Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Silesian region
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
INTRODUCTION: Congenital malformations occur in approx. 2–4% of newborns. The Polish Registry of Congenital Malformations, operating in Poland since 1997, enables the monitoring of malformations in the Polish population. Analysis of the regional differences in the incidence of malformations may be important in the search for risk factors and analysis of prevention activities in the area. Therefore, the aim of this study was to evaluate the risk of the birth of newborns with congenital malformations of the musculoskeletal system in the Silesian region in relation to the rest of the Polish territory included in the register. MATERIAL AND METHODS: The current work was based on data from the Polish Registry of Congenital Malfor-mations for 2001–2006. The study group consisted of children up to 2 years of age who were diagnosed with malformation, as well as still-born children with congenital malformations and those diagnosed with a defect in the prenatal period. All the statistical analyzes were performed using the software Epi Info 7. RESULTS: The incidence of congenital malformations of the musculoskeletal system in Silesia was higher than in the rest of the Polish territory in all the analyzed years except for 2003. The greatest increase in the risk was found for Q68 and Q67 defects. The incidence of congenital malformations in Silesia showed a downward trend in the period from 2001 to 2006. CONCLUSIONS: Congenital malformations of musculoskeletal disorders occurred more frequently in the Upper Silesia region than in the rest of the Polish territory in all the analyzed years except for 2003.
PL
WSTĘP: Wrodzone wady rozwojowe występują u ok. 2–4% noworodków. W Polsce od 1997 roku działa Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych, który pozwala na ich monitorowanie w populacji polskiej. Analiza regionalnych różnic w częstości występowania wad wrodzonych może mieć istotne znaczenie w poszukiwaniu czynników ryzyka oraz analizie działań profilaktycznych na danym terenie. Celem niniejszej pracy była ocena ryzyka urodzeń noworodków z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu mięśniowo-szkieletowego w województwie śląskim w odniesieniu do pozostałego obszaru Polski objętego rejestrem. MATERIAŁ I METODY: Praca powstała na bazie danych pochodzących z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych z lat 2001–2006. Grupę badaną stanowiły zgłoszone do rejestru dzieci do 2 r.ż., u których rozpoznano wadę rozwojową, dzieci martwo urodzone z wadą oraz te, u których rozpoznano wadę w okresie prenatalnym. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Epi Info 7. WYNIKI: Częstość wystąpienia wrodzonych wad rozwojowych układu mięśniowo-szkieletowego na terenie województwa śląskiego była wyższa niż na pozostałym obszarze Polski we wszystkich analizowanych latach, z wyjątkiem roku 2003. Największy wzrost ryzyka stwierdzono w przypadku wad Q68 oraz Q67. Częstość wrodzonych wad na Śląsku wykazywała tendencję spadkową w kolejnych latach od 2001 do 2006. WNIOSKI: Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego występowały częściej na terenie województwa śląskiego, niż na pozostałym obszarze Polski we wszystkich analizowanych latach, z wyjątkiem roku 2003.
5
Content available remote Weekendowe zachowania komunikacyjne mieszkańców wybranych miast Śląska
86%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców 12 miast Śląska w dniach weekendowych. Analiza obejmuje określenie ruchliwości mieszkańców z podziałem na środki transportu, strukturę motywacji podróży, docelowe miejsce oraz średnią, długość podróży.
EN
The results of survey on transport behaviour of the inhabitants in 12 Silesian towns while weekend days are presented in the paper. The analysis includes the mobility factor division for all and non-food travels and homogenous group of transport behaviour, structure of travel motivations and usage of means of transport.
PL
Z danych GUS wynika, że największe ilości odpadów, w stosunku do ilości wytworzonej w Polsce, powstają właśnie na terenie województwa śląskiego. Odpady przemysłowe powstające w sektorze gospodarczym stanowią dominujący strumień odpadów wytwarzanych w województwie śląskim, co wynika z wysokiego stopnia uprzemysłowienia tego regionu. W tym artykule przedstawiono źródła powstawania największej oraz najmniejszej ilości odpadów przemysłowych oraz sposoby postępowania z tymi odpadami.
EN
According to the Statistical Year-book of the republic of Poland, most of industrial waste generated in Poland comes from the Silesia region. Branches which produce various amounts of waste in Silesia are presented in the paper. The condition of waste management system in this region is also discussed. Article likewise include information about industrial waste management condition between 2000 - 2006 years.
EN
This paper presents results of speciation analysis of soils coming from Silesia. In examinations a five-step extraction procedure has been applied. Direct analysis of sediments and analysis of extracts was carried out by the X-ray fluorescence spectrometry with wavelength dispersion. Examinations were carried out with the use of soil CRM S-1.
EN
The investigations were carried out in post-exploitation water bodies (subsidence pools, sand- and gravel pits) situated in urbanised and over-industrialised region of Upper Silesia. The least diversified leech (Hirudinea) communities occured in subsidence pools, because of the very high concentration of chlorides, sulphates and phosphates in their water, which is moreover very hard and of high BOD5 value. In other kinds of studied water bodies greater leech species diversity was observed. Most of the species found in studied water bodies occur commonly in various freshwater habitats, what may point out the lack of peculiarity of leech communities in these unnatural conditions.
EN
Protein profiles of crystal delta-endotoxins were determined in twenty nine Bacillus thuringiensis strains-soil and phylloplane isolates - from Poland. Electrophoretic analysis revealed quantatively and qualitatively different patterns of delta-endotoxin crystal preparations of these B. thuringiensis strains. The crystalline parasporal inclusions of B. thuringiensis isolates were composed of two, three, four or five proteins. Molecular weights of these polypeptides varied from 23.4 kDa to 142 kDa. There is lack of correlation between serovars of B. thuringiensis strains, the morphology of crystals and the number and size of proteins in parasporal inclusions.
EN
Background. Nutritional disorders constitute a significant clinical problem in the 21st century. The problems of overweight and obesity concern not only adults, but are also increasingly affecting developing children. Material and methods. The study was conducted among parents of children aged 10-13 years. Based on the data obtained from questionnaires distributed to the parents, body mass index (BMI) and degree of nutrition was determined and the influence of socio-demographic factors on the nutritional status of children was analyzed. Results. This study found that approximately 16% of children aged 10-13 are categorized as overweight, and 26% are categorized as obese. Place of residence has a significant effect on the BMI of included children, with those living in a country being characterized by a significantly lower BMI compared to those living in a town or city (p=0.008). Children whose parents are overweight or obese are characterized by a higher BMI compared to children whose parents are not overweight or obese (p=0.001). Conclusions. This study shows that the presence of overweight or obesity in a parent is correlated with a higher BMI in their children. In addition, children living in the countryside have a significantly lower average BMI compared to children living in a town or city.
PL
Wprowadzenie. Zaburzenia stopnia odżywienia stanowią istotny problem kliniczny XXI wieku. Problem nadwagi i otyłości dotyczy nie tylko dorosłych, ale także coraz częściej dotyka rozwijających się dzieci. Materiał i metody. Badanie prowadzone było wśród rodziców dzieci w wieku 10-13 lat. Na podstawie uzyskanych danych z kwestionariuszy ankiet dla rodziców obliczono wskaźniki masy ciała dzieci (ang. body mass index, BMI), określono stopień odżywienia oraz dokonano analizy wpływu czynników socjodemograficznych na stopień odżywienia dzieci. Wyniki. W niniejszym opracowaniu udowodniono, że około 16% dzieci w wieku 10-13 lat boryka się z problemem nadwagi, 26% jest otyłych. Miejsce zamieszkania ma istotny wpływ na BMI badanych dzieci, przy czym osoby mieszkające na wsi charakteryzują się znacznie niższym BMI w porównaniu z mieszkającymi w mieście (p=0,008). Dzieci, których rodzice mają nadwagę lub otyłość, charakteryzują się wyższym BMI w porównaniu z dziećmi, których rodzice nie mają nadwagi lub otyłości (p=0,001). Wnioski. Udowodniono, że obecność nadwagi lub otyłości u rodzica jest skorelowana z wyższą wartością BMI u jego dzieci. Zaobserwowano również, że dzieci mieszkające na wsi charakteryzują się istotnie niższym BMI w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w mieście.
PL
W artykule przedstawiono pokrótce wyniki badań identyfikujących potoki pasażerów korzystających z pociągów regionalnych na terenie województwa śląskiego. Badania zostały przeprowadzone w 2005 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Były to pierwsze na taką skalę badania w Polsce. Zastosowana metodologia opracowania wyników może być wzorcowa dla badań kompleksowych potoków pasażerskich nawet na dużym obszarze.
EN
The results of identification flows of passengers using regional rail trains at Silesian province have been presented in the paper. The survey has been executed in 2005 according to the order of the Marshal Board in Katowice. It was the first on such a large scale survey in Poland. The applied methodology of the results elaboration could be treated as a pattern for complex passenger flows identification even at the large area.
PL
Problematyka ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami motoryzacji powinna być przedmiotem badań we wszystkich etapach powstawania i życia pojazdów samochodowych. To znaczy na etapie zarówno projektowania, wytwarzania jak i eksploatacji oraz zagospodarowywania wycofanych pojazdów. Istnieje, więc potrzeba rozpatrywania, oprócz całościowego traktowania problemów ochrony środowiska, indywidualnych zagrożeń związanych między innymi z konstrukcją, wytwarzaniem i eksploatacją a także ze złomowaniem.
EN
The problems of protection of medium before negative results of motorization should to be in all stages the object of investigations the formation and the life of car vehicles. This labels on stage both the projecting, production how and the exploitation as well as bringing into cultivation of resigned vehicles. It exists it, so was one needed was investigation, except general treatment of problems of protection of medium, individual threats bounded between different from construction, production and exploitation and also from dumping.
19
Content available remote Finansowe aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim
72%
PL
Artykuł przedstawia analizę poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim, opartą na wielkości ponoszonych przez te przedsiębiorstwa nakładów finansowych na prowadzoną działalność innowacyjną. Analizy dokonano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu pt. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego" w okresie od listopada 2007 do grudnia 2007. W artykule scharakteryzowano ponadto poziom innowacyjności śląskich przedsiębiorstw, w latach 2002-2006, na tle gospodarki polskiej, opierając się na wybranych wskaźnikach oraz dokonano identyfikacji celów działalności innowacyjnej, a także działań podejmowanych przez ankietowane przedsiębiorstwa przy finansowaniu projektów innowacyjnych.
EN
The article presents the analysis of the innovative activity in companies in Silesia, based on the sum of the financial expenditures invested by that companies in their innovative activity. This analysis was based on survey, which was carried out as a part of the project "Preference technologies for the sustainable development of the Silesia Region" from November 2007 till December 2007. Moreover the article contains the assessment of the innovative activity in Silesian companies, in 2002-2006, compared to companies in Poland, based on selected indexes. The article characterizes also the aims of the innovative activity and actions undertaken by respondent companies to finance the innovative projects.
20
Content available remote Nowe produkty na regionalnym rynku usług transportowych województwa śląskiego
72%
PL
Nowoczesny produkt w branży TSL może być wygenerowany i dostarczony do nabywcy tylko w warunkach funkcjonowania sprawnego, efektywnego, podatnego na innowacje systemu transportowego. Na przykładzie województwa śląskiego pokazano możliwości kreowania nowych produktów przy wykorzystaniu zmodernizowanej infrastruktury transportu regionalnego.
EN
The modern TSL product can be produced and supplied to the customer only if a transport system is efficient, effective and open to innovations. This is why modernisation of transport infrastructure is so important. Such an activity makes conditions for creating modern products on the local market of transport services. The Silesian Region has been chosen as an example.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.