Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Akt notarialny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Mowa tu o Systemach Gospodarki Własnej (SGW) firmy Oracle wdrażanych w bankach. Pierwszym był PKO BP. Następnym Kredyt Bank PBI SA, dla którego stworzono dodatkowo moduł rejestru umów i aktów notarialnych. Artykuł wymienia kolejne wdrożenia w Wielkopolskim Banku Kredytowym SA i Banku Zachodnim SA. Obecnie dużym projektem będzie uruchomienie systemu w Banku Pekao SA. Podkreślono, iż banki te nie korzystały z usług firmy SAP, gdyż do takich prac konieczna jest znajomość warunków lokalnych, prawodawstwa i specyfiki systemu finansowego. Ma to ulec zmianie z chwilą wdrożenia systemów przez BRE Bank SA oraz HypoVereinsbank i BPH SA oraz Powszechny Bank Kredytowy SA. Skorzystają one z oprogramowania niemieckiego SAP.
2
Content available remote O elementach postępowania notarialnego oraz aktu notarialnego
75%
XX
Autor podejmuje dwa szczegółowe zagadnienia związane z aktem notarialnym jako dokumentem urzędowym. Po pierwsze, wskazuje na zasadnicze elementy tzw. postępowania notarialnego, którego efektem jest sporządzanie przez notariusza aktu notarialnego. Po drugie, wyjaśnia czy wszystkie, a jeśli nie to które, z wymogów formalnych zawartych w ustawie - Prawo o notariacie, odnoszących się do sporządzania aktów notarialnych mają dla nich charakter konstytutywny w tym sensie, że ich pominięcie, podanie niezgodnie z rzeczywistością lub niedostateczne określenie powoduje, że akt notarialny jest tylko pozorem tego dokumentu urzędowego, w istocie nim jednak nie będąc. (abstrakt oryginalny)
3
Content available remote Zapis windykacyjny - sposób na krótsze postępowanie spadkowe
75%
XX
W artykule przedstawiono ogólną problematykę zapisu windykacyjnego, jego przedmiot, istotę, ale także pochylono się nad znaczeniem tejże instytucji dla polskiego prawa spadkowego. Zapis ten rozszerzył swobodę testowania, bowiem spadkodawca może rozrządzić w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego poszczególnymi składnikami spadku na rzecz konkretnych osób. Zapisobierca windykacyjny dziedziczy już w chwili otwarcia spadku, przez co unika długiego postępowania sądowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns general problems, the subject as well as the essence of the collection clause. Moreover, the author considers signification of this institution for Polish law of inheritance. This provision extends the possibility of testing since person who write the testament is able to preordain in the testament. Remaining in the form of notarial deed, the testament is composed of parts of inheritance for particular persons. To conclude, provision receiver inherits only after the opening of the testament and due to this fact he is able to avoid long legal proceeding. (original abstract)
4
Content available remote Dzierżawa jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza transakcji dzierżaw na obszarze wybranego rejonu Wielkopolski w latach 1993-1997. Analizę dzierżaw gruntów rolniczych przeprowadzono na terenie trzech rejonów geodezyjnych Wielkopolski: Szamotuł, Środy Wielkopolskiej oraz Wrześni. Gminy tworzące poszczególne rejony zlokalizowano w pięciu powiatach województwa wielkopolskiego: międzychodzkim (Chrzypsko Wielkie, Kwilcz) poznańskim (Kleszczewo, Kostrzyn), szamotulskim (Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły), średzkim (Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto, Środa Wlkp., Zaniemyśl) i wrzesińskim (Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Września). Analiza polegała na prześledzeniu wszystkich aktów notarialnych rejestrujących transakcje dzierżaw w latach 1993-1997. (fragment tekstu)
EN
The goal of this article is to analyze leasing transactions in the selected region of Wielkopolska between 1993 and 1997. (original abstract)
XX
Małopolska jest jednym z największych województw w Polsce i zgromadziła około 8% trwałego majątku narodowego o ogólnej wartości ok 100 mld zł. W artykule przedstawiono system rynku nieruchomości w województwie małopolskim. Omówiono strukturę aktów notarialnych w latach 1990-2000, oraz przedstawiono wybrane wskaźniki cen i stawek obowiązujących w województwie małopolskim w roku 2000 i pierwszym półroczu 20001 r.
EN
Małopolska is one of the largest voivodships in Poland and possesses 8% of the country's fixed assets worth more than PLN 100 billion. Annually, PLN 9 billion is invested here and per capita GDP is more than PLN 14,000. The real estate market is very active with 54,000 notarial transactions per annum, accounting for 9% of total national real estate turnover. The majority of these transactions - 70% - involve residential homes, while there is a relatively small proportion of turnover in production and service buildings, and in land. The extent of their real estate markets mean that the city districts of Małopolska can be considered as individual cases in business terms. The region also has a well-developed services infrastructure for the real estate market. The prospects for this market in Małopolska are good as there are extensive reserves of property to trade both in the city and in the country. Further, unemployment is a little below average and people tend to be wealthier than elsewhere in the country. That there are two euroregions adds a final dynamic factor suggesting that the real estate market will continue to develop in Małopolska. (original abstract)
XX
Problematyka poddania się egzekucji przez pracownika w akcie notarialnym nie była dotychczas przedmiotem rozważań w literaturze prawa pracy. Zdaniem autorki potrzeba jej podjęcia wynika z praktyki stosowania przez pracodawców tego rodzaju zabezpieczenia, pojawiających się w ostatnim czasie informacji prasowych dotyczących poddawania się przez pracowników egzekucji w akcie notarialnym, a także doniesień o inicjatywie wprowadzenia zmian w kodeksie pracy zmierzających do wyeliminowania stosowania przez pracodawców weksla gwarancyjnego in blanco i notarialnego tytułu egzekucyjnego w celu zabezpieczenia wierzytelności. Autorka omawia konstrukcję tytułu egzekucyjnego w postaci aktu notarialnego z uwzględnieniem funkcji zabezpieczającej, wskazuje pola jego zastosowania w prawie pracy, skutki dla pracodawcy i pracownika, w tym środki obrony przysługujące pracownikowi. Podejmuje także próbę oceny dopuszczalności stosowania notarialnego tytułu egzekucyjnego w celu zabezpieczenia wierzytelności pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The topic of submission to enforcement by an employee in a notarial deed has been not yet discussed in polish labour law literature. There is a need to consider this issue in view of practice of use of this type of security by employers, recent press information considering this topic and the initiative to amend the Labour Code to eliminate the use of blank promissory note and notarial writ of execution by employers in order to secure receivables. The article concerns legal structure of submission to enforcement in a notarial deed including protective function thereof, applicability in labour law, effects for employer and employee including employee's measures of defense. Additionally, this article covered an attempt to assess the admissibility of use of notarial writ of execution in order to secure employer's receivables. (original abstract)
7
Content available remote Rynek nieruchomości mieszkaniowych w województwie opolskim w latach 2002-2013
75%
XX
W artykule podjęto próbę zobrazowania popytu i podaży lokali mieszkalnych w latach 2007- 2013 w Opolu i wybranych miastach powiatowych Opolszczyzny. Przedstawiono zasoby mieszkaniowe województwa opolskiego w latach 2002-2013, liczbę gospodarstw domowych i wynikający z tych parametrów potencjalny popyt na lokale mieszkalne. Na podstawie studium aktów notarialnych przedstawiono średnie ceny zakupu lokali mieszkalnych w Opolu i innych miastach województwa opolskiego, porównano je z danymi GUS dla średnich cen krajowych. Wykaz wybranych mieszkaniowych inwestycji realizowanych w Opolu przez deweloperów określa, w zakresie przybliżonym, podaż mieszkań w Opolu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims at presenting the demand and supply of flats in the city of Opole and chosen district towns of Opole region in years 2002-2013. It contains data regarding flat resources, number of households and, following these parameters, the potential residential demand in Opole region in years 2002-2013. On the basis of a study of notarial deeds, the average prices of flat purchases in Opole and other towns of Opole region are surveyed and compared to the GUS (Central Statistical Office) information on average domestic prices. The list of chosen residential investments carried out by the developers in Opole determines, approximately, the residential supply in Opole.(original abstract)
8
Content available remote O formie aktu notarialnego na gruncie kodeksu spółek handlowych
75%
XX
Celem napisania niniejszego artykułu jest przyjrzenie się regulacji prawnej zawartej w ustawie z 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037, ze zmian.) a dotyczącej przypadków zastrzeżenia przez ustawodawcę formy aktu notarialnego dla regulowanych w niej czynności prawnych (oświadczeń woli). Oczywiście z uwagi na ramy pracy nie stanowi ona pogłębionego omówienia tej problematyki. W pracy przedstawiam poszczególne przypadki zastrzeżenia formy aktu notarialnego na gruncie tejże ustawy szczególnej li tylko dla oświadczeń woli; niektórym poświęcając nieco więcej uwagi. (abstrakt oryginalny)
XX
Postanowienie dotyczy zagadnienia stosowania instytucji wyłączenia świadka w odniesieniu do osoby przywołanej do czynności notarialnej (sporządzenia testamentu) jako osoby zaufanej na podstawie art. 87 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o notariacie. Autor glosy przedstawił sytuację prawną świadka testamentu oraz osoby zaufanej przy sporządzaniu aktu notarialnego, jak również charakter prawny dokumentowania w testamencie notarialnym obecności osoby zaufanej. (abstrakt oryginalny)
EN
The decision deals with the issue of the use of the institution of witness exclusion in relation to a person referred to a notarial act (drawing up a will) as a trusted person pursuant to Article 87 § 1 (3) of the Law on Notary. The author presented the legal situation of the witness of the will and the person trusted in the preparation of the notarial deed, as well as the legal character of the documentation in the notarial testament of the presence of the trusted person. (original abstract)
10
Content available remote Analiza krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych
63%
XX
Tematem pracy jest analiza krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych. Autorzy przedstawiają procedury i wyniki przeprowadzonych obliczeń. Obliczenia i analizy wykonano, wykorzystując dane dotyczące 205 nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, znajdujących się na terenie całego miasta. W celu określenia, jakie czynniki mają istotny wpływ na wartość gruntów, nieruchomości w bazie opisano za pomocą cech, które mogą wydawać się ważne z punktu widzenia potencjalnego nabywcy. Każdą z cech opisano w sposób liczbowy. Wiedzę o nieruchomościach czerpano z aktów notarialnych spisywanych podczas transakcji kupna-sprzedaży.(abstrakt oryginalny)
EN
The topic of following article is analysis of market of ground estates in Cracow. Authors show procedures and results all calculations and estimates. Calculations and analysis were made on the base of 205 non built-up estates which were collected in Cracow area. For indicating crucial factors of ground values, estates were characterized by features which may be important for potential purchaser point of view. Every feature was characterized in numerical way. Data of estates were accumulated on the base of notarial acts made during of bay and sell operations.(original abstract)
XX
Stosowanie prawa pierwokupu przez gminę może powodować wiele wątpliwości praktycznych oraz teoretycznych. Należą do nich m. in. kwestia możliwość ustanowienia umownego prawa pierwokupu, zagadnienie pominięcie formy aktu notarialnego przy jego ustanawianiu oraz przesłanki stosowania pierwokupu w przypadku zbycia lub podziału obciążonego prawa. Wiele wątpliwości wiąże się także z niektórymi zagadnieniami proceduralnymi. W tym obszarze komentarza wymaga problematyka m.in. możliwości dokonywania zmian w treści umowy warunkowej. Za szerszy problem teoretyczny można natomiast uznać funkcje prawa pierwokupu jako instrumentu ograniczającego swobodę obrotu nieruchomościami. Celem niniejszego artykułu jest zwięzła charakterystyka wskazanych zagadnień oraz próba rozwiązania problemów z nimi związanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Applying the preemption right by the municipality can cause many practical and theoretical doubts. These include, among others, the problem of the possibility of establishing a preemptive contractual right, the issue of omitting the form of a notarial deed when it is established, and the conditions for the application of preemption in the event of divestiture or division of burdened law. Many doubts are also related to some procedural issues. In this area some issues, such as a possibility of making changes in the content of the conditional agreement, require commentary. On the other hand, the function of the right of preemption as an instrument restricting the freedom of trade can be regarded as a broader theoretical problem. The purpose of this article is to summarise the characteristics of the issues and to identify solutions to problems related to them. (original abstract)
XX
Artykuł ukazuje komplikacje, jakie w procesy wyceny nieruchomości wprowadza podatek VAT. Opisano nieprawidłowości występujące wr praktyce wyceny oraz zamieszanie pojęciowe co do tzw. cen "netto" i cen indyferentnych. Poddano analizie wszystkie pięć rodzajów cen ujawnianych w aktach notarialnych oraz ich przydatność do szacowania nieruchomości. Wskazano na ewidentną zależność pomiędzy sytuacją podatkową przedmiotów i podmiotów transakcji nieruchomościami, a wysokością ceny płaconej za nieruchomość. Postawiono tezę o faktycznej wielości rynków nieruchomości uwarunkowanej sytuacją podatkową oraz zaproponowano zasadę współmierności oszacowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents complications in the process of real estate valuation due to VAT. Some irregularities in the practice of valuation and some kind of meanings disturbance according to so-called net price and indifferent prices were described. All five kinds of prices disclosing in notarial acts and its usefulness for property valuation were analyzed in the article. There was pointed out the obvious correlation between the tax situation of objects and subjects of real estate transactions, and the amount of the price paid for the property. The factual real estate market multiplicity conditioned by tax situation and proposes principle of commensurability estimate were formulated as the thesis. (original abstract)
13
Content available remote Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych
63%
XX
Cel - Celem publikacji jest przedstawienie problematyki określania wartości marki nieruchomości wypoczynkowych wraz z prezentacją wyników badania cen rynkowych sprzedaży hoteli i podobnych obiektów położnych w górskich miejscowościach wypoczynkowych. Metodologia badania - Studia literatury krajowej i zagranicznej i samodzielne badania informacji źródłowych dotyczących transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. Wynik - Ustalenie warunków koniecznych, jakie powinny być spełnione dla wystąpienia wartości marki nieruchomości wypoczynkowych. Oryginalność/wartość - Weryfikacja hipotezy na podstawie szczegółowych wyników badań rynku obejmujących ceny i cechy tego rodzaju obiektów oraz warunki zawierania transakcji na podstawie bezpośrednich danych z aktów notarialnych, ksiąg wieczystych i komentarzy profesjonalistów. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose of this paper is to present the issue of determining the value of leisure real estate brand and show research results for sale market prices of hotels and similar establishments located in mountain resorts. Research methodology - studying relevant domestic and foreign literature and conducting independent research of source information regarding sales transactions of similar property types and organized parts of enterprises. Result - determining conditions that must be met for the value of leisure real estate brand to emerge. Originality/value - verification of the hypothesis on the basis of detailed market research results concerning features and prices of leisure establishments and terms of concluding transactions based on direct data evidence taken from notary deeds, land and mortgage registers and experts' comments. (original abstract)
14
Content available remote Stan szczecińskiego rynku nieruchomości w latach dekoniunktury gospodarczej
63%
XX
W artykule zaprezentowano sytuację na szczecińskim rynku nieruchomości w okresie trwającej od 2009 roku dekoniunktury gospodarczej, która jest ściśle związana z dekoniunkturą na rynku nieruchomości. Na podstawie zawieranych w tym czasie umów kupna-sprzedaży nieruchomości dokonano diagnozy wybranych zjawisk na omawianym rynku, którą poprzedziła statystyczna analiza zmiennych charakteryzujących wspominane umowy kupna-sprzedaży mieszkań, gruntów i nieruchomości zabudowanych zawieranych w latach 2009-2012. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z aktów notarialnych dotyczących transakcji zbycia analizowanych nieruchomości na wolnym rynku w Szczecinie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the situation in the real estate market in Szczecin since 2009, during the economic downturn, which is closely connected with downturn in the real estate market. Based on contracts of sale properties were diagnosis of phenomena in this market, which is preceded by a statistical analysis of the variables of sale housing, land and property in the years 2009-2012. The study used data from the notarial acts of sale transactions on the market in Szczecin. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problematyki reprezentacji spółki kapitałowej w czynnościach prawnych z członkiem zarządu tej spółki będącym jednocześnie jej jedynym wspólnikiem uregulowanej w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W takich przypadkach - dla zachowania ważności czynności prawnej - ustawa wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Zakres zastosowania tych przepisów powinien być znacznie szerszy i obejmować również przypadki, gdy członek zarządu zawierający umowę ze spółką (także w przypadku spółki mającej zarząd wieloosobowy) sprawuje samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.(abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the problems of representation of a company in juridical acts where the other party is a member of that company's management board who is, at the same time, its sole shareholder. These problems are regulated in Articles 210(2) and 379(2) of the Code of Commercial Partnerships and Companies. In such cases - in order for the juridical act to be valid - statutory law requires that the act be made in the form of a notarial deed. However, the scope of application of these provisions should be much broader and cover also the cases when the management board member who enters into an agreement with the company (also when the management board has multiple members) exercises - alone or with other entities - direct or indirect control over the company. (original abstract)
XX
Problem zaczyna się dopiero przy §2 art. 948k.p.c.: "W oszacowaniu należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części nieruchomości, która w myśl art 946 została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację. Wartości powyższe należy podać tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną obciążających nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu takich praw." "(...) wartość budowli i innych urządzeń (...)" Ale jaka wartość? Na pewno nie wartość rynkowa, bo czy ktokolwiek widział akt notarialny przenoszący własność budowli w oderwaniu od gruntu, którego są częścią składową? Od razu należy zastrzec, że nie mówimy tu o transakcjach przenoszących nakłady. Przecież "część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych", jednoznacznie wynika to z art. 47 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., kodeks cywilny, a art. 48 kc szczegółowo precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem części składowych nieruchomości: " Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania ". To prosty argument, że części składowych nieruchomości nie można wycenić rynkowo. (fragment tekstu)
XX
Umowa darowizny jest jedną z popularniejszych umów zawieranych w stosunkach społeczno-prawnych. Przepisy polskiego kodeksu cywilnego stawiają umowie darowizny określone wymagania co do formy forma aktu notarialnego), dopuszczając jednocześnie możliwość konwalidacji ("uzdrowienia") darowizny zawartej bez dotrzymania wymogów ustawowych. Przedmiotem darowizny może być udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Polski kodeks spółek handlowych zakreśla formę również w odniesienie do czynności rozporządzających udziałem (forma z podpisami notarialnie poświadczonymi). Zarówno forma zastrzeżona dla umowy darowizny, jak też dla czynności rozporządzającej udziałem zaliczane są do form kwalifikowanych. Niniejszy artykuł prezentuje rozważania przeprowadzone w przedmiocie dopuszczalności konwalidacji - w oparciu o przepisy polskiego kodeksu cywilnego - darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej bez zachowania formy zakreślonej przepisami polskiego kodeksu spółek handlowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The ,donation agreement' is one of the most popular types of agreement concluded in socio-legal relations. Polish Civil Code regulations contain certain requirements as to the form of the donation agreement which is, for example, the form of a notarial deed, while allowing at the same time the validation of a donation concluded without meeting the statutory requirements. The shares of a limited liability company can be the subject of a donation according to Polish law. Polish Commercial Companies Code outlines also the form in reference to share disposal activities (concluded in writing, with signatures authenticated by a notary public). Both forms, the one reserved for the donation agreement, and the one dedicated to share disposal activities are classified as eligible forms. This paper presents considerations focused on the admissibility of validation of donations of shares in a limited liability company, based on the Polish Civil Code provisions and concluded without non-observance of the notarized form established in Polish Commercial Companies Code. (original abstract)
XX
W artykule można odnaleźć odpowiedź napytania: z iloma przedsiębiorstwami małe firmy świadomie kształtują trwałe relacje, z jakimi podmiotami współdziałają czy są to duże przedsiębiorstwa, czy może średnie i małe, z iloma firmami jednocześnie współdziałają małe przedsiębiorstwa, czy stosują umowy ustne, czy raczej starają się sformalizować współpracę, wykorzystując w tym celu umowy pisemne bądź pisemne notarialne.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic co-operation of small enterprises is an interesting research area. The author presents the results of questionnaire investigations that were conducted in 2008 among small enterprises in Jeleniogórski region. The article illustrates the quantity of co-operating enterprises as well as the number of economical partners, their size and the kind of contracts they sign. (original abstract)
XX
W artykule omówiono problematykę skorzystania z ulgi meldunkowej przez podatników. Przedstawiono orzecznictwo sądów administracyjnych, które na przestrzeni lat zmieniało się w zakresie spełnienia warunków co do formy złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej. Ważnym aspektem poczynionych rozważań jest analiza możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej w formie zapisu o zameldowaniu w akcie notarialnym złożonym przez notariusza do właściwego urzędu skarbowego bez składania oświadczenia przez samego podatnika.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses how taxpayers can bene?t from registered residents' tax relief. It presents the case law of administrative courts, which changed over the years in the area of conditions to be met regarding the form in which a statement entitling to bene?t from registered resident's tax relief should be submitted. An important aspect of these re?ections is an analysis of the possibility of bene?ting from registered residents' tax relief on the basis of a provision on residence registration contained in a notarial deed submitted by the notary to the relevant revenue of?ce, without the need for the taxpayer him/herself to submit a statement to this effect. (original abstract)
20
Content available remote Modelowanie wartości nieruchomości zurbanizowanych
63%
XX
Model wyceny nieruchomości zurbanizowanych wymaga rozwiązania problemu dotyczącego sposobu uwzględnienia informacji zawartych w aktach notarialnych w analizie rynku nieruchomości, a następnie, w szacowaniu rynkowej lub katastralnej wartości podobnych nieruchomości. Do rozwiązania tego problemu zostanie zaproponowany algorytm, w którym analizie podlega łączna cena transakcyjna dla całej nieruchomości zurbanizowanej, a estymowanymi parametrami będą jednostkowe wartości poszczególnych elementów składowych tych nieruchomości. Proces estymacji parametrów modelu wyceny nieruchomości zurbanizowanych będzie uzależniony od liczby transakcji w grupie podobnych nieruchomości oraz od liczby wszystkich elementów składowych nieruchomości w rozważanej grupie. Jeżeli liczba transakcji rynkowych będzie większa od liczby wszystkich elementów rozważanych nieruchomości, co charakterystyczne jest dla szerokich rynków, wtedy będzie konstruowany probabilistyczny model jednostkowych wartości elementów nieruchomości. Estymacja parametrów takiego modelu będzie realizowana metodą najmniejszych kwadratów, przy uwzględnieniu pełnej analizy wariancji. Na podstawie estymowanych parametrów można określić jednostkowe wartości rynkowe elementów rozważanych nieruchomości, które będą podstawą do szacowania rynkowej wartości podobnych nieruchomości zurbanizowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The modeling of urban real estates' valuation requires the solution of information from authenticated deeds including method, in real estates' market analysis and the estimation of market and cadastral value of similar estates. The special algorithm is proposed here. The total transaction price analysis for the whole urban estate is suggested. The estimated parameters are the unit prices of every estate's component. The valuation process of model parameters' estimation for urban estates depends on transactions' number and estates' components number, in a deliberated group. If the transactions' number is higher than the estates' components number in the deliberated group, as it is typical for broad markets, then the probabilistic model of unit values for estates' elements is created. The parameters estimation of such a model is realized with the least square method, including complete variance analysis. We can find the unit market values of elaborated estates' elements from estimated parameters. They are basis for similar urban estates market value estimation. In addition to theory, the example of urban estates' components estimation is given here. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.