Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Problemy zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami z tworzyw polimerowych, wyczerpujące się zasoby surowców kopalnych, nowe regulacje prawne dotyczące m.in. odzysku odpadów tworzywowych, a także protesty ekologów ukierunkowane na wprowadzanie na rynek materiałów ekologicznych były głównymi powodami, dla których w wielu placówkach naukowo-badawczych podjęto prace badawcze w zakresie inżynierii materiałowej, recyklingu oraz technologii wytwarzania nowych materiałów użytkowych, przyjaznych dla środowiska naturalnego, a jednocześnie zachowujących właściwości klasycznych polimerów. W artykule omówiono wybrane zagadnienia w zakresie biotworzyw, tj. tworzyw biodegradowalnych i/lub wytwarzanych z surowców odnawialnych. Przedstawiono trzy główne grupy biotworzyw obejmujące tworzywa: (a) wytwarzane z surowców petrochemicznych i ulegające biodegradacji, (b) nieulegające biodegradacji oraz wytwarzane z surowców odnawialnych oraz (c) wytwarzane z surowców odnawialnych i ulegające biodegradacji. Scharakteryzowano właściwości wybranych tworzyw biodegradowalnych, a także procesy biodegradacji oraz kompostowania. Ze względu na niektóre wady tych tworzyw lub możliwość ich częściowej degradacji już na etapie przetwórstwa omówiono również wybrane metody modyfikowania ich niektórych właściwości.
EN
Rapidly growing annual production of polymers which attained 288 Mt in 2012 causes the enhancement of range of their applications as well as problems with management of their wastes arising. The environment becomes more and more burdened by non-biodegradable plastics and also processing raw materials for producing plastics. The problems of environmental protection, new legal regulations, protests of ecologists are main reasons to take the new initiatives in material engineering, manufacturing new functional renewable and biodegradable materials for packaging purposes as well as their recycling technologies not affecting their basic properties. From the environmental point of view the greatest meaning have, so called, bio-plastics i.e. manufactured from renewable and/or biodegradable raw materials. In spite of still poor application compared to other plastics (only 1% of the total polymer production) they begin to be more and more competitive compared to classic polymers of petroleum origin. They may be divided into three main groups: (a) biodegradable plastics made of petrochemical raw materials, e.g. polycaprolactone (PCL), aliphatic – aromatic co-polyesters (AAC), (b) plastics manufactured from renewable raw materials, non biodegradable, often provided with the prefix “Eco” or “Bio” like e.g. polyethylene (Eco-PE), polypropylene (Eco-PP), poly(ethylene terephtalate) (Eco-PET), and (c) plastics manufactured from renewable and biodegradable raw materials like polylactide (PLA). At present the most advanced research tasks are conducted in renewable plastics. The problem concerns biodegradables (often called “double green”) like PLA as well as non-biodegradable plastics like Eco-PE. The greatest expectations concern application of “double green” because of their total bio-decomposition, renewability, and their ease in processability using classic processing machines. In spite of many valuable features some bio-plastics need to be modified regarding certain disadvantageous properties concerning their usefulness. To do it following modification, i.e. physical as well as chemical may be undertaken, e.g. by blending with other polymers, preparing composites with different fillers or copolymerization, grafting or cross-linking. Biopolymers in primary or modified form may be applied not only in medicine for tissue rebuild engineering but also in mass application because of their easier and easier availability and ever decreasing prices.
EN
The fifteen year period of the fallowing of a loamy soil of a differentiated land relief caused an increase, as compared with the results of the studies carried out in 1994, in the soil acidity in all the studied elements of the relief. After such a long period of fallowing, no distinct changes were observed in humus resources, in the C : N ratio and in the content of available phosphorus. Whereas the resources of available potassium and magnesium increased in the soil layer up to a depth of 60 cm.
PL
Charakterystykę elektroenergetyki wodnej w Polsce przedstawiono na tle całej elektroenergetyki Polski i świata. Przedstawiono zasoby naturalne, stan wykorzystania i tendencje rozwojowe. Podsumowanie i wnioski mają charakter dyskusyjny, podobnie jak dyskusyjne jest motto przytoczone na wstępie artykułu
EN
The characteristic of water power engineering in Poland against the background of the entire electrical power engineering in Poland and in the world has been presented. The paper presents also the natural resources, state of their utilisation and the development tendencies. Thecharacter of summary and conclusions is controver- sial just as controwersial is the motto cited at the beginning of the paper.
PL
W pracy przedstawiono niektóre wyniki badań wpływu trzykrotnego przetwarzania polilaktydu (PLA) na jego wybrane właściwości. Zbadano wpływ takiego przetwarzania na masowy wskaźnik (MFR) szybkości płynięcia, wytrzymałość (σM) na rozciąganie, zmiany niektórych parametrów wytłaczania PLA, barwę i przezroczystość oraz stopień krystaliczności. Stwierdzono, że w wyniku trzykrotnego przetworzenia PLA następuje jego degradacja, o czym świadczą pogorszona σM i zwiększony MFR. Zmienia się również barwa, pogarsza się przezroczystość, a także zwiększa się stopień krystaliczności PLA.
EN
Results of polylactide (PLA) triple processing influence on some selected properties of the polymer have been presented in this paper. The influence of triple processing on melt flow rate (MFR), tensile strength (σM), colour, transparency and degree of crystalline have been studied. It has been found that the reprocessing of PLA causes degradation of the polymer. Such phenomena as decreasing of σm, deterioration of transparency, changes of colour, increasing of MFR value and degree of crystalline have been observed.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na tworzywa polimerowe wymusza opracowywanie nowych technologii ich wytwarzania, przetwarzania i modyfikowania. Konieczne jest więc prowadzenie prac naukowo-badawczych, których efektem jest dostarczanie nowych technologii wyrobów z tworzyw polimerowych. Polipropylen (PP) jest od wielu lat jednym z głównych polimerów stosowanych na szeroką skalę. Wśród metod przetwórczych coraz większego znaczenia nabiera proces wtryskiwania. Artykuł przedstawia wyniki prac badawczych procesu wtryskiwania PP, w procesie wytwarzania detali przesłon okien dachowych. Wyniki badań właściwości wytrzymałościowych oraz skurczu poprzecznego PP przetwarzanego w różnych warunkach przedstawiono w postaci wykresów powierzchniowych stanowiących funkcję dwóch zmiennych.
EN
The growing demand of polymers forces the new research and development centres to work on new technologies of manufacturing, processing and modifying plastics. The new plastics products appears on the market more and more often. One of the most popular polymer is polypropylene (PP), and the most useful method of its processing is injection moulding. The results of experiments connected with PP injection moulding for elements of window shutters have been presented in this paper. The strength properties as well as transverse shrinkage of the PP processed in different conditions were investigated. The results have been presented as X-Y plots, i.e. as planar diagrams of two variables.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i czasu suszenia na wybrane właściwości polilaktydu (PLA). Zbadano wpływ temperatury (T) (60°C, 80°C, 100°C, 120°C) oraz czasu (/) suszenia (maksymalnie do 6 godzin) na ubytek wilgoci (Am) i masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) PLA. Zbadano także proces krystalizacji PLA w warunkach izo-termicznych. Stwierdzono, że PLA korzystnie jest suszyć w temperaturze 75°C i w czasie około 4 godzin. Ponadto w zakresie temperatur od 100°C do 115°C mogą następować procesy krystalizacji izotermicznej tego polimeru.
EN
Research results dealing with an influence of temperature and drying tir on selected properties of polylactide (PLA) are presented in the paper. Ti effect of drying temperature (7) (60°C, 80°C, 100°C, 120°C) and drying tin (0 (up to 6 hours) on humidity loss (Am) and mass flow rate (MFR) w. studied. Additionally, PLA crystallization process in isothermal conditio! was investigated. It was found that PLA can be dried advantageously temperature of 75°C and in time of about 4 hours. Moreover, at temperatun ranging from 100°C to 115°C isothermal crystallization processes of PL. may appear.
PL
Wypożyczalnie rowerów miejskich na świecie. Charakterystyka wypożyczalni w Krakowie. Problemy związane z funkcjonowaniem wypożyczalni. Analiza wykorzystania rowerów w pierwszym roku funkcjonowania. Profil klienta.
EN
The city-bicycle renting in the world. The characteristics of the city-bicycle renting system in Krakow. The problems concerning bicycle renting performance. The analysis of bicycles use in the first year of performance. The profile of customer.
PL
Artykuł przedstawia wstępne wyniki prac badawczych możliwości wykorzystania trzykrotnie przetworzonego tworzywa biodegradwalnego do otrzymywania wyrobów opakowaniowych, np. folii. Jako materiał badawczy wykorzystano jeden z najbardziej poznanych i najczęściej przetwarzanych polimerów biodegradowalnych - polilaktyd (PLA). Oznaczono podstawowe właściwości mechaniczne, reologiczne i cieplne PLA pierwotnego i porównano je do właściwości mechanicznych, reologicznych i cieplnych regranulatów PLA oraz mieszanin tych re granulatów z pierwotnym PLA.
EN
This article describes research studies on using triple processing biodegradable polymers to obtain products like sheets. Polylactide (PLA), one of the most known and generally processed biodegradable polymer, was used as research material. Basic properties, like strength, rheological and thermal ones of untreated PLA have been studied and compare with the properties of PLA regranulates and blends of PLA regranulates with untreated one.
18
Content available remote Radiacyjne sieciowanie polilaktydu
63%
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia sieciowania polimerów biodegradowalnych, a głównie polilaktydu (PLA). Przedstawiono niektóre sposoby sieciowania tworzyw polimerowych, efekty jakie towarzyszą temu procesowi, rodzaje promieniowania jonizującego, a także składniki dodatkowe stosowane podczas sieciowania fizycznego. Scharakteryzowano proces sieciowania radiacyjnego polilaktydu oraz przedstawiono i porównano mechanizm sieciowania fizycznego i chemicznego PLA. Stwierdzono, że polilaktyd można sieciować fizycznie, tj. pod wpływem promieniowania elektronowego i przy udziale małocząsteczkowych związków wielofunkcyjnych. Stwierdzono także, że napromienianie PLA wyłącznie za pomocą promieniowania powoduje jego degradację.
EN
Selected cross-linking problems of biodegradable polymers, especially PLA have been presented in this paper. Different methods of cross-linking procedure as well as some effects accompanying this action, kinds of radiation and additional components used for physical cross-linking have also been revealed. The cross-linking process by electron irradiation of PLA has thoroughly been described and physical and chemical PLA cross-linking methods have been compared. It has been stated that PLA can be cross-linked physically, i.e. by electron irradiation accompanied by low-molecular multi-functional compounds. The sole electron irradiation may cause PLA degradation.
19
Content available remote Sieciowanie wybranych tworzyw biodegradowalnych
63%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań niektórych efektów sieciowania polikaprolaktonu (PCL), przeprowadzonego za pomocą nadtlenku dikumylu (NDK). Zbadano wpływ udziału (od 0,1 do 1% wag.) NDK na zmiany masowego wskaźnika (MFR) szybkości płynięcia, wytrzymałości (σM) na rozciąganie, modułu (Et) sprężystości wzdłużnej oraz wydłużenia (εB) względnego przy zerwaniu. Stwierdzono, że NDK może być stosowany do sieciowania PCL oraz że istotnie wpływa na właściwości reologiczne i mechaniczne tego polimeru. Powoduje on spadek wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia i wydłużenia względnego przy zerwaniu oraz wzrost modułu sprężystości wzdłużnej. Nie wpływa istotnie na wytrzymałość na rozciąganie.
EN
The paper presents the results and effects of the crosslinking of polycaprolactone (PCL) using dicumyl peroxide (DCP). The effect of DCP (ranging from 0.1 to 1% wt.) on the change in melt flow rate (MFR), tensile strength (σM), tensile modulus (Et) and elongation at break (εB) were studied. It was found that DCP can be used for the crosslinking of PCL. It was also found that DCP has a significant impact on the rheological and mechanical properties of PCL. Dicumyl peroxide causes a decrease in melt flow rate and elongation at break and an increase of tensile modulus. DCP showed no significant effect on tensile strength.
20
Content available remote Kompozyty polilaktydowe z włóknami szklanymi
63%
PL
Celem badań polilaktydu (PLA) modyfikowanego za pomocą włókien (GF) szklanych, było określenie ich wpływu na niektóre właściwości PLA. Zbadano masowy wskaźnik (MFR) szybkości płynięcia, wytrzymałość (σΜ) na rozciąganie, moduł (Et) sprężystości wzdłużnej, wydłużenie względne (εΒ) przy zerwaniu, udarność (αϲΝ) oraz strukturę geometryczną powierzchni przełomów próbek techniką SEM. Stwierdzono, że PLA modyfikowany za pomocą GF wykazuje zwiększone wartości modułu sprężystości wzdłużnej oraz udarności. Istotnym zmianom nie ulegają wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie względne przy zerwaniu, a maleje masowy wskaźnik szybkości płynięcia. Wytworzone kompozyty charakteryzują się dobrym rozkładem napełniacza w osnowie polimerowej oraz słabą adhezją na granicy faz rozproszonej i osnowy.
EN
The influence of glass fibers (GF) on selected PLA properties are presented in this paper. The effect of this filler (ranging from 5 to 25 wt.%) on melt flow rate (MFR), tensile strength (σΜ), elasticity modulus (Et), elongation at break (εΒ) and morphology (SEM) were studied. It is stated that PLA modified with GF shows an increase of elasticity modulus and impact strength. The presence of GF does not affect the tensile strength and elongation at the break. However, the melt flow rate of the modified PLA decreases. The obtained compositions have good filler distribution in the polymer matrix and weak inter-phase adhesion between the polymer and GF.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.