Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2510

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 126 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kryzys finansowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 126 next fast forward last
1
Content available remote Antropologiczna geneza kryzysu
100%
XX
Zgłębiając niepowierzchowne czynniki odpowiedzialne za wywołanie światowego kryzysu, warto uwzględnić potrzebę poważnej rekonstrukcji obecnego systemu społecznego i gospodarczego, tak aby bardziej sprzyjał człowiekowi. Dalsze lekceważenie istotnych potrzeb ludzkości na rzecz rozwoju kultury konsumpcyjnej grozi globalną katastrofą ekonomiczną, demograficzną, ekologiczną. (abstrakt autora)
EN
Anthropological genesis of the crisis exploring nonsuperficial factors responsible for triggering the world-wide crisis it is worthwhile taking into account the need of serious reconstruction of the social and economic current system to being more in the man's favour. Further ignoring substantial needs for the development of the consumer culture is threatening the mankind with the global economic, demographic, ecological disaster. (author's abstract)
XX
Kryzys finansowy, który szczególnie silnie dotknął kraje położone na peryferiach Unii Europejskiej (państwa PIIGS, nadbałtyckie oraz Węgry), mógł w pewnym stopniu pogłębić się w wyniku wystąpienia zjawiska konkurencji podatkowej o kapitał i pracę, zgodnie z teoriami szkodliwej konkurencji podatkowej lub konkurencji typu centrum-peryferia postulowanymi przez nową geografię ekonomiczną. W artykule postanowiono zbadać, czy wskutek ograniczonych możliwości opodatkowania kapitału i pracy, wynikających z ich znacznej mobilności, w początkowym okresie kryzysu nastąpił wzrost obciążeń konsumpcji w celu skompensowania spadku wpływów z opodatkowania kapitału i pracy oraz czy towarzyszące temu zmiany natury legislacyjnej były zgodne z tak postawioną hipotezą. Jak się okazuje, zjawisko takie jest widoczne, choć nie dotyczy opodatkowania pracy, zwłaszcza w 2010 r. Istnieją też pewne różnice w sposobie reakcji na kryzys finansowy między państwami Europy wschodniej i południowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The financial crisis, particularly strong affecting countries located on the peripheries of the European Union (PHGS countries, Baltic States and Hungary), could be slightly aggravated be tax competition for capital and labour. It can occur as harmful tax competition or centre-periphery competition, the last according to the new economic geography. The paper examines whether the limited possibility of taxing capital and labour, resulting from their high mobility, has increased the tax burden on consumption at the beginning of the financial crisis 2008-2010. Such an adjustment could be eligible for compensating the revenues downfall triggered be the decrease of capital and labour tax burden. We endeavour to assess whether the legislative changes and statistical data were consistent with this hypothesis. It turns out that this phenomenon is present, but it does not apply to taxes on labour, especially in 2010. There are also some differences in revenue responses to the financial crisis between countries from eastern and southern Europe.(original abstract)
EN
The aim of the paper is to assess the financial condition of micro, small and medium-sized enterprises in Poland during and after financial crisis 2008-2010 and the economic downturn. In this paper a thesis was advanced that the consequences of the downturn were felt by the entire sector, but each group of the companies was affected to a different degree. The companies in the sector of SME were assessed based on selected financial data. Moreover, the article includes assessment of the sector's importance for the polish economy. The analysis is based on data from secondary sources published by Central Statistical Office, Eurostat and Polish Agency for Enterprise Development. The temporal scope of the study encompasses the years 2007-2016. The analysis of selected financial data is enough to state that although the economic downturn led to a temporary fall in the revenue level, financial result or profitability, the economic standing of the sector generally improved throughout the period analysed (2007-2016).(author's abstract)
4
100%
XX
Artykuł podejmuje problem nowej międzynarodowej architektury finansowej (NMAF), która została wprowadzona w następstwie kryzysów lat 90. XX wieku, w celu zapewnienia stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Konstrukcja NMAF wynikała głównie z doświadczeń kryzysów w krajach rozwijających się i nie uchroniła światowych finansów przed kryzysem 2008 roku. Można stwierdzić, że pewne elementy NMAF stworzyły warunki dla wzrostu wrażliwości systemów finansowych w skali międzynarodowej. Pojawienie się globalnego kryzysu finansowego spowodowało ponowną debatę na temat NMAF. Nierzadkie są opinie, że wymaga ona daleko idących zmian, przede wszystkim w obszarze międzynarodowych regulacji finansowych, nadzoru oraz funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych. Trudno dziś stwierdzić, jak głębokie będą zmiany w konstrukcji międzynarodowych finansów, czyim interesom będą one służyć i co najważniejsze, czy uchronią przed kolejnym światowym kryzysem finansowym. (oryginalny abstrakt)
EN
This article aims, firstly, to critically analyze the achievements of the NIFA with regards to the causes of the global financial crisis, and secondly, to present the most important problems of the NIFA reforms. It must be underline that in a view of the complexity of the issues raised in this article and a limited volume of paper only chosen problem would be presented. (fragment of text)
XX
Amerykański kryzys finansowy, rozprzestrzeniający się na kolejne kraje świata, stawia w nowym świetle praktykę nadzoru nad rynkiem finansowym, szczególnie tę stosowaną w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W opracowaniu poddano krytycznej analizie rozwiązania instytucjonalne, stosowane w tych krajach. Uwaga koncentruje się na poszukiwaniu najbardziej efektywnego modelu nadzoru nad rynkiem finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial crisis which has its origin in the American housing market spreads over the whole US fi nancial system and, by the contagious effect, has reached European monetary institutions and threatened economic growth in many countries. This chain of events sheds a new light on functioning of fi nancial regulations and authorities. The main aim of the article is to explore the role of fi nancial market supervision in the US and the UK in the face of the crisis. The authors try to fi nd the sources of the weak reactions of the authorities, central banks, rating agencies and banks itself, to the danger signals. In the fi rst part of the paper the sources of the crisis and the process of dissemination are presented, then the attention is focused on the different models of fi nancial market supervision applied in developed countries. The comparisons of American and British models and the reasons for their insuffi cient response to moral hazard in the fi nancial system are subjects of subsequent consideration. The core conclusion drawn from the analysis is that the crisis results from regulatory failure to guard against excessive risk-taking in the fi nancial system, especially in the US. Furthermore, it is very hard or even impossible to project an optimal and universal architecture of fi nancial market supervision. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest ukazanie skutków globalnego kryzysu finansowego dla sytuacji na międzynarodowych rynkach surowcowych, głównie poprzez analizę zmian cen surowców, w latach 2008-2009. Dla realizacji tak określonego celu wydaje się niezbędne nakreślenie krótkiej charakterystyki tych rynków, jak również przedstawienie ich rozwoju przed wybuchem światowego kryzysu finansowego, a następnie dokonanie analizy kształtowania się cen surowców w warunkach kryzysu finansowego. Z uwagi na ograniczoność niniejszego opracowania, uwaga skupiona będzie na dwóch grupach surowców - energetycznych i metalicznych, z pominięciem surowców rolnych. (fragment tekstu)
7
Content available remote Działania podejmowane przez banki centralne w kontekście kryzysu finansowego
80%
XX
W obliczu zaistniałego kryzysu finansowego wiele instytucji rządowych i finansowych stawia sobie za cel główny ograniczenie skutków rozprzestrzeniającego się kryzysu. Celem artykułu jest przedstawienie działań banków centralnych, które podjęły kilka istotnych decyzji w skali globalnej gospodarki. W referacie poruszono kwestie znaczenia działań podjętych głównie przez Europejski Bank Centralny, System Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych, Bank Anglii, Bank Japonii oraz Narodowy Bank Polski. Autorka stara się również ocenić skuteczność działań podjętych przez banki centralne w celu zmniejszania skutków kryzysu finansowego. (abstrakt autora)
EN
In the face of financial crisis that arises, many financial institutions and government aims to minimize the impact of a major crisis spreading. The purpose of this article is to present the actions of central banks which use the available instruments of monetary policy have taken several important decisions in the global economy. This paper addresses the importance of issues will be undertaken mainly by the European Central Bank, Federal Reserve System of the United States, the Bank of England, the Bank of Japan and National Bank of Poland. In the summary, the author will try to assess the effectiveness of actions taken by central banks in reducing the impact of financial crisis. (author's abstract)
8
80%
XX
W artykule skupiono się na problematyce kryzysu gospodarczego oraz skutków jego oddziaływania na mieszkańców naszego kraju. Do analizy zagadnienia posłużono się wynikami badań empirycznych. Uzyskane informacje pozwoliły sformułować następujące wnioski: polska gospodarka potrafi być konkurencyjna również w warunkach kryzysu, a optymizm konsumencki powoduje, że cechuje go łagodniejszy przebieg. (abstrakt autora)
EN
The paper is focused on the economic crisis and its influence on the occupants in our country. The author of this study used a results of an empirical research. Information from market research and other public opinion confirm that polish economy can be competitive to other in the crisis conditions and consumer optimism causes that crisis has a gentler course. (author's abstract)
9
Content available remote Ubezpieczenia finansowe w warunkach kryzysu gospodarczego
80%
XX
Przedmiotem artykułu jest ocena realizacji funkcji ochrony ubezpieczeniowej realizowanej przez ubezpieczenia finansowe w okresie kryzysu gospodarczego (czy tylko samego kryzysu finansowego). Rozważania teoretyczne zostaną przeprowadzone na przykładzie ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Zostaną one uzupełnione analizą danych dotyczących rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce w latach 2006-2009.(fragment tekstu)
EN
The role of the financial insurances in protection against the risk in the conditions of the economic crisis has been presented in this paper. The limitation in covering losses by the credit insurance caused by the growth the credit risk have been also shown.The general analysis of the tendency of the Polish market of financial insurances in years 2006 - 2009, that is in the period prior to the financial crisis and during it has been made.The assessment has been connected with the insurance of the credit and insurance guarantees. The tendencies have been examined in the premium and paid indemnities in the quarterly formulation. (original abstract)
10
Content available remote Kryzys finansowy głównym problemem ekonomicznym
80%
XX
Rynek finansowy działa jak system naczyń połączonych. To, co dzieje się w jednym państwie, wpływa na wszystkie inne kraje. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jak ogromne znaczenie mają globalizacja i liberalizacja. Należy zdać sobie sprawę, że narodowe gospodarki są bardzo wrażliwe na każde załamanie na rynkach światowych. (fragment tekstu)
EN
Das beherrschende Wirtschaftsproblem unserer Zeit ist die Finanzkrise. Globalisierung und Liberalisierung als ein Teil von ihr haben mit Sicherheit Einfluss auf die bestehende Situation. Zu beobachten ist eine Erschütterung der finanziellen Stabilität sowohl der Banken als auch der Firmen wie der Privathaushalte. Es mangelte an einer angemessenen Kontrolle der Kapitalflüsse. Wir sind Zeugen gewaltiger wirtschaftlicher Umwälzungen und Wandlungen. Die Welt vernichtete und vernichtet weiterhin als Folge der Finanzkrise Milliarden von Dollar. Arbeitslosigkeit greift um sich und viele Firmen gehen in Konkurs. Einzelne Staaten ergreifen eine Reihe von Maßnahmen zur Überwindung der Krise. Die Krise, obgleich das derzeit wichtigste ökonomische Problem, lehrt Demut und Bescheidenheit, gibt neue Impulse. Aus jeder Krise ist die Welt gestärkt hervor gegangen. (Zusammenfassung)
11
80%
EN
Financial-market crises are not always much different from financial scams. A financial scam usually leads to wealth-transfer from a system to some persons or entities. The system may be a government, a group of people or firms, or, simply, investors-at-large. A typical example may involve dishonesty on the part of the sellers of an asset, for which the buyers suffer losses. A financial crisis, on the other hand, may involve stupidity on the part of the marketing-agents (like, say, the investment bankers or brokers), which also leads to loss for the buyers. The recent scam that started in 2007 involved both: dishonesty as well as foolishness on the part of the sellers (if not the buyers too). (fragment of text)
EN
Iceland was the first European country which was severely hit by the financial crisis of 2008. The consequences of rapid increase in financial services and fast economic growth led to overheating in Icelandic economy and collapse of the banking sector. Iceland formulated a recovery program focused on unusual element - capital control. Moreover, exchange rate stability, restructurization of debts and consolidation of public finance were also introduced as stabilization measures. Comparing to others European economies, like Greece or Spain, in 2011 the condition of Icelandic economy was better (higher rate of GDP growth, lower unemployment rate and public deficit). The strategy adopted by Iceland turned out to bring successful results, but there is a question whether it could be implemented in others economies.
XX
W odpowiedzi na kryzys na globalnych rynkach finansowych w dniu 30 listopada 2008 r. Rząd RP ogłosił "Plan Stabilności i Rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego". Plan Stabilności i Rozwoju zawierał pakiet proponowanych działań, mających na celu neutralizację i minimalizację negatywnego wpływu światowego kryzysu finansowego na małe przedsiębiorstwa działające w Polsce. Część proponowanych rozwiązań dotyczyła zmian w zakresie w systemu podatkowego i miała na celu po części zwiększenie popytu konsumpcyjnego, jak i zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania. Pozostałe działania miały dotyczyć m.in. zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorstw czy też wzmocnienia systemu gwarancji i poręczeń dla małych i mikro przedsiębiorstw.(fragment tekstu)
EN
In view of the global financial crisis is entirely understandable that many countries take steps to neutralize the negative impact of the crisis. These actions relate to various areas, including taxation. The author of this chapter describe the amendments introduced by the Polish Government to Personal Income Tax and Corporate Income Tax regulations. This amendments are an element of the plan, which is suppose to strengthen the Polish economy against global financial crisis and should be regarded as positive. Proposed changes tend to encourage small businesses to invest, and the new operators to start business. In addition to small businesses and start-ups, taxpayer relief will also be intended for those engaged in innovation activities and development. Income Tax amendments are expected to improve the situation of Polish companies. However, the limited nature of these preferences directed to only some taxpayers, may cause that not all business will feel the improvement. (author's abstract)
XX
Akumulacja rezerw walutowych jest ciekawym zjawiskiem we współczesnej gospodarce światowej. Skala zjawiska nasila się od połowylat 90., ale tempo akumulacji przyspieszyło wyraźnie od 2000 roku, od kiedy średni roczny przyrost rezerw przekracza 20%. Pod koniec 2009 roku poziom światowych aktywów rezrewowych wzrósł do 8.1 tryliona USD, stanowiąc około 14% światowego PKB. W ostatniej dekadzie, w ujęciu nominalnym, zwiększył się czterokrotnie. Wzrost skali akumulacji rezerw rodzi obawy o ich potencjalnie destabilizujący wpływ na gospodarkę globalną i światowy system finansowy. Konsekwencją tego jest jednoznacznie negatywna w literaturze ocena zjawiska akumulacji i postulowanie wdrażanie rozwiązań prowadzących do przyjmowania strategii dekumulacji. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy kryzys finansowy, w trakcie którego wdrażano alternatywne instrumenty zasilania płynnościowego, zarówno na zasadach bilateralnych, jak i multilateralnych, przyczynił się do obniżenia skali akumulacji rezerw walutowych. (fragment tekstu)
15
Content available remote System emerytalny w Polsce w obliczu kryzysu ekonomicznego
80%
XX
Referat traktuje o systemie emerytalnym obowiązującym w Polsce od 1999 r. Przypomniano podstawowe elementy systemu, zaprezentowano jego wady i zalety, najważniejsze czynniki wpływające na wysokość emerytury z drugiego filaru. Praca jest próbą pokazania, w jaki sposób kryzys ekonomiczny wpływa na funkcjonowanie systemu i zawiera analizę wyników inwestycyjnych funduszy oraz zmian w ich strukturach inwestycyjnych, które wprowadzono w czasie kryzysu. (abstrakt autora)
EN
Paper treats of the pension system in force in Poland since 1999. It has been pointed out the fundamental elements of the system, shows its advantages and disadvantages, the most important factors affecting the amount of the pension from the second pillar. The work is an attempt to demonstrate how the economic crisis influence on functioning of the system, analyzes the investment performance of funds and changes in their investment structures, which were introduced during the crisis. (author's abstract)
XX
W czasach kryzysu zastanawiamy się, jakie czynniki wpłynęły na złą sytuację gospodarczą narodów oraz co należy zrobić, aby uniknąć podobnej koniunktury w przyszłości. Podejście wielu rządów budzi wątpliwości co do skuteczności stosowanej polityki i środków zaradczych. Zbyt intensywny protekcjonizm własnych gospodarek, zbyt rozbudowana i nieefektywna polityka socjalna oraz miliardowe dotacje często nie spełniają swojej funkcji pomocowej, a efekty ich zastosowania powodują zadłużenie gospodarek i demoralizację menedżerów wielkich korporacji. Trzeba podkreślić, że w dobie kryzysu wiele przedsiębiorstw efektywnie wykorzystuje złą koniunkturę do rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynku. (abstrakt autora)
EN
In times of crisis we wonder what factors had caused the bad economic situation of nations as well as what should be done to avoid in future similar economic situation. Approach of many government is questionable as regards the effectiveness of applied policy and the remedial measures. The applying of too intensive protectionism of own economies, too complex and ineffective social policy as well as billion grants-in-aid frequently do not come up to their rescue function and in consequence their use is causing the debts of economies and the depravity of managers of great corporations. It should be underlined that in day of crisis many enterprises make use of bad economic situation in a effective way - to develop and consolidate their position on the market. (author's abstract)
17
Content available remote Przedsiębiorstwa polskie w czasach kryzysu
80%
XX
Kryzys gospodarczy, mimo iż dotknął najpierw instytucje finansowe (jego źródła należy upatrywać w działalności banków amerykańskich) oraz rynki kapitałowe - niewątpliwie oddziałuje niekorzystnie również na funkcjonowanie sfery realnej. W Polsce jego skutki odczuwają gospodarstwa domowe. Pogorszyła się także sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw. Zagrożone są zwłaszcza niektóre branże gospodarki, takie jak handel, przetwórstwo przemysłowe czy budownictwo, które jeszcze nie tak dawno przeżywało rozkwit. Możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw permanentnie ograniczają takie czynniki, jak konkurencja, niedostateczny popyt, koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokość oprocentowania kredytów. (abstrakt autora)
EN
Although the economic crisis affected financial institutions (its sources must be found in the activities of U.S. banks) and capital markets - undoubtedly impact adversely on the functioning of the real sphere, too. The effects of the crisis are felt in Polish households. The financial situation of Polish companies has deteriorated. At risk are particularly certain economic sectors such as trade, manufacturing, construction, which have recently experienced their bloom. Opportunities to improve the situation of the company are constantly limited by such factors as competition, insufficient demand, the costs of employment new staff and the amount of credit interest rates. (author's abstract)
18
Content available remote Odnawialne źródła energii w dobie kryzysu finansowego
80%
XX
Celem tego artykułu jest pokazanie w trochę odmienny sposób wpływu globalnego kryzysu finansowego na sektor odnawialnych źródeł energii (OZE), poprzez określenie zmian i trendów w przebiegu inwestycji w technologie dla OZE i firm, jako kosztu podwyższonego kapitału oraz trudności w dostępie do kredytów. Jednocześnie starano się ustalić, co te zmiany oznaczają dla projektów OZE, różnego typu finansowania, rozmaitych krajów, a także jak te zmiany wpływają na obraz OZE. W artykule ukazano istotę różnych aspektów rynku finansowego i rozwoju gospodarczego w krótkiej i długiej perspektywie czasu w kontekście obecnego kryzysu ekonomicznego. (abstrakt autora)
EN
The purpose of this article is to gain a more differentiated picture of the impact of the global financial crisis on the renewable energy sector by determining changes and trends in investment flows for renewable energy technologies and companies as the cost of capital rises and access to credit becomes more difficult. It seeks to identify what these changes can mean for certain renewable energy technologies, for certain kinds of financing, and in certain regions, and how these shifts will alter the renewable energy landscape. The article extracts the essence of the different aspects of the financial market and economic developments in both the short and the long term in case of current economic crisis. (author's abstract)
19
Content available remote Globalny kryzys finansowy a kondycja banków w Polsce w latach 2007-2009
80%
XX
W artykule przedstawiono analizę wyników banków w danym okresie, a w szczególności ukazuje skutki wpływu światowego kryzysu gospodarczego na ich kondycję finansową. Poruszono problematykę stopnia wypłacalności i zwrotu z kapitału, co nieodzownie wiąże się z przyszłością sektora bankowego. Naszkicowano panujące trendy i zachowania w okresie załamania gospodarczego oraz związane z nimi konsekwencje. (abstrakt oryginalny)
EN
Im Beitrag wurden die Ergebnisse der Banken in der gegebenen Zeitspanne analysiert und insbesondere die Folgen des Einfl usses der Weltwirtschaftskrise auf ihre Finanzstärke dargestellt. Angesprochen wurde die Problematik der Zahlungsfähigkeit und der Kapitalverzinsung, die für die Zukunft des Bankgewerbes maßgebend sind. Ferner wurden auch vorherrschende Trends und Verhaltensweisen in der Zeit des wirtschaftlichen Kollaps und die damit verbundenen Konsequenzen dargestellt. (Zusammenfassung)
XX
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego stanowi wyzwanie dla służb ekonomiczno-finansowych. Jedną ze sfer strategii finansowych przedsiębiorstw są strategie w zakresie opodatkowania. Optymalizacja obciążeń podatkowych przy wykorzystaniu przewidzianych prawem instrumentów pozwala polepszyć sytuację finansową podmiotu, a tym samym zwiększyć jego przewagę konkurencyjną na rynku. (abstrakt autora)
EN
Financing of small and medium companies in economic crisis conditions is a challenge for their financial departments. An important aspect of financial strategies of the companies is a tax strategy. The optimisation of tax levels by use of legal opportunities allows to increase the companies liquidity and moreover to create the competitive advantage. (author's abstract)
first rewind previous Strona / 126 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.