Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 528

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zabezpieczenie społeczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
EN
The system of the social security is the law which has a constitutional established position in Poland as well as finds numerous connections to the files of international law. However, as a result of different social-economic conditioning, it a is subject to transformations. These changes should contribute to reducing of the effects of appearances of the living risk. According to the authors, it is possible, in many cases, to assess implemented reforms as the withdrawing of the state from the guaranteed constitutionally and internationally social standard. Healing of the public finance and the improvement in the trade boom should be an essential stage in reforming of the system of the social security
2
Content available remote Kierunki zmian systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce - wybrane aspekty
100%
XX
Warunki do wyeliminowania przyczyn nieefektywnie funkcjonującego systemu zabezpieczenia społecznego mogą być tworzone jedynie na podstawie prawidłowo działającej gospodarki. Dbając o utrzymanie niskiego deficytu sektora finansów publicznych, nie można ustawowo ograniczać zakresu świadczeń społecznych. Po pierwsze, istnieje wówczas ryzyko niewywiązywania się państwa z konstytucyjnych zobowiązań względem obywateli. Po drugie, jak dowodził J.M. Keynes, ograniczanie wydatków państwa wcale nie sprzyja wyjściu gospodarki z kryzysu. (fragment tekstu)
EN
The system of the social security is the law which has a constitutional established position in Poland as well as finds numerous connections to the files of international law. However, as a result of different social-economic conditioning, it a is subject to transformations. These changes should contribute to reducing of the effects of appearances of the living risk. According to the authors, it is possible, in many cases, to assess implemented reforms as the withdrawing of the state from the guaranteed constitutionally and internationally social standard. Healing of the public finance and the improvement in the trade boom should be an essential stage in reforming of the system of the social security. (original abstract)
XX
O powstaniu Centrum Doskonalenia ISSA poinformowaliśmy czytelników w numerze 4/2014 "Ubezpieczeń Społecznych", w relacji z międzynarodowej konferencji naukowej w Gdańsku w czerwcu 2014 roku na temat "Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne". W tym numerze - zgodnie z zapowiedzią - zamieszczamy szerszą informację na ten temat. (abstrakt oryginalny)
XX
Europejską koordynację systemów zabezpieczenia społecznego czekają nowe wyzwania. Od instytucji zabezpieczenia społecznego przyszłość wymagać będzie dalszego rozwoju stosowanego instrumentarium, wzmocnienia analityki w obszarze międzynarodowym oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii. (abstrakt oryginalny)
XX
W przypadku jurydyzacji prawa do zabezpieczenia społecznego na poziomie konstytucyjnym jednym z bardziej interesujących zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych jest pytanie o możliwość domagania się na podstawie przepisu konstytucji wyrażającego przedmiotowe prawo świadczenia w określonej wysokości. Stąd też w powoływanych w artykule porządkach konstytucyjnych mamy do czynienia albo z konstytucyjnym prawem podmiotowym, albo wyłącznie z odesłaniem do przepisów konkretyzujących to prawo. W tym drugim przypadku nie ulega wątpliwości, że konkretna treść danego prawa ma być dopiero ustalona w aktach prawnych niższego rzędu. Natomiast w sytuacji, gdy prawo do zabezpieczenia społecznego wyrażone jest w konstytucji wprost, pojawia się pytanie o jego materialny (konkretny) substrat. Jest to zazwyczaj źródłem wielu kontrowersji, zarówno w piśmiennictwie jak i orzecznictwie. Problem ten dotyczy również prawa do zabezpieczenia społecznego uregulowanego w polskiej Konstytucji z 1997 r. Celem artykułu jest przedstawienie kontrowersji związanych z powyższym zagadnieniem w polskim porządku konstytucyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the event of the regulation of the right to social security at the constitutional level, one of the most interesting theoretical and practical issues is the question about the possibility of claims on the grounds of the provision of the Constitution that lays down the right to benefits at a determined level. Thus, in the above-cited constitutions, there is either the constitutional right to social security or only reference is made to provisions regulating this right precisely. In the latter case, there is no doubt that the specific contents of the given right are to be developed in the future secondary regulations. On the other hand, in the situation when the right to social security is laid down in a constitution directly, a question is raised about its material (definite) substratum. It usually results in many controversies in literature as well as in judicial decisions. The issue also concerns the right to social security regulated by the Polish Constitution of 1997. The aim of the article is to present the controversies over the above-mentioned issue in the Polish constitutional system.(original abstract)
XX
Zabezpieczenie społeczne jest jednym z większych osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Powstało jako instytucja państwa narodowego w epoce uprzemysłowienia. Powszechność zabezpieczenia społecznego oraz decydująca rola państwa w jego wprowadzaniu i rozwijaniu spowodowała, że nadano mu szerszą nazwę – welfare state – co w języku polskim przyjęto nazywać państwem opiekuńczym. Państwo opiekuńcze jest ważnym elementem tradycyjnego państwa narodowego. Autorka w bardzo rzeczowy sposób przedstawia argumenty używane w krytyce państwa opiekuńczego, głównie jego wysokie koszty, jak i to, że instytucje welfare state nie odpowiadają na nowe wyzwania społeczne, nie uwzględniają nowych potrzeb i ignorują lub lekceważą pojawienie się nowych kwestii społecznych. Kwestie te są odmienne od kwestii robotniczej sprzed ponad stu lat, kiedy rodziło się welfare state. Autorka pokrótce przybliża te nowe kwestie społeczne. W artykule prezentuje także reformy państwa opiekuńczego, które były odpowiedzią na jego krytykę, m.in. przesuwanie odpowiedzialności ku innym aktorom społecznym, prywatyzacja odpowiedzialności i komercjalizacja, decentralizacja, współdziałanie z NGOs, zmiana dotychczasowych priorytetów. Na zakończenie wspomina także o zmianie koncepcji zabezpieczenia społecznego, którą wymusza zmiana charakteru pracy i trudny rynek pracy. (abstrakt oryginalny)
XX
Niniejszy tekst poświęcony został prezentacji debat studencko-eksperckich, organizowanych przez Zakład Zabezpieczenia Społecznego IPS UW oraz Studenckie Koło Naukowe Zabezpieczenia Społecznego i Ubezpieczeń "Solidaritatis" we współpracy z innymi podmiotami w okresie od 2010 r. do roku bieżącego. Są one owocem inicjatywy studentów z IPS UW, WPiA UW oraz SGH i stanowią wyraz ich zainteresowania aktualnymi zagadnieniami z obszaru zabezpieczenia społecznego ujmowanego interdyscyplinarnie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is devoted to the presentation of student-expert debate organized by the Department of Social Security Institute of Social Policy University of Warsaw and Scientific Society of Social Security and Insurance "Solidaritatis" in cooperation with other actors in the period from 2010 to the current year. They are the result of the initiative of students: of Institute of Social Policy University of Warsaw, of Department of Law University of Warsaw and Warsaw School of Economics and are expression of their interest in current issues in the field of social security in its interdisciplinary dimension. (original abstract)
XX
Poświęcony jest gwarancjom absolutnego zabezpieczenia społecznego postulowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w krajach o niskich dochodach, które obejmują: dostępność niezbędnych usług zapewnianej opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo dochodowe dzieci i ich dostęp do oświaty, zabezpieczenie osób starszych i niepełnosprawnych oraz ochronę socjalną osób bezrobotnych i wsparcie ich w podejmowaniu działań aktywizujących. Ocenia się, że tylko niewielka część ludności świata faktycznie ma dostęp do pełnego systemu zabezpieczenia. W pracy przedstawiono wysiłki zmierzające do zmiany tej sytuacji podejmowane w ostatnich latach.
EN
Universal Declaration of Human Rights gives also the right social security to everybody. However, only minority of the world's population can actually enjoy such security and protection in case they need it. The paper presents efforts aimed at changing this situation undertaken during the last years- by both developing countries themselves and the international community. International Labour Organization and other UN agencies promote the idea of the social protection floor, a set of social guarantees which would be feasible to implement relatively quickly even in the poorest countries. Exampled from a number of developing countries suggest, that this is possible to achieve. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono doświadczenia niemieckie i innych wybranych krajów Unii Europejskich w zakresie long-term care. Omówiono opracowaną przez OECD definicję LTC, zgodnie z którą na opiekę długoterminową składa się cały szereg usług dla osób mających problemy w codziennym funkcjonowaniu, powodujące konieczność korzystania ze wsparcia osób trzecich. (abstrakt oryginalny)
EN
Background Paper for the Polish trESS (Training and Reporting on European Social Security) Seminar "Current problems of the co-ordination of social security systems", Warsaw, Social Insurance Institution (ZUS) - Main Headquarters, 14. June 2013. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono genezę i ewolucję programów polityki społecznej w Szkocji od referendum w 1997 r. Władze regionalne w Szkocji uzyskały znaczne prerogatywy w zakresie wypłaty świadczeń społecznych, aktywnie korzystały ze stworzonych przez brytyjskie ustawodawstwo uprawnień, w efekcie czego częściowa decentralizacja systemu zabezpieczenia społecznego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stała się faktem. Nie jest to decentralizacja pełna, ponieważ w wyłącznych kompetencjach rządu centralnego w Londynie pozostaje administrowanie świadczeniami emerytalnymi, zasiłkami z tytułu bezrobocia i ubóstwa oraz rodzinnymi. Jedną z cech brytyjskiej polityki społecznej stała się terytorialna asymetryczność, polegająca na występowaniu częściowo odmiennych programów i instytucji polityki społecznej w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa. Najważniejszym efektem reform jest stworzenie od podstaw instytucji oraz projektów programów polityki społecznej, które mogą zostać wdrożone w życie w momencie, w którym proces emancypacji politycznej w Szkocji doprowadzi do nowego referendum regionalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the origins and evolution of social policy programmes in Scotland since the referendum in 1997. Regional authorities in Scotland obtained significant prerogatives in payment of social benefits. They actively exercised the rights granted by the UK legislation and the partial decentralisation of the social security system in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has become a fact. This decentralisation is not complete, because the administration of pensions and unemployment benefits remains the sole responsibility of London's central government. One of the features of British social policy has become territorial asymmetry, consisting of partially different programmes and social policy institutions in other parts of the UK. The most important effect of the reforms is the creation of institutions and draft social policy programs that can be put into effect, when the process of political emancipation in Scotland will lead to a new regional referendum.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia działania Międzynarodowej Organizacji Pracy na rzecz krajów Południa na świecie, przy czym Brazylia jest głównym punktem odniesienia. Ponieważ MOP zmieniła swój paradygmat w ciągu stu lat prowadzenia działalności, polityka wobec krajów Południa na świecie również została zmieniona. Brazylia jest krajem często przywoływanym w raportach MOP jako przykład dobrych praktyk, co oznacza, że jest krajem, który pomógł milionom swoich mieszkańców wyjść z ubóstwa. Badania wykazały, że standardy MOP można łatwiej osiągnąć, gdy spełnione są również inne ważne warunki: szczególnie dobra sytuacja gospodarcza i rząd sprzyjający przemianom społecznym, jak również aktywne społeczeństwo obywatelskie dążące do reform i zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses on the actions of the ILO towards Global South, with Brazil as a focal point. As the International Labour Organization has changed its paradigm during one hundred years of existence, the policies toward Global South have also altered. Brazil is a country often evoked in the ILO reports as an example of good practices, i.e. the country that has taken millions of its inhabitants out of poverty. The study shows that ILO standards can be easier achieved when other important conditions are also fulfilled: especially good economic situation and government favourable to social change as well as active civil society and its pressure on reform and change. (original abstract)
EN
This paper focuses on the actions of the ILO towards Global South, with Brazil as a focal point. As the International Labour Organization has changed its paradigm during one hundred years of existence, the policies toward Global South have also altered. Brazil is a country often evoked in the ILO reports as an example of good practices, i.e. the country that has taken millions of its inhabitants out of poverty. The study shows that ILO standards can be easier achieved when other important conditions are also fulfilled: especially good economic situation and government favourable to social change as well as active civil society and its pressure on reform and change. (original abstract)
XX
Przedkładane opracowanie stanowi przegląd najważniejszych instytucji polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, dokonany z punktu widzenia realizowanego przez ów system zakresu ochrony socjalnej. Ukazano w nim genezę zabezpieczenia społecznego, jego współczesne definiowanie oraz charakter prawny, źródła prawa międzynarodowego i europejskiego oraz techniki administracyjno-finansowe służące realizacji jego zadań. Przedstawiono najważniejsze elementy polskiego systemu zabezpieczenia społecznego obejmujące; pozarolnicze ubezpieczenia społeczne(tzw. powszechny system ubezpieczeń społecznych), ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych, zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z tytułu bezrobocia, szczególne formy świadczeń zaopatrzeniowych obejmujące rentę socjalną, zaopatrzenie wypadkowe oraz świadczenia w związku z udzieleniem pomocy policji, powszechne ubezpieczenie zdrowotne, publiczną pomoc społeczną.
XX
Przybliżono regulacje dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w systemie niemieckim, austriackim i brytyjskim. Na tym tle przedstawiono polskie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
XX
Jeszcze do niedawna ryzyko niedołęstwa starczego postrzegane było jako element ryzyka starości. Jednakże obecnie, ze względu na coraz większe znaczenie tego ryzyka jako nieuniknionej konsekwencji wydłużania się życia po osiągnięciu umownego wieku starości (wieku emerytalnego), coraz częściej postuluje się o dołączanie niedołęstwa starczego jako odrębnego ryzyka do katalogu ryzyk społecznych.(fragment tekstu)
16
61%
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza kontekstu, zakresu, rozwoju i rekomendacji zmian informacji o stanie konta, wysyłanej corocznie do kilkunastu milionów ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zawierającej m.in. dane o bieżących składkach opłacanych przez płatników, zwaloryzowanej kwocie zgromadzonych przez całą karierę zawodową składek i kapitale początkowym oraz kwocie hipotetycznej emerytury obliczonej w kilku wariantach. Problemem badawczym jest znaczenie tego dokumentu oraz stojącej za nim instytucji prawnej dla sposobu funkcjonowania systemu emerytalnego. Zbadano źródło potrzeby informowania o stanie konta oraz rolę ewidencji składek emerytalnych w zreformowanym systemie emerytalnym. Przeanalizowano obecny zakres dokumentu, a także przedstawiono, w jakim kierunku od 1999 r. podążała jego ustawowa regulacja. Rozpatrzono również zastrzeżenia co do metodologii obliczania hipotetycznej emerytury oraz sformułowano rekomendacje zmian. Informacja o stanie konta wpisuje się w aksjologię wzrostu indywidualnej odpowiedzialności za zabezpieczenie na starość, wzrostu przejrzystości systemu i aktywniejszej polityki informacyjnej w tym zakresie. Pozwala bowiem na bieżącą kontrolę wpływu składek od płatników, a także przekazuje syntetyczną informację o stanie konta i prognozie przyszłej emerytury. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyses the context, scope, development, and utility of ZUS pension account status - the document sent annually to every person actively or inactively insured within the Polish state old-age pension scheme, currently covering over 19 million persons. The account status informs the insured about the recent inflow of their contributions, the sum of accumulated retirement savings, including indexation, initial capital representing the contributions paid prior to the pension reform in 1999, and a few variants of the pension forecast. The paper seeks to explain the significance of the ZUS pension account status for the functioning of the scheme. In order to do so, the role of recording and informing the insured about their individual contributions is analysed within the context of the current pension scheme paradigms. Then, the scope of the data included in the document, and its past development, is examined. Finally, the paper assesses the criticism towards some of the solutions used in the document, and proposes modifi cations. The ZUS pension account status fits well into the new Polish pension system; one which expects the insured party to take more responsibility for their own old-age security, and provides them with instruments to control the current inflow of their contributions, monitor the status of the account, and forecast the level of their future retirement income. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy charakterystyki techniki zrównania świadczeń, dochodów, okoliczności i zdarzeń. Technika ta ma szerokie zastosowanie na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wynika ona z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, które zyskało odzwierciedlenie w art. 5 rozporządzenia. Co ważne, technikę zrównania należy odróżnić od techniki sumowania okresów. Należy również zakreślić ramy stosowania techniki zrównania z wyłączeniem obszaru ustalania ustawodawstwa właściwego. Stosowanie techniki zrównania wymaga przeprowadzenia testu proporcjonalności oraz testu adekwatności zrównywanych zdarzeń, okoliczności, dochodów lub świadczeń. Według autora art. 5 omawianego rozporządzenia wymaga zmiany, aby uwzględniał w większym stopniu zrównania systemowe i terytorialne między państwami członkowskimi UE, konieczne do zapewnienia skutecznej realizacji praw podmiotowych migrantów oraz realizacji zasady niedyskryminacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the characteristics of the legal technique of assimilation of income, benefits, facts and events. This technique has a wide ranging application within the EU Regulation No 883/2004 on the coordination of social security systems. It originated in the jurisprudence of the European Court of Justice, reflected subsequently in Art. 5 of the Regulation No 883/2004. In practice, it is necessary to distinguish it from the technique of the aggregation of periods. The application framework of the assimilation technique, excluding the determination of the law applicable, should also be clarified. Applying the assimilation technique requires a proportionality test and an equivalence test for the equality of events, facts, income or benefits. According to the author, wording of Art. 5 of Regulation No 883/2004 needs to be amended to take greater account of the systemic and territorial equality between EU Member States, necessary to ensure the effective use of migrants» rights and the implementation of the principle of non-discrimination. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy umowy zawartej między Polską i Izraelem w zakresie zabezpieczenia społecznego. Autorka odnosi się do korzyści oczekiwanych w związku z zawarciem umowy. Prezentuje uzgodnienia wraz z odniesieniami (w przypisach) do innych tego rodzaju umów dwustronnych zawartych przez Polskę, które służą nawiązaniu do możliwych w niektórych obszarach uzgodnień odrębnych. Autorka komentuje także postanowienia umowy dotyczące jej mocy wiążącej. Na koniec proponuje spojrzenie na zawarcie umowy z punktu widzenia jednego z istotniejszych powiązanych obszarów badawczych, jakim jest wspólne unijne podejście do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w relacjach z państwami trzecimi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the agreement concluded between Poland and Israel on matters of social security. It relates to the expected benefits resulting from this agreement, presenting the agreements of the undertaking together with pointers (in footnotes) to other types of bilateral agreements concluded by Poland which serve as reference to possible separate agreements within certain fields. The author of the article also comments on the ruling over the binding nature of the agreement. Finally she proposes an examination of the concluding of the agreement from the viewpoint of one of the most significant relevant research fields which is the joint EU approach to the coordination of social insurance systems in their dealings with third party state. (original abstract)
XX
17 października 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Turcji oraz porozumienie administracyjne do tej umowy. Umowa i porozumienie nie weszły dotychczas w życie, jednak ich postanowienia są już znane. Tekst umowy i porozumienia administracyjnego został zamieszczony w Bazie Traktatowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie problematyki koordynacji świadczeń emerytalno-rentowych w stosunkach polsko-tureckich, w tym uregulowań zawartych w nowo podpisanej umowie. W publikacji kompleksowo omówiono zakres podmiotowy i przedmiotowy koordynacji emerytur i rent oraz postanowienia merytoryczne w instrumentach prawa unijnego i międzynarodowego wiążących Polskę w stosunkach z Turcją. Porównano postanowienia umowy polsko-tureckiej z umowami Polski z innymi państwami w tym obszarze. Przeanalizowano także status obywateli Turcji na gruncie obowiązujących w Polsce unijnych i międzynarodowych aktów prawnych w zakresie koordynacji emerytur i rent, których stroną nie jest Turcja. Problematyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest szczególnie ważna w aspekcie świadczeń długoterminowych takich jak emerytury i renty. Normy merytoryczne, kolizyjne i proceduralne prawa unijnego i międzynarodowego w tym obszarze zapewniają kompleksową ochronę osobom migrującym i członkom ich rodzin. (abstrakt oryginalny)
EN
On 17 October 2017 in Warsaw, the Republic of Poland and the Republic of Turkey signed an agreement on social security together with the administrative arrangement to that agreement. The agreement and the arrangement have not yet entered into force, however, their provisions are already known. The text of the agreement and the administrative arrangement have been entered into the Treaty Database of the Ministry of Foreign Aff airs. This paper aims to present the issue of the coordination of pensions in Poland-Turkey relations, including their regulation in the recently signed agreement. This publication describes in detail the scope and coverage of pension coordination and substantive provisions within the EU and international instruments of law binding for Poland in its relations with Turkey. The provisions of the Poland-Turkey agreement have been compared with agreements between Poland and other states concerning similar matters. Also, the status of Turkish citizens has been analysed based on the EU and international legal instruments applicable in Poland regarding the coordination of pensions to which Turkey is not a party. The problem of social security coordination is particularly important in the aspect of long-term benefi ts such as social security and retirement pensions. Substantive EU and international confl ict-of-laws and legal procedural rules in this sphere ensure for a comprehensive protection of migrants and their family members. (original abstract)
XX
Przeprowadzenie reformy emerytalnej w 1999 r. oraz późniejsze jej modyfikacje dały Polakom możliwość wpływania na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Może się to odbywać poprzez gromadzenie oszczędności długoterminowych w ramach dobrowolnego III filara ubezpieczeń społecznych. Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jest szczególnie istotne w kontekście przewidywanych znacznie niższych niż obecnie przyszłych świadczeń emerytalnych. Dostępne dane statystyczne, jak też badania opinii publicznej wskazują, iż przyjęte rozwiązania nie są powszechnie stosowane przez polskie społeczeństwo. Poza czynnikami o charakterze ekonomicznym za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest niska świadomość społeczna oraz brak znajomości szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Zmiana tej sytuacji w dużym stopniu uzależniona jest od aktywności państwa - prowadzenia polityki edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy o systemie funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych oraz konieczności gromadzenia dodatkowych, dobrowolnych oszczędności na poczet przyszłej emerytury. (abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of the pension reform in 1999 and its subsequent modifications gave Poles the opportunity to influence the amount of future retirement benefits. This can be done by accumulating long-term savings under the voluntary Pillar III. Additional retirement savings are particularly important in the context of much lower than expected future retirement benefits. Available statistics as well as opinion polls indicate that the solutions adopted are not widely used by Polish society. Apart from economic factors, such a state of affairs is the result of a low social awareness and a lack of knowledge about detailed solutions on the functioning of the social insurance system. Any change in this situation depends to a large extent on state activity - the implementation of an educational policy to disseminate knowledge about the functioning of the social insurance system and the need to accrue additional voluntary savings for future retirement. (original abstract)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.