Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  value of human life
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Metodologia wyceny zdrowia i życia ludzkiego
100%
PL
W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na sformułowaniu wielowątkowej odpowiedzi na pytanie o celowość ekonomicznej wyceny życia ludzkiego w oparciu o koncepcję wyceny statystycznego życia oraz dodatkowego roku przeżycia. W drugiej części artykułu przedstawiono główne metody wyceny, wskazując na kierunki ich doskonalenia w świetle rezultatów pierwszych polskich badań. Całość rozważań zakończono krótką charakterystyką najbliższych planów badawczych w omawianym obszarze tematycznym.
EN
The article touches the problem of how to valuate such specific goods as human health and life. The study provides a brief review of estimation methods stressing the fact that monetary valuation does not discredit the inestimable value of human existence. The monetary indicators can be used in decision processes in health care and environmental protection sectors. Taking into account the first Polish experiences in valuation of statistical life, results from other countries and trends in the development of valuation methods, some directions for future research in this field have been outlined.
2
Content available remote Má človek vo vesmíre zvláštne postavenie medzi inými živočíchmi?
100%
EN
In our discussion about the value of human life various attitudes appear at different levels, influenced by diverse philosophical approaches. A notable role is played by the attitudes and theory of Peter Singer in influencing some Slovak philosophers. In this paper we advance several observations on Singer’s theory of speciesism, especially from the view of philosophical and theological ethics. We are above all concerned with authors from German-speaking areas, who have focused on speciesism in their theories. The aim of this paper is not to logically refute the theory, but rather to show its shortcomings and to offer reasons why it should not be accepted. In the concluding part we attempt to turn around the case in support of research into human embryos and human-embryo stem-cells. It is those who support such research, we argue, who should clearly demonstrate that a human embryo is not a person and that, in the cause of scientific enquiry, they can be used and killed.
SK
V diskusiách o hodnote a počiatku ľudského života sa aj v našich slovenských pomeroch objavujú, na rozličných úrovniach, rozmanité postoje, ktoré sú často ovplyvnené rozdielnymi filozofickými prúdmi a zmýšľaním. V posledných rokoch k tomu prispieva aj stupňujúci sa vplyv myslenia, vo Viedni narodeného Austrálčana, Petra Singera, pôsobiaci na viacerých slovenských filozofov. V tomto príspevku podávame niekoľko reakcií a názorov na anglosaskému mysleniu blízku Singerovu teóriu druhizmu (speciesizmu) a iné jeho názory z pohľadu filozofickej a teologickej etiky. Priblížime si hlavne názory autorov z nemecky hovoriaceho prostredia, ktorí sa vo svojich dielach venujú aj posúdeniu jeho teórie druhizmu. Nemecko totiž dodnes bojuje s následkami nacizmu, teda s nočnou morou 20. storočia, ktorá úzko súvisí práve s touto teóriou. Cieľom príspevku však nie je logicky vyvrátiť Singerovu teóriu, ale poukázať na jej nedostatky a zdôrazniť dôvody, prečo ju nie je možné z etického hľadiska akceptovať. V záverečnej časti sa pokúšame otočiť argumentovanie smerom k tým, ktorí preferujú výskum na ľudských embryách a na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách. Práve títo odborníci by sa mali, podľa nás, podujať jasne dokázať, že v prípade ľudských embryí nejde o človeka (alebo osobu), a teda že v rámci výskumu môžu byť ľubovoľne použité, a teda i usmrtené.
3
Content available remote Wycena wartości życia z wykorzystaniem metody wyceny hedonicznej
100%
PL
Prowadząc analizę kosztów i korzyści w dziedzinach takich jak ochrona środowiska, opieka zdrowotna, czy też przy ustalaniu standardów bezpieczeństwa nieuchronnie napotyka się problem, jak wycenić korzyści z tytułu redukcji przedwczesnych zgonów. Miarą powszechnie wykorzystywaną do oceny efektywności ekonomicznej regulacji jest tzw. wartość statystycznego życia (value of statistical life – VSL). Stosowanie VSL wzbudza duże kontrowersje, zwłaszcza wśród nieekonomistów. Uważa się, że nieetycznym jest tworzenie „rynku” na życie i zdrowie. Zdaniem tych osób pewnym dobrom po prostu nie można przypisać ceny i życie ludzkie zdecydowanie zalicza się do takich właśnie „dóbr”. Przedstawiono aspekty metodologiczne najpowszechniej stosowanych metod wykorzystywanych do szacowania wartości życia statystycznego. Szczególną uwagę poświęcono metodzie hedonicznej, którą wykorzystano do wyceny VSL w tej pracy.
EN
Results of research on the valuation of statistical life using the hedonic wage equation are presented in the paper. The results show that for men employed in the following Polish Classification of Activities (PKD) sectors: mining, industrial processing, construction and generation and supply of electric energy the greater risk (ceteris paribus – all else being equal) is compensated by higher wages. The estimated value of statistical life in the chosen sample amounted to 9.1 mln PLN. This is the first study in which the value of statistical life using the hedonic wage valuation method for the Central and Eastern European nations is estimated.
PL
W artykule przedstawiono ogólnie przyjęte i stosowane założenia metodologiczne do wyceny wartości kosztów wypadków drogowych w krajach Unii Europejskiej. Wycena kosztów zdarzeń drogowych jest rekomendowana za pomocą dyrektyw UE, jako podstawowy element zarządzania procesem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednakże poziom dostępności danych w poszczególnych krajach rzutuje na szczegółowość wyceny i zakres przedmiotowy kategorii składowych kosztów jednostkowych wypadków drogowych. Z tego względu wartość kosztów wypadków drogowych jest jednym z najmniej miarodajnych parametrów. Trudne jest bowiem porównywanie jego wartości w poszczególnych krajach. Najistotniejszy, choć nazbyt często za¬niedbywany, element wyceny kosztów wypadków ma wymiar stricte humanistyczny. Chodzi bowiem o wycenę skutków niematerialnych w postaci bólu, cierpienia i, ostatecznie, wykluczenia społecznego. Artykuł omawia podstawowe problemy związane z wyceną podstawowych kategorii kosztów wypadków drogowych (selekcjonowanych z uwagi na dostępność danych) oraz prezentuje wybrane metody wyceny kluczowych, w kontekście społecznym, kategorii kosztów, w tym wartości życia ludzkiego.
EN
The present paper outlines generally adopted and universally applied methodological assumptions of the evaluation of road accidents costs in the member states of the European Union. The valuation of road occurrences is recommended by means of EU directives as an essential element of safety processes of the road traffic. However, the level of data accessibility in individual member states has an effect on valuation details and the subjective scope of component categories of road accident unit costs. That is why the value of road accident costs is one of the least authoritative parameters because it is really difficult to compare its values coming from separate countries. The most significant evaluation element of accident costs has exactly humanistic dimension because it is about the valuation of non-material effects in the form of pain, sufferings, and finally the social exclusion. The paper elaborates essential problems related to the evaluation of basic categories of road accident costs (selected with regard to the data accessibility) and presents a couple of selected crucial categories of cost valuation in a social context including the value of human life.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.