Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NGN
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Sieci następnej generacji (NGN) są przedmiotem wielu badań m. in. w aspekcie zapewnienia użytkownikom odpowiedniego poziomu jakości transmisji (QoS). Jednym z kluczowych zagadnień, które się z tym wiążą, jest podjęcie odpowiednich regulacji prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. W artykule omówiono wymagania stawiane sieciom NGN. Następnie przeanalizowano stan regulacji prawnych, związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości transmisji. Analiza ta dotyczy wybranych krajów UE oraz Polski.
EN
Next generation networks (NGN) are currently the subject of many research activities relating to the problems of transmission QoS providing. One of the key issues is to create appropriate law regulations both on a state and international levels. This paper describes requirements for NGN. The law regulation status concerning QoS is analysed for some EU countries including Poland.
EN
In the paper we continue our research on traffic modelling in the Next Generation Network (NGN) architecture, which includes the IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. A simulation model of a single NGN domain with transport stratum based on the Multiprotocol Label Switching (MPLS) technology is proposed, which allows evaluation of mean response time of this stratum. The simulation model is applied to verify the results obtained using the previously proposed analytical model.
PL
W artykule przedstawiono kontynuację badań dotyczących modelowania ruchu w architekturze Sieci Następnej Generacji (Next Generation Network, NGN) zawierającej elementy koncepcji IP Multimedia Subsystem (IMS). Zaproponowano model symulacyjny dla pojedynczej domeny sieci NGN z warstwą transportową bazującą na technologii Multiprotocol Label Switching (MPLS), który umożliwia wyznaczenie średniego czasu odpowiedzi tej warstwy. Model ten wykorzystano do weryfikacji wcześniej opracowanego modelu analitycznego.
EN
In current telecommunications it is assumed that demands of the information society for quickly delivered services will be satisfied by the Next Generation Network (NGN) architecture, which includes IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. To guarantee Quality of Service (QoS), proper design and dimensioning of NGN is absolutely necessary, for which appropriate models have to be proposed. As the NGN architecture is very complicated, the most applicable are simulation models, which give more accurate results as well as allow investigation of more input and output parameters sets compared with analytical models. In the paper a scalable and extensible simulation model is presented, which allows evaluation of mean Call Set-up Delay (CSD) and mean Call Disengagement Delay (CDD) in a single domain of IMS-based NGN. Results obtained using the model are described and factors most influential on NGN call processing performance are indicated.
PL
Aktualnie zakłada się, że wymagania społeczeństwa informacyjnego dotyczące usług telekomunikacyjnych będą spełniane z wykorzystaniem architektury Sieci Następnej Generacji (Next Generation Network, NGN), która zawiera elementy funkcjonalne koncepcji IP Multimedia Subsystem (IMS). Aby zagwarantować jakość usług (Quality of Service, QoS), konieczne jest właściwe zaprojektowanie i zwymiarowanie sieci NGN, do czego należy zaproponować odpowiednie modele ruchowe. Ponieważ architektura NGN jest bardzo skomplikowana, predysponowane do tych celów są modele symulacyjne, które dostarczają bardziej adekwatne do rzeczywistości wyniki i umożliwiają zbadanie większej liczby zestawów parametrów wejściowych i wyjściowych w porównaniu do modeli analitycznych. W artykule zaprezentowano skalowalny i rozszerzalny model symulacyjny umożliwiający zbadanie średnich wartości czasu zestawiania połączenia (Call Set-up Delay, CSD) oraz czasu rozłączenia połączenia (Call Disengagement Delay, CDD) w pojedynczej domenie sieci NGN bazującej na koncepcji IMS. Opisano wyniki badań uzyskanych z wykorzystaniem modelu i wskazano czynniki w największym stopniu wpływające na wydajność przetwarzania żądań usług.
PL
Omówiono inicjatywy, podejmowane przez instytucje krajowe i unijne na rzecz rozwoju sieci i usług szerokopasmowych, mające na celu tworzenie warunków do budowy tych sieci w sposób kompleksowy, dla lepszego wykorzystania nowych technologii oraz w celu zapewnienia synergii i lepszej współpracy przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Zwrócono uwagę na możliwość optymalizowania wyboru rozwiązań technicznych do budowy sieci szerokopasmowych na podstawie tych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem technik możliwych do zastosowania na etapie tzw. ostatniej mili. Przeanalizowano preferencje organów państwowych w zakresie stosowania technik dostępowych.
EN
The article describes initiatives of polish national institutions as well as UE institutions concerning development of broadband networks and services, which are focused on creating conditions for network construction in a comprehensive way, for better utilization of new technologies, to ensure synergy and better cooperation during implementation of infrastructures projects. It was pointed out that it is possible to optimize of technical solutions for broadband network construction, in particular technologies dedicated for the „last mile". The preferences of state authorities concerning access technologies are also analysed.
PL
Dokonano przeglądu usług i architektury sieci NGN w świetle obserwowanego w ostatnich latach gwałtownego rozwoju technik i usług internetowych, noszących potoczną nazwę serwisów Web 2.0. Wskazano przykłady usług zrealizowanych w modelu sieci NGN oraz pokazano, że tradycyjne usługi operatorskie i serwisy internetowe są usługami komplemetarnymi, a ich integracja może zapewnić operatorowi znaczne uatrakcyjnienie swojej oferty usługowej.
EN
This paper reviews services and architecture of Next Generation Network in the light of tremendous grow of Web 2.0 technologies and services. Some examples of successful services deployed in NGN network model was described and it was shown that traditional carrier grade services can be combined with Web 2.0 like services in providing new kind of complementary value added offers. This could allow a traditional carrier operator to play new roles in service provisioning and maintenance.
EN
The paper presents the alternative migration profiles to next generation carrier network architecture. It describes the paths of development of fixed public network in- frastructure for five selected service providers. The carriers are selected as being in advanced stage of migration towards NGN. Moreover, examples of varying strategies ranging from full PSTN replacement and NGN overlay to constructing an NGN network from the ground up as well as examples of various migration strategies, especially based on IMS and softswitch solutions are presented.
EN
An idea of a global system for dynamic contracting data paths in the global IP network is presented. System scalability and efficiency is based on the current natural hierarchy of Internet providers. Architecture of the bandwidth market service accomplishing operation of such system is outlined. Benefits from dynamic provisioning of such dedicated paths with QoS guarantees are shown. Utilization of various technologies for this system is discussed.
EN
Currently it is assumed that requirements of the information society for delivering multimedia services will be satisfied by the Next Generation Network (NGN) architecture, which includes elements of the IP Multimedia Subsystem (IMS) solution. In order to guarantee Quality of Service (QoS), NGN has to be appropriately designed and dimensioned. Therefore, proper traffic models should be proposed and applied. This requires determination of queuing models adequate to message inter-arrival and interdeparture time distributions in the network. In the paper the above mentioned distributions in different points of a single domain of NGN are investigated, using a simulation model developed according to the latest standards and research. Relations between network parameters and obtained message inter-arrival as well as interdeparture time distributions are indicated. Moreover, possibility of approximating the above mentioned distributions using phase-type distributions is investigated, which can be helpful in identifying proper queuing models and constructing an analytical model suitable for NGN.
EN
Growing expectations for a fast access to information create strong demands for a universal telecommunication network architecture, which provides various services with strictly determined quality. Currently it is assumed that these requirements will be satisfied by Next Generation Network (NGN), which consists of two stratums and includes IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. To guarantee Quality of Service (QoS) all NGN stratums have to be correctly designed and dimensioned. For this reason appropriate traffic models must be developed and applied, which should be efficient and simple enough for practical applications. In the paper such a traffic model of a single domain of NGN with transport stratum based on Multiprotocol Label Switching (MPLS) technology is presented. The model allows evaluation of mean transport stratum response time and can be useful for calculating time of processing requests in the entire NGN architecture. Results obtained using the presented model are described and discussed. As a result of the discussion, elementary relationships between network parameters and transport stratum response time are indicated.
EN
Measurements of performance have always been crucial for the evaluation of telecommunication systems, especially for implementation of network control elements responsible for connection handling which regards to bandwidth reservation, modification and release. That problem also arises in the Automatically Switched Optical Network/Generalized Multiprotocol Label Switching (ASON/GMLPS) architecture, which is considered as one of the components of Next Generation Network (NGN). The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) proposed a universal methodology of telecommunication control elements performance measurements, which can be also adopted to investigation of an ASON/GMPLS connection control layer. In this paper the application of the ETSI measurements methodology with regard to ASON/GMPLS performance is described. The implementation of a laboratory testbed as well as executed performance measurements according to the ETSI methodology and their results are presented.
EN
MPLS architecture for transport networks play the significant role in the development of next generation networks, in particular with regard to the guarantee of continuity of communications "end-to-end" through a variety of heterogeneous segments of the telecommunications network. The article presents the concept of Mobile MPLS-TP with the use of OAM channels to support the mobility of users and optimize "Handoff" procedure in a hierarchical network topology.
PL
Przedstawiono wyniki analizy dostępnych technik szerokopasmowych pod wzgledem możliwosci realizacji celów i zadań Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020 (EAC2020). Przeanalizowano mozliwosci wyboru rozwiązań technicznych oraz strategii budowy regionalnych sieci szerokopasmowych w zależnosci od uwarunkowań występujacych na obszarze objętym inwestycją. Uwzględniono wpływ warunków środowiskowych, demograficznych, cenowych i prawnych na możliwość zastosowania określonych rozwiązań technicznych na danym obszarze. Podano przykłady rozwiązań najpowszechniej stosowanych w sieciach czołowych operatorów telekomunikacyjnych.
EN
The article contains the results of analysis of broadband access technologies from point of view of feasibility of objectives and tasks of EAC 2020. We had analysed the possibility of selection of technical solutions as well as the strategies of broadband regional networks construction depending on preconditions for the areas where the investment is made. Also impact of the environment conditions, demographics, prices as well as legal aspects on applicability of specific technical solutions on the area was included. Examples of the most common deployments by leading operators are presented.
PL
Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił w kwietniu 2011 r. rozwiązanie teleinformatyczne służące do przekazywania danych o wzywającym pomocy i jego lokalizacji służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy. System ten nosi oficjalną nazwę "Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych" (dalej PLICBD lub Platforma), pod którą został sfinansowany w ramach listy projektów podstawowych 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tym samym zakończony został ważny etap wdrażania kompleksowego systemu ratownictwa w Polsce [4]. Koncepcja PLICBD została opisana w referacie przedstawionym na VII Konferencji naukowej "Informatyka - sztuka czy rzemiosło" (2010 r.) Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytutu Informatyki i Elektroniki [1]. Równocześnie powstanie PLICBD otwiera drogę do dalszego jej rozwoju w kierunku jeszcze innych zastosowań. Niniejszy tekst pokazuje takie potencjalne kierunki nie przesądzając jakie ostatecznie zostaną wybrane i jaki dokładnie kształt przybiorą (zwłaszcza, że nie został zakończony proces nowelizacji prawa dostosowujący je do wymagań UE oraz w pełni sankcjonujący zaprojektowaną funkcjonalność PLICBD).
EN
In April 2011 the Office of Electronic Communications launched the IT solution for transmission of data concerning emergency requests for assistance and geographical locations of such requests - to be used by services statutorily obliged to provide requested assistance. This system is officially named "Location and Information Platform with a Central Database" (hereinafter PLICBD or platform) and was funded as a one of main projects of the seventh priority axis of the Operational Programme Innovative Economy. Thus, an important step in the implementation of a comprehensive emergency system in Poland has been ended up [4]. The PLICBD concept is described in the paper presented at the conference KNWS 2010 [1]. Creation of PLICBD opens the way for further development of additional functionalities and applications of the system. This paper shows such potential directions without prejudging what ultimately will be chosen and what shape it exactly will take (in particular, the process of revising the law to adapt it to the EU requirements and fully sanctioning designed functionalities of PLICBD has not been completed yet).
PL
Zanalizowano jak obecnie świadczone usługi IN mogą rozwijać się w szerokopasmowych i multimedialnych sieciach NGN, wpływ tego zjawiska na architekturę sieci i usług oraz możliwości dochodów, jakie w związku z tym otwierają się przed operatorami sieci i dostawcami usług.
EN
This paper analyses how existing IN application can evolve in the next generation voice and multimedia networks, evaluate their impact on the network and service architecture, and identify new revenue opportunities for Network Operators and Service Providers.
PL
Scharakteryzowano potrzebę oraz techniki implementacji architektury sieci nowej generacji ze szczególnym uwzględnieniem pakietowej sieci szkieletowej. Przedstawiono przesłanki i dylematy projektowe stojące przed zespołami projektowymi sieci pakietowych oraz praktyczne wskazówki dotyczące etapowych realizacji takich sieci. Zwrócono uwagę na istniejące oraz przyszłościowe techniki transmisji danych i ich wykorzystanie w architekturze pakietowej sieci szkieletowej NGN.
EN
The article describes needs and technology, which is used to implement Next Generation Network architecture with its key element - packet transmission network. The article shows dilemmas, which have to be solved by the designers of packet transmission networks. Some advises are provided for people responsible for the process of implementation of such networks. The author noticed the actual and future technologies of data transmission and their usage in NGN architecture.
PL
Zaproponowano architekturę odniesienia dla tak zwanych sieci nowej generacji (New Generation Networks - NGN), ustanawiających koncepcje integracji usługowej sieci PSTN/ISDN/GSM/IN z sieciami wykorzystującymi technikę IP.
EN
The paper introduces a reference model for Next Generation Networks (NGN) which constitute a framework for bridgeing and integrating PSTN/ISDN/GSM/IN services with IP based networks services.
EN
This paper describes a new approach in telecommunication network analysis and traffic management based on quality metrics securing. It presents basic methods of telecommunication network tensor representation and the main principles of problem solving in tensor analysis of telecommunication network. Also two tensor models based on quality of service metrics securing were presented. Application of presented approach purposes to formalize the dependency between quality metrics and function-structural network characteristics and to provide more flexible solutions in traffic management.
18
Content available remote VOIP as a precursor of next generation networks
80%
EN
The aim of this paper is to sketch out the concepts, standards and properties associated with the new service Voice over IP (VoIP). The paper also includes a comparison of Internet telephony and Public Switched Telephone Network (PSTN) telephony. This comparison throws light on areas in which there is still a great deal of work to be done. The paper will then assess whether VoIP can genuinely be considered to be a precursor of Next Generation Networks (NGNs). For a more practical discussion of this issue, the definition of an NGN will be used as a starting-point. A commentary of the unsolved problems arising from this discussion then follows. The paper concludes with a summary.
PL
Praca zawiera krótki opis architektur)' sieciowej i standardów dla usługi VoIP. Zawiera ona również wyniki badań dotyczących oceny przydatności platformy IP do tej usługi. W dalszej części pracy przedstawiono porównanie usługi telefonicznej w in-ternccie z tą usługa w sieciach telefonii stałej. Wyniki tego porównania wskazują na otwarte problemy do dalszych prac badawczych i rozwojowych. Końcowa cześć pracy poświęcono odpowiedzi na pytanie: Czy VoIP może być uznany za pilota nowej generacji sieci. tj. NGN? Przedstawione oszacowania generują wiele otwartych problemów, które powinny być wkrótce rozwiązane. Pracę kończy podsumowanie.
PL
Zaprezentowano kierunki rozwoju publicznych sieci stałych w czterech krajach, wyróżniających się stopniem zaawansowania działań związanych z transformacją sieci klasycznych (PSTN) w sieci NGN. Przedstawiono strategie informatyzacji sieci oparte na systemie IMS oraz na urządzeniach typu softswitch. Podano przykłady różnych rodzajów modernizacji sieci telekomunikacyjnych, od zastępowania istniejącej infrastruktury nowymi rozwiązaniami technicznymi do budowania nakładkowych sieci NGN.
EN
In this paper, the directions of development of PSTN network in four countries are presented. The countries selected have the most advanced transformation process of their existing network to IP-based architecture. The possibilities of adoption of softswitch as well as IP multimedia system - based architecture solutions to transfer subscribers to IP-based session are discussed. Examples of alternative NGN migration paths ranging from PSTN replacement to NGN overlay are also presented.
PL
Przedstawiono perspektywy ewolucji usług telekomunikacyjnych związane z pojawieniem się uniwersalnych wielousługowych sieci pakietowych następnej generacji - NGN. Zwrócono uwagę na zachodzącą zmianę wzorców komunikacji, wynikającą z nowych możliwości usługowych udostępnianych przez sieci pakietowe IP. Przedyskutowano usługi natychmiastowej komunikacji i inne aplikacje związane z obecnością i statusem dostępności użytkowników. Omówiono koncepcje hybrydowych usług telekomunikacyjnych, których realizacja jest oparta na wykorzystaniu współdziałania "klasycznych" sieci PSTN/ISDN/IN/GSM z sieciami IP i Internetem. Przedyskutowano uwarunkowania realizacyjne usług ze szczególnym uwzględnieniem roli protokołu SIP.
EN
Prospects of telecommunication services evolution related to emerging converged multiservice next generation packet networks - NGN are presented. Attention is brought to the on going paradigm shift in communication due to new capabilities of IP based networks and heritage of Internet. Instant messaging and presence based services are discussed. An idea of hybrid telecommunication services taking advantage of joint functionality of classic PSTN/ISDN/IN/GSM networks with IP and Internet is ex- plained. SIP protocol and its role in implementation of NGN services is discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.