Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1739

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
PL
Jednym z głównych działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego jest kontrola przewozów drogowych towarów niebezpiecznych, mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, jednak również bezpieczeństwo samych przewozów w odniesieniu do dokumentacji, wymagań konstrukcyjnych pojazdów, pakowania, ładowania oraz niezbędnego wyposażenia.
EN
The lecture is about the carriage of dangerous goods by road which includes the comparison between law regulations and achivements of Road Transport Inspection. There are some aspects and results about the tasks which Road Transport Inspection does in order to keep the carriage of dangerous goods by road safe.
3
58%
PL
Umowa merchandisingu, jako umowa handlowa, pozostawia stronom możliwość swobodnego kształtowania zobowiązania i warunków wykonania zobowiązania. Strony mogą dowolnie, w granicach prawa, stworzyć zasady odpowiedzialności, określić wysokość kar umownych i zasad ich funkcjonowania, obrać mierniki wykonania zobowiązania, tak aby najefektywniej odzwierciedlały przebieg procesu aktywizacji sprzedaży. Przy tym ważne jest, że odpowiednie dobranie mierników wykonalności zobowiązania jest także bieżącą kontrolą merchandisera. Kontrola w merchandisingu jest ważna ze względu na to, że pozwala w sposób ciągły analizować pozytywne, jak i negatywne skutki stosowania merchandisingu. Niniejsza praca ma na celu analizę wpływu kontroli w merchandisingu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Szczegółowej analizie poddane zostaną sposoby wykonania kontroli merchandisingu, jak również wpływ tej kontroli na konkurencję.
PL
W pracy przedstawiona jest metoda diagnostyki i oceny stanu procesu budowy statku w oparciu o metodę integralnych cech w systemie PERT. Zaproponowano aparat matematyczny opisu integralnych cech i procedury określenia ich parametrów. Opisana została technologia tworzenia integralnej cechy dyskretnej produkcji na podstawie grafu Gantta i procedura oceny stanu danego procesu jako obiektu zarządzania według schematu "czas-zasoby". Rezultat ilustrowany jest przykładem budowy statku typu " rzeka-morze ".
5
Content available Spółki pod specjalnym nadzorem
58%
PL
W artykule została omówiona struktura nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Opisane jest funkcjonowanie Ministerstwa Skarbu Państwa, głównej instytucji odpowiadającej za nadzór właścicielski. Autor wymienia istniejące strategie prywatyzacyjne MSP, sposób konstruowania planów rozwojowych sektorów i spółek mu podlegających. Zostały również przedstawione koncepcje zmiany struktury nadzoru właścicielskiego, których idea sprowadza się do wprowadzenia zasad profesjonalnego zarządzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Jednak zarówno obecna struktura nadzoru właścicielskiego, jak i koncepcje jego zmiany nie dają odpowiedzi na pytanie, jakie spółki są kluczowe dla interesów państwa i nie powinny podlegać procesom prywatyzacyjnym. Powszechne jest domniemanie, że takie spółki powinny funkcjonować, ale brakuje refleksji według jakich kryteriów należy je wyróżnić. Autor wskazuje, że właśnie określenie tych kryteriów powinno być podstawowym założeniem do budowy optymalnego modelu struktury nadzoru właścicielskiego, i jest to istotne również w procesie formułowania elementów polityki gospodarczej państwa.
PL
Celem opracowania jest analiza roli głównych form kontroli w zapewnieniu prawidłowej realizacji przez publiczne uczelnie techniczne projektów unijnych. W artykule przedstawiono specyfikę projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Omówiono główne formy kontroli w projektach unijnych. Ostatnia część tekstu dotyczyła roli kontroli w zapewnieniu skutecznej realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i została oparta na danych pierwotnych zgromadzonych w trakcie przeprowadzonego badania ankietowego. Studia literaturowe oraz wyniki badań własnych potwierdziły kluczowe znaczenie kontroli bieżącej w realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych. Wykazały ponadto szczególnie istotną rolę audytu zewnętrznego w przypadku wykrywania nieprawidłowości oraz audytu wewnętrznego w zakresie wskazywania właściwych działań.
PL
Celem przedstawionego tutaj projektu jest wykonanie projektu instalacji kontrolującej emisję spalin w ciepłowni zakładowej znajdującej się na terenie Cukrowni "Glinojeck" w Glinojecku. Elementy wykonane w ramach przedstawionej tutaj części projektu to baza danych, obrazy synoptyczne, program obliczeń oraz raporty rozliczeniowe. System posia- da możliwość zdalnego podglądu poprzez zainstalowanie przy kompute- rze modemu telefonicznego. Za pomocą odpowiedniego oprogramo- wania można w każdej chwili zwery- fikować stan obiektu oraz dokonanć zmian w aplikacji
PL
Przedmiotem artykułu jest adaptacyjny system sterowania środkami transportu klasy WSUT. Omówiono adaptacyjny hybrydowy układ sterowania ruchem suwnic pomostowych oraz ich prototypowanie dla potrzeb aplikacyjnych.
EN
The paper is focusing on adaptation control system of Large Dimensional Rails' Transport Devices type. The hybrid control solution of the crane movement mechanisms, as well as their prototyping for application needs have also been discussed.
11
Content available remote Systemy ekspertowe w technologii i kontroli procesów spawania
58%
PL
Analiza dostępnych na rynku systemów komputerowych stosowanych w procesach spawania i zgrzewania. Podział oferowanych programów na przystosowane do kompleksowego rozwiązywania problemów technologicznych oraz programy wspomagające organizację produkcji spawalniczej, a także mniejsze programy zastępujące kalkulator, zbiór norm i normatywów.
EN
Analysis of the commercially available computer systems used in welding and pressures welding. Division of the offered programs into those adapted to complex solving of production process problems and programs assisting in organization of welding production and also minor programs replacing calcultors, file of standards, etc.
12
58%
PL
W artykule omówiony został opracowany przez autora układ interfejsu do układów zliczania osi pojazdu. Obecnie realizowane systemy wykorzystują technikę mikroprocesorową. Zaproponowany układ pozwala na zwiększenie niezawodności działania poprawę bezpieczeństwa systemów SRK, wykorzystujących układy liczników osi.
EN
In the article digital interface for vehicle axle counting systems has benn presented. Currently implemented systems use microprocessor technology. The proposed system allows you to Enhance ginseng reliability of enhancing the security of ATC systems that use chips axle counters.
13
58%
PL
Celem nadzoru jest zapewnienie przestrzegania prawa przez jednostki podległe lub nadzorowane, jak też zagwarantowanie realizacji ich celów i zadań. Skutecznie prowadzony nadzór powinien chronić jednostkę przed negatywnymi skutkami ryzyka. Winien również stanowić instrument wspomagający osiąganie celów kontroli wewnętrznej, a tym samym – zapewniający skuteczność i efektywność działania jednostki. W wyniku przeprowadzonej kontroli organ nadzorujący może podejmować działania władcze względem jednostek nadzorowanych. Działania te mają zapewnić wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości, jak również przyczynić się do zachowania zgodności między stanem obowiązującym a stanem rzeczywistym. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu nadzoru na skuteczność i efektywność działania w jednostkach administracji skarbowej. Na potrzeby opracowania wykorzystano treść literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych.
14
Content available Urządzenia do kontroli pracy dojarek
58%
PL
Prawidłowa praca dojarek jest ważnym elementem doju mechanicznego. Złe parametry pracy urządzeń udojowych mogą prowadzić do powstawania chorób wymion, obniżenia wydajności mlecznej krów oraz obniżenia jakości mleka. Do kontroli podstawowych parametrów pracy dojarek stosuje się przyrządy do pomiaru przepływu powietrza, wartości podciśnienia mierzonego w odpowiednich punktach instalacji udojowych oraz pulsacji w pulsatorach. Na podstawie przeglądu wybranych urządzeń pomiarowych, można stwierdzić, że najwygodniejszym i łatwym w użyciu urządzeniem do przeprowadzania kontroli instalacji udojowych jest miernik VPR100 firmy DeLaval wraz z przepływomierzem powietrza.
EN
The proper functioning of milking machine is an important element of mechanical milking. The wrong working parameters of milking equipment may cause udder diseases, reduction in milk yield of cows and reduction in milk quality. For basic control of milking machines operation the devices for measurements of air flow, the negative pressure in appropriate points of the milking machine installation and pulsation in pulsators are used. On the basis of review of the chosen measuring devices it can be stated that test equipment made by DeLaval, type VPR 100 with flow meters.is the most comfortable and the easiest to use device for performing such tests.
15
Content available remote Monitorowanie i sterowanie procesami wzbogacania węgla
58%
PL
Przedstawiono aktualny stan automatyzacji procesów wzbogacania węgla na przykładzie kopalni "Sośnica". Komputerowy centralny system dyspozytorski obejmuje następujące lokalne układy monito-ringu, automatyki i raportowania: wzbogacanie węgla w cieczach ciężkich (trzy systemy Disa 3), flotacji (3 xIZ-12), produkcji mieszanki, dozowania flokulanta (odmulnik Dorr'a i prasy filtracyjne), monitoring pracy maszyn, poziomów cieczy w zbiornikach i przepływu węgla (wagi przenośnikowe), system raportowania o ilości i jakości produkcji MT-baza, telewizja przemysłowa.
EN
The aim of the paper is the present state of coal cleaning processes automation is presented using Sosnica Colliery as an example. The control computer dispatcher centre includes the following local arrangements of monitoring, automation and reporting: dense medium coal cleaning (3 lines of Disa 3), flotation (3xIZ-12), blending, flocculent dosing (radial thickner and filter press), monitoring of machine operation, liquid level in the tanks and flow of coal (conveyor weights), production quantity and quality reporting system MT-base, industrial television.
16
Content available Intersection model with configurable control system
58%
EN
The following article presents algorithms of traffic lights control on intersection. A model allowing programming and testing of traffic lights according to established control algorithm was also presented. A visualization of program performance allowing preview of current states of program and remote exaction of entrance in order to check the correctness and stability of algorithm was created.
PL
Artykuł przedstawia algorytmy kontroli świateł ruchu drogowego na skrzyżowaniu. Model skrzyżowania pozwala na programowanie i testowanie sygnalizacji świetlnej zgodnie z ustalonym algorytmem sterowania. Wizualizacja programu umożliwia podgląd aktualnych stanów programu i zdalne wymuszanie dostępu w celu sprawdzenia poprawności i stabilności.
PL
Nowe przepisy mogą spowodować, że do kontroli spółki uprawnionych może być nawet kilkuset radnych różnych samorządów.
PL
Oll)raCOIVanCJ clwa wariantv ciśnielliowe~o roztlvarzania preparatóll. azotktl krzemtt 11. n.tie- ~ szal.til.tie stężonvch klvasólv przed miareczkowytTl oznaczaniel11 azc)[u Ille[od;-l Kjeld~llll~l. ~ - w wersji klasy - c .znej (o~rzelvallie oll)c)rOII'e) najlviększv ~ stopień roztll'orzeni~l ~inalizoll ane~o ~ ~ lllaterialll (0,2 -1),~ ~ ~) 11. stosolvanl m naczvnitl tellonoll'vlll osi~l~a się dl~i ohjetości 11 11)rOll a- ~ - - - .~ dzzlnych klvasów. 1 0 ml kwasu tluorolvodorowe~o i ..) ml kllasu sJarkcJlle~O (l/'lj. Proces pro ~ Ivaclzi się 11' teml)eratllrze 150cC: o~rZelVatlie przez 48 ~odzin pOzlv~ila na osia~!liecie s[c)pni~i ~ ~ ,~ rCJztll'orzenia (97,() - + 1,0)% . w metodzie mikrofalowej c)dll'ażke hadane~o preparatu umiesz~'z~l ~ się w n~iczvllJU teiloncJwYm wraz z mieszanina ."tęŻOliVCh kllasc511 . siarkolve~o (1'1) i lltlC)r'ill 05 ~ dorowe~o ( 1 ITll + ml). Roztlvarzanie 11' lTlineralizatorze B,ll-l 5 (Plzizmatronika) proll ~ldZi sie ~ przedzielcJnv - ch chl()dzeniem przez 1 ~ ~ millut. 11'1 w dll'óch cyklach po 10 minut (50CZ'ć mocvl, ~ . dajność roztwarzanizi wynosi i98.9 ~0,7),. ~ 7i .
EN
Two analytical procedures concerning the high-pressure dissolution of silicon nitride by use of the mixture of concentrated acids before Kjeldahl`s nitrogen determination have been developed. In the classic version (conventional heating) the most effective dissolution of the analyzed preparations (0,2 - 0,3 g) can be achieved, when the mixture of concentrated acids of composition: 10ml of hydrofluoric acid and 2 ml of sulfuric one is used. Digestion needs a temperature of 150 st C, 48-hours heating allows (97,0=1,0)% of a sample to disolve. In the microwave method the analyzed sample is placed in a teflon digestion vessel and the mixture of concentrated acids: hydrofluoric (1ml) and sulfuric (5ml) is added. The dissolution process is carried on using a microwave oven BM-1S (Plazmotronika) in two 10- minute steps (50% of magnetron power) divided by cooling stage (15 minute).In this version the dissolution yield achieves (98,9 = 0,7)%.
PL
W wyniku przeprowadzonych badań wytypowano jako potencjalne topniki do wysokotemperaturowego roztwarzania azotku krzemu wodotlenki sodu lub potasu, modyfikowane dodatkiem tlenku wapnia. Po zbadaniu dynamiki procesu i uwzględnieniu uwarunkowań technicznych zaprojektowano i zbudowano prototyp przepływowego pieca do stapiania w standaryzowanych warunkach. Wyznaczono temperaturowe charakterystyki układu grzewczego i ustalono optymalne czasy: suszenia (60 minut przy natężeniu prądu 0,8 A, w temperaturze okofo 100st C) oraz osiągania temperatury stapiania - 650st C (10 minut przy nateżeniu prądu 4,5 A). Stwierdzono, że maksymalną wydajność procesu stapiania uzyskuje sie stosując mieszany topnik: wodorotlenek sodu (2g) modyfikowany dodatkiem tlenku (1,5g). Opracowana metoda polecana jest do szybkiego i precyzyjnego szacunkowego oznaczania azotu w pozyntezowych preparatach azotku krzemu.
EN
As a result of preliminary experiments, sodium or potassium hydroxides modified by the admixture of calcium oxide were chosen as potential fluxes for high-temperature silicon nitride fusion. According to the dynamics of the process and technical conditions, a flowing - through electrothermal furnace allowing fusion under standard conditions was developed and built. The temperature characteristics of the heating system were evaluated and optimal periods of time were established for: desiccation step (60 minut, 0,8 A) and reaching fusion temperature - 650st C (10 minut, 4,5 A). It was also evaluated that the maximal yield of the fusion process was achieved, when a mixed flux of composition: sodium hydroxide (2g) + calcium oxide (1,5 g) was used. The method developed is recommended for the rapid estimation of nitrogen content in silicon nitride preparations.
first rewind previous Strona / 87 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.