Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estrogeny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The synthesis of estrogens from androgens is catalyzed by an enzyme complex called aromatase, and therefore has a unique potential to influence the physiological balance between the sex steroid hormones. This enzyme complex consists of two components: aromatase cytochrome P450 and NADPH-cytochrome P450 reductase. Aromatase is conserved amongst all vertebrates and mammals in particular. It is a member of the cytochrome P450 super-family of enzymes. Within this, aromatase cytochrome P450 is presently the sole member of family 19, and is encoded by the gene known as CYP19 which contains a number of tissue-specific promoters that direct aromatase expression in different tissues via alternative splicing. A number of tissues in mammals have the capacity to express aromatase. These include the ovaries and testes, the placenta, adipose tissue, osteoblasts of bone, vasculature smooth muscle, and numerous sites in the brain.
PL
Steroidowe hormony płciowe, takie jak estron (E1), estradiol (E2) i etinylestradiol (EE2) są związkami, których obecność została w ostatnich latach stwierdzona w wodach naturalnych wielu krajów Europy. W środowisku wodnym pojawiają się one na bardzo niskim poziomie stężeń, ale na tyle dostatecznym, aby negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie układu wydzielania wewnętrznego organizmów narażonych na ich obecność, powodując poważne zakłócenia procesów rozrodczych i rozwoju organizmów. W pracy przedstawiono wyniki wstępnej oceny obecności estrogenów w wybranych wodach rzecznych w Polsce. Jako metodę jakościowo-ilościowego oznaczenia estrogenów wykorzystano chromatografię gazową ze spektrometrią mas (GC-MS). We wszystkich badanych próbkach wód rzecznych stwierdzono obecność oznaczanych estrogenów, tj. estronu, estradiolu oraz etinylestradiolu.
EN
Steroid sex hormones such as estrone (E1), estradiol (E2) and ethinylestradiol (EE2) belong to the compound group that has recently been determined in natural waters of many European countries. Normally, the concentrations of these compounds are very low in an aquatic environment but still sufficient to exert a harmful effect on the endocrine system functions in organisms exposed to estrogens. This results in a serious disorder of reproductive and developmental processes. The present paper includes data that enable the initial risk of estrogen contamination to be assessed for selected rivers of Poland. For the quantitative determination of these estrogens, use was made of gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) analysis method. Estrone, estradiol and ethinylestradiol were present in all of the water samples examined.
EN
Multiple sclerosis is a progressive disease of the central nervous system with a complex immunopathogenesis characterised by inflammation, demyelination and progressive loss of axons. In the studies on the complex and multifactorial pathophysiology of multiple sclerosis, an animal model of the experimental autoimmune encephalomyelitis plays an important role. Clinical and experimental data suggest autoimmune background of inflammatory responses in the central nervous system. Unfortunately, the pathology of multiple sclerosis is still not fully understood, and the currently available drugs are only able to inhibit the progression of the neurological deficits. Epidemiological data clearly show that gender significantly affects the incidence and course of multiple sclerosis. In both clinical and experimental studies, pregnancy and hormonal treatment with female sex hormones have been shown to influence the number of relapses and the progression of neurological deficits. Abundant data suggesting the role of both sex and pregnancy in multiple sclerosis gave rise to research on the role of sex hormones in this disease and new forms of treatment. In this paper, we have reviewed the available literature regarding the effects of female sex hormones on the course of multiple sclerosis, with particular emphasis on the role of estrogens and progestagens. Data from both clinical and experimental studies have been included. Estrogens and progestagens are the two most important groups of female steroid hormones. They are necessary for development of sex organs as well as for fertility and during pregnancy. It is known that these hormones are able to modulate the function of the immune system. In this review, we have focused not only on the immunomodulatory, but also on the neuroprotective and neuroregenerative role of estrogens and progestagens. We have also described the new therapeutic possibilities associated with the hormonal therapy targeting sex hormones.
PL
Stwardnienie rozsiane jest postępującą chorobą ośrodkowego układu nerwowego o złożonej immunopatogenezie, w której występują zapalenie, uszkodzenie mieliny i utrata aksonów. W badaniach doświadczalnych nad patofizjologią stwardnienia rozsianego istotną rolę odgrywa model zwierzęcy – eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia. Badania kliniczne i doświadczalne wskazują na autoimmunologiczne tło zapalenia w tej chorobie. Niestety, przyczyny rozwoju stwardnienia rozsianego nie zostały dotąd w pełni poznane, a dostępne leki tylko hamują progresję objawów neurologicznych. Z badań epidemiologicznych jednoznacznie wynika, że płeć istotnie wpływa na zachorowalność, a także na przebieg stwardnienia rozsianego. Liczne dane wskazujące na ważną rolę zarówno płci, jak i ciąży były bodźcem do rozwoju badań nad rolą hormonów płciowych w tej chorobie oraz do poszukiwania nowych form terapii. W niniejszej publikacji dokonano przeglądu literatury omawiającej wpływ żeńskich hormonów płciowych, ze szczególnym uwzględnieniem estrogenów i progestagenów, na przebieg stwardnienia rozsianego. Pod uwagę wzięto dane z badań klinicznych i eksperymentalnych. Estrogeny i progestageny należą do najważniejszych żeńskich hormonów steroidowych. Są niezbędne do prawidłowego rozwoju i różnicowania narządów rozrodczych, a także do utrzymania płodności i ciąży. Od dawna znany jest wpływ tych hormonów na regulację odpowiedzi immunologicznej. W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę poświęcono nie tylko działaniu immunomodulacyjnemu, ale również neuroprotekcyjnemu i neuroregeneracyjnemu żeńskich hormonów płciowych. Omówiono też nowe możliwości terapeutyczne związane z terapią hormonalną.
EN
The capabilities and mechanisms regulating the removal of estrogens by means of membrane techniques were investigated. The obtained value of retention during the ultrafiltration of estrogen solutions in deionized water ([delta]p, 0.2MPa) was in the order of 30% (estradiol, E2) to 81.2 % (diethylstilbestrol, DES). In the presence of natural organic matter (NOM), which was approximated by the presence of humic acids, the obtained increase of retention was 75.6 (E2) - 99.9 % (DES), with better removal effects being observed for synthetic estrogens characterized by high values of the partition coefficient between the n-octanol phase and water (log Ko/w). Basing on the log Ko/w volume we can predict the value of retention coefficients of estrogens in membrane processes. Making use of the available literature and of own research we have endeavored to characterize these phenomena.
PL
W pracy dokonano oceny możliwości zastosowania i mechanizmów rządzących usuwaniem estrogenów, w procesach membranowych. Zaobserwowano, że stopień usunięcia estrogenów uzyskanych w procesie ultrafiltracji dla wody dejonizowanej ([delta].p, 0,2 MPa) był niewielki, w zakresie d 3 % (estradiol, E2) do 81,2 % (dietylstilbestrol, DES). Znacznie wyższe wartości współczynników retencji, w zakresie 75,6 % (E2) - 99,9 % (DES), uzyskano w obecności naturalnej materii organicznej (NOM), która przybliżana była poprzez obecność kwasów humusowych. Estrogeny syntetyczne, charakteryzujące się większym współczynnikiem podziału w układzie n - oktanol i woda (log Ko/w), usuwane były w większym stopniu. Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość prognozowania retencji estrogenów poprzez wartość log Ko/w. Opisane zjawisko scharakteryzowano, opierając się na dostępnej literaturze i badaniach własnych.
9
Content available remote Nie ma problemu środowiskowych estrogenów
75%
EN
In ecological literature the term "environmental estrogens" refers to industrial compounds which contaminate the environment and have estrogen-like biological activity. In a strict sense the term should include also estrogens produced by plants (phytoestrogens) but these are scarcely mentioned by environmentalists who all their attention concentrate on man-made chemicals. The first observation of hormonal activity of an industrial chemical dates back to 1950 when Burlingtion et al. reported that DDT affects the secondary sex characteristics of male birds. Similar observations multiplied in later years but the observed effects were always weak or very weak and did not attract much interest. The situation changed when environmentalists became aware of the huge propaganda potential of estrogenic activity of pesticides such as DDT and begun using that activity as one of the tools helping their efforts to bring about a ban of man-made pesticidal compounds. In many ecological publications the hormonal activity of industrial compounds was suitably enlarged and horrifying scenarios were developed, some of them predicting even the end of mankind due to cancer and catastrophic reduction of fertility. As usual, the mass media are happily helping to ring the alarm bells. Fortunately there are several reasons to dismiss the environmental estrogens scare. First of all, plants such as rice, wheat, cabbage, potatoes and many other contain substantial amounts of compounds with estrogenic activity but are eaten daily without harm. And there are no scientific grounds to believe that industrial estrogens are more harmful than phytohormones. Some specific and very recent developments in the field of environmental estrogens include the fertility of males, the alleged synergistic potentiation of weak estrogens and the problem of their cancerogenic activity. The problem of fertility emerged with a publication by Danish scientists who claimed that the sperm counts in otherwise healthy men are very rapidly decreasing. For obvious reasons the problem received much attention and the Danish publication was followed by several papers on sperm counts, e. g. However, no one was able to confirm the claims of Danish scientists. The problem of synergism ended with a scandal. The paper claiming a thousandfold increase of estrogenic activity when mixtures are applied instead of single compounds was retracted and one of the authors admitted cheating (Science, 294, 763 (2001)) Finally, the accusation that DDE (one of the metabolites of DDT) is responsible for breast cancer in women was convincingly disproved. And so ended the environmental estrogens scare.
EN
The main role of melatonin is regulation of circadian and seasonal rhythm. Recently there were carried out a lot of researches on the role and potential application of melatonin in prevention and therapy of various dismelaeases. This work is related to researches about the melatonin infl uence on estrogen-dependent breast cancer and application in treating this neoplasm. Probable oncostatic mechanisms i.e. melatonin acting as SERM, SEEM and its infl uence on the hypothalamic – pituitary – reproductive axis, was analyzed. Moreover the relation between circadian disruptions and increase in breast cancer risk were observed. The aim of this work is to show mechanisms melatonin acting and how we can use this hormone in oncology.
PL
Melatonina pełni przede wszystkim funkcję biochemicznego regulatora rytmów okołodobowych i sezonowych, ale szczególne zainteresowanie naukowców wzbudzają udowodnione już jej właściwości antyoksydacyjne i immunomodulujące oraz jej wpływ na regulację wydzielania innych hormonów. W ostatnich latach zostało przeprowadzonych wiele badań dotyczących roli oraz potencjalnego zastosowania melatoniny w profi laktyce i leczeniu różnych jednostek chorobowych. Praca jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącego badań nad wpływem melatoniny na patogenezę raka sutka i jej terapeutycznego zastosowania w tym nowotworze. Badano prawdopodobne mechanizmy onkostatyczne dotyczące wpływu na oś podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalną oraz działanie melatoniny jako selektywnego modulatora receptora estrogenowego (SERM) i enzymów biorących udział w biosyntezie estrogenów w tkankach obwodowych (SEEM). Ponadto zaobserwowano związek między zaburzeniami rytmu dobowego u kobiet a wzrostem ryzyka zachorowania na raka sutka. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie mechanizmów działania melatoniny i jej zastosowania w onkologii.
15
Content available Estrogen removal from wastewater
63%
EN
Currently, a significant problem of water and sewage management is the presence of human hormones, especially estrogens and progestagens, consumed by women in contraceptives and then excreted from the body. While other drugs are used by a small part of the population and rather sporadically, hormonal contraception is used by a large number of women, which contributes to their high concentration in sewage. Even relatively low estrogen concentrations (compared to other drugs) can have harmful effects on the body, disturbing the hormonal balance and leading to various endocrine disorders. In this paper the types of individual estrogen groups were characterized. Next, different methods of their removal from wastewater were presented. The parameters of estrogen removal efficiency depend on which parameters. Next, the effectiveness of each method was compared, also taking into account economic aspects. The work was summarized with appropriate conclusions.
PL
Obecnie istotnym problemem gospodarki wodno-ściekowej jest obecność w ściekach ludzkich hormonów, a zwłaszcza estrogenów i progestagenów, spożywanych przez kobiety w preparatach antykoncepcyjnych i wydalanych następnie z organizmu. O ile po inne leki sięga niewielka część populacji i to raczej sporadycznie, o tyle z antykoncepcji hormonalnej korzysta olbrzymia liczba kobiet, co przyczynia się do wysokiego ich stężenia w ściekach. Nawet stosunkowo małe stężenie estrogenów (w porównaniu z innymi lekami) może mieć szkodliwe skutki dla organizmu, zaburzając w nim równowagę hormonalną i prowadząc do różnych schorzeń endokrynologicznych. W pracy scharakteryzowano rodzaje poszczególnych grup estrogenów. Następnie przedstawiono różne metody ich usuwania ze ścieków. Przedstawiono, od jakich parametrów zależy efektywność usuwania estrogenów. Następnie porównano skuteczność każdej z metod, biorąc również pod uwagę aspekty ekonomiczne. Pracę podsumowano odpowiednimi wnioskami.
EN
In the present study we have evaluated the effect of estrogen contraception on ovarian and uterine morphology in healthy bitches. 30 crossbreed bitches with physiological estrous cycle (1-3 y; 10-14 kg) were divided into control (n = 6) and two experimental groups of 12 bitches treated twice with different doses of estradiol benzoate (EB). The first group received 10 µg EB/kg BW (Mesalin, Intervet), and the second 100 µg EB/kg BW (Oestradiolum benzoicum, Polfa), given i.m. on day 3 and 5 after the first acceptance of a male. The ovaries and uteri were collected 14 or 28 days from the first EB injection. The histopathological evaluation and histomorphometric measurements were performed using computer assisted analysis. There was no significant effect of estrogen treatment on ovarian activities at either dose. The uteri of bitches from the control group have shown progressive regression of all endometrial elements typical for the middle part of the luteal phase of the estrous cycle. The low dose EB treatment caused glandular hyperplasia characteristic for early stages of cystic formation. The higher dose resulted in total inhibition of cell proliferation, stimulation of glandular hyperplastic (complex) changes and increased thickness of the uterine wall. At the latter time the cystic changes within the glandular part may cause endometritis or even pyometra. The results obtained indicate the need for clinical follow up of bitches treated with estrogens.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.