Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The starting point for these deliberations are the following four assumptions: (i) ‘environment’ is understood here as the entire universe, together with the natural environment, constituting a common good of the mankind (ii) the man himself and his activity are believed to have the greatest significance for the environment and the nature as well as the man himself and, consequently, (iii) the environmental problems must be considered not only on the micro scale (i.e. locally) but also on the macro scale (i.e. regionally, or even globally) and thus, in practice (iv), in order to facilitate effective realisation of environmental goals using legal instruments, one must first establish a certain axiological base that may be used to form an adequate legal system. In view of this, the rule of ‘sustainable development’ set forth in the final Declaration of the United Nations Conference for the Environment and Development held in 1992 in Rio de Janeiro proved to be the paradigm for all contemporary environmental policies and related legal solutions in the field of environment protection on a global scale and in international law. The implementation of the rule of sustainable development can be achieved through a set of various legal instruments but its practical application each time requires using a certain ‘algorithm’ that enables precise presentation of any consequences, in particular those dangerous to the environment, that may be caused by a given human activity. However, harmonic realisation of goals (ecological, economic and social) that are competing and yet complementary, requires development of a special ethos that will respect the requirements of so-called multi-generation ecological ethics.
PL
Punkt wyjścia niniejszych rozważań stanowią cztery założenia, a mianowicie: 1) ‘środowisko’ rozumiane jako pewne uniwersum, a więc cały wszechświat razem z przyrodą, stanowiący wspólne dobro ogółu ludzi; 2) równocześnie sam człowiek i jego działalność mają największe znaczenie dla środowiska i przyrody oraz dla człowieka; 3) dlatego problemy środowiska muszą być rozpatrywane nie tylko w mikroskali (tzn. w skali lokalnej), lecz także w makroskali (tzn. w skali regionalnej względnie globalnej); 4) w praktyce oznacza to, że w celu umożliwienia efektywnej realizacji celów środowiskowych przy wykorzystaniu instrumentów prawnych musi zostać ustalona naprzód określona baza aksjologiczna, na której można się oprzeć w celu sformułowania lub wywiedzenia z niej odpowiedniego systemu rozwiązań prawnych. W tej sytuacji przyjęta w Deklaracji końcowej Konferencji Narodów Zjednoczonych na rzecz Środowiska i Rozwoju (UNCED) w 1992 r. w Rio de Janeiro zasada sustainable development okazała się paradygmatem współczesnej polityki środowiskowej oraz towarzyszących jej rozwiązań prawnych w zakresie problematyki ochrony środowiska w skali globalnej i w prawie międzynarodowym. Urzeczywistnieniu podstawowej zasady sustainable development służy wprawdzie cały szereg instrumentów prawnych, ich praktyczne wykorzystanie wymaga jednak w każdym wypadku posłużenia się stosownym ‘algorytmem’, który umożliwi dokładne ukazanie wszelkich konsekwencji, w tym w szczególności zagrożeń dla środowiska, jakie powodować może określona aktywność ludzka. Przy czym harmonijna realizacja konkurujących i zarazem wzajemnie komplementarnych celów (ekologicznego, ekonomicznego i socjalnego), wymaga ukształtowania szczególnego etosu respektującego wymagania tzw. międzypokoleniowej etyki ekologicznej.
2
Content available Źródła krajoznawstwa polskiego
100%
EN
The Polish Sightseeing Society was registered in 1906. It was the first tourist and sightseeing organisation created in the Russian Partition. The article outlines the activities of this historical society, which for many years, in difficult social and political conditions, guarded values that form the basis of Polish culture, acted to protect the national heritage, and integrated Polish society. By means of social initiatives, publishing activities, and referring to the most valued national symbols, the Polish Sightseeing Society unified the Poles, making sightseeing one of the fundamental elements of national identity.
RU
Польское Краеведческое Общество было регистрировано в 1906 г. Это была первая краеведческая и туристическая организация создана на захваченной Россией территории Польши. Статья приближает деятельность этого исторического общества, которое в течение долгих лет, работая в трудных общественных и политических условиях, заботилось о ценностях являющихся сущностью польской культуры, о национальном наследии, а также об интеграции польского общества. Благодаря общественным инициативам, издательской деятельности и использованию национальных символов, Польское Краеведческое Общество объединило поляков, а краеведение стало одним из основных элементов национальной тождественности.
PL
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zostało zarejestrowane w 1906 r. Było pierwszą organizacją krajoznawczą i turystyczną utworzoną w zaborze rosyjskim. Artykuł przybliża działalność tego historycznego stowarzyszenia, które przez wiele lat, w trudnych warunkach społecznych i politycznych stało na straży wartości stanowiących centrum kultury polskiej, dbało o ochronę dziedzictwa narodowego oraz integrowało społeczeństwo polskie. Poprzez podejmowane inicjatywy społeczne, działalność wydawniczą, odwołania do najcenniejszych symboli narodowych, PTK jednoczyło Polaków, czyniąc krajoznawstwo jednym z podstawowych elementów tożsamości narodowej.
EN
This article presents the figures of selected founders of the Polish Sightseeing Society, who, by creating a sightseeing movement in the Polish lands, also contributed to the reinforcement of the re-emerging ideas regarding independence. The founders of the Polish Sightseeing Society, through their academic and popularising activities, contributed significantly to the work of regaining independence, thereby supporting such values as nation, homeland, and patriotism.
RU
В данной статье представлены краткие биографии некоторых основателей Польского краеведческого общества, которые создавая туристическое движение на польских землях, в то же время способствовали укреплению возрождающейся идеи независимости. Основатели ПКО благодаря своей научной и популяризаторской деятельности внесли значительный вклад в дело обретения независимости, поддерживая таким образом такие ценности, как нация, Pодина и патриотизм.
XX
Niniejszy artykuł przedstawia sylwetki wybranych założycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którzy tworząc ruch krajoznawczy na ziemiach polskich, równocześnie przyczynili się do umocnienia odradzających się idei niepodległościowych. Założyciele PTK, poprzez swoją działalność naukową i popularyzatorską, wnieśli znaczący wkład w dzieło odzyskania niepodległości, wspierając tym samym wartości, takie jak naród, ojczyzna czy patriotyzm.
4
Content available Rola mesalazyny w chemoprewencji raka jelita grubego
63%
EN
Colorectal cancer (CRC) is the fourth most commonly diagnosed cancer in females and the third in males. Every year there are more than a million new cases of colorectal cancer and more than six hundred thousand patients die. The risk factors of colorectal cancer include unhealthy lifestyle, genetic predisposition (found in about 25% of cases) and chronic colon inflammation i.e., ulcerative colitis and Crohn's disease. Many studies suggested the protective effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, including mesalazine, on the chemoprevention of colorectal cancer. Studies have shown that the regular intake of mesalazine reduces the risk of developing colorectal polyps and cancer by its multidirectional action. Anti-inflammatory mechanisms include the modulation of inflammatory cytokine production, COX inhibition and impact on NF-κB and PPARδ pathways. Consequently, mesalazine inhibits, or at least delays, the processes of carcinogenesis.
PL
Rak jelita grubego (RJG) jest czwartym najczęściej rozpoznawanym rakiem u kobiet i trzecim u mężczyzn. Każdego roku stwierdza się ponad milion nowych zachorowań i ponad sześćset tysięcy zgonów z powodu RJG. Do czynników ryzyka RJG zalicza się niezdrowy styl życia, predyspozycje genetyczne (stwierdzane w około 25% przypadków zachorowań) oraz choroby zapalne jelit. Wśród pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna występuje podwyższone ryzyko zachorowania na RJG. Wiele badań wykazało ochronne działanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym mesalazyny, w chemoprewencji raka jelita grubego. Badania wykazały, że regularne przyjmowanie mesalazyny - dzięki jej wielokierunkowemu działaniu - powodowało redukcję rozwoju polipów jelita grubego i transformacji nowotworowej komórek jelita grubego. Przeciwzapalne mechanizmy działania mesalazyny polegają na modulowaniu produkcji cytokin zapalnych, hamowaniu cyklooksygenazy oraz odziaływaniu na szlaki sygnałowe z udziałem czynnika transkrypcyjnego NF-κB i receptorów PPARδ. W konsekwencji mesalazyna hamuje, bądź przynajmniej opóźnia, procesy nowotworzenia.
EN
Earlier reports suggest that the endocannabinoids may play a role of endogenous tumor growth modulators. In this study, we investigated whether inhibition of the enzymes involved in the synthesis and degradation of endocannabinoids may reduce colorectal cancer cell invasion and migration. The human colon adenocarcinoma Colo-205 cells were incubated with PF-3845, JZL-184 and RHC-80267 (fatty acid amide hydrolase (FAAH), mono- (MAGL) and diacylglycerol lipase (DAGL) inhibitors, respectively) for 48 h. The MTT colorimetric assay was performed to quantify cell viability. Next, Colo-205 cells were incubated with PF-3845 alone or with PF-3845 together with selected antagonists: AM 251, AM 630, SB 366791, RN 1734 and G-15 (CB1, CB2, TRPV1, TRPV4 and GPR30 antagonists, respectively). Western blot assay was applied to identify the changes in CB1 and CB2 receptor expression. Migration and invasion assays were employed to characterize the effect of PF-3845 on colorectal cancer cell invasion. We found that of all the inhibitors used, the FAAH inhibitor PF-3845 reduced the Colo-205 cell line viability the most effectively (IC50=52.55 μM). We also showed that the effect of decreased cell viability was enhanced when Colo-205 cells were incubated with PF-3845 and RN-1734, a TRPV4 antagonist (IC50=30.54 μM). Western blot assay revealed significantly decreased CB1 receptor expression levels, while CB2 expression was increased in response to PF-3845 when compared to control. Furthermore, PF-3845 inhibited migration and invasion of Colo-205 cell line. These results suggest that pharmacological inhibition of FAAH and consequent enhancement of the endocannabinoid levels may reduce the colorectal cancer growth and progression.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.