Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Nauczanie języków obcych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote El análisis multimodal para el tratamiento a valores desde la clase de ELE/EL2
100%
XX
Niniejsza praca została poświęcona multimodalnej analizie wartości w języku hiszpańskim jako języku obcym (ELE) i hiszpańskim jako języku drugim (EL2) oraz analizie multimodalnej obejmującej różnorodne zasoby niezbędne dla tworzenia znaczeń. Traktowanie wartości opiera się na zaletach stosowania nowych technologii, w klasie ELE / EL2, w tym przypadku materiału audiowizualnego z zastosowaniem multimodalnego czytania, które odpowiada kryteriom Kressa i Van Leeuwen, wg których teksty są bezspornie multimodalne. Ich ogólnym celem jest zaproponowanie traktowania wartości, ludzkiej odpowiedzialności i wrażliwości w relacjach z osobami starszymi, z perspektywy międzykulturowej w klasie ELE / EL2, poprzez znaczenie mediów audiowizualnych i analizę multimodalną. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper seeks to give the multimodal analysis of the treatment of values in Spanish as a foreign language (ELE) and Spanish as a second language (EL2), and also the multimodal analysis of the diverse resources for the creation of meaning. The treatment of values is based on the advantages of the new technologies in the class of ELE/EL2, in this case the audiovisual material from a multimodal reading in a correspondence between the Kress and Van Leeuven criteria that the texts are, inevitably, multimodal. Its general objective is to propose the treatment of values, human responsibility and sensitivity in relationships with the elderly from the intercultural perspective in the ELE/EL2 classroom, through the relevance of the audiovisual medium and multimodal analysis. (original abstract)
XX
Studenci nie znający języka hiszpańskiego, którzy są obecnie w początkowym okresie studiów na różnych kierunkach, powinni nabyć umiejętności, które pozwolą im szybko rozwinąć kompetencje dyskursywne; ułatwi im to skuteczne porozumiewanie się w środowisku społeczno-kulturowym, a zwłaszcza akademickim, w którym teraz przebywają, oraz w przyszłości po ukończeniu studiów. Część tej odpowiedzialności spada na przedmiot Język hiszpański dla kursów podyplomowych, który jest oferowany studentom, wstępującym na różne wydziały Uniwersytetu Hawańskiego. Wśród stosowanych technik występuje tekst audiowizualny, który dzięki dynamice i różnorodności kodów, pozwala, by praktyka mowy ustnej studentów była bardziej produktywna, spontaniczna i swobodna a kontynuacja nauki języka hiszpańskiego z użyciem tego typu tekstów - bardziej wydajna i skuteczna. (abstrakt oryginalny)
EN
Non-Spanish-speaking students who are currently in the early years of careers in dissimilar faculties must acquire skills that allow them to rapidly develop their discursive competence; This makes it easier for them to perform effectively in the socio-cultural environment in which many of them develop, but mainly in the academic environment they currently travel, and in the future, as graduates of their specialty. Part of this responsibility corresponds to the subject Spanish language for the courses of continuity of studies, which is offered to students who enter the different faculties of the University of Havana. Among other tools that are used, the use of the audiovisual text, thanks to its dynamics and diversity of codes, allows the oral practice of the students to be more productive, spontaneous and uninhibited, so that the continuity of their learning of Spanish, using this type of text, it becomes very productive and effective. (original abstract)
EN
The problems of forming phonetic skills of the German language which is studied on the basis of the English language have been considered. The aim of this research is to make the comparative analysis of the phonetic aspects of the foreign languages that are taught one after another. There has been the attempt to analyze, generalize and systematize the material on the given topic which is presented in works in German, English, Ukrainian and Russian on the main theoretical questions connected with the process of teaching the second foreign language. It was shown that while forming phonetic skills in German, it is necessary to give the characteristics to the phonetic, rhythmic and intonation peculiarities of both German and English; to point out the difficulties of mastering the pronunciation system of German, to develop the introductory course and the material for phonetic warming-up and to work out the algorithm of introducing a new sound. (original abstract)
4
Content available remote The Goal Construct in Second Language Education
80%
XX
Artykuł jest próbą zaprezentowania pojęcia celu w ujęciu różnych teorii z zakresu nauczania języków obcych. Cele uważa się za czynnik determinujący motywację, ponieważ regulują one ludzkie zachowanie na wielu płaszczyznach. Warto więc przyjrzeć się roli, jaką przypisują celom poszczególne podejścia do nauczania języków, które dążą do podnoszenia efektywności tego procesu. Artykuł zawiera analizę i opis takich zagadnień, jak autonomia ucznia, strategie uczenia się, samoregulacja, teoria mediacji, analiza potrzeb, które traktują cele i ich wyznaczanie jako ważne elementy uczenia się języka obcego. Oczywiste wydaje się, że sukces w uczeniu się języka może zależeć od wielu czynników. Przeprowadzona analiza literatury pokazuje jednak, że rola celów wydaje się kluczowa do lepszego zrozumienia mechanizmów, które kształtują sukces poszczególnych uczniów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the goal construct as conceptualized by different theories in the field of second language education. As goals are considered to be necessary determinants of motivation, they regulate human behavior on a number of levels. It seems particularly interesting to find and describe their place within various approaches to second language learning that are directed at facilitating this process. The article includes the analysis and description of such concepts as learner autonomy, learning strategies, self-regulation, the theory of mediation, and needs analysis. All of them treat goals and goal-setting as important components of the learning process. Without doubt, successful language learning experience may depend on a number of factors. However, the literature review that was conducted for the purpose of this article indicates that the role of goals seems to be crucial to our understanding of the mechanisms shaping this experience. (original abstract)
XX
Autor dokonał analizy udziału Niemców w najważniejszych strukturach Unii Europejskiej pod kątem ich wpływu na procesy decyzyjne w tej organizacji. Podkreślił, że wprawdzie pod względem ilości urzędników Niemcy nie są reprezentowani proporcjonalnie do liczby ludności, ale to w ich rękach znajdują się najważniejsze stanowiska. Język niemiecki uznawany jest za język roboczy w UE, ale z różnych przyczyn posługuje się nim niewiele osób. Rząd niemiecki, Auswärtiges Amt i Instytut Goethego od wielu lat zabiegają o zwiększenie posługiwania się językiem niemieckim w administracji UE, ale nie przynosi to spodziewanych efektów. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyzed the participation of Germans in the most important structures of the European Union in terms of their impact on decision-making processes in this organization. He emphasized that, although in terms of the number of officials, Germany is not represented in proportion to the population, but the most important positions are in their hands. German is recognized as a working language in the EU, but for various reasons few people speak it. The German government, Auswärtiges Amt and Goethe Institute have been striving for many years to increase the use of German in the EU administration, but this is not bringing the expected results. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia argumenty za i przeciw wykorzystywaniu w dydaktyce języków obcych materiałów autentycznych (programy i audycje obcojęzyczne, czasopisma, internet itp.). Autorka stara się odpowiedzieć na pytania: gdzie szukać materiałów autentycznych, jak dokonać ich wyboru oraz jak je opracować.
EN
The problem of using authentic materials in a modern classroom has been given a lot of attention recently. Some teachers seen reluctant to use them and present their arguments against such as difficult access, time consuming preparation and students' doubts and objections. However, using authentic materials seems to be inevitable in the nearest future becouse the adventages seem to outweigh the disadvantages. On the positive side, using authentic materials helps to increase students' motivation, gives them more confidence, provides a variety and a change from a boring routine provided by traditional textbooks. It helps them to improve their pronunciation, build vocabulary and shows them how much there remains to be learnt. All these benefits can only be achieved if the teacher puts a lot of time and effort into choosing and adapting authentic materials. This seems to be a challenging task for the teacher. He has to look for them and once he's found them, select the appropriate material and tailor it to the needs of his learners (prepare appropriate tasks suitable for the needs of his students). The teacher's role is to motivate and encourage his students to use authentic materials to the best of their advantage. The last part of the article gives some practical hints and suggestions for using authentic materials in the classroom. (original abstract)
7
Content available remote Preferencje językowe młodzieży polskiej w okresie transformacji: 1990-1999
80%
XX
Zbadano dynamikę zmian zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w kształceniu językowym w ramach edukacji szkolnej. Przedstawiono czynniki determinujące wybór języków obcych przez młodzież szkolną w roku 1990/91. Omówiono motywy podejmowania nauki języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na przykładzie wybranych badań z lat 1990-1999.
EN
Studied dynamics of changes in the last 10 years in learning of foreign languages within the confines of school education. Show factors, which determine choice of foreign languages by school children in year 1990/1991. Discussed motives of studying English, German and Russian languages on example of selected studies in years 1990-1999.(MP)
XX
Autorzy przeanalizowali wyniki badań ankietowych GUS z 1994 roku i CBOS z 1995 roku dotyczących znajomości języków obcych w Polsce, wymagania pracodawców w tym zakresie (w ogłoszeniach prasowych), oferty prasowe dotyczące nauczania języków obcych i na przykładzie języka francuskiego obecne przewartościowanie roli języka.
EN
The authors have analyzed the results of surveys of GUS from 1994 and of CBOS from 1995 relating to foreign language acquisition in Poland, employers' requirements in this respect (press ads) as well as foreign-language-teaching course adverts in newspapers. The role of language and its changing value has been assessed on the example of the French language. (JW)
XX
Kino jest sztuką, która nie może pozostać niezauważona przez nauczycieli języka hiszpańskiego. Jest też wizją rzeczywistości, którą nauczyciel może zastosować w swojej klasie oraz źródłem, które przez obrazy, postacie i ich ciekawe historie prowadzi naszych uczniów do aktów komunikacyjnych i do poznania otaczającej ich rzeczywistości kulturowej. Film jest w stanie zaprezentować uczniom wiele sytuacji, które nauczycielowi języka obcego nie zawsze jest łatwo przekazać i które są niezbędne dla rozwoju umiejętności w zakresie nauki języka obcego. Jednocześnie oferuje im możliwość poznania społeczno-kulturowych aspektów rzeczywistości obiektywnej, będących głównym celem ich edukacji. Poznanie kubańskiej kultury w kontekście rzeczywistości lokalnej jest bardzo ważne dla uczniów- obcokrajowców, uczestniczących w zajęciach języka hiszpańskiego, ponieważ mają oni możliwość udziału w debacie dotyczącej kwestii społeczno-kulturowych. Dzięki językowemu zanurzeniu" w rzeczywistości kubańskiej mogą w sposób interkulturowy porównywać te same lub podobne realia występujące w ich krajach oraz adekwatnie je zrozumieć i przyswoić. Niniejsze opracowanie dotyczące eksperymentalnej metodologii opartej na pracy z klipami z filmu "El premio flaco" ('Wychudzona nagroda'), jest tylko częścią selekcji oraz doboru ćwiczeń z tekstami audiowizualnymi mającymi na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej przez studentów-obcokrajowców uczestniczących w kursach Continuity realizowanych w czasie studiów na Uniwersytecie w Hawanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Cinema is an art that can not go unnoticed by teachers of Spanish as a second language (ELE / 2). It is the vision closest to the contextual reality that the teacher can introduce in his classroom. It constitutes a resource, more than a complement to bring and lead our students to the communicative and cultural fact, through their images, their characters and their stories. The cinema with its innumerable codes, is capable of collecting many elements that the teacher, at times, it is difficult to transmit and that are, however, relevant to the development of skills in relation to the acquisition of the second language in the teaching field, because it offers the opportunity to show aspects of the socio-cultural reality, which linked with the teaching objectives, can lead to a more useful and developer employment in the classes. The context of Cuban reality is an attractive justification for non-Spanish speakers who share in our classrooms, so in the school environment, it is of great importance to discuss socio-cultural problems that our students also live, because they are immersed in it reality and at the same time compare these realities interculturally, so that the need to assimilate and understand the surrounding reality, becomes a motivation to explain it from their experiences. In this paper an experimental methodology is exposed, for the work with fragments of the film "The skinny prize", which is part of a selection of activities with audiovisual texts, to raise the communicative competence of the non-Spanish speaking students of the Continuity Courses of Studies of the University of Havana. (original abstract)
XX
Z racji zainteresowania tematyką przyswajania języków obcych przez polskich uczniów, przede wszystkim języka hiszpańskiego, oraz szczególnie analizą błędów, w niniejszej pracy skupiono się na metodologii badań akwizycyjnych przeprowadzonych z zakresie uczenia się angielskiego przez polskich uczniów, jako że historycznie to nauczanie tego tak rozpowszechnionego języka stanowiło punkt odniesienia dla rozwoju metodyki nauczania innych języków obcych, jak i w zakresie badań nad przyswajaniem języków, w którym to prace dotyczące języka angielskiego mają charakter wzorcowy w odniesieniu do badań procesów dydaktycznych. W pracy o charakterze przeglądu metodologiczno-bibliograficznego przedstawiono rozwój dyscypliny od studiów kontrastywnych nad przyswajaniem angielskiego przez polskich uczniów po analizę błędów w tym zakresie przez Zyberta (2000) w pracy, której założenia i przebieg tu przedstawiono i scharakteryzowano w celu przekonania się, czy widzimy zastosowanie jej procedur w odniesieniu do nauczania hiszpańskiego jako języka obcego. Interesują nas więc aspekty aplikacyjne tej pracy w naszych badaniach. (abstrakt oryginalny)
EN
Since our principal concern is the acquisition of foreign languages, especially Spanish, by Polish students, in this paper we focus on the methodologies of language acquisition in the field of teaching English to Polish students. Historically, the teaching of English has served as a point of reference for the development of methodologies of teaching other languages and has become a mandatory reference in the investigation of the processes taking place in the foreign language classroom This paper gives an overview of the development of the discipline from the contrastive studies of the acquisition of English by Polish students to the analysis of errors in the teaching of English to Polish students carried out by Zybert (2000), whose methodology we present here with the aim of adopting his procedures when we teach Spanish as a foreign language. Therefore, we are chiefly concerned with the practical implications of Zybert's study. (original abstract)
XX
W artykule, na podstawie zgromadzonego w wyniku badania empirycznego materiału statystycznego, w celu określenia atrakcyjności szkół językowych działających w Jeleniej Górze zaproponowano wykorzystanie dwóch metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Podjęto również próbę ustalenia czynników decydujących o podjęciu nauki języka obcego przez respondenta. Metodami wykorzystanymi w badaniu były drzewa klasyfikacyjne i skalowanie wielowymiarowe. Procedurę badania przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie, na podstawie zbudowanego drzewa klasyfikacyjnego z wykorzystaniem algorytmu CHAID, wyodrębniono względnie jednorodne klasy słuchaczy szkół językowych ze względu na ich preferencje. W badaniu za zmienną objaśnianą przyjęto zmienną nominalną, której kategorie - szkoła A, szkoła B, szkoła C, szkoła D i szkoła E - oznaczają szkołę, do której uczęszcza respondent. (fragment tekstu)
EN
The paper presents results of the research which carried in five biggest language schools in Jelenia Gora. The aim of analysis was the identification of factors which determined the choice of school and evaluation of market position of the selected schools. The research was conducted by means of two methods of multivariate statistical analysis: classification trees and multidimensional scaling. (original abstract)
XX
Jaka metoda nauczania języka obcego jest najskuteczniejsza? Jaką wybrać formułę pracy? Czy najnowsze technologie mogą przyśpieszyć proces nauki? Temat podnoszenia kompetencji językowych pracowników stale budzi wiele pytań i wątpliwości. Dziś może nawet więcej niż kilkanaście lat temu. (fragment tekstu)
XX
Niniejszy cykl trzech artykułów poświęcony jest zagadnieniu tzw. 'dobrego' ucznia języka drugiego/obcego, związkom pomiędzy wybranymi czynnikami indywidualnymi a sukcesem w nauce oraz próbie odpowiedzi na pytanie, czego możemy nauczyć się od uczących się języków obcych, którzy odnoszą sukces. W części pierwszej autorka dokonuje przeglądu badań cech, strategii i zachowań 'dobrego' ucznia prowadzonych od lat 60-tych ubiegłego wieku oraz przedstawia charakterystykę uczniów o wysokich i niższych poziomach osiągnięć. Część druga poświęcona jest roli wybranych czynników indywidualnych oraz omówieniu badań wskazujących na to, w jaki sposób mogą one wpływać na przebieg i wyniki nauki języka obcego oraz jakich zachowań i strategii 'dobrych' uczniów można nauczać i nauczyć się w klasie szkolnej. W części trzeciej autorka prezentuje wyniki własnych badań empirycznych mających na celu identyfikację cech i strategii uczących się o zróżnicowanym poziomie osiągnięć w nauce języka angielskiego jako obcego w warunkach szkolnych. Implikacje pedagogiczne zagadnień omawianych w tej serii artykułów powiązane są z ideą instrukcji strategicznej w edukacji językowej, samo-regulacji i autonomii w nauce oraz umiejętnościom niezbędnym do kontynuacji uczenia się przez całe życie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this series of three articles is to explore the question of what it is that makes 'good' language learners, what individual factors can influence the learner's success in second/foreign language learning, and what teachers and learners can learn from those who succeed in this complex task. In Part I., the author reviews a number of research studies on the 'Good Language Learner' issue conducted since the 1960s; she also attempts to summarize the main characteristics, strategies, and behaviours of successful and unsuccessful learners. Part II. presents an overview of studies focused on the role of selected individual differences and shows how the variables may influence the process and outcomes of language learning; it also indicates which strategies and behaviours of 'good' learners can be taught and learnt in the classroom. In Part III., the author explores the issue further and presents the results of her empirical studies aimed at identifying the features and strategies of both successful students of English as a foreign language and learners with lower achievements. The pedagogical implications for language teaching and learning discussed within the series are closely related to the ideas of strategies-based and styles-and-strategies-based instruction in language education, self-regulated or autonomous language learning, and continued lifelong learning. (original abstract)
14
80%
XX
Nie ulega wątpliwości, że wypowiedzi paremiologiczne są bardzo ważnym tworem werbalnym, który z czasem zagościł na stałe nie tylko w języku potocznym. Z jednej strony są one wyrazem zakorzenienia się kultury oralnej o charakterze ludowym (powiedzenia, ludowe porzekadła), z drugiej zaś stanowią formę ekspresji o charakterze wybitnie erudycyjnym (sentencje, aforyzmy). Pierwsza część niniejszego studium została poświęcona obecności tekstów paremiologicznych w metodach nauczania języków obcych, stosowanych na przestrzeni wieków: XVI-XIX, a mianowicie w metodzie: filologicznej, de la vía media, perypatetycznej, eksperymentalnej, gramatyczno-tłumaczeniowej oraz w metodzie "podwójnego przekładu" (interlinearnej). (abstrakt oryginalny)
EN
There is no doubt that paremiological utterances are a very important verbal product which, with time, has eventually appeared on permanent not only in the colloquial language. On the one hand, they are a manifestation of establishment of oral culture of the folk nature (sayings, folk adages), while, on the other hand, are a form of expression of the extremely erudite nature (maxims, aphorisms). The first part of this study is devoted to the presence of paremiological texts in the methods of teaching foreign languages, applied over the centuries XVI-XIX, namely in the methods: philological, de la vía media, peripatetic, experimental, grammar-translation, and in the method of 'double translation' (interlineal). (original abstract)
EN
Apparently, English is globally used as the most fundamental communication medium. Regarding the objectives of Foreign Language Education in Iran Curriculum, an Iranian educated must be capable of expressing his opinions and viewpoints as well as accurately utilizing the foreign sources and satisfying his demands. Also, he must understand English speeches produced by native English speakers. With perspectives on these objectives, experts involved in English Education sphere design and write Educational English books and teachers have been instructing these books for ages. Indeed we must raise this question: Why Iranian students are such evasive learners and why does almost nobody acquire English in an applicable way in Iranian schools? It is evident that most students of first grade of secondary schools are confronted with certain problems following as:Many students are slightly familiar with English.They often recognize English as a difficult subject to study.Also, they believe that they will not achieve a genuine progress in English.Many students show a lack of self-confidence and inferiority complex.Comparing themselves with the students in the upper grades, they feel that they cannot master English.So, certain efforts must be channeled into resolving these problems, in particular, the ways the students deal with their English books are to be changed and so are the methodologies in teaching. These may become perfectly practicable by utilizing instructional aides, preserving the students' fondness for their English courses, and organizing the instructional content from the simple to complex, as well as discussing with experts, parents, educational managers, and students. The objectives of this study are to shift students' perspectives upon English and support them through their learning English; consequently they will progress satisfactorily at present and in the future. (original abstract)
EN
The present study explored the effects of semantic clustering on the acquisition of vocabulary knowledge. Two methods of vocabulary presentation (and instruction) were taken into account: a) Semantically-related presentation (SRP) which was based on the idea of presenting words in semantic clusters; and b) Semantically-unrelated presentation (SUP) which referred to presenting target words in unrelated sets. The results showed that the learners in the SRP class significantly outperformed their peers in the SUP class in both quantitative and qualitative measures of vocabulary knowledge.In-depth analysis of participants' score variations across levels of vocabulary knowledge also revealed that the SRP method of vocabulary presentation was probably a better facilitator in the learners' progress from a basic familiarity with the target words, to vocabulary knowledge at both reception and production level.The findings of the study are fully discussed and its pedagogical implications for language teachers are drawn upon.(original abstract)
EN
Discrimination and racial injustice towards Blacks have existed among the groups of people since the very beginning of their gatherings as a communication and society. Throughout history, people of colored skin, especially Blacks, were not accepted in the Whites' communities due to the Whites' thought of supremacy over them. Regardless of their positive role and doing manual labor in keeping the wheels of the Whites' industry turning, Blacks were always treated as nonhuman and "clownish" creatures born to serve Whites. African Americans are the main groups of Blacks who suffer from discrimination and racial injustice because they are living among Whites, though segregated from the Whites' society. However, there are many white individuals who do not consider the skin color and treat Blacks as human beings and only humanity and good nature of the people matters to them. Nelle Harper Lee in her masterpiece, To Kill a Mockingbird, written in 1960, introduces three children (Scout, Jem, and Dill) and Atticus, who is Scout and Jem's father, as color-blind characters who fraternize with Blacks as humans without paying attention to their skin color. Therefore, using W. E. B. Du Bois' thoughts- regarding prejudice, discrimination, and racial injustice- in this article it has been tried to investigate Atticus' and three children's color blindness in the case of racism in To Kill a Mockingbird. (original abstract)
XX
Przedstawiony do recenzji tom zatytułowany Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas ( Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego. Wyzwania, propozycje i perspektywy) obejmuje 8 tekstów napisanych w języku hiszpańskim. W 90%, chodzi w nich o nauczanie/uczenie się wyłącznie języka hiszpańskiego. Tylko jeden tekst woluminu mówi o zagadnieniach językowych w ogólnym ujęciu tego sformułowania. Problematyka poruszona w tekstach dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z motywacją uczenia się języka obcego, hiszpańską kreatywnością kulturową, przyswajaniem intonacji negatywnej, błędami popełnianymi w I stadium nauki, błędami wynikającymi z interferencji języka rodzimego na język poznawany, nauczaniem elementów kulturowych odnoszących się do lingworealioznawstwa hiszpańskiego itp. Zagadnieniu kultury sensu stricto i sensu largo zostały poświęcone trzy ostatnie teksty tomu. Nie ma wątpliwości, że wszystkie ww. problemy są bardzo ważne z punktu widzenia metodologii i dydaktyki języka hiszpańskiego jako obcego. Również w większości z nich zostały one przedstawione w sposób poprawny, przejrzysty i dostatecznie wyczerpujący. Naturalnie, objętość poszczególnych artykułów jest zróżnicowana i waha się od 4,5 do 10,5 strony, ponieważ równie zróżnicowana jest poruszona w nich problematyka glottodydaktyczna. Na kolejną pozytywną uwagę zasługuje poprawność językowa tekstów, obejmująca zarówno styl zdania hiszpańskiego, jak też jego gramatykę, interpunkcję, poprawnie stosowane przyimki, rodzajniki, konektory itp. Nic dziwnego, bowiem praca została poddana hiszpańskiej weryfikacji językowej, której autorami są José Luis Losada Palenzuela i Trinidad Marín Villora. (fragment tekstu)
XX
Niniejszy referat traktuje o potencjalnych skutkach płynących z zastosowania języka angielskiego używanego jako środka nauczania MOI (medium of instruction) w wykładach z zakresu administracji biznesu, prawa, finansów i innych. Po scharakteryzowaniu podłoża badań i określeniu roboczej hipotezy, zgodnie i którą należałoby się spodziewać, że użycie języka angielskiego jako MOI będzie - z punktu widzenia studenta - korzystne, okazało się, iż zalety tej metody nauczania znacznie przewyższają ich potencjalne niedogodności. Co więcej, została ona zaakceptowana i doceniona przez studentów. Hipotezę tę potwierdza badanie empiryczne przeprowadzone na 100 losowo wybranych studentach spośród zapisanych do Business School Hochschule fur Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Saarland University of Applied Sciences, Germany). W ramach tego badania oceniono postawę respondentów wobec angielskiego w ogóle, jak i w roli MOI, ich stosunek do wpływu omawianej metody nauczania na cztery podstawowe umiejętności językowe (mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie) oraz opinie nt. zastosowania angielskiego MOI na gruncie zawodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The present paper deals with an up-to-date topic which responds to a more and more widespread trend at German universities, but, of course, not only there: The teaching of content courses like business, law, finance and many others in English to students who are not English natives and by teachers who are not English natives, either. This topic entails multifold aspects. There are considerable chances for students and their future competitiveness on the job market - and there are potential problems for university teachers. Both sides of the medal will be considered here, inclusive of students' attitudes which come into play as well. The central question dealt with in this paper is whether the teaching of subject-oriented content courses on the basis of English results in positive outcomes for students' learning or whether this teaching approach represents an obstacle to students' learning outcomes. In this situation, English adopts an essential role as being the medium of instruction (MOI), thus the very language which teacher and students use for their communication in the classroom. (fragment of text)
XX
W artykule podjęto zagadnienie rozwijania świadomości oraz potrzeby stymulowania wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej u nauczycieli języków obcych. Język i kultura są z sobą nierozerwalnie związane i stanowią podstawę rozwoju kompetencji komunikacyjnej. Artykuł opisuje krótki, 40-godzinny projekt skierowany do nauczycieli języków obcych mający na celu rozwój świadomości międzykulturowej, umiejętności oraz postaw poprzez działania dramowe i teatralne(abstrakt oryginalny)
EN
The call to integrate intercultural knowledge and competence into the heart of education is an imperative born of seeing ourselves as members of a world community, knowing that we share the future with others. Intercultural communication is one of the key 21st-centuary competence we need to develop in our society. Learning a foreign language is an intricate process involving not only mastering an object of academic study, but more appropriately focused on learning a means of communication, acquiring the new languages of the body, behaviour and understanding of culture customs. Language is a product of the thought and behaviour of a society. Effectiveness in a foreign language is directly related to understanding of the culture of that language (Taylor, 1979). Communication in its deep conceptualization in the real and given situations is never out of context - and because culture is a part of context, communication is seldom culture-free. It is today widely underlined that language learning and learning about target cultures cannot realistically be separated (K ramsch, 1993; Va ldes, 1986). The interdependence of language learning and culture learning is so evident that we may even say that language learning is culture learning and consequently the language teaching is culture teaching. Foreign language teachers should be aware of the place of cultural studies within foreign teaching and try to enhance and stimulate students' culture awareness and improve their intercultural communication competence. Drama and theatre are very much culture-rooted and seem to be the best remedy for language teachers.(fragment of text)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.