Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Egipt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
|
1993
|
nr 09
13-15
EN
Contemporary Egypt faces many environmental hazards. Increasing overpopulation in the Nile valley and delta, poor sanitary conditions in rural areas and in poor urban districts result in deteriorated living conditions for most of the population. In practice, agricultural production can increase only if farming is intensified. The construction of the Aswan High Dam did not lead to the promised extension of arable land; on the contrary, this land is shrinking due to construction and housing developments. After the dam construction, soil is no longer washed by annual floods and no new layers of fertile alluvium accumulate. The introduction of modern irrigation systems such as rain-guns and spray irrigation are affordable only to few users.
PL
Dzisiejszy Egipt doświadcza wielu zagrożeń ekologicznych. Rosnące przeludnienie doliny i delty Nilu oraz fatalne warunki sanitarne na wsi oraz w uboższych dzielnicach miast powodują, że warunki życia większości ludności są bardzo uciążliwe. Wzrost produkcji rolnej jest możliwy praktycznie tylko przez podnoszenie plonów. Zapowiadane zwiększenie powierzchni gruntów uprawnych w wyniku zbudowania wielkiej tamy asuńskiej nie nastąpiło, a nawet powierzchnia ta się zmniejsza w wyniku zabierania ziemi pod zabudowę i na cele komunalne. Po zbudowaniu tamy gleba nie jest już corocznie przemywana przez wody powodziowe i nie odkładają się nowe warstwy żyznego namułu. Na wprowadzenie nowoczesnych systemów nawadniania, jak deszczownie i nawadnianie kroplowe, stać tylko nielicznych.
|
|
nr 3
11-23
PL
W historii cywilizacji muzułmańskiej pojawiło się wielu wybitnych przywódców, których działania niejednokrotnie zmieniały diametralnie sytuację w danym kraju czy rejonie. Takim miejscem był Egipt, a przykładem postaci niezwykle ważnej w jego wczesnej muzułmańskiej historii – Ahmad Ibn Ţūlūn (835–884). Omawiając karierę polityczną Ahmada Ibn Ţūlūna, który z wielką determinacją i charyzmą zbudował w Egipcie niezależny rząd i państwo, wykorzystano teorię silnego państwa Ibn Khaldūna. Pozwoliło to na pełniejsze wyeksponowanie prawidłowości rządzących kolejnymi fazami historycznego procesu, obejmującego powstanie, rozwój, rozkwit, schyłek i upadek założonej przez niego dynastii Ţūlūnidów.
|
|
tom nr 10
1-7
EN
The main aim of the studies was research performed in order to distinguish kinds and quantities of micro- artefacts occurring within a selected profile and in a selected trench of Tel El Farcha anthropogenic site was carried out. Micro - artifacts are those fragments of anthropogenic origin, which are smaller than 2,0 mm in size, so the fragments, which go through the sieve during sifting of the material at the site. They represented fragments of bones, burnt clay, fragments of charcoal and micro-flakes of flints resulting from treatment of stone tools. The obtained results were used to draw profiles and maps of their distribution within the profile and anthropogenic trench. Obtained results were used to reconstruction of human activity in the selected areas of the site.
|
|
tom nr 10
1-5
EN
Proposed reconstruction of phenomena of occupation and abundance of west part of Tel el Farcha Archaeological site show the complexity of history of the site. This complexity combined with other local phenomena makes reconstruction of side history very complicated. On the other hand, one can see the proposed graphic method used in reconstruction and understanding the past useless.
|
|
tom nr 10
1-13
EN
Geological investigation of archaeological sites conducted by the author from 1979 in a vast area from Upper Egypt up to the Delta are presented (Hierakonpolis, Armant, Qurna - Deir el-Bahari, el-Tarif, Fayum - Qasr el-Sagha, Tell el-Farkha) in the study. There are described general (united) geological profiles done on the basis of field observation of both archaeological and natural outcrops (a lot of archaeological as well as natural outcrops). Obtained data help to perform correlation of sediments between described sites and propose reconstruction of paleo-environment and climate conditions at the phase of Late Neolithic - Early Dynastic transition. The mentioned observation and reconstruction has led to conclusion, that at the phase of the transition climate was extremely dry. This dry climatic phase is the factor, that most probably constitute very difficult conditions for life and agriculture, which obligated the Egyptians to the reorganization of life, i.e. was the reason for creation of dynastic Egypt.
EN
Investigation of selected samples collected coming from Kom C at Tel el Farcha site were performed using various mineralogical methods. Examination were conducted in order to identify substances as well as to explain their origin. Samples represent material filling up old fireplaces, mineralized charcoal and organic mat, dark substances coating alabaster vessels and other.
|
2017
|
nr 99
277-290
EN
As a result of the June 1967 war, Israel conquered the Egyptian Sinai Peninsula. The line separating the two sides became the Suez Canal. Israel to secure its state of affairs and to protect itself from the new war built a system of fortifications called Bar-Lev Line on the east bank of the Channel. The Egyptian army wanted to recapture the lost area and had to work out plans to overtake the Suez Canal, thus taking into account the specificity of the channel construction, the hydrographic conditions and the system developed by the Israelis. In this sand barrier, the fire on the Canal. The Egyptians also had to devise ways of crossing the corps of engineers, infantry, and tanks. All issues included a plan developed by S. Shazly called Operation Badr, and the effectiveness of planning was confirmed on October 6, 1973, at the start of the October war.
PL
W wyniku wojny czerwcowej z 1967 r. Izrael opanował egipski Półwysep Synaj. Linią rozdzielającą obie strony stał się Kanał Sueski. Izrael, aby zabezpieczyć swój stan posiadania i uchronić się przed nową wojną, wybudował na wschodnim brzegu Kanału system fortyfikacji zwany linią Bar-Leva. Armia egipska, chcąc odzyskać utracony obszar, musiała opracować plany przekroczenia Kanału Sueskiego, a co za tym idzie – uwzględnić specyfikę budowy Kanału, warunki hydrograficzne i system opracowany przez Izraelczyków, w tym bariery z piasku, zagrożenie wywołane pożarem na Kanale. Egipcjanie musieli również opracować sposób przeprawienia się wojsk korpusu inżynieryjnego, piechoty, a następnie czołgów. Wszystkie kwestie zawierał plan opracowany przez S. Shazlyego zwany operacją „Badr”, a skuteczność planowania potwierdzona została 6 października 1973 r., w dniu rozpoczęcia wojny październikowej.
|
|
nr 2
109-112
EN
The review concerns a monograph on the transformation of Islamic movements in Egypt and Tunisia and their politicization, in particular after the Arab revolutions („Arab Spring"). The monograph presents an interdisciplinary approach to the discussed issues, but concentrates in particular on the achievements of social movement studies as well as studies of political Islam. The strength of the reviewed publication is also the analysis of the material obtained by the author during field research and interviews with the leaders of the Islamic movements and experts in the field of political Islam. Thanks to numerous fragments of interviews quoted in the book, as well as the publication of some of them selected in full, it aspires to enter the canon of publications about Islamism and broadly speaking policies in the Middle East and North Africa. Right balance between theory and practice further increases the attractiveness of the book.
PL
Recenzja dotyczy monografii poświęconej przemianom ruchów islamskich w Egipcie i Tunezji oraz ich polityzacji, w szczególności po rewolucjach arabskich określanych mianem "Arabskiej Wiosny". Monografia charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem do omawianych zagadnień, lecz w szczególności czerpie z dorobku nauk o ruchach społecznych jak również z nauk o islamizmie. Mocną stroną recenzowanego opracowania jest również analiza materiału zdobytego przez autora podczas badań terenowych i wywiadów z liderami omawianych ruchów islamskich oraz ekspertami w dziedzinie islamu politycznego. To dzięki licznym fragmentom wywiadów, jak i zamieszczeniu wybranych z nich w całości, publikacja aspiruje do wejścia do kanonu lektur poruszających kwestie islamizmu i szerzej polityki na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy teorią i praktyką dodatkowo zwiększa atrakcyjność książki.
15
Content available Biomineralogia zębów mumii egipskich
63%
|
2018
|
tom nr 25
51--65
PL
W dotychczasowej literaturze niewiele jest wiadomości dotyczących mineralogicznych badań zębów pochodzących ze starych cmentarzysk takich jak np. groby mumii egipskich. Prezentowana publikacja uzupełnia w zakresie badań mineralogicznych wiedzę dotycząca przyżyciowych i pośmiertnych zmian w zębach ludzi Starego i Nowego Państwa Egipskiego. Ukazuje ona zjawiska zachodzące w historycznych zębach, które są zbliżone do zjawisk współczesnych. Wykonano ją na kilkunastu zębach, prezentując w publikacji jedynie wybrane, szczególnie ciekawe zjawiska.
EN
In the literature so far, there has been little information on mineralogical studies of teeth from old cemeteries, such as the tombs of Egyptian mummies. This publication adds to the knowledge in the field of mineralogical studies regarding vital and posthumous changes in the teeth of the people of Old and New Kingdom of Egypt. It shows the phenomena occurring in historical teeth, which are similar to those occuring in modern times. The research was conducted on approximately a dozen teeth, and the publication presents only selected, particularly interesting phenomena.
20
Content available Mineralogy of Abu Rowash pyramid : Egypt
63%
EN
Field, microscopic and X-ray investigation of blocks of pyramid constructed Abu Rowash were performed. Investigation showed the pyramid is constructed on specially prepared hill where slopes are cut in form of steeps and blocks constitute only the cover. Mineralogy and petrograpgy as well as X-ray examination confirmed the use of gypsum mortar for fixation of blocks. Moreover examination document that blocks used for pyramid construction are of other structure and texture than limestones constituting the core of pyramid.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.