Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  behawior
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zwierzęta w ogrodach zoologicznych powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki środowiskowe, zbliżone do ich naturalnego środowiska, oraz powinny być pozbawione bodźców stresowych. U surykatek (Suricata suricatta) utrzymywanych w warunkach ogrodu zoologicznego, zachowania agresywne występują najczęściej w porze karmienia, co stanowi główny problem behawioralny do rozwiązania. Jedną z możliwości poprawy dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych są urozmaicenia środowiskowe. Celem pracy było zastosowanie wybranych urozmaiceń środowiskowych na wybiegu dla surykatek w celu wyeliminowania zachowań agresywnych pomiędzy osobnikami w porze karmienia. Zastosowano dwa rodzaje urozmaiceń środowiskowych: związane i niezwiązane z karmieniem (łącznie 6 urozmaiceń). Obserwowane zwierzęta szczególnie interesowały się urozmaiceniami związanymi z karmieniem (ukryte larwy owadów), co jest zgodne z naturalnymi zachowaniami tych zwierząt, które aktywnie poszukują pokarmu w glebie, trawie i pod kamieniami. Zauważalnym efektem było również spokojniejsze zachowanie zwierząt w drugiej części dnia. Aktywne poszukiwanie pożywienia jest bardzo dobrym sposobem na wywołanie zmęczenia psychicznego u zwierząt; dostarcza nie tylko pożywienia, ale również wielu innych bodźców. Ten rodzaj urozmaicenia powinien być włączony do typowych warunków utrzymania tego gatunku w zoo.
EN
Animals in zoos should be provided with proper environmental conditions, similar to their natural environment, and should be free of stress stimuli. In meerkats (Suricata suricatta) kept in zoo conditions, aggressive behavior occurs most often at the feeding time, which is the main behavioral problem to solve. One of the possibilities used to improve the well-being of animals kept in zoos are environmental enrichments. The aim of the study was to use selected environmental enrichments in a meerkat’s run to eliminate aggressive behaviors between individuals at the feeding time. Two types of environmental enrichments were provided: related and non-related to feeding (6 enrichments in total). The observed animals were interested especially in enrichments related to feeding (hidden insect larvae), which is consistent with the natural behaviors of meerkats, as they actively search for food in soil, grass, and under rocks. A noticeable effect was also the calmer behavior of the animals in the second part of the day. Active search for food is a very good way to produce mental fatigue in animals; it provides not only food but also many other stimuli. This type of enrichment should be included in the typical conditions for maintaining this species in the zoo.
8
Content available remote Analiza wybranych aspektów użytkowania robotów udojowych
72%
PL
Celem pracy była analiza skutków towarzyszących wdrażaniu automatycznych systemów doju rozpatrywanych przez pryzmat techniczny, technologiczno-organizacyjny, ekonomiczny i behawiorystyczny. Zestawiając wymierne i niewymierne efekty działania robota udojowego podkreślono ograniczenia w jego kompleksowej analizie. Omówiono strukturę czynników decydujących o wydajności i stopniu wykorzystania robota udojowego. Powiązano behawiorystyczne cechy krów z wydajnością robota udojowego.
EN
The study aimed at the analysis of the consequences concomitant with application of automatic milking systems, in technical, technological and organizational, economic and behavioural aspects. The measurable and incommensurabie effects of milking robot operation were cinfronted and some limitations in its complex analysis were pointed out. The structure of factors crucial for the output and utilization level of a milking robot was discussed. The output of milking robot was considened in connection with the behavioural traits of the cows.
9
Content available remote Ekologiczne stanowiska uwięziowe dla krów
72%
PL
Zbudowano siedem różnych stanowisk dla krów różniących się długością płyty legowiskowej oraz rodzajem wyposażenia, takim jak: uwięź, przegrody przedżłobowe i międzystanowiskowe oraz treser elektryczny. Na tej samej stawce pięciu krów przeprowadzono obserwacje ich zachowania oraz czystość płyty legowiskowej. Największy wpływ na komfort bytowania krów miała długość płyty legowiskowej. Stanowiska dłuższe zapewniały lepsze warunki zwierzętom w porównaniu do krótszych. Treser elektryczny wpływał korzystnie na czystość płyty legowiskowej bez ujemnego wpływu na zachowanie się krów. Uwięź typu Denver zapewniała utrzymanie czystości na legowisku natomiast była niekorzystna z punktu widzenia komfortu bytowania krów. Jako najlepsze rozwiązanie oceniono stanowisko o długości 210 cm z uwięzią typu Detroit i z treserem elektrycznym.
EN
Seven stands for cows, with different length of the lying plate and equipped differently (such as tether, manger compartment, division in between the stands and the electrical trainer), were built. An observation of the cow's behaviour as well as the cleanliness of the lying plate was carried out on 5 cows. It was observed that the length of the lying plate had the most important effect on the cows living comfort. The long stands ensured better conditions to the animals in comparison to the short ones. The electrical trainer had a positive influence on the cleanliness of the lying plates without a negative effect on the cow's behaviour. The Denver type tether while maintaining the cleanliness of the lying place did not show a conducive effect on the living conditions of animals. The best results were observed when using stands: of 210 cm length with a Detroit type tether and without electrical trainer.
EN
The aim of this thesis was to compare turkeys’ behavior from two separate genetic groups, being reared semi-intensively. The willingness of spending time on the run, the relations between the birds, reaction to wild animals and human presence were analyzed. Big-6 hybrids were more sensitive to weather changes, they were characterized by a lack of reaction to potential perils of the predators and were too trustful towards humans. As compared to these birds, primitive turkeys’ behavior was similar to the behavior of wild birds’ ancestors of the discussed breed.
EN
Regional economic resilience, which is a necessary and indispensable component for ensuring both regional and overall sustainability, is understood principally in relation to the system’s structure and overall functioning ignoring human agency and its bounded rationality. This leads to missing important and potentially crucial elements fostering or hindering resilience, and consequently to designing resilience enhancing programs with low effectiveness. This paper argues that the focus of the resilience concept should shift from the system structure to the behavior of agents, since any outcome at the macro level is a product of the myriad of interacting behaviors. The structure of the system and all the context matters as the options for the behavior and which options are chosen depends on the internal factors of the decision maker. A framework, depicting the mechanism how the above mentioned factors interact and determine behavior thus consequently influencing resilience is proposed. An exemplary analysis of how to use the framework is also presented.
PL
Regionalna resilencja ekonomiczna rozważana jest przede wszystkim w odniesieniu do struktury systemu i ogólnego funkcjonowania, ignorując ludzkie działania i związaną z nimi racjonalność. Jest niezbędnym elementem zapewniającym regionalną i ogólną zrównoważoność, w szczególności w jej wymiarze ekonomicznym. Jednak wąskie podejście do niej w konsekwencji prowadzi do utraty ważnych, potencjalnie kluczowych elementów wspierających lub utrudniających resilencję, a zatem opracowywane tak programy mające zwiększać resilencję charakteryzuje niska skuteczność. W tym artykule sugeruje się, że celem koncepcji resilencji powinno być przesunięcie ze struktury systemu na behawior, ponieważ każdy wynik na poziomie makro jest wynikiem niezliczonych zachowań. Struktura systemu i cały kontekst ma znaczenie, ponieważ opcje zachowania i dokonany wybór zależą od wewnętrznych czynników decydenta. Zaproponowano ramy obrazujące mechanizm interakcji wyżej wymienionych czynników i determinujące zachowanie, a tym samym wpływające na resilencję. Przedstawiono także przykładową analizę korzystania z frameworka.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.