Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Młodzież
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
1
Content available remote Świadomość młodzieży akademickiej na temat rolnictwa
100%
XX
Celem pracy jest ocena poziomu świadomości rolniczej młodzieży akademickiej z woj. małopolskiego oraz określenie wybranych czynników determinujących ten poziom. Ich znajomość może stanowić podstawę działań różnych podmiotów, które przyczynią się do wzrostu świadomości rolniczej młodego pokolenia. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych, przeprowadzonych metodą PAPI na grupie 436 studentów. Do pomiaru i oceny świadomości młodzieży na temat rolnictwa wykorzystano indeks świadomości rolniczej. Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość respondentów nie rozumie roli rolnictwa, którą odgrywa ono w gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Determinantami poziomu świadomości rolniczej w grupie studentów były płeć oraz miejsce zamieszkania. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work is to assess the level of agricultural awareness of academic youth and to pinpoint selected factors determining this the level. Being familiar with these determinants might serve as the basis for taking some actions by various entities which contribute to the increase in the agricultural awareness of the young generation. The main source of the data used for the analyses and applications was the primary information obtained from personal research. The research was done by using PAPI method on the group of 436 students. In order to measure and evaluate the youth awareness on agriculture the index of agricultural awareness was used. The findings of the studies indicate that the level of agricultural awareness of academic youth on the role in economy, society and environment is low. The determinants of agricultural awareness among students were gender and abode. (original abstract)
XX
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost liczby dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia w rozwoju. Złożoność problematyki wynika z szeregu czynników i różnorodnych przyczyn tego stanu, co skłania autorów niniejszego artykułu do analizy dotychczasowych rozważań teoretycznych popartych wynikami badań w zakresie rodzajów oraz uwarunkowań zaburzeń wieku dziecięcego i młodzieńczego, a także sposobów minimalizowania i przeciwdziałania ich występowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, an increase in the number of children and youth experiencing developmental disorders has been observed. The complexity of this issue stems from a number of factors and its various causes, and that is what motivates the authors of this article to analyse some theoretical discussions of the issue based on empirical research conducted so far. The aforementioned analysis includes the types of childhood and youth disorders, their conditions and existing methods aiming at their minimisation and prevention. (original abstract)
3
Content available remote Preferencje językowe młodzieży polskiej w okresie transformacji: 1990-1999
100%
XX
Zbadano dynamikę zmian zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu w kształceniu językowym w ramach edukacji szkolnej. Przedstawiono czynniki determinujące wybór języków obcych przez młodzież szkolną w roku 1990/91. Omówiono motywy podejmowania nauki języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na przykładzie wybranych badań z lat 1990-1999.
EN
Studied dynamics of changes in the last 10 years in learning of foreign languages within the confines of school education. Show factors, which determine choice of foreign languages by school children in year 1990/1991. Discussed motives of studying English, German and Russian languages on example of selected studies in years 1990-1999.(MP)
XX
Pokolenie Z to osoby urodzone po 1995 roku, dla których technologia to główne narzędzie do komunikowania się i zdobywania wiedzy. Dotychczas jako grupa budzili zainteresowanie ze względu na specyficzne podejście do nauki. Obecnie najstarsi z pokolenia Z zaczynają trafiać na rynek pracy. Jacy są najmłodsi pracownicy? Czy podobnie jak pokolenie Y sprowokują wydawanie specjalnych instrukcji obsługi albo poradników, jak sobie z nimi radzić? (fragment tekstu)
XX
Sytuacja ludzi młodych w Polsce i innych krajach UE znacząco się pogorszyła po 2008 r. Trudne wejście na rynek pracy ludzi młodych wymusiło korektę polityki państw na rynku pracy. W Polsce, w maju 2014 r. wprowadzono dodatkowe instrumenty rynku pracy dedykowane osobom młodym. Mimo wdrożenia dodatkowego wsparcia poziom bezrobocia w tej grupie spadł tylko o 3 p.p. w ciągu 2 lat. Celem artykułu jest prezentacja i ocena skuteczności dodatkowych instrumentów rynku pracy kierowanych do ludzi młodych w Polsce po 2014 r. Zaprezentowane zostaną także słabości systemu bonów wspierających ludzi młodych na rynku pracy, co pozwoli na wskazanie pożądanych kierunków zmian.(abstrakt oryginalny)
EN
The situation of young people in Poland and other EU countries deteriorated significantly after 2008. Unemployment among young people (15-24 years) exceeded several times the rate of total unemployment. Difficult entry into the labor market of young people forced revision of state policy in the labor market. In Poland, in May 2014. Introduced additional labor market instruments dedicated to young people. Despite the implementation of the additional support of young people in the labor market unemployment rate in this group fell by only 3% over two years. The aim of the article is to present and assess the effectiveness of additional labor market instruments addressed to young people in Poland after 2014. Will be presented as weakness voucher scheme to support young people into the labor market, which will indicate the desired direction of change.(original abstract)
XX
Dwudziesty wiek przyniósł ludzkości powstanie dwóch systemów totalitarnych, które pod demagogicznymi hasłami poprawy bytu człowieka wprowadziły nieznane dotąd metody terroru. Zbrodnie komunizmu i faszyzmu wryły się pamięć zbiorową wielu narodów. Pamięć ta, współtworząca poczucie tożsamości opartej na wiedzy o wspólnej przeszłości, świadomości trwania w czasie i wspólnych symboli, istnieje dzięki różnym nośnikom kulturowym. Rolę szczególną pełnią tu muzea utworzone w miejscach pamięci. W Polsce zwłaszcza muzea związane z II wojną światową. Ten najtragiczniejszy okres w dziejach dwudziestowiecznej Europy odcisnął piętno na indywidualnych losach milionów ludzi i zaważył na rozwoju cywilizacji, stąd pamięć o nim podbudowana gruntowną wiedzą jest sprawą niezwykłej wagi. Edukacja historyczna uznawana jest obecnie za jedną z ważniejszych płaszczyzn działalności muzeów tworzonych w miejscach pamięci(fragment tekstu)
EN
Historical education is recognized as one of the most important part of the activi-ties in memorials. The way of perceiving of the exhibition area is very essential. The process depends on many attractors and probably ones of the most significant are the age and the life experience. In the article are shown the theoretical and methodological bases of the studies on the reception of the perceiving of the exhibition area which are led by the modern eyetracking method, and the results relating to the two groups of respondents - the university students and the old people(original abstract)
XX
Ze względu na ograniczoną objętość artykułu zaprezentowano tylko niewielki fragment wyników badań nad percepcją ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku. Są one częścią większego programu badawczego, który obejmuje nie tylko ekspozycję stałą, ale również integrację zabytkowej przestrzeni historycznej z działaniami porządkowymi i administracyjnymi(fragment tekstu)
EN
Historical education is recognized as one of the most important part of the activities in memorials. The way of perceiving of the exhibition area is very essential. The process depends on many attractors and probably ones of the most significant are the age and the life experience. In the article are shown the theoretical and methodological bases of the studies on the reception of the perceiving of the exhibition area which are led by the modern eyetracking method, and the results relating to the two groups of respondents - the university students and the old people(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza nowego, występującego w Unii Europejskiej zjawiska migracyjnego, rozpatrywanego pod względem psychospołecznym, socjologicznym oraz politologicznym. Badania zostały przeprowadzone na grupie 11 młodych mieszkańców miast z wykształceniem wyższym, pochodzących z różnych krajów Europy, którzy po skończeniu studiów wyemigrowali do dwóch stolic Europy Zachodniej: Londynu i Wiednia. Analiza badań została dodatkowo poparta zestawem 13 wywiadów, przeprowadzonych w Domadossoli (Włochy), podczas spotkania koordynatorów europejskiego projektu poświęconego migracji powrotnej "Central Europe Re-Turn Project". (fragment tekstu)
EN
This paper focuses on the perception of young migrants who relocated to two Western metropolises, London and Vienna. In its majority, the target group consists of young graduates, speaking one or more foreign languages, and generally animated by a cosmopolitan spirit. The studied group consists of 11 persons interviewed in London and Vienna. Moreover, the paper is based on interviews conducted with a group of 13 leaders of a European project about migrants (Re-Turn Project). The studied groups consists of both genders in their 20s. With the analytical instruments of psychology, sociology and politology, their behaviour toward integration will be explained, as well as the matters of identity, the appropriation of cultural space and the imagined European community, still under construction. After a period of experience as migrants in a multicultural context, most of them have begun to revalue their own ethnic identity and their desire to belong to a group in which they can share a language, culture and traditions. (original abstract)
XX
Raport przedstawia wyniki czwartej edycji badania dotyczącego świadomości i dojrzałości ekonomicznej dzieci oraz młodzieży. Badanie zostało przeprowadzone - podobnie jak w poprzednich edycjach - w oparciu o anonimową ankietę, a respondentami byli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczący w programach pozaszkolnej edukacji ekonomicznej - Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym (EUD)1 i Akademii Młodego Ekonomisty (AME)2. Ankieta została skonstruowana w taki sposób, aby uzyskać dane dotyczące trzech głównych obszarów badawczych, a mianowicie wiedzy, umiejętności i postaw związanych z ekonomią, finansami i przedsiębiorczością. W każdym z ww. obszarów badawczych dokonano analizy uzyskanych wyników. Porównano odpowiedzi dziewczynek i chłopców w obrębie każdej grupy badawczej (EUD i AME) oraz przeprowadzono porównanie obu badanych grup zgodnie z przyjętym podziałem funkcjonalnym.
XX
Zarówno Polska, jak i Węgry posiadają bogactwa naturalne oraz profesjonalne przygotowanie, aby świadczyć kompleksowe usługi związane z troską o zdrowie, jakkolwiek oba kraje mają jeszcze przed sobą daleką drogę, aby pretendować do miana potęgi turystyki zdrowotnej. Potwierdzają to badania przeprowadzone wśród studentów. Z teorii literatury wynika, że młodzi ludzie zaczynają dość szybko dbać o zdrowie. Nie przekłada się to jednak bezpośrednio na decyzje związane z aktywnością uzdrowiskową. Można to tłumaczyć wysokimi kosztami pakietów zdrowotnych, a także przeświadczeniem o tym, że wiekszość zabiegów ma zastosowanie tylko w lecznictwie. Zabiegi stosowane w uzdrowiskach nie są postrzegane jako forma szerokiej terapii psychofizycznej, która może pozytywnie odziaływać także na młody organizm. Młodzież korzysta głównie z popularnych fitnessklubów, ewentualnie z basenów rekreacyjnych bądź uprawia sporty niewymagające dodatkowych urządzeń. Wydaje się, że dbanie o zdrowie jest domeną wieku starszego, za czym przemawia korzystanie z oferty uzdrowisk głównie przez ten segment. Należałoby silniej propagować wsród młodzieży zachowania prozdrowotne, tak by kult zdrowia stał się częścią kultury, a nie tylko turystyki zdrowotnej. (fragment tekstu)
EN
The article presents the influence of cultural factorsin shaping the tourism product in spas in Poland and Hungary and the main aspects of cultural heritage, which determined the spas development in those areas. Both the traditions and trends of the XXI century are presented. As the main point of this research is to find out what students understand in "spa culture". The aim is to identify differences and similarities within the meaning "culture in the health resort" among students of tourism in Poland and Hungary, and the impact of major health trends in the behavior of the young. Research question is whether the trends and results of the questionare are the same. The questionare was conducted among 94 students in Poland and under 100 students in Hungary.(original abstract)
XX
Płatności zbliżeniowe w Polsce w okresie ostatnich kilku miesięcy przeżywały prawdziwą falę zainteresowania. W telewizji czy też w innych środkach masowego przekazu pojawiały się serie reklam, komentarzy oraz "testów" dotyczących omawianego typu płatności. Zainteresowanie to było spowodowane szerokim projektem wprowadzenia do kieszeni polskiego klienta kart płatniczych umożliwiających płatności zbliżeniowe.(fragment tekstu)
EN
In this article the author presents the study of students in terms of analysis of potential concern regarding the acceptance of contactless payments in Poland.(original abstract)
XX
Przedstawiono charakterystykę młodych Europejczyków w 2001 r. oraz opisano dwa stowarzyszenia reprezentujące interesy młodzieży w Unii Europejskiej: JEF (Les Jeunes Européens Fédéralistes) oraz EYF (European Youth Forum).
EN
The first part of the chapter presents the general outline of the discussed issue. The presentation of the overall background of this problem is going to be expanded the situation of children and teenagers who face the threat of social exclusion. The prevention of the abovementioned problems is going to be discussed on the example of all-Poland "Work of the New Millennium" Foundation (Polish: Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia") and the "Light of Hope" Foundation (Polish: Fundacja "Światło Nadziei"), which operates in the diocese of Bielsko-Żywiec. The culmination of this article is going to be a selection of testimonies of scholarship holders of the mentioned foundations which show the fruits of not only financial, but also formational support which open a very broad prospect of development and study in a "big city". (fragment of text)
14
Content available „Poruszające historie” w Berlinie
100%
PL
Młodzi przedstawiciele różnych narodowości dyskutowali, jak walczyć z dyskryminacją.
XX
Celem artykułu jest określenie i charakterystyka poziomu świadomości finansowej młodzieży akademickiej pochodzącej z obszarów wiejskich w województwie małopolskim w 2018 roku. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych (metoda PAPI, 170 respondentów). W badaniach wykorzystano zestaw pytań umożliwiający ocenę poziomu świadomości finansowej osób dorosłych zaproponowany przez OECD INFE. Poza źródłami pierwotnymi wykorzystano polską i zagraniczną literaturę przedmiotu. Do analizy danych zastosowano sumaryczne wskaźniki statystyczne (średnia, minimum, maksimum) oraz nieparametryczny test chi-kwadrat (χ2). Jak wynika z przeprowadzonej analizy, studenci cechują się średnim poziomem świadomości finansowej, co może wskazywać na niską efektywność działań z zakresu edukacji finansowej, realizowanych na różnych poziomach edukacji. Czynnikami determinującymi poziom świadomości finansowej były płeć oraz kierunek studiów. Wyższym poziomem świadomości finansowej cechowali się mężczyźni oraz osoby studiujące na kierunkach ekonomicznych. Zachowania finansowe to komponent świadomości finansowej, w przypadku którego studenci otrzymali najniższe rezultaty. Minimalny docelowy wynik w tym module uzyskało tylko 24% osób.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the work is to define and characterize the level of financial literacy of students coming from rural areas in the Malopolskie voivodship in 2018. The main source of data used was primary information from the author's own study (the PAPI method, a group of 170 respondents). The research used a set of questions to assess the level of financial literacy of adults proposed by the OECD INFE. In addition to primary sources, Polish and foreign literature on the subject was also used to achieve the goal. Total statistical indicators (mean, minimum, maximum) were used for data analysis and the non-parametric chi-square test (χ2). As results from the analysis, students are characterised by an average level of financial literacy, which may indicate a low effectiveness of financial education activities carried out at various levels of education in Poland. The factors determining the level of financial literacy of rural youth were gender and the field of study. Men and people studying economics were characterized by a higher level of financial literacy. Financial behaviour is a component of financial literacy in which students received the lowest results. The minimum target score in this module was obtained by only 24% of people.(original abstract)
XX
Podjęcie pracy zawodowej jest ważnym etapem kształtowania ścieżek życia ludzi młodych, bo warunkuje możliwość realizacji pozostałych ról dojrzałego człowieka (prowadzącego własne gospodarstwo domowe i założyciela rodziny). Są one pochodną indywidualnych decyzji i poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Celem podjętej w artykule refleksji jest, obok teoretycznego wprowadzenia w problematykę badań nad osiąganiem dorosłości, analiza sytuacji na rynku pracy młodych Polaków należących dwóch kategorii wiekowych (20-24 lata i 25-29 lat) na tle UE ogółem i wybranych krajów europejskich. Przeprowadzone analizy z wykorzystaniem danych Eurostatu weryfikują tezę, że wchodzenie w dorosłość i możliwości usamodzielniania się poprzez aktywność zawodową poprawiają się dla młodych Polaków w ostatnich latach, ale są niesatysfakcjonujące w porównaniu z wieloma ich europejskimi rówieśnikami w wielu krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
Having a job is an important step in shaping the paths of life of young people, because it determines the possibility of implementing other roles of a mature man (running own household and family). They are derived from individual decisions and the level of socio-economic development of the country. The objective of the article is a reflection, in addition to a theoretical introduction to the problems of research on attaining adulthood, analysis of the situation on the labour market of two age categories (20-24 and 25-29) of young Poles in comparison with the EU total and selected European countries. The analysis carried out using Eurostat data verify the thesis that attainment of adulthood and opportunities for empowerment through economic activity is improving for young Poles in recent years, but they are not satisfactory compared to European peers in average and in some countries. (original abstract)
XX
Celem rozdziału jest prezentacja podstawowych problemów rynków pracy osób młodych i próba odpowiedzi na sformułowane wyżej pytania badawcze. Bazą do prowadzonych rozważań były zasoby literaturowe i bazy danych GUS. Odpowiedzi na pytania badawcze dostarczy analiza populacji osób młodych ze względu na aktywność zawodową. Analizie poddano również potencjalny popyt na usługi OHP. Wykorzystane dane liczbowe pochodzą przede wszystkim z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności dla IV kwartałów poszczególnych lat. Okres analizy obejmuje lata 2006-2019. W rozdziale zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe z zakresu rynku pracy osób młodych, analizę aktów prawnych, analizę porównawczo-opisową oraz syntezę.W pierwszej części rozdziału scharakteryzowano rynek pracy osób młodych wraz z przedstawieniem sytuacji tej grupy społecznej na polskim rynku pracy. W kolejnej części zaprezentowano problematykę Ochotniczych Hufców Pracy. W ostatniej części przedstawiono raport NIK na temat działalności tej instytucji(fragment tekstu)
XX
W artykule opisano jeden z istotnych problemów związanych z migracjami zarobkowymi - zwłaszcza w odniesieniu do regionów peryferyjnych o znaczącym zapóźnieniu cywilizacyjnym, jakim jest zjawisko tzw. "drenażu mózgów" (brain drain). Problem ten dotyczy w głównej mierze absolwentów i osób młodych, które w obliczu rozpoczynania kariery zawodowej napotykają na istotne bariery polskiego rynku pracy. Przeanalizowano potencjalną skalę migracji wewnętrznych i zewnętrznych, oceniono rangę czynników determinujących wybór miejsca migracji oraz znaczenie elementów wpływających na charakter podejmowanej pracy z uwzględnieniem oczekiwań płacowych potencjalnych migrantów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes one of the important problems related to labor migrations, especially in regard to peripheral regions suffering from a considerable civilization gap, i.e. the phenomenon of the so-called "brain drain". It affects both graduates and young people who, at the start of their professional careers, encounter significant barriers to the Polish labor market. Also the potential scale of internal and external migrations was analyzed and the importance of factors determining the selection of the migration destination as well as the importance of factors affecting the nature of jobs were evaluated, taking into account expectations related to wages and salaries of potential migrants. (original abstract)
XX
W czasach komercjalizacji, wiejskie organizacje sportowe - Ludowe Zespoły Sportowe - wydają się być oazą czystego sportu. Wiejscy działacze i sportowcy wyróżniają się bezinteresownym podejściem do sportu. Działalność członków Ludowych Zespołów Sportowych jest dobrowolna - celem nadrzędnym LZS-ów jest bowiem aktywne i atrakcyjne wypełnienie wolnego czasu społeczności wiejskiej. Ludowe Zespoły Sportowe odgrywają ogromną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży wiejskiej - sport to nie tylko sprawdzian siły fizycznej i zdobytych umiejętności, uczy także działań zespołowych, zachowań kompromisowych oraz lojalności w stosunku do partnerów. Celem artykułu było zaprezentowanie Ludowych Zespołów Sportowych jako formy promowania sportu wśród młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001-2010. Przedstawiono również zadania zrealizowane w 2010 roku przez Opolskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, zarówno na mocy umów z KZ LZS Warszawa, jak i z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, które wspierają działalność Ludowych Zespołów Sportowych, umożliwiając im kształtowanie sportowej aktywności młodzieży wiejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the times of progressing commercialization, the existing sports organizations - Sports Folk Teams - seem to be areas of pure sport. Rural areas sports activists and sportsmen themselves present an altruistic and open attitude towards sport. The activity of the team members is voluntary and is often of a charitable character since the main objective of local clubs is both active and attractive utilization of the young rural community's free time. The teams in focus play a vital role in bringing up both children and youth; sport is not only a test of physical strength or abilities, it teaches action and acting, compromising attitudes and patterns of behaviour, as well as loyalty towards partners. The aim of the article was depicting the sports teams as a form of promoting sport among the young people of the Opole voivodeship in the period discussed. Additionally, the tasks realized in 2010 by the Opole Province Association (Local Country Teams), performed owing to the cooperation and support of the provincial marshal's office, are presented here. (original abstract)
XX
Młodzież akademicka w 2015 roku wypoczywała przede wszystkim w kraju (75,1%). Zanim studenci wybrali miejsce wakacyjnego urlopu, najpierw zdiagnozowali swoje potrzeby i oczekiwania, sugerując się jednocześnie w swoich wyborach opinią różnych osób (przyjaciół - 35,9%, rodziny - 26%) lub informacjami zaczerpniętymi z rozmaitych źródeł (internet - 79,7%). Wyjazd na wypoczynek poprzedziły długotrwałe przygotowania: miesięczne (20,4% ), trzymiesięczne (18,2% ) i roczne (1,5%). Ten etap logistycznych i kompleksowych starań podniósł przede wszystkim jakość i komfort wypoczynku (46,5%), pozwolił zaoszczędzić czas (52,6%) i obniżyć koszty wyjazdu (50,4%). Najważniejszym motywem wyjazdu dla studentów było zaspokojenie własnych potrzeb związanych z odpoczynkiem (51,0%). W swoich wyborach sugerowano się też estetyką miejsca podróży (59,3%) oraz rekomendacją znajomych (53,8%). Młodzi ludzie nie preferowali w swoim otoczeniu rozmaitych grup turystów, głównie młodzieży szkolnej (30,3%), rodzin z dziećmi (20,6%) i seniorów (17,8%).(abstrakt oryginalny)
EN
In 2015, most of university students chose to have a vacation in their home country (75.1%). Before students decided where to go on vacation they had identified their needs. In doing so they took into consideration opinions of other people (friends - 35.9%, family - 26%) or information provided by different sources (the Internet - 79.7%). The departure on vacation was preceded by long lasting preparations: month long (20.4%), three months long (18.2% ) and one year long (1.5%). This stage of arrangements was spent on taking actions to increase the quality and comfort of a vacation (46.5%), saving time (52.6%) and decreasing the costs (50.4%). Upon choosing to go on vacation most students were motivated by the desire to satisfy their needs for relax (51.0%). Another factor determining the choice of vacation destination was esthetics of the destination place (59.3%) and recommendations of friends (53.8%). Young people stated that they did not want to have a company of different groups of tourists, mainly school children(30.3%), families with children (20.6%) or elderly people (17.8%).(original abstract)
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.