Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programy unijne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Polityka regionalna prowadzona przez władze publiczne wymaga skonstruowania rozwiązań optymalnych dla obszarów, którym jest dedykowana. Możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wymusiła opracowanie mechanizmu, według którego odbywało się przestrzenne ukierunkowanie interwencji. W Polsce do rozdysponowania środków pieniężnych zdecydowano się na wyodrębnienie programów regionalnych i programów ogólnopolskich, co spowodowało częściową decentralizację zarządzania środkami instrumentów polityki spójności. Celem artykułu jest porównanie liczby i wartości wniosków składanych o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2007-2013 oraz ocena skuteczności beneficjentów w aplikowaniu o finansowanie. Badanie wskazuje na różnorodność struktury liczebności i wartości projektów w składanych wnioskach według programów operacyjnych, w ramach których kierowane były wnioski, a także ocenia skuteczność w staraniu się o uzyskanie wsparcia.
PL
Przystąpienie Polski w maju 2004 roku do Unii Europejskiej spowodowało wiele przemian w całej gospodarce. Można wyróżnić, co najmniej trzy płaszczyzny, na które oddziałuje integracja Polski z Unią Europejską. Pierwsza płaszczyzna wynika z samego aktu akcesji. Druga płaszczyzna, na którą oddziałuje integracja jest system regulacji prawnych. Trzecia płaszczyzna to wyobrażenia, jakie powstały w społeczeństwie na temat przebiegu i charakteru akcesji oraz jej konsekwencji.
EN
Polish accession in May 2004 the European Union has brought many changes throughout the economy. One can distinguish at least three levels on which it operates Polish integration with the European Union. The first plane due to the act of accession. second area, which affects the integration of the regulatory system. The third area of the ideas that arose in the community about the course and the nature of the accession and its consequences.
PL
W artykule przedstawiona jest rola funduszy Unii Europejskiej w równoważeniu infrastruktury transportu miejskiego w Polsce w latach 2004-2006. Poruszane zagadnienia dotyczą analizy i oceny równoważenia tej infrastruktury poprzez środki uzyskiwane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Analizie i ocenie podlegają skala i proporcje środków finansowych oraz ich efekty rzeczowe. Rozpatrywane są konkretne projekty inwestycyjne współfinansowane przez te programy w nawiązaniu do przesłanek koncepcji rozwoju zrównoważonego. Omówione są również zakres i wyzwania perspektywy finansowej 2007-2013 z punktu widzenia równoważenia infrastruktury transportu w Polsce przy udziale funduszy UE.
EN
This article presents the role of the EU funds in balancing the urban transport infrastructure in Poland in 2004-2006. The issues under discussion concern the analysis and evaluation of balancing the existing infrastructure, using the resources obtained from the European Regional Development Fund under the Integrated Operating Programme of Regional Development and the Sector Transport Operating Programme. Analyses and evaluations were applied to the scale and proportions of the financial resources, as well as their substantive effects. The author has considered specific capital projects that were co-financed by the Programmes, with reference to the premises of the conceptions of sustainable development. The author has also discussed the scope and challenges of the financial perspective 2007-2013 from the viewpoint of balancing the transport infrastructure in Poland, using the EU funds.
PL
Inteligentne systemy transportowe (ang. ITS - Intelligent Transport Systems) są rozwiązaniami, które wykorzystują różnorodne technologie: telekomunikacyjne, informatyczne, automatyki obiektów ruchomych w obszarze transportu drogowego. ITS obejmują kierowców, pasażerów, podróżnych, przewoźników, operatorów i innych użytkowników dróg. Służą do zarządzania mobilnością oraz ruchem. Ich wdrożenie ma na celu między innymi poprawę efektywności ruchu (skrócenie czasu podróży), ograniczenie uciążliwości (zanieczyszczenia, hałas) i zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie. Celem artykułu jest przedstawienie teoretyczno-empirycznego aspektu inteligentnych systemów transportowych jako elementu projektów transportowych Unii Europejskiej. W artykule zaprezentowano: pojęcie, korzyści oraz zakres usług realizowanych przez ITS, fundusze europejskie dedykowane nowoczesnemu transportowi oraz wybrane unijne programy transportowe, za które odpowiedzialne jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (ze szczególnym uwzględnieniem zastępującego dotychczasowy Program TEN-T instrumentu „Łącząc Europę”). Próbę przybliżenia powyższych zagadnień podjęto ze względu na ich ciągły rozwój, oraz atrakcyjność.
EN
Intelligent Transport Systems (ITS) are solutions that use a variety of technologies - telecommunications, IT, automation of moving objects in the area of road transport. ITS include drivers, passengers, travelers, carriers, operators and other road users. Intelligent transport systems are used to manage mobility and traffic, their implementation aims, among others, to improve traffic efficiency (shortening travel time), reduce nuisance (pollution, noise) and increase safety in transport. The aim of the article is to present the theoretical-empirical aspect of intelligent transport systems as an element of transport projects of the European Union. The work presents: the concept, benefits and scope of services provided by ITS, European funds dedicated to modern transport and selected EU transport programs for which the jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych is responsible (with particular emphasis on, replacing the current TEN-T Program - „Łącząc Europę” tool). An attempt to approximate the above issues was made due to their continuous development and attractiveness.
PL
Procesy uruchomione dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej otworzyły możliwości pozyskiwania nowych funduszy na rozwój obszarów posiadających istotne zasoby własne i duże możliwości rozwojowe, ale wymagających pomocy państwa. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zidentyfikowało obszary strategicznej interwencji oraz przedstawiło mechanizmy ich wspierania. Właściwe wykorzystanie zasobów i potencjału, ma ogromy wpływ na wzrost gospodarczy danego regionu. Istotną cechą obszaru nowosądeckiego, zaliczonego do obszarów problemowych, jest położenie transgraniczne oraz duże zróżnicowanie pod względem wewnętrznym, objawiające się wysokim poziomem zagospodarowania turystycznego w terenie o najniższych parametrach rozwoju gospodarczego. Obszar strategicznej interwencji to między innymi teren pogranicza polsko-słowackiego. W ramach poszukiwań drogi rozwoju tego obszaru zawarto porozumienie pomiędzy miejscowością Wyżne Rużbachy (Słowacja) a Rytrem (Polska). Projekt "Rytro i Wyżne Rużbachy - europejskie sąsiedztwo" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. W ramach projektu przewidziano organizację szeregu cyklicznych imprez kulturalno-promocyjnych mających na celu wsparcie gospodarcze, likwidację bezrobocia oraz promocję regionu.
EN
The processes initiated in result of Polish presence in UE has opened possibilities in getting funds for development those areas which needs assistance of state government, but possessing their own development capabilities. Ministry of Regional Development has recognized the areas of strategic interventions and has presented mechanisms of their advancements. Proper utilization of stocks that each region owns, has got huge influence on its economical growth. Important feature of Nowy Sącz region, site included in problematic areas is border site and big interior disparity characteristic with high level tourism development in lowest parameters of economical extension. To area of strategic intervention we may include Polish-Slovakian borderland witch need assistance of state and government. Weight of problem is so big that each region cannot hold with it of its own in social and economical aspect. Stocks of natural environments and site of that areas are very important in whole country scale and has got the influence on state economical development. Agreement make between Wyżne Rużbachy and Rytro is the result of cooperation Poland and Slovakia. The name of project is: "Rytro i Wyżne Rużbachy - European neighbourhood" and is sponsored by European Regional Development Fund. Cooperation begin bringing first measurable result, in agrotourism development, riveting of cooperation in economic subject and exchanges of experiences.
PL
W referacie zostaną zaprezentowane niektóre projekty inwestycyjne, o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju, umieszczone na liście projektów indywidualnych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego. Projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego. Tematyka tych projektów obejmuje rozbudowę istniejących bądź budowę nowych podziemnych magazynów gazu ziemnego oraz budowę nowych podziemnych magazynów na ropę naftową i paliwa ciekłe. Celem nadrzędnym projektów jest zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez m.in. zwiększenie pojemności magazynowych gazu ziemnego, paliw ciekłych i ropy naftowej oraz osiągnięcie stanu zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw do odbiorców.
EN
Paper presented some projects, the most important for national economy, which are published in the Notice of Ministry of Regional Development. These projects, financed from the European Regional Development Fund, will be realized by Operational Programme — Infrastructure and Environment 2007-2013, Priority X Energy security, within diversification of energy sources, Operation 10.1 Development of transmitting systems for electric power, natural gas and petroleum also building and rebuilding natural gas storages. Topics of these projects include rebuilding existing and building new underground storages for natural gas, and building new underground storages for petroleum and liquid fuels. The goal of these projects is assurance of long-term energy safety for Poland, in consequence to increase storage volumes for natural gas. liquid fuels and petroleum as well as to achieve fuels' reserve in amount necessary to maintain continuity of supplies to customers.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.