Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 670

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trawniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
EN
English ryegrass (Lolium perenne L.) comes originally from England, where it has been grown since 1680. The study presents the most important morphological and biological features of Lolium perenne. Because of those mostly positive features Lolium is very suitable to different turf use (on gazons, sport fields, recreations area and so on) Lolium perenne is able to produce more than 10 thousand tillers per 1 m², has a good ability to different management, good response for nitrogen fertilisation and it is resistance for low and frequently cutting. Some of Lolium disadvantages do not change the opinion that it is one of the most important turf grasses in Poland and Europe.
PL
Zastosowanie w podłożach superabsorbentów, zwanych także hydrożelami przyczynia się do znacznej oszczędności wody. Jakość muraw trawnikowych zależy w dużym stopniu od częstego podlewania, a co za tym idzie oszczędności pod względem finansowym przy realizacji wydatków związanych z utrzymaniem muraw trawnikowych. Celem pracy jest ocena zadarnienia różnych muraw trawnikowych w zależności od głębokości umieszczenia hydrożelu w podłożu, jak i rodzaju okrywy glebowej. Badania były realizowane w oparciu o dwa doświadczenia polowe założone w trzech powtórzeniach, prowadzone w układzie split- -plot. Jednostką doświadczalną było poletko o powierzchni 1 m2. Pierwsze doświadczenie stanowił trawnik monokulturowy gdzie w siewie czystym badano cztery gatunki traw gazonowych. W drugim doświadczeniu użyto cztery zaprojektowane mieszanki tych samych gatunków traw. W każdej mieszance zastosowano wysiew jednego gatunku trawy jako dominującego (40%) a pozostałe trzy gatunki stanowiły po 20%, i tak: M 1 - życica trwała 40%; M 2 - kostrzewa czerwona 40%; M 3 - wiechlina łąkowa 40%; M 4 - mietlica pospolita 40%.W każdym z doświadczeń zastosowano następujące czynniki badawcze: rodzaj podłoża: a/ bez hydrożelu - " 0" - kontrola; b/ z dodatkiem hydrożelu umieszczonego na głębokości: 5cm; 10 cm; 15cm; okrywa glebowa: a/ gleba uprawna - (P); b/ torf ogrodniczy - (T).Zadarnienie badanych muraw trawnikowych zależało głownie od składu gatunkowego murawy trawnikowej jak i rodzaju podłoża glebowego. Wszystkie badane murawy trawnikowe najlepsze zadarnienie osiągały w wyniku umieszczenia hydrożelu w podłożu na głębokości10 cm. Z kolei rodzaj okrywy glebowej nie miał istotnego wpływu na wartość badanej cechy.
EN
Application of superabsorbents in the subsoil, also called hydrogels contributes to significant water savings. Quality of turf lawns depends largely on the frequent watering, and hence savings in financial terms the implementation of expenditure on maintenance lawn grasses. Evaluation of compactness of different turf lawns depending on the depth of the hydrogel in the subsoil and the type of soil cover was the aim of this study. There were carried out two field experiments, which were established in triplicate, and conducted in a split-plot system. The experimental unit was a plot with an area of 1 m2. The first experiment was a lawn where were studied four species of lawn grasses sown as monocultures. In the second experiment were used four mixtures of the same grass species. In each mixture was applied one grass species as the dominant (40%) and the other three species accounted for 20%. There were: M 1 - 40% Perennial ryegrass, M 2 - 40% Red fescue, M 3 - Kantucky bluegrass 40%; M 4 - 40% Common bent. In each experiment, the following research factors were applied : the type of subsoil: a / without hydrogel - "0" - control, b/ with the addition of hydrogel placed at a depth: 5 cm, 10 cm, 15 cm, Soil cover: a/ cultivation soil - (P) b/ horticultural peat - (T). The compactness of studied turf lawns depended mainly on lawn grass species composition and the kind of subsoil. All tested turf lawns the best compactness achieved by placing the hydrogel in the ground at a depth of 10 cm. The type of soil cover had no significant effect on the value of this feature.
PL
Gładka, trawiasta powierzchnia szmaragdowej barwy bez wątpienia może stanowić prawdziwą ozdobę miasta. Dobrze utrzymany trawnik jest powodem do dumy. Staje się tłem i spaja w jedną całość pozostałe elementy przestrzeni.
PL
Trawniki stanowią jeden z podstawowych składników zieleni na terenach publicznych miasta. Spełniają funkcję ekologiczną (wpływ na mikroklimat), dekoracyjną (elementy kompozycji przestrzennej) oraz użytkową (powierzchnie rekreacyjne lub o funkcjach ochronnych). Podobnie jak i inne formy roślinności, egzystują w wyjątkowo niekorzystnych warunkach środowiska spowodowanych nadmierną koncentracją zabudowy, obecnością podziemnej infrastruktury technicznej oraz zanieczyszczeniami gleby i powietrza.
PL
Trawniki są jedną z najdroższych inwestycji w architekturze krajobrazu. Jedynie kwietniki i rabaty przewyższają je kosztami. Przyczyniają się do tego prace związane zarówno z zakładaniem trawników, jak i z późniejszą ich pielęgnacją.
17
80%
Aura
|
1993
|
nr 07
20-21
EN
Grass-covered areas are significant to the natural environment and to man. Besides their most visible decorative role in towns, suburbs and recreation areas, they are also important to the environment because of CO₂ absorption and hygienic and sanitary considerations. A forty-year-old pine forest during 10-hr of daylight releases approximately 150 kg O₂ per hectare to the atmosphere, while at the same time a well-maintained lawn may produce between 100 and 110 kg oxygen per hectare.
PL
Powierzchnie trawiaste mają duże znaczenie w środowisku przyrodniczym i bezpośrednio dla człowieka. Oprócz, najbardziej widocznej, roli dekoracyjnej miast, osiedli, terenów rekreacyjnych, spełniają ważne funkcje ekologiczne, przede wszystkim wchłanianie CO₂ i odgrywają rolę higienizacyjno-sanitarną. Jeżeli czterdziestoletni bór sosnowy w ciągu dziesięciogodzinnego dnia wydziela do atmosfery ok. 150 kg O₂/ha, to dobrze utrzymany trawnik może dostarczyć w tym samym czasie 100—110 kg tlenu z 1 ha.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.