Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reorganizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Innowacja procesowa – studium przypadku
100%
PL
W artykule poruszono tematykę zastosowania koncepcji SMED w re-organizacji procesu produkcyjnego jako innowacji procesowej. W części teoretycznej opracowania zidentyfikowano cechy charakterystyczne procesu, a w części empirycznej ocenie poddano rozwiązania organizacyjne wpływające na wzrost jego efektywności. Otrzymane wyniki skłaniają do wniosku, iż SMED stanowi innowacyjne narzędzie służące podnoszeniu efektywności procesu wytwórczego, przy zerowych kosztach implementacji.
PL
W artykule przedstawiono problematykę reorganizacji struktur organizacyjnych pododdziałów - jednostek organizacyjnych niższych szczebli organizacyjnych naszego wojska. Podkreślono, że zmiana struktur pododdziałów, w świetle dokonujących się przemian w wojsku, jest wręcz wymuszona. Zaproponowano metodykę, w której określono cykl postępowania reorganizacyjnego.
EN
In this article the problems of reorganizing the structures of sub-units - organizational units of the lower level of Polish Armed Forces have been presented. It has been emphasised that the change of the structures of sub-units in I the light of conversion in the army, is to some extent coerced. The methodology, where the cycle of reorganizationall procedure has been defined, has also been suggested.
PL
Na tle niedociągnięć i aktualnej struktury organizacyjnej szkół wyższych przedstawiono 3-członowy system kształcenia w uproszczonym systemie organizacyjnym uczelni.
EN
In the second part of paper, integrally connected with the first one, actual organization structure and some failings in education system were discussed. On an example of agricultural universities new 3-level education system and school organization structure with reduced number of faculties were proposed.
IT
Questo articolo è dedicato alla presentazione del processo della formazione della struttura organizzativa e del meccanismo di funzionamento del CCEE. Il CCEE è stato fondato per regolare le forme di collaborazione fra i singolari episcopati in Europa. Nei giorni 23–24 del marzo 1971, dal iniziativa del papa Paolo VI, una riunione di diciasette representanti delle conferenze episcopali europee è stata organizzata. Hanno approvato le norme direttivae del CCEE, hanno disegnato il presidente, due vice presidenti e membri del secretariato. Il 10 gennaio 1977 la Congregazione per i Vescovi ha approvato il CCEE e ne ha riconosciuto gli statuti ad experimentum. Le esigenze legate al processo della nuova evangelizzazione e gli evventi del 1989 hanno indicato la necessità della riorganizzazione della struttura del Consiglio. Alla domanda del papa Giovanni Paolo II, i presidenti delle conferenze episcopali europee sono stati nominati membri ordinari del Consiglio. Si sono impegnati nella realizzazione della riforma della struttura del CCEE, che ha portato alla redazione degli statuti nuovi, approvati il 2 dicembre 1995 dalla Santa Sede. Alla luce delle norme degli statuti attuali, il CCEE appare come istituzione diversa dalle conferenze episcopali nazionali, perchè non è composto da singolari vescovi, ma dalle conferenze episcopali intere, che mandano i loro rappresentanti per partecipare alle assemblee plenari. Il CCEE non possiede il potere legislativo in differenza alle conferenze episcopali di ogni paese, perchè la sua funzione si limita alla garanzia di collaborazione fra gli episcopati delle nazioni europee.
PL
Zmieniająca się dynamicznie sytuacja gospodarcza oraz legislacyjna, a także podejście organów nadzorczych coraz częściej skłaniają przedsiębiorców do myśli o reorganizacji prowadzonego dotychczas biznesu. W efekcie tego typu działania mogą oni doprowadzić do ograniczenia ryzyka operacyjnego, a także do zdywersyfikowania poszczególnych gałęzi prowadzonej działalności, co w praktyce nieraz przyczynia się do poprawienia osiąganych wyników finansowych.
PL
Ukazując stan aktualny nauki w Polsce autor w oparciu o jego słabości przedstawia wariantową koncepcje jej reorganizacji.
EN
In the first part of this paper author critically reviewed contemporary state of the science in Poland considering staff potential, financial supporting system and organization structures. On the background of some weak points in nowadays system the alternative concepts of science reorganization are presented.
PL
W artykule przedstawiono opis działań zmierzających do połączenia w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW ruchów „Rydułtowy” i „Marcel” w celu przekierowania całości wydobycia Ruchu „Rydułtowy” na Ruch „Marcel”. Scharakteryzowano aktualne modele funkcjonowania, infrastrukturę techniczną wraz z planowaną restrukturyzacją obu ruchów. Przedstawiono argumenty przemawiające za przekierowaniem wydobycia z Ruchu „Rydułtowy” na Ruch „Marcel”. Zwrócono uwagę na aspekty związane z eksploatacją złoża w rejonie przygranicznym, przewietrzaniem, transportem urobku oraz uproszczeniem infrastruktury. Przedstawiono model docelowy obu ruchów z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych po połączeniu. Opisano zakres modernizacji szybu III wydobywczego oraz zakres prac na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Ruchu „Marcel” w celu zwiększenia ich zdolności produkcyjnej. Scharakteryzowano zakres robót związanych z wykonaniem wyrobisk połączeniowych - wentylacyjnych i transportowych. Przedstawiono planowany układ odstawy urobku na Ruch „Marcel” po reorganizacji. Opisano szacowane efekty połączenia ruchów „Rydułtowy” i „Marcel”.
EN
The article presents a description of activities aimed at merging of „Rydułtowy” and „Marcel” mining areas belonging to KWK ROW in PGG Ltd Co. group in order to redirect the entire extraction of the „Rydułtowy” mining area to the „Marcel” mining area. Current models of functioning, technical infrastructure along with the planned restructuring of both mining areas were characterized. Arguments for the redirection of extraction from the „Rydułtowy” mining area to the „Marcel” mining area were presented. Attention has been paid to aspects related to the exploitation of the deposit in the near-border region, ventilation, transport of the gotten and simplification of infrastructure. The target model of both mining areas was presented, taking into account the production capacity after the merger. The scope of modernization of the extraction shaft III was described and the scope of works at the „Marcel” Coal Preparation Plant were described in order to increase their throughput. The scope of works related to the execution of connection workings - ventilation and transport ones - was characterized. The planned layout of the run-of-mine transport in the „Marcel" after reorganization mining area has been presented. The estimated effects of the intergration of „Rydułtowy” and „Marcel” mining areas have been described.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.