Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ion chromatography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Dezynfekcja wody do spożycia jest konieczna ze względu na wymagania higieniczne. Ozonowanie stanowi jedną z najbardziej atrakcyjnych alternatyw wobec chlorowania wody do spożycia. Poza niewątpliwymi zaletami proces ten charakteryzuje się niestety pewnymi ubocznymi skutkami związanymi z powstawaniem nieorganicznych ubocznych produktów dezynfekcji takich jak: bromiany(V), chlorany(III) i chlorany(V), spośród których bromiany(V) są uważane za substancje rakotwórcze dla ludzi. Mogą one być oznaczane na poziomie micro/g/dm3 z wykorzystaniem chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (metody bezpośrednie) lub UV/Vis (metody pośrednie). W pracy opisano wybrane rozwiązania techniczne stosowane do oznaczania bromianów(V) w wodach do spożycia.
EN
Drinking water disinfection is necessary because of hygienic requirements. The disinfection process which has emerged as one of the most promising alternative to drinking water chlorination is ozonation. In spite of undeniable advantages, there are certain undefined hazards resulting from this method of water treatment which is connected with formation of inorganic oxyhalide by-products such as bromate, chlorite and chlorate, from among bromate has been classified as human carcinogen. Bromate on the level of micro/g/dm3 can be determined using ion chromatography with conductivity detection (direct methods) or UV/Vis detection (indirect methods). In the work the technical solutions used for bromate determination in drinking water are described.
PL
Wysoki poziom wygłaszanych referatów, przedstawiciele świata Nauki z różnych krajów oraz duże zainteresowanie konferencją „Chromatografi a jonowa i techniki pokrewne” pokazują, że to międzynarodowe spotkanie jest ważnym punktem polskiej analityki chemicznej.
4
Content available Oznaczanie kationów metodą chromatografii jonowej
100%
PL
Chromatografia jonowa wykorzystywana jest przede wszystkim do analizy nieorganicznych anionów w wodach i ściekach. Jej zastosowania do oznaczania kationów takich jak metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych oraz jonów amonowych, a także metali ciężkich i przejściowych, lantanowców i aktynowców oraz kationów organicznych są mniej popularne. W pracy przedstawiono możliwości zastosowań chromatografii jonowej w tym zakresie.
EN
Suppressed ion chromatography with a highly selective and high capacity anion-exchange column is used for the determination of anionic compounds in ten commercially available toothpastes. Minimal sample preparation is needed, requiring only dilution and filtration over a solid-phase extraction cartridge. Quantitative analysis of fluoride and monofluorophosphate, as well as chloride, nitrate, orthophosphate, and sulfate is achieved in one chromatographic run with a total analysis time of 25 minutes. Optimized analytical conditions are validated in terms of accuracy, precision, and total uncertainty, and the results demonstrate the reproducibility of ion chromatography. The coefficient of determination for the anions ranges from 0.9896 to 0.9997. The spiked recoveries for the anions are 88–108%. The change in the fluoride content of the toothpaste with storage time is investigated.
PL
Chromatografia jonowa wykorzystywana jest przede wszystkim do oznaczania głównych nieorganicznych anionów i kationów w wodach do spożycia. Postęp w metodach przygotowania próbek do analizy, wprowadzanie nowych wypełnień do kolumn analitycznych oraz nowych metod detekcji spowodował, że zakres jej zastosowań znacznie się rozszerzył na nowe analizy oraz rodzaje matryc. W artykule przedstawiono zastosowania chromatografii jonowej do oznaczania wybranych nieorganicznych anionów oraz kationów w emulsjach wodnych i chłodziwach, które z powodu swojego składu oraz sposobów utylizacji stanowią poważne zagrożenie środowiskowe.
7
100%
PL
Chromatografia jonowa jako odmiana wysokosprawnej chromatografii cieczowej od ponad 35 lat jest wykorzystywana przede wszystkim do oznaczania nieorganicznych anionów i kationów w wodach i ściekach. Jednakże w minionych latach zakres jej zastosowań znacznie się rozszerzył na nowe anality oraz rodzaje matryc. Ważną grupą związków stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, jak i obecnych w napojach i żywności są aminy alifatyczne oraz aromatyczne. W pracy przedstawiono wybrane zastosowania chromatografii jonowej do oznaczania amin m.in. w ściekach przemysłowych oraz próbkach napojów i żywności.
EN
Ion chromatography as a kind of high performance liquid chromatography is used for the determination of inorganic anions and cations in water and wastewater since over 35 years. However, nowadays its application is broaden and concerns new analytes and types of sample matrix. An important group of compounds use in different branches of industry, as well as present in beverages and food are aliphatic and aromatic amines. The work presents a selected application of ion chromatography for the determination of amines in e.g. industrial wastewater, and in beverages and food.
PL
Podczas ozonowania wody zawierającej bromki tworzą się toksyczne dla organizmów żywych bromiany. Ich obecność w wodach pitnych nie jest jeszcze w Polsce przedmiotem regulacji prawnych, co wynika z braku odpowiedniej metody analitycznej do oznaczania bromianów na poziomie stężeń ppb w próbkach o złożonej matrycy. W pracy przedstawiono wyniki oznaczania bromianów i innych nieorganicznych anionów [wzory] w wodzie pitnej i rzecznej oraz w próbkach wzorcowych. Do oznaczeń zastosowano chromatograf jonowy z chemicznym tłumieniem tła eluentu oraz odpowiedni eluent węglanowo/wodorowęglowy bez wstępnego zagęszczania próbki i usuwania jonów chlorkowych przed detekcją konduktometryczną.
EN
In the proces of ozonation of water containing bromides there are formed bromates, which are consider to be toxic to living organisms. Their presence in drinking water has not been a subject of legal regulation in Poland yet, which results from the limited application of ozone in water treatment and a lack of adequate analytical methods of bromate determination in the ppb concentration in complex matrix samples. The present article presents results of determination of bromate and other inorganic anions in standards samples, drinking water and waste water. The determination has been performed by means of ion chromatography with chemical suppression of the eluent background, and an appropriate hydrocarbon/carbohydrate eluent with no preliminary concentration of the sample or elimination of chloride ions impending measurements and a conductometric detector.
11
Content available remote Cations on Ion Chromatography by Phosphate-Coated Zirconia Stationary Phase Column
88%
EN
Ion chromatography of inorganic cations using a phosphate-coated zirconia stationary phase (PZ) was first attempted. The retentions of cations to PZ increased by elevating the column temperature and the reproducibility of the separation could improve at the higher temperature. The PZ functioned as a cation-exchanger from changes in the retention factor of cations as a function of eluent pH. Furthermore, the Gibbs free energies of cations were estimated from enthalpy and entropy using the retention factors of cations as a function of the column temperature. The reaction was based on the endothermic reaction.
EN
A simple ion chromatographic (IC) method was developed and validated for simultaneous or individual determination of zoledronic, alendronic, pamidronic acids and their related substances in pharmaceutical formulation. The analytes were separated on Waters IC-Pak Anion HR analytical column with a nitric acid (3 mM) without any other additives, as mobile phase at a flow rate of 1.0 mL min−1. Inverse UV detection was used at 240 nm. Important chromatographic factors that influence the chromatography responses were screened by 11/12 Pluckett–Burman design and their interaction were assayed by 23 full factorial design. The RP-HPLC method was optimized with the aid of LC-Simulator® (ACD Labs, Toronto, Ontario, Canada) software. Validated method was successfully used for quantitative analysis of PAMIFOS®, concentrate for infusion (Habitfarm AD, Ivanjica, Serbia), ZOMETA®, powder for infusion (Novartis Pharma, Stein AG, Switzerland) and BONAP® tablets (Hemofarm, Vrsac, Serbia). Total chromatographic analysis time per sample was approximately 6 min, which represents significant improvement over existing methods. Validation studies revealed that the method is specific, rapid, reliable, and reproducible. Calibration plots were linear over the concentration ranges 20–120 μg mL−1 and 0.1–2 μg mL−1 for bisphosponates and their related substances, respectively. The LODs were 8.7, 4.7, 2.5, 0.026 and 0.011 μg mL−1 for alendronate, pamidronate, zoledronate, phosphoric acid and phosphorous acid, respectively.
EN
This article presents issues related to assessing the degree of wall salinity to select plaster systems for renovations of damp building walls. The most commonly used salt concentration tests pose many difficulties. If used uncritically, they risk failing to select the right system or its incorrect make. The accuracy of the colorimetric method for testing chloride, nitrate, and sulphate content was analysed to exemplify the magnitude of the problem. Both multi-salt solutions of known concentrations and unknown composition extracted from drillings in the walls of a historical facility were examined. A comparative methodology using ion chromatography as a standard was employed in the research. The analytical methods and the selected modules of the „Statistica” software were used to analyse data and present the results. The colorimetric method has been shown to distort salt concentration values, posing a risk of unsuccessful repair work on high-salinity walls. A method for determining the correction reducing the measurement error has been proposed. The factors affecting the error were also mentioned. Attention has also been drawn to the resolution and application of a method with a correct concentration range intended to improve work efficiency and optimize the costs incurred in renovating the salty wall.
EN
The rapid, simultaneous isocratic suppressed ion chromatographic determination of common anions (Fˉ, Clˉ, NOˉ3, SO2-4 and cations (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) in mineral waters has been performed using the dual column ion chromatograph and conductivity detector. Optimum separation of the anions was achieved using 1.7 mmol/dm(3) Na2C03 + 1.5 mmol/dm(3) NaHC03 eluent with flow rate 1.3 cm3/min and analytical run time 20 min. For cation analysis 0.1 mmol/dm3 HNO3 + 1.0 mmol/dm3 1,4-dichlorophenylamine eluent with flow rate 0.6 cm3/min and total run time 12 min was used. The results of the analysis of anions and cations in fourteen commercially available Polish bottled waters are presented.
PL
Zastosowano szybką, jednoczesną, izokratyczną technikę tłumieniowej dwukolumnowej chromatografii jonowej z detektorem konduktometrycznym do oznaczania głównych anionów (Fˉ, CIˉ, NO3ˉ, SO2-4 i kationów (Na+, K+, Mg+, Ca2+ w wodach mineralnych. Optymalny rozdział anionów uzyskano stosując eluent 1,7 mmol/dm3 Na2C03 + 1,5 mmol/dm3 NaHC03 z przepływem 1,3 cm3/min i czasem analizy 20 min. Do analizy kationów zastosowano eluent 1,0 mmol/dm3 HNO3 + 1,0 mmol/dm3 1,4-dichlorofenyloaminę z przepływem 0,6 cm3/min i całkowitym czasem analizy 12 min. Przedstawiono wyniki analiz anionów i kationów w czternastu, dostępnych w handlu, polskich wodach mineralnych.
PL
Chrom występuje głównie na dwóch stopniach utlenienia. Zróżnicowana toksyczność i bioprzyswajalność związków Cr(III) i Cr(VI) są przedmiotem publicznego zainteresowania i wymagają dokładnych kontroli. Metody ASA/ICP są tzw. metodami różnicowymi i nie pozwalają na jednoczesne oznaczanie chromu(III) i (VI). Konieczność bardziej dokładnych i szybszych metod analizy próbek środowiskowych doprowadziła do zainteresowania się techniką chromatografii jonowej jako alternatywy do mokrych metod analizy chromu. Konwencjonalna HPLC, metody fotometryczne czy atomowa spektrometria absorbcyjna są bardziej podatne na interferencje niż chromatografia jonowa, która może być stosowana w szerokim zakresie analiz specjacyjnych. Współcześnie chemicy analitycy poszukują alternatywnych metod oznaczania Cr(III) i Cr(VI), które byłyby szybsze, bardziej czułe i tańsze w porównaniu do metod spektroskopowych i nie byłyby tak podatne na wpływy czynników przeszkadzających. Niniejsza praca opisuje badania zastosowania PDCA jako czynnika kompleksującego jony Cr(III) i jego zastosowanie do jednoczesnego oznaczania Cr(III) i Cr(VI) w wodach za pomocą chromatografii jonowej z detekcją UV.
EN
Chromium exists primarily in two oxidation states. The different toxicities and bioavailabilities of Cr(III) and Cr(VI) are public health concern and therefore require strict control. Some AAS/ICP methods work according to the so-called difference method and they do not allow the simultaneous determination of chromium(III) and (VI). The need of more accurate and rapid analysis of environmental samples has led to investigation of ion chromatography as an alternative to wet chemical chromium analyses. Conventional HPLC, photometric methods and atomic absorption spectroscopy analyse are less interference free than ion chromatography which has been used in a wide variety of chemical species. At present analytical chemists focus on alternative Cr(III)+Cr(VI) methods which will be faster, more sensitive and cheaper than spectroscopic methods and which will allow to exclude many matrix interferences. This paper describes investigations of application of PDCA as a complexing agent of Cr(III) ions and its using in simultaneous determination of Cr(III) and Cr(VI) in water by means of ion chromatography with UV detector.
PL
Chrom występuje zazwyczaj na (III) i (VI) stopniu utleniania. Cr(III) jest odpowiedzialny za prawidłowy metabolizm u ssaków. Dla kontrastu, chrom(VI) ma toksyczny wpływ na organizm żywe i jest silnie kancerogenny. Związki Cr(VI) są lepiej rozpuszczalne, mobilne i bioprzyswajalne w porównaniu do słabo rozpuszczalnych związków Cr(III). Chrom jest oznaczany najczęściej metodami instrumentalnymi takimi jak AAS lub ICP. Metody te są wprawdzie precyzyjne i czułe, lecz pozwalają na oznaczanie jedynie chromu całkowitego. Zawartość Cr(VI) jest obliczana z różnicy zawartości chromu całkowitego i Cr(III), który jest analizowany metodami fotometrycznymi. Ta tzw. "metoda różnicowa" powoduje, że obliczona zawartość Cr(VI) nie jest dokładna. Niniejsza praca opisuje czułą i selektywną metodę oznaczania chromu(VI) w różnego rodzaju wodach na poziomie μg/dm3za pomocą prostego układu chromatografii jonowej z detektorem UV.
EN
Chromium usually occurs in the (III) or (VI) oxidation stale. Cr(III) is essential for mammalian systems to influence maintain several metabolic pathways. In contrast, Cr(VI) exerts toxic influence on biological systems and is strongly cancerogenic. Cr(VI) compounds are usually highly soluble, mobile and bioavailable compared to sparingly soluble trivalent chromium compounds. Chromium is most often analysed using instrumental methods such as AAS or ICP. These methods are precise and sensitive but make determination of only total chromium. Possible content of Cr(VI) is estimated from the difference of total chromium content and Cr(III), which is analysed using photometric methods. This so-called "difference method" makes the calculated concentration of Cr(VI) is inaccurate. This paper describes sensitive and selective determination of Cr(VI) in various waters at μg/dm3 levels using a simple ion chromatography system with UV detector.
PL
Chromatografia jonowa jest jedną z najważniejszych analitycznych technik instrumentalnych wykorzystywanych przede wszystkim do oznaczania głównych nieorganicznych anionów i kationów w wodach i ściekach. W minionych latach zakres jej zastosowań znacznie się rozszerzył na nowe anality oraz rodzaje matryc. Jedną z ważnych grup związków stosowanych powszechnie zarówno w przemyśle, jak i przy produkcji żywności są aminy alifatyczne. W pracy przedstawiono zastosowania najważniejszych z nich oraz przykłady ich oznaczania z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej.
EN
Ion chromatography is one of the most important instrumental analytical technique used mainly for the determination of inorganic anions and cations in water and waste waters. Recently its application has broadened and concerns new analytes and types of sample matrix. One of the significant groups of compounds used in industry and food preparation are amines. The application of same of them and examples of theirs determination by using ion chromatography are described in the paper.
PL
Badania jakościowe i ilościowe wymagają stosowania dokładnych i precyzyjnych technik analitycznych. Do produktów, których skład chemiczny ma ogromne znaczenie zarówno ze względów zdrowotnych, ekologicznych, jak i ekonomicznych, należą nawozy mineralne. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych substancji w kilkunastu nawozach mineralnych produkowanych w Polsce. Do oznaczania wybranych nieorganicznych anionów i kationów wykorzystano technikę chromatografii jonowej (IC), a do badania zawartości wybranych pierwiastków - technikę spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF).
EN
Quality and quantity research requires the applications of accurate and precise analytical techniques. Products, which composition is of great importance because of health, environment and economical reasons include fertilizers. In the paper the results of analyses of selected chemicals in several fertilizers produced in Poland are presented. Ion chromatography was used for the determination of selected inorganic anions and cations, and energy dispersive X-ray fluorescence for metals and metalloids determinations.
EN
Objectives: The aim of the study was to use meconium samples to assess fetal exposure to compounds present in environmental tobacco smoke (ETS). Material and Methods: In order to assess fetal exposure to toxic tobacco smoke compounds, samples of meconium from the offspring of women with different levels of tobacco smoke exposure, and the samples of saliva from the mothers were analyzed. Thiocyanate ion as a biomarker of tobacco smoke exposure, and other ions that are indices of such exposure were determined by means of ion chromatography. Results: The results of ion chromatography analysis of the meconium and maternal saliva samples for the presence of cations and anions (including thiocyanate ion) indicate that the concentration level of specific ions depends on the intensity of environmental tobacco smoke exposure of pregnant women. Conclusions: Based on the results, it can be concluded that meconium samples can be used to determine the substances from tobacco smoke. The results confirm the effect of smoking during pregnancy on the presence and content of substances from tobacco smoke.
PL
Chromatografia jonowa jest obecnie najważniejszą instrumentalną metodą oznaczania jonów przede wszystkim w wodach i ściekach. Chromatograf jonowy to wydatek o wartości zazwyczaj kilkuset tysięcy złotych, ale doświadczony analityk obsługujący tak wyrafinowany sprzęt to inwestycja bezcenna. W dwóch częściach niniejszego artykułu opisano najważniejsze zasady prawidłowej pracy z chromatografem jonowym, takie jak dobór właściwej metody przygotowania próbki do analizy; wybór kolumny i eluentu oraz sposobu detekcji; wpływ temperatury czy stężenia eluentu na jakość otrzymanych wyników; zasady przechowywania kolumn oraz metody rozwiązywania problemów podczas użytkowania chromatografu jonowego.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.