Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forma otwarta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z przejawów aleatorycznej techniki kompozytorskiej jest niedookreślenie układu formalnego dzieła i pozostawienie kolejności jego części lub fragmentów do decyzji wykonawcy. Trio z taśmą hommage à Chopin na fortepian, akordeon i perkusję Krzysztofa Olczaka czerpie inspirację z tego typu form, jednocześnie jednak od typowego aleatoryzmu montażowego odróżnia się większym stopniem niedookreślenia, rozszerzającym się na inne aspekty dzieła. Zgodnie z koncepcją kompozytora, materiał zawarty w partyturze może być traktowany bardzo swobodnie, z dużym udziałem czynnika improwizacyjnego. O koherencji dzieła decyduje spójność stylistyczna poszczególnych propozycji materiałowych, mogących stanowić bazę do improwizacji. W stylistyce tej widoczne są wpływy sonoryzmu, a jednym z ich przejawów jest zastosowanie tytułowej taśmy - nie jako nośnika materiału dźwiękowego, lecz jako obiektu służącego do preparacji fortepianu. Chwytem artystycznym decydującym o unikalności utworu jest zastosowanie jako klamry kompozycyjnej cytatu z Mazurka a-moll op. 17 nr 4 Fryderyka Chopina.
2
86%
PL
Artykuł stanowi omówienie rozmaitych modeli podejścia czytelnika do tekstu literackiego w procesie nauczania języka obcego. Akcent zostaje położony na strategie pozostawiające czytelnikowi większą swobodę interpretacyjną czy nawet podnoszące go do rangi współtwórcy, jako że stanowią one bodziec do budowania własnych wypowiedzi w języku docelowym. Przeanalizowano najważniejsze czynniki wpływające na recepcję tekstu przez indywidualnego odbiorcę i poruszono problem konkretyzacji dzieła, a także jego otwartości. Postulowaną metodą pracy z tekstem literackim na zajęciach języka obcego jest jego nadinterpretacja. Mowa tu także o znaczeniu odpowiedniej motywacji studenta–czytelnika.
EN
This article is a review of various approaches readers can take toward a literary text in a foreign language. Of all the many and varied ways of reading a text, some critics put special emphasis on the reader’s autonomy (sometimes even more than the author’s autonomy) in defining what a text means. They stress the context of the reader’s literary experiences. It is Bredella’s interactive model of interpreting a text which seems to be the most valuable one in the glottodidactic process. Considering a text an open form (U. Eco), which contains the so-called “areas of blindness”, also seems to be a valuable approach. We also refer to J. Culler’s and R. Rorty’s demand to use the text in order to say something interesting, giving up the in-depth analysis. We mention the question of motivating through reading a literary text in the process of learning a foreign/second language.
3
Content available remote The plan, that is, the game goes on
86%
EN
The technical representation of architectural drawings, as the value of a spatial composition, based on the harmony of form and function, may be applied to the ground of painting. The prescriptive character of architectural notation is an excellent pretext for the creative and exploratory activation of multicultural environments, at the same time being used to transfer architectural ideas.
PL
Techniczny zapis rysunków architektonicznych, jako wartość kompozycji przestrzennej, opartej na harmonii formy i funkcji, może stanowić przełożenie na płaszczyzny materii malarskiej. Normatywny charakter notacji architektonicznych stanowi doskonały pretekst do uaktywniania twórczego i badawczego wielokulturowych środowisk, służąc jednocześnie transmisji idei architektonicznych.
4
Content available Piękno pozytywne: szkic o urodzie codzienności
72%
PL
Jeśli uwzględni się humanistyczny wymiar architektury, zauważalnym problemem staje się deficyt w zainteresowaniu architekturą życiowego otoczenia człowieka. Rola architektury nie powinna się sprowadzać do prezentowania i sprzedaży efektownych obrazków, które mogą maskować faktyczne problemy ludzkiego środowiska. Przeciwnie, architektura powinna reprezentować życie ludzi i ich aspiracje oraz zachęcać do przebywania w przestrzeni publicznej razem z innymi. Artykuł prezentuje niektóre kwestie etyczne związane z architekturą i wynikające z procesów globalizacyjnych, z niedoceniania problemu ludzkiej skali i różnorodności codziennego życia w przestrzeni publicznej miasta. Przedstawiono tu pogląd, że przekonującą przyczyną piękna we współczesnej architekturze powinna być troska o tworzenie nowych, ważnych i dobrych doświadczeń dla codziennych użytkowników architektury.
EN
Bearing in mind the human dimension of architecture, the nowadays experienced deficit in interest in architecture of life environment may be worrying. The role of architecture should not be limited to presentation and sale of spectacular images that may screen real problems of the human environment. On the contrary it should represent people’s life and aspirations and encourage them to dwell in public spaces together with other people. The paper presents some ethical issues in architecture resulting from globalization processes, from neglecting the human scale and importance of the variety of everyday life of public space in the city. It is argued that the convincing reason for beauty in architecture nowadays should be related to creating new, good and important experiences for daily users of architecture.
5
Content available Piękno pozytywne: szkic o urodzie codzienności
72%
PL
Jeśli uwzględni się humanistyczny wymiar architektury, zauważalnym problemem staje się deficyt w zainteresowaniu architekturą życiowego otoczenia człowieka. Rola architektury nie powinna się sprowadzać do prezentowania i sprzedaży efektownych obrazków, które mogą maskować faktyczne problemy ludzkiego środowiska. Przeciwnie, architektura powinna reprezentować życie ludzi i ich aspiracje oraz zachęcać do przebywania w przestrzeni publicznej razem z innymi. Artykuł prezentuje niektóre kwestie etyczne związane z architekturą i wynikające z procesów globalizacyjnych, z niedoceniania problemu ludzkiej skali i różnorodności codziennego życia w przestrzeni publicznej miasta. Przedstawiono tu pogląd, że przekonującą przyczyną piękna we współczesnej architekturze powinna być troska o tworzenie nowych, ważnych i dobrych doświadczeń dla codziennych użytkowników architektury.
EN
Bearing in mind the human dimension of architecture, the nowadays experienced deficit in interest in architecture of life environment may be worrying. The role of architecture should not be limited to presentation and sale of spectacular images that may screen real problems of the human environment. On the contrary it should represent people’s life and aspirations and encourage them to dwell in public spaces together with other people. The paper presents some ethical issues in architecture resulting from globalization processes, from neglecting the human scale and importance of the variety of everyday life of public space in the city. It is argued that the convincing reason for beauty in architecture nowadays should be related to creating new, good and important experiences for daily users of architecture.
7
Content available remote Expressionistic form in the cosmopolitan works by Coop Himmelb(l)au
72%
EN
This article aims to analyse selected projects by the Coop Himmelb(l)au design group in the context of continuation of the expressionistic tradition. As the successor of the Austrian aesthetic culture, this world renowned design team is the creator of visual arrangements of different types of building enterprises in the spirit of a retreat from the classical architectural tradition. The artistic consequence seems to be characteristic of the design, although it balances between apparent deconstruction and fluid dynamic forms.
PL
Artykuł ma na celu dokonanie analizy wybranej części twórczości grupy projektowej Coop Himmelba(l)au w kontekście kontynuacji tradycji ekspresjonistycznej. Ten posiadający światową renomę zespół projektowy, będąc sukcesorem austriackiej myśli estetycznej, jest autorem aranżacji wizualnej różnego rodzaju przedsięwzięć budowlanych utrzymanych w duchu odwrotu od klasycznej tradycji architektonicznej. Charakterystyczna wydaje się konsekwencja plastyczna, która jednak balansuje pomiędzy pozorną dekonstrukcją a płynną dynamiką formy.
PL
Mądrze zaprojektowane przestrzenie publiczne stanowią istotny element sanacji miast zarówno jako strefy kolektywnej rekreacji jak i katalizatory rozmaitych aktywności społecznych. Ujmując temat z perspektywy racjonalnego użytkowania przestrzeni, kluczowym staje się wtórne wykorzystanie obszarów uwalnianych w wyniku zmian zachodzących w miastach oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Te ostatnie prezentują osobliwe walory estetyczne ze względu na specyfikę pierwotnej funkcji. Dysertacja porównawcza wybranych projektów i zagadnień naukowych ma stanowić głos w dyskusji na temat aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz miastotwórczej i centrotwórczej roli obiektów kultury. Występowanie w przywołanych miejscach pierwiastków definiujących formę otwartą podkreśla wagę zależności natury psychologicznej zachodzących między człowiekiem, a otoczeniem.
EN
Public spaces designed in a reasonable way make up an element that heals the city. They are both areas dedicated to collective recreation and a catalyst for social activities. Regarding a rational space exploitation, a reuse of grounds that are being liberated as a result of cities reorganization and revitalization of postindustrial areas should be a clue. The latter represent a unique esthetic virtues due to specificity of their original function. Comparison of the selected designs and scientific approaches had been made in order to take the floor in a debate about devastated areas revitalisation and city - and center-making capability of cultural investments. The importance of psychological links between human and his environment is set down by the presence of features defining the open form in a mentioned projects.
EN
The Authors present examples of applications for a city bench – an outcome of a student contest as a form that engages in a dialogue with a given space of Bydgoszcz. Experimental tests allowed to determine models for functioning of small open forms, according to the idea of Oskar Hansen. By referring to this slightly utopian theory it was possible to verify empirically its assumptions taking into consideration the so much desired pro-social designing. Motto: ”.... through the design a creator does not create a finite object but provides it with possibilities of context and interpretation” [5].
PL
Autorzy przedstawili przykłady zastosowania ławki miejskiej – efektu studenckiego konkursu, jako formy wchodzącej w dialog z wybraną przestrzenią w Bydgoszczy. Doświadczenia badawcze pozwoliły określić modele funkcjonowania małych form otwartych według idei Oskara Hansena. Nawiązanie do tej nieco utopijnej teorii pozwoliło zweryfikować empirycznie jej założenia przy jednoczesnym uwzględnienie tak współcześnie pożądanego projektowania prospołecznego. Motto: ”.... twórca przez swój projekt, nie tworzy zamkniętej rzeczy, lecz buduje możliwość kontekstu i interpretacji” [5].
EN
This article presents the work of Alicja Gronau (b. 1957), composer, musical theorist, and teacher at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. Since 1981, her oeuvre comprises 65 songs for solo instruments, chamber ensembles (strings, saxophones, flutes, various instruments), orchestra, a cappella choir, vocal-instrumental and multi-media compositions, as well as one cham-ber opera. The article analyses these genres on the basis of selected works. Gronau uses a wide range of compositional techniques, including elements of twelve-tone technique, aleatory, sonorism, open form and improvisation. She also employs major-minor tonality.
EN
The idea of lifelong learning was very strongly emphasized in the so called Delors Report, prepared almost twenty years ago for the UNO. This report contains many hints concerning 21st century education and in particular underlines the importance of lifelong education. According to the authors of the Report education should be understood as a continuous process, open and changeable, adaptable to definite needs arising from man’s development. The purpose of this paper is to combine the idea of lifelong learning with the premises of Open Form, which are the basis of Oskar Hansen’s social philosophy. Extending the view of education – as an institutional and an extra-institutional structure – and of learning to include the premises of Hansen’s Open Form and Closed Form gives us a chance to better understand the meaning of the idea of lifelong learning in the conditions of sustained social change.
PL
Koncepcja lifelong learning została szczególnie silnie zaakcentowana w tzw. Raporcie Delorsa, przygotowanym blisko 20 lat temu na zlecenie ONZ. Raport zawiera wiele wskazówek dotyczących edukacji w XXI wieku, ze szczególnym naciskiem położonym na edukację przez całe życie. Zdaniem autorów Raportu edukacja człowieka powinna być pojmowana jako proces ciągły, otwarty i zmienny, dostosowujący się do określonych potrzeb, wynikających z rozwoju człowieka. Celem artykułu jest powiązanie idei uczenia się przez całe życie z założeniami Formy Otwartej, stanowiącymi podstawę filozofii społecznej Oskara Hansena. Rozszerzenie perspektywy patrzenia na edukację – jako instytucjonalną i pozainstytucjonalną strukturę – oraz na uczenie się człowieka o założeniach Formy Otwartej i Formy Zamkniętej Hansena jest szansą na lepsze zrozumienie znaczenia idei uczenia się przez całe życie w warunkach nieustającej zmiany społecznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.