Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 497

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolorystyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
1
Content available remote Techniczne aspekty stosowania ciemnych kolorów w systemach ETICS
100%
PL
W artykule zwrócono uwagę na aspekty związane ze stosowaniem ciemnych kolorów na elewacji budynków. Podkreślono wpływ kolorystyki na trwałość elewacji. Wymieniono najważniejsze punkty aplikacji ciemnych tynków lub farb. Podano przykłady uszkodzeń elewacji spowodowane niewłaściwym wykonawstwem. Przedstawiono aspekty użytkowe ciemnych kolorów na elewacji.
EN
The article notes issues related to the usage of dark colours in building facades. Stressed is the influence of the colour scheme on the durability of a facade. Listed are the key points of application of dark plasters or paints. Indicated are examples of damage of facades caused by improper execution. Presented are usable aspects of dark colours on facades.
PL
Opakowanie nie jest tylko nośnikiem informacji o produkcie i czynnikiem ułatwiającym sprzedaż. Powinno być ono również czynnikiem kształtującym gusty i wpływającym na wyrobienie estetyczne społeczeństwa. Podstawowe czynniki decydujące o walorach estetycznych opakowań to kolorystyka, liternictwo oraz umieszczone na opakowaniu elementy zdobnicze i ilustracje.
EN
Packaging is not only a cariier of product information and a factor that eases sale. It should be also a factor for shaping consumer tastes and influencing on the aesthetic development of the society. The decisive elements for the aesthetic value of packaging include colouring, lettering and also decorative elements and illustrations placed on the package.
PL
Szkło jako tworzywo było i jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów wykorzystywanych w wielu dziedzinach życia. Spotkać go można wszędzie, w najróżniejszych formach użytkowych. Popularność tę szkło zawdzięcza swoim specyficznym własnościom chemicznym, kolorystyce i możliwościom kształtowania z jego masy różnych form.
PL
W referacie przedstawiono propozycję własnej metody oceny związku pomiędzy rodzajem i ilością składników najczęściej stosowanych w budownictwie betonowym a ostateczną kolorystyką i fakturą betonu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak zmiana składu wpływa na kolor powierzchni betonowej.
EN
The paper presents a new method of assessing the relationship between the type and amount of components commonly used in concrete structures and the final concrete color and texture. It is necessary to establish how a change in composition affects the color of a concrete surface.
PL
Od zakończenia drugiej wojny światowej ponad czterdzieści lat trwał okres zapaści estetycznej i technicznej. Brak materiałów budowlanych skromne oferty materiałów wykończeniowych, zarówno do elewacji jak i wnętrz oraz ograniczone możliwości finansowe. Publiczne i społeczne zapotrzebowanie na różnego rodzaju budownictwo było ogromne. Niestety trendy, które dominowały w "branży budowlanej" to pośpiech, bylejakość, typizacja. Charakteryzując wyraz estetyczny, sposobów wykończenia i aranżacji wnętrz powyższego okresu można powiedzieć, że obowiązywał utarty standard "monotoniczny" w większości jednorodny i bezwyrazowy. Jest to zagadnienie bardzo złożone, a sygnalizowanie go służy do zrozumienia podłoża związanego z nawykami zarówno projektowymi twórców, jak i mentalnymi różnych grup społecznych. Po roku 1990 są nieograniczone możliwości dostępu i korzystania z różnych technologii budowlanych i rozwiązań materiałowych (wykończeniowych) oraz bogatej oferty do aranżacji wnętrz. Wnętrza mają różne przeznaczenie, więc powinny mieć zróżnicowany charakter w odniesieniu do aspektu technicznego, kolorystyki, faktury, oświetlenia i funkcji. Prezentowane przykłady projektowe i realizacyjne są wynikiem potrzeb i wymogów użytkowników oraz negatywnej diagnozy długoletnich zaniedbań technicznych funkcjonalnych i estetycznych.
EN
Since the end of World War II there had been a period of aesthetical and technical. Lack of building materials, small selection of finishing materials, both exterior and interior ones, and limited financial possibilities. Both public and social demands for various types of architecture were huge. Unfortunately, the mainstream construction industry was characterised by haste, slapdash, typification. One could characterize the aesthetical appeal, building finish and interior arrangements of that period by saying that a usual monotonous standard, mostly homogenous, expressionless. It is a complex issue and signalling it serves to understand both the underlying design habits and different social groups' mentality. After 1990 there are unlimited possibilities to access and use various building technologies, finishing materials solutions and a wide range of interior design materials. Interiors themselves serve different purposes so they should also possess varied character with regard to a technical aspect, colouring, texture, lightning and functions. The design examples presented here are the result of users' needs and requirements as well as of the negative diagnosis of a long-standing technical, technical and functional negligence.
PL
Akwizycja obrazów kompostu realizowana na specjalnie do tego przeznaczonym stanowisku pomiarowym jest procesem skomplikowanym i podatnym na różnego rodzaju zakłócenia. Wynikają one nie tylko z natury samego procesu, ale także z wad jakimi obarczona jest aparatura pomiarowa. W pracy przeanalizowano główne czynniki determinujące jakość pozyskiwanych obrazów kompostu.
EN
Acquisition of compost images implemented in a specially designed box is a complex process, prone to various disturbances. It results not only from the nature of the process, but also from the disadvantages of the measurement equipment. This paper examines the main factors determining the quality of images of compost.
PL
Do najważniekjszych kryteriów oceny obiektów mostowych można zaliczyć funkcję, estetykę i trwałość. Zwrócono uwagę na kolorystykę obiektów jako niezwykle ważny element ich oceny wizualnej. Poddano krytycznej ocenie wybarane obiekty oddane w ostatnich latach do użytku. Odniesiono się do aktualnych programów studiów.
EN
Most important criteria of estimation of bridges are functionability, durability and aesthetics. Colouring of bridges was considered in this paper as part of visual estimation of such structures. Special attention was given to new bridges. Sylabusses of courses given to students at the faculties of Architecture and Civil Engineering were also discussed. Some questions concerning the problem who should decide about the colouring of bridge structures were also mentioned.
PL
Tradycyjne opakowanie spełniało tylko funkcje ochronne. Zmiany w technice sprzedaży i dystrybucji spowodowały znaczne rozszerzenie jego roli. Funkcje opakowania dzieli sę obecnie na podstawowe (techniczna, ekonomiczna, informacyjna, dystrybucyjna, i estetyczna) oraz nowo kreowane (ekologiczna, ergonomiczna i edukacyjna). Część wybranych elementów wszystkich tych funkcji obejmuje funkcja promocyjna, zwana także marketingową.
XX
The conventional package performed only protective functions. The changes in sales and distribution techniques involved a considerable enlargement of its role. The functions of packaging are at present classified into fundamental (technical, economic, informative, distributive and aesthetic) and newly created (ecological, ergonomie and eductional). A part of all the abovementioned functions makes the promotional function which is called also the marketing function.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.