Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytm sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The subject of the following paper is to present controller systems for passengers and goods lifts, that have been applied in Poland untill 1995. There are also shown modern control routines for group elevator systems recently applied in lift controllers. The paper gives an idea about new tendencies of development in the field of modern lift controlling. The paper describes the new ,,Scattered dynamic control routine for systems with group elevators", that has been developed to minimize the passengers waiting time. It is based on continuos performed calculations of waiting time of passengers and choosing the optimal lift in group. The new dynamic control routine can save up to 20% of consumed energy, and reduce up to 30 % the waiting time of passengers.
PL
W pracy sformułowano i rozwiązano problem rozdziału zasobów w dużym systemie w warunkach losowych przy ograniczeniach na sterowanie i wielkość zasobów w magazynie. Sterowanie realizowane jest w strukturze dwupoziomowej z koordynatorem na poziomie wyższym i lokalnymi decydentami na poziomie niższym, dysponującymi zróżnicowaną informacją. Do koordynacji zastosowano ograniczenie typu izoperymetrycznego, umożliwiające częściową decentralizację sterowania i dekompozycję obliczeń.
EN
A resource allocation problem in a large scale stochastic system under some constraints on a control and a value of resources in a storage reservoir is considered. A strategy is realized in a two-level hierarchical structure with a coordinator on an upper level and local controllers on a lower level, which have different information. An izoperymetric type of constraint is used for a coorination. Wwing to this a partially decentralization of control and decomposition of calculations are possible.
PL
W pracy przedstawiono algorytm sterowania podatnością ruchu końcówki technologicznej robota z możliwością kontrolowania siły oddziaływania tej końcówki na powierzchnię ograniczającą jej ruch. Postulowana metoda sterowania bazuje na koncepcji sterowania impedancją mechaniczną manipulatora. Metoda ta wykorzystuje podstawową zaletę sterowania impedancyjnego, jaką stanowi możliwość ustalania dynamiki oddziaływań efektora robota ze środowiskiem, bez konieczności przełączania sterowań pomiędzy fazą ruchu swobodnego oraz fazą ruchu ograniczonego.
EN
An algorithm for controlling robot end effector compliance provided with the possibility to regulate forces acting on the surface constraining the end effector motion has been considered in the work. The proposed control method is based on the impedance control concept and therefore it takes advantage from that feature of impedance control which enables specifying dynamics of interactions between the manipulator end effector and its environment without any need of switching control modes while changing from free to constrained motion phases.
5
100%
PL
W poprzednim artykule zaprezentowano metodę Grafpol modelowania dyskretnych procesów produkcyjnych i programowania sterowników logicznych PLC. Zdefiniowano algorytmy: procesu - sieć Grafpol GP oraz sterowania - sieć Grafpol GS. W tym artukule zostaną opisane reguły modelowania siecią Grafpol procedur występujących w algorytmach dyskretnych procesów produkcyjnych.
PL
W pracy rozważany jest uogólniony algorytm sterowania predykcyjnego w dziedzinie czasu ciągłego CGPC, który potencjalnie przeznaczony jest do sterowania obiektami ciągłymi różnego typu (biorąc pod uwagę stabilność i minimalnofazowość). Istotną trudność stanowi jednak fakt, że jak dotąd nie podano reguł doboru wielu parametrów projektu CGPC. W pracy podjęto próbę zaradzenia tej trudności poprzez podanie metody strojenia związanej z mechanizmem predykcji i polegającej na rozwinięciu odpowiedzi modelu obiektu w szereg Maclaurina. Wydobywane stąd parametry szybkości reakcji obiektu sterowania pozwalają na projektowanie stabilnych układów regulacji, które okazują się również optymalne ze względu na przyjęte w pracy (typowe) kryteria jakości. Przedstawione procedury strojenia, projektowania i regulacji stanowią algorytm autonomicznego regulatora adaptacyjnego, dostrajającego się do zadanego wielomianowego modelu obiektu podlegającego sterowaniu. Wyniki badań symulacyjnych układu sterowania przykładowym "trudnym" obiektem świadczą o dużej skuteczności działania proponowanej metody strojenia i potwierdzają jednocześnie praktyczne możliwości sterowania predykcyjnego.
EN
In this paper the Continuous-Time Generalised Predictive Control algorithm is discussed. The algorithm is designed for controlling stable or unstable and minimum-phase or non minimum-phase objects whose instability or non minimum-phase properties are not over dominating. A tuning rule for the design, based on the parameters of the swiftness of the system's reaction (SSR), is presented. As it results from the experimental study performed, the rule makes the closed loop system stable and optimal taking into consideration typical performance indices. A composition of the controller algorithm and the tuning rule constitutes an integral algorithmic pair that serves as an automatic designer that constructs a controller for a given polynomial plant model. Simulation results for an exemplary "difficult" plant model approve practical applicability of the proposed control design algorithms.
PL
W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili schemat modyfikowanych sprężarek, modyfikację i zalecenia modyfikacji ich sterowania oraz wnioski do optymalizacji algorytmu sterowania na podstawie badań kolejnych jego wersji. Teraz przyszła pora zająć się wyjaśnieniem zjawisk, jakie wystąpiły w badaniach.
PL
Na przykladzie sterowania suwnicą ramową przedstawiono metody prototypowania algorytmów regulacji w zintegrowanym, otwartym środowisku programowo-sprzętowym.
EN
Prototyping methods of control algorithms in an open and integrated environment are shown for a 3D crane laboratory model.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję algorytmu sterującego rozproszoną elektrownią słoneczną bazującą na zespole niewielkich przetwornic DC/DC pracujących jako wspólny system. Polega on na zbieraniu danych z układu, przy zapewnieniu dopasowania mocy wytwórczej do odbiornika i jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu niezawodności dla całej struktury. Ponadto opracowany algorytm powinien charakteryzować się dużą dynamiką, przy spełnieniu wszelkich zasad związanych z projektowaniem przekształtników dla systemów solarnych.
EN
The article presents the concepts of control algorithm distributed solar power plant based on small power DC/DC converters working as a common system as seen from the terminals of the receiver. The work algorithm will involve the collection of data from the system, while ensuring fit generation capacity to the receiver and at the same time maintaining a high level of reliability for the entire structure. Additionally the elaboratem algorithm will be characterized as the greatest dynamics of the system, while maintain in gall the rulet relating to the design of inverters for solar systems.
EN
In this paper a modification project of electrical circuits in the test car Fiat Punto II SpeedGear is presented. As a main target author set changes in Continuously Variable Transmission gearbox control algorithms. Results presents gear ratio-acceleration dependences.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję sterowania w stanach nieustalonych turbozespołem jako elementem węzła wytwórczego. Koncepcję sterowania oparto na zasadzie bezpośredniego oddziaływania na elementy wykonawcze regulatorów turbiny i generatora w celu zmniejszenia średniego momentu dynamicznego turbozespołu w czasie trwania staów nieustalonych. Algorytmy sterowania poddano weryfikacji przy wykorzystaniu symulacji komputerowej modeli matematycznych węzła wytwórczego współpracującego z systemem elektroenergetycznym.
EN
The paper presents a concept of control of the generator-turbine set, as an element of the generating unit, during transients. This concept is based on the idea of direct action on operating elements of the turbine and generator governors in order to reduce the average dynamic torque in the generator-turbine set during transient states. The controlling algorithms were validated using the computer simulation of mathematical models of the generating unit operating together with the electric power system.
PL
Przedstawiono sposób sterowania pozwalający na optymalizowanie generowanej mocy w małej elektrowni wiatrowej. Zaprezentowany sposób sterowania opiera się na pomiarze wielkości prądów i napięć w układzie przekształtnikowym, obliczaniu mocy czynnej oraz cyklicznej zmianie obciążenia, przez co nie istnieje konieczność stosowania układów pomiaru prędkości wiatru oraz prędkości obrotowej generatora. Pokazano wybrane wyniki badań symulacyjnych dla układu elektrowni pracującej ze zmienną prędkością obrotową, z generatorem z magnesami trwałymi oraz z pełnowymiarowym układem przekształtnikowym. Porównano pracę elektrowni w zamkniętymi i otwartym układzie sterowania.
EN
This text focuses on technique to get maximum power of wind energy conversion system. It uses the measurements of power converter current and voltage, power calculation and permanent load change without using sensors for wind and rotor speed. Simulation results of the wind turbine with permanent magnet synchronous generator and fully rated power electronics converter controlled by proposed algorithm was presented. Obtained results was compared with simulation results of system with constant load. The presented control allows the wind turbine system operate with optimal power.
EN
Analyzing the parameters of the strengthening of control of stator current components, we can notice a large irregularity of the impact of various parameters on the characteristics of the drive system. Finding the optimal position is a task that requires a stochastic method of searching the space adjustments. The use of typical of methods of stochastic search space is increasingly rare for the evolutionary methods, much faster, and enable the integration of discrete and continuous. Optimization of control parameters selecting settings drive system for starting and stopping is two separate issues. Lack of reproducibility of individual runs, and especially data derived from comparative analysis of regulation of parameters shows the need to optimize the settings of the drive. The positive is that with a large number of measurements for specific settings of the motor, just occasionally there was a slight difference in the various stages of the drive system.
PL
W artykule zaprezentowany jest mikroprocesorowy układ sterowania ogrzewaniem i wentylacją dla modernizowanej jednostki EN57. Omówiona jest budowa samego układu ogrzewania i wentylacji pod kątem wyprowadzenia sygnałów wejściowych i wyjściowych. Przedstawiony jest algorytm sterowania. Opisana jest budowa sterownika oraz jego oprogramowanie. Przedstawiony jest końcowy efekt pracy, którym jest sterownik sprawdzony i działający w warunkach laboratoryjnych, spełniający normy kolejowe.
EN
This paper presents a microprocessor based controller for heating and ventilation for the modernized e.m.u. EN57. The main part of the controller is a module containing a 80535 microcontroller featuring an A/D converter and analog and digital inputs. The controller, using nine input signals - four analog and five binary ones - generates five binary output signals (110 VDC), which control heating and ventilation devices of the e.m.u., according to the alghoritm implemented. A controlling program is written in assembler language. All the input, output and supply signals are connected to two sockets (of Wsz-11 type), located on the front panel of the controller housing. The microprocessor controller is one of the elements of the heating and ventilation system, which contains also two controlled throttles, an air heater and a fan.
17
Content available remote Percolation with thick symmetric barrier in finite systems
88%
EN
In this article site percolation is studied on an LxL square lattice with a thick, symmetric barrier. Long-range connectivity is the result of the occupancy probability defined on the site. The influence of the thin and thick barrier on the percolation is analysed and the algorithm of control of the effectiveness of the scalability is proposed.
18
Content available remote Uogólniony wskaźnik jakości dla układów regulacji cyfrowej
88%
PL
W pracy omówiono propozycję nowego uogólnionego wskaźnika jakości dla układów regulacji cyfrowej. Proponowany wskaźnik jakości łączy w sobie dwa różne i często sprzeczne czynniki, które muszą zawsze być uwzględniane podczas syntezy algorytmu sterowania. Pierwszym z nich jest jakość regulacji oceniana na podstawie klasycznych wskaźników jakości (np. czas regulacji lub wskaźniki całkowe). Drugim czynnikiem jest czynnik uwzględniający aspekt ekonomiczny realizacji algorytmu. W prezentowanej pracy czynnik ekonomiczny został powiązany ze złożonością obliczeniową algorytmu. Z kolei złożoność obliczeniowa algorytmu jest zależna od modelu matematycznego algorytmu sterowania, opisanego dyskretnym równaniem stanu lub transmitancją dyskretną. Jako przykład rozważono syntezę układu regulacji z predyktorem Smitha dla obiektu o parametrach rozłożonych. Zastosowanie proponowanego wskaźnika jakości pozwoliło w tym wypadku na wyznaczenie najważniejszego parametru dyskretnego układu regulacji, jakim jest okres próbkowania algorytmu.
EN
In paper the proposition of a new general performance index for digital control systems is discussed. The proposed performance index covers two different and often contradictory factors, which have always to be considered during construction of the real digital control system. The first is the control performance estimated with the typical performance indexes use (for example: the settling time, the integral square performance indexes, u.a.). The second is the factor considering the economic aspect of control algorithm's realisation. In presented paper as the economic factor was connected with the computational complexity of the control algorithm. Further, the algorithm's complexity depends on it's mathematical model described by the discrete state-space equation or by the discrete transfer function. As an example the synthesis of the digital Smith predictor for the distributed parameter object was considered. The use of the proposed general performance index allowed us to assign the optimal sample time, which is the most important parameter of digital control system.
PL
Przedstawiono algorytm sterowania dla kompleksu operacji produkcyjnych, w którym łącznie są rozpatrywane: wybrane zagadnienie szeregowania zadań oraz zagadnienie bezkolizyjnego sterowania jazdą grupy realizatorów w celu minimalizacji długości uszeregowania. Prezentowany algorytm ma charakter adaptacyjny, a mianowicie rozwiązania w postaci tras przejazdów dla realizatorów są modyfikowane w trakcie działania algorytmu. Przedstawiono wyniki badania wrażliwości uzyskiwanego rozwiązania na zmiany liczby zadań i liczby realizatorów.
EN
The problem of control in a complex manufacturing operation system is investigated. Two interconnected sub-problems, i.e. scheduling of manufacturing tasks and control of movement of a group of executors performing the tasks are solved to minimise the makespan. The adaptive solution algorithm is given, which allows current modifications of routes for executors. The results of sensitivity analysis of the algorithm are presented.
20
Content available remote Praktyczna realizacja skończenie wymiarowego dynamicznego sprzężenia zwrotnego
88%
PL
W pracy omówiono przykład zastosowania skończenie wymiarowego dynamicznego sprężenia zwrotnego do sterowania rzeczywistego obiektu typu laboratoryjnego. Obiekt jest opisany równaniem przewodnictwa cieplnego oraz równoważnym równaniem stanu w przestrzeni Hilberta. Do realizacji układu dynamicznego sprzężenia zwrotnego zastosowano komputer z kartą przemysłową oraz regulator wielofunkcyjny EFTRONIK M. Dla celów realizacji na regulatorze przemysłowym opis kompensatora skończenie wymiarowego w przestrzeni stanu zastąpiono równoważnym opisem trans-mitancyjnym. Do oceny jakości regulacji zrealizowanej oboma metodami zastosowano wskaźnik jakości w postaci czasu regulacji. Stwierdzono, że kompresator skończenie wymiarowy jest możliwy do realizacji praktycznej na zarówno z wykorzystaniem komputera, jak też z użyciem typowego urządzenia przemysłowego oraz zapewnia dobrą jakość regulacji w obu przypadkach.
EN
In paper an example of application of finite-demensional dynamic feedback for control of real object is considered. The heat equation and the equivalent state-space equation in the Hilbert space describe the control object. The dynamic feedback was realised at the PC with the industrial card and at the industrial multifunction controller EFTRONIK M. The dynamic feedback state-space equation was replaced by the equivalent transfer function model. As a performace index was the control time applied. The conclusions from this paper are following: The finite-dimensional dynamic feedback can be simply realised both at the PC with industrial card and at the industrial controller with transfer - function blocks. It provides a high control performace in both cases.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.