about a notable degradation of all the investigated surfactants, which manifested in a COD reduction of up to 60% and in the damping of the oxygen wave in polarography measurements. It was also found that the biodegradability of the surfactant solutions, measured in terms of BOD5 to COD ratio, increased slightly as a result of ozonation.
PL
Celem przedstawionych badań było opracowanie metody wyodrębniania kwasów organicznych, otrzymywanych w procesie biotechnologicznym, na drodze wymiany jonowej na żywicach syntetycznych, prowadzonej w sposób ciągły oraz optymalizacja technologii opartej na tej metodzie dla kwasu cytrynowego. W toku badań wybrano żywicą najlepszą dla oczyszczania tego kwasu i określono warunki prowadzenia procesu. Uzyskano ok. 70% sprawność odzyskiwania produktu z płynu surowego.
EN
The aim of the investigations was development of the method for the separation of organic acids from fermentation liquids by the continuous ion exchange. During the experiments the most suitable resin for the recovery of citric acid from the fermentation broth was selected and the continuous process conditions were specified. The experimental apparatus consisted of six glass columns of 250 cm3 bed volume each, working as a simulated moving bed countercurrent flow system. The efficiency of the citric acid recovery from the feed stream was above 70%.
PL
Celem prezentowanych badań było wyjaśnienie charakteru stymulacji produkcji kwasu cytrynowego w warunkach podwyższonego ciśnienia panującego w aparacie. Eksperymenty prowadzono w laboratoryjnym bioreaktorze typu air-lift, zmieniając parametry napowietrzania podłoża nadciśnienie w aparacie. Badano również oddziaływanie zwiększonej zawartości tlenu rozpuszczonego w podłożu, uzyskanej poprzez wzbogacanie czystym tlenem gazu doprowadzanego do bioreaktora, na przebieg procesu biosyntezy. Przy zastosowaniu nadciśnienia 0,25 MPa uzyskano dwukrotne zwiększenie szybkości tworzenia kwasu w porównaniu z procesem prowadzonym przy ciśnieniu atmosferycznym.
EN
The influence of the enhanced pressure on the aeration conditions and product yield during A.niger cultivations in an air-lift fermenter with internal circulation loop was investigated. It was found that enhanced pressure in the fermenter has a positive effect on the microorganisms activity and final yield of the product and this dependence is connected not only with the higher dissolved oxygen tension in the fermentation medium.
PL
Przedmiotem badań był szczep A.niger BIO4F otrzymywany w procesie wgłębnej biosyntezy kwasu cytrynowego przy różnych warunkach procesowych. Zwiększenie ciśnienia w aparacie wpłynęło korzystnie na aktywność badanego szczepu. Przy zastosowaniu nadciśnienia 0,25 MPa uzyskano dwukrotne przyspieszenie szybkości tworzenia kwasu w porównaniu z procesem prowadzonym w warunkach niskociśnieniowych. Zmiany odczynu pH hodowli nie wywołały istotnych zmian w metabolizmie badanego szczepu. Grzybnia otrzymywana w procesach biosyntezy charakteryzowała ,się różnym udziałem ściany komórkowej.
EN
The subject of investigations was the strain of A.niger BIO4F used in the process of submerged citric acid biosynthesis. The investigations covered the characteristics of acid activity of mycelium and the analysis of cell wall content depending on process parameters. In the experiments, processes carried out under normal and increased pressure and at changing pH of the medium were considered.
EN
The decolorization process under test carried out by advanced oxidation processes (AOPs) and its effect on the survival of bacteria was studied. Aqueous solutions of reactive dyestuff (Reactive Blue 81; 100mg/dm[3] ) were decolorized by using O3, O3/H2O2, O3/UV, and H2O2/UV as oxidizing agents. Each oxidation process was discontinued after complete decolorization had been achieved. The toxicity of the intermediates formed in the course of the AOPs was determined by the growth test method. The results showed that untreated dyestuff had no toxic effect on the bacterial cultures made use of in the study (E. coli, P. putida, B. subtilis) up to the dye concentration of 1000 mg/dm[3]. Decolorization in the presence of O3 or O3/UV exerted detrimental effect on E. coli. In the presence of O3/HO2 or H2O2/UV, bacterial growth was seriously inhibited (from 48 to 67%).
15
100%
PL
Deacetylaza chitynowa może być użytecznym narzędziem w produkcji chitozanu o niskich stopniach acetylacji oraz wysokich masach cząsteczkowych. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki modelowania enzymatycznej deacetylacji chitozanu prowadzonej w reaktorze okresowym. Pokazano, wpływ uwzględnienia inhibicji produktem oraz dezaktywacji termicznej na model oraz porównano zaproponowane modele z danymi doświadczalnymi.
EN
Chitin deacetylase is an enzyme that can be useful for enzymatic deacetylation of chitin. Kinetic models with and without product inhibition and thermal deactivation of chitin deacetylase were tested and compared with the experimental data obtained in a batch reactor. It was shown that the system is more sensitive to enzyme deactivation than to product inhibition.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wieku inokulum szczepu Cerrena unikolor na zdolność produkcji lakazy. Stwierdzono istotny wpływ czasu namnażania materiału biologicznego na ilość wytworzonego enzymu. Ustalono optymalny czas prowadzenia hodowli. Podjęto również próbę stworzenia modelu matematycznego określającego produkcję lakazy uwzględniając wiek inokulum.
EN
Results of investigation of the effect of inoculum age of the strain Cerrena unicolor on laccase productivity are discussed in the paper. A significant influence of the inoculation time of biological material on the amount of produced enzyme was observed. An optimum culture duration was also determined. An attempt was made to formulate a mathematical model that determines laccase production taking into account the inoculum age.
EN
In this study results of the investigations of a new integrated technology for biosynthesis of organic acids are presented taking biosynthesis and separation of citric acid as an example. In the process of citric acid production both the high rate of citric acid formation and the high yield about 30% higher than the results from traditional batch processes were obtained.
18
Content available remote Ozonowanie olejów roślinnych
88%
PL
Oceniono właściwości ozonowanych olejów roślinnych analizując zmiany liczby jodowej i nadtlenkowej. Proces ozonowania pięciu wybranych olejów roślinnych badano w reaktorze barbotażowym o objętości 150 cm3, w układzie półprzepływowym. Przez bełkotkę wprowadzano do oleju mieszaninę tlenowo–ozonową. Stosowano dawki ozonu w zakresie 10300 mgO3/g oleju. Szczegółowo porównano dwa powszechnie dostępne na polskim rynku oleje: rzepakowy i słonecznikowy. Określono zachodzące w nich zmiany składu i lepkości podczas ozonowania. Oleje przed i po ozonowaniu poddano także analizie spektrofotometrycznej w zakresie podczerwieni. W trakcie ozonowania zaobserwowano spadek liczby jodowej i wzrost pozostałych wielkości tzn. liczby kwasowej, liczby nadtlenkowej i lepkości. Wyniki wykazały brak istotnych różnic pomiędzy właściwościami obydwu olejów. Stwierdzono, że olej słonecznikowy może być dobrym zamiennikiem oliwy z oliwek ze względu na zbliżone wartości liczby nadtlenkowej uzyskane po ozonowaniu.
EN
Five vegetable oils were tested. We have analysed peroxide and iodine value of vegetable oils during the ozonation. The ozonation process was conducted in the 150 cm3 laboratory bubbling batch reactor. The oxygen-ozone mixture was delivered through the bubbler into the oils. We used the ozone concentration in the range of 10 – 300 mgO3/g of oil. The most commonly available oils in Poland were compared: sunflower oil and rapeseed oil. Ozonation reduced the iodine no., and increased the acid and peroxide no., and viscosity. The results showed lack of significant differences between properties of both oils. It was found that ozonized sunflower oil can be a good substitute for ozonized olive oil because of the similarity of peroxide number obtained after the ozonation.
PL
W pracy badano przebieg wgłębnej biosyntezy kwasu cytrynowego przez A. niger w różnych warunkach procesowych. Analizowano zmiany składu elementarnego grzybni, wyznaczono wzór elementarny i zawartość popiołu. Przeprowadzono analizę bilansową zawartości węgla oraz wykorzystania substratu w procesach biosyntezy.
EN
In this study the submerged process of citric acid biosynthesis by A. niger in different operating conditions was investigated. Changes in the elemental composition of mycelium were analysed. The elemental formula and ash content were estimated. The balance analysis of carbon content and the analysis of carbon recovery were performed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.