Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 443

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Telecommunication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
XX
Początek ubiegłego roku przyniósł na niemieckim rynku telekomunikacyjnym prawdziwą rewolucję. Rozpoczął się proces liberalizacji - dotychczasowy monopolista, Deutsche Telekom AG, utracił uprzywilejowaną pozycję.
XX
Omówiono problem liberalizacji sektora telekomunikacyjnego, stopień wdrożenia Dyrektyw odnoszących się do usług telekomunikacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich, regulacje prawne obwiązujące obecnie w sektorze telekomunikacyjnym UE. Artykuł zawiera 2 tabele.
XX
Przejawiana ostatnio przez firmę Elektrim aktywność w branży telekomunikacyjnej, a także pewne ruchy konsolidacyjne w sektorze telefonii stacjonarnej nasunęły przypuszczenia o złamaniu dotychczasowego monopolu TP SA. Artykuł wyjaśnia bliżej te kwestie, dokonując krótkiego przeglądu największych prywatnych operatorów w tej branży.
XX
Jest to krótka informacja o priorytetowych zadaniach w dziedzinie telekomunikacji w krajach Unii Europejskiej jak i w 10 krajach kandydujących.
XX
Omówiono konferencje WTO, ktora odbyła sie w grudniu 1996 r. w Singapurze. Autor analizuje korzyści jakie osiągną kraje stowarzyszone z UE po wprowadzeniu liberalizacji w dziedzinie telekomunikacji.
6
Content available remote Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej
100%
XX
Od momentu podpisania w 1991 r. układu ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Unią Europejską, a zwłaszcza od chwili wstąpienia naszego kraju do grona państw członkowskich UE podstawowym wyznacznikiem krajowych regulacji prawnych w sektorze telekomunikacyjnym jest ustawodawstwo Wspólnot Europejskich. Wzorowanie polskiego prawa na rozwiązaniach funkcjonujących na Zachodzie kontynentu ma przede wszystkim na celu zdynamizowanie rozwoju tego sektora, dostosowanie regulacji do szybko postępujących zmian technologicznych w dziedzinie telekomunikacji oraz większą niż dotychczas ochronę praw konsumentów. Ponieważ wyniki osiągane przez krajowy sektor telekomunikacyjny są pochodną otoczenia regulacyjnego, w przypadku członkostwa w Unii Europejskiej ustanowionego na szczeblu ponadnarodowym, analiza działalności tego rynku musi odwoływać się do unijnych ram prawnych, określających prawa i obowiązki uczestników rynków. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie prawnych warunków funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położony został na wyszczególnienie celów regulacji telekomunikacji w UE oraz przebieg procesów liberalizacji. Omówione zostały najważniejsze zasady regulacji tego sektora, wprowadzone pakietem dyrektyw w 2002 r., jak również najnowsza reforma telekomunikacji z 2009 r. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to present legal conditions of functioning of the telecommunications sector in the European Union. Particular emphasis has been placed on demonstrating the objectives of the telecom regulation, the course of the sector liberalization process as well as describing the most important rules of regulation that have been introduced with the package of directives in 2002. The latest reform of 2009 has also been brought up. (fragment of text)
7
Content available remote Regulacja sektorowa EX ANTE a efekty pośrednie telekomunikacji
100%
XX
Szeroko pojęte techniki informacyjne - komunikacja elektroniczna, usługi informacyjne i multimedialne - stanowią podstawowy element fundamentu społeczeństwa informacyjnego z gospodarką opartą na wiedzy. Postępy w telekomunikacji i technikach informacyjnych pobudzają pozytywne zjawiska w całej gospodarce, dzięki czemu, pomimo zjawisk recesyjnych i zakłóceń występujących w gospodarce światowej, dziedzina nowoczesnych technik i aplikacji wykazuje stabilny wzrost. Z tych powodów dobór kryteriów regulacji sektora komunikacji elektronicznej, a szczególnie regulacji sieci następnej generacji, w tym dostępowych sieci światłowodowych, odgrywa ważną rolę we właściwym określeniu bodźców prorozwojowych w polityce gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono uwagi o regulacji rynku komunikacji elektronicznej w UE w kontekście uniwersalnego wymiaru telekomunikacji. Wskazano na konieczność takiego doboru kryteriów regulacji, aby obejmowały efekty pośrednie, które towarzyszą inwestycjom w sieci następnej generacji i przyczyniają się do ogólnego rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów członkowskich UE. W opracowaniu wykorzystano wyniki pracy statutowej pt. "Nowe techniki komunikacji elektronicznej w problematyce regulacyjnej Unii Europejskiej", wykonanej przez autora w 2009 r. w Instytucie Łączności - PIB, Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych. (fragment tekstu)
EN
The paper comments on electronic communications market regulation in the EU in the context of universal character of telecommunications. The choice of regulation criteria must consider indirect effects accompanying next generation network investments and leading to general socio-economic development of EU member states. (fragment of text)
XX
Exatel S.A. powstał 1 października 2004 r. w wyniku połączenia Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego "Telbank" S.A. i Telekomunikacji Energetycznej "Tel-Energo"S.A. Jest więc firmą nową, ale mającą kilkunastoletni dorobek. Exatel S.A. legitymuje się dziś posiadaniem drugiej co do wielkości platformy telekomunikacyjnej w kraju.
XX
Artykuł omawia raport NIK po przeprowadzeniu kontroli I etapu prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej SA.
XX
Zwrócono uwagę na nieadekwatność dotychczasowych struktur sektora telekomunikacyjnego w Polsce w stosunku do obecnych potrzeb i wymagań klientów.
11
Content available remote Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych
80%
XX
Pojecie regulacji jest przedmiotem rozważań wielu dyscyplin naukowych. W ujęciu prawnym regulację najczęściej przedstawia się jako ogół przepisów służących świadomemu ograniczaniu aktywności podmiotów prawnych. W naukach politycznych jest ona badana z punktu widzenia interesów grup, które korzystają z wprowadzania i utrzymywania regulacji. Z punktu widzenia ekonomii regulacja jest analizowana jako sposób interwencji państwa, zwłaszcza w obszary o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. (fragment tekstu)
EN
Telecommunications market is a traditional market regulation. An important improvement stages of telecommunications regulation was the administrative opening previously monopolized market and introduction of the regulatory instruments of telecommunications prices (Rate of Return, Price Cup). This has strengthened the telecommunications market significantly. The next important improvement of telecommunications regulation are the application of market agreements between telecom operators and the regulatory authorities. The trend is positive in the economic perspective. (original abstract)
12
Content available remote Batalia o zmianę wizerunku telekomunikacji polskiej i przyczyny jej porażki
80%
XX
W artykule wskazano działania Telekomunikacji Polskiej SA, które przyczyniły się do powstania złej reputacji firmy. Przedstawiono rozważania na temat wartości wizerunku, a także badania i wnioski dotyczące postrzegania TP przez młodzieŜ. Wiele posunięć firmy miało charakter naprawczy, ale zaistniałe sytuacje kryzysowe utrudniły naprawę jej wizerunku.(oryginalny abstrakt)
EN
The paper indicates the activities of Telekomunikacja Polska, which have contributed to the bad reputation of the company. It contains short reflections on the value of image as well as the research and conclusions about the perception of TP by young generation. Many actions of TP had a reparable character but the prior crisis situations made it difficult to repair the image.(abstract original )
XX
Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce znalazł się w punkcie zwrotnym - twierdzą znawcy przedmiotu. Inni uważają, iż utknął w martwym punkcie. Tak czy owak, sytuacja dojrzewa do podjęcia ważnych, strategicznych decyzji.
XX
Omówiono organizowanie usług pocztowych i telekomunikacyjnych w Szczecinie po II wojnie światowej.
XX
Artykuł poświęcony ważnej dziedzinie łączności jaką jest radiotelefonia ruchoma, umożliwiająca przekazywanie informacji za pomocą urządzeń zwanych radiotelefonami.
XX
Projekt inwestycji telekomunikacyjnej firmy US WEST.
XX
Postępująca od kilku lat demonopolizacja polskiego rynku usług telekomunikacyjnych przyniosła już pierwsze efekty. W niektórych regionach państwowy gigant Telekomunikacja Polska SA ma już po kilku konkurentów. Jedną z prężniejszych firm, która za kilka lat jest w stanie zawładnąć około siedmioma procentami rynku usług telefonicznych, jest Pilicka Telefonia SA.
XX
Nieuchronnie zbliża się moment, kiedy w telefonii międzystrefowej obecny monopolista - Telekomunikacja Polska SA - utraci pozycję jedynego operatora w tym sektorze telekomunikacyjnego rynku. Już obecnie są operatorzy dysponujący niezbędną infrastrukturą, upoważniającą, by przypuszczać, iż wystąpią do ministra łączności o koncesje w dziedzinie łączności międzystrefowej. Do takich należy Tel-Energo SA.
XX
Artykuł omawia problemy przetargow-koncesyjne firmy El-Net, zwycięzcy przetargu na operatora tzw. telekomunikacji warszawskiej.
XX
Przygotowania do przetargu, którego celem będzie wydanie kilku koncesji dla nowych operatorów telefonicznych sieci międzymiastowych, zapowiedziane przez Ministerstwo Łączności w połowie ubiegłego roku, przedłużają się i jest to być może dobra okazja do zastanowienia się, czego można oczekiwać w efekcie postępowania przetargowego i jakie wobec tego warunki powinno ono spełniać.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.