Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 563

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Member states
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia cele i zadania OECD, organy OECD, charakteryzuje państwa członkowskie oraz omawia priorytetowe kierunki działania w latach 90-tych.
XX
Artykuł zawiera analizę empiryczną kryteriów z Maastricht oraz udziela odpowiedzi na dwa istotne pytania: czy kryteria z Maastricht dzielą państwa członkowskie Unii Europejskiej na kraje, które winny spełniać te kryteria oraz takie, które spełniać ich nie muszą - czy możemy ewidentnie podzielić kraje na państwa członkowskie Maastricht UE oraz państwa członkowskie UE, które nie należą do MUE? Pytanie drugie dotyczy pozycji Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej. Autor referatu stawia pytanie w jaki sposób Czechy spełniły kryteria z Maastricht w analizowanym okresie czasu oraz czy istnieje możliwość zidentyfikowania pewnych oznak konwergencji. (original abstract)
EN
The work is an analysis of the Maastricht criteria and answer the questions: are those criteria divided the EU countries into EMU countries and other EU member states and second one: how, when, and whether the CR started to fulfill the Maastricht criteria. (AK)
XX
Polityka regionalna Unii Europejskiej prowadzona jest od 1956 r., kiedy to w Raporcie Międzynarodowego Komitetu, który przygotowywał Traktat Rzymski, jako jeden z trzech podstawowych wspólnych kierunków działań krajów członkowskich wskazano zakres regionalny. W raporcie tym zgłaszano potrzebę maksymalnego wykorzystania zasobów do likwidacji opóźnień rozwojowych regionów krajów członkowskich w tym celu powinien powstać specjalny fundusz inwestycyjny. Wynikiem takiego podejścia było określenie podstawowego celu prowadzenia wspólnej polityki regionalnej, który wskazywał potrzebę transferu środków, umożliwiającego przejście wszystkich regionów UE na podobny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W ten sposób pomoc będzie kierowana przede wszystkim do regionów, które nie wypracowują średniego PKB per capita Unii Europejskiej. Traktat Rzymski kontynuuje to podejście. Wspólny rynek to mechanizm mający zapewnić równomierny rozwój obszaru Wspólnoty. Zasadą stał się publiczny zakaz udzielania przez władze publiczne wszelkiej pomocy. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się interwencję w zakresie rozwoju regionalnego, a przede wszystkim pomocy regionom opóźnionym. Warunkiem takiej pomocy jest to, że nie może ona zniekształcać podstaw wolnej konkurencji. (fragment tekstu)
EN
Ten new members enlarging process of the European Union causes the need of changes in the way of financing of equate differences on a level of regional development and in meaning of regional policy. The European Union is creating a new model of regional policy. The direction of changes is a result of negotiations among member countries and effect of market economy. (original abstract)
XX
Przedmiotem glosy jest omówienie tez, zawartych w wyroku NSA z 11 sierpnia 2017 r., II GSK 3252/15. Głosowany wyrok dotyczy istotnego aspektu każdego postępowania administracyjnego, jakim jest uprawnienie do udziału w postępowaniu administracyjnym. Uprawnienie to rozpatrywane jest w kontekście uregulowanej w art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego1 ("Kpa" lub "Kodeks postępowania administracyjnego") instytucji interesu prawnego. Wykładnia przepisu art. 28 Kpa dokonana została w związku z oceną przez Naczelny Sąd Administracyjny uprawnienia do udziału w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej "Prezes UKE"), z urzędu, na podstawie przepisu art. 123 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne2 ("p.t." lub "ustawa - Prawo telekomunikacyjne") w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości przez podmiot inny, niż dysponent zmienianej rezerwacji częstotliwości. W związku z rozbieżnymi stanowiskami w doktrynie na temat wykładni przepisu art. 28 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując wykładni tego przepisu, opowiedział się za obiektywną (materialną) teorią strony postępowania administracyjnego. Na tej podstawie Naczelny Sąd Administracyjny dokonał oceny występowania w analizowanej sprawie przepisów prawa materialnego jako przesłanki interesu prawnego. Mając powyższe na względzie niezwykle istotne jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące charakteru prawnego postępowania w sprawie zmiany decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, prowadzonego przez Prezesa UKE z urzędu na podstawie przepisu art. 123 ust. 1 pkt 1 i 3 p.t. Przedmiotem niniejszej glosy jest również interpretacja stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszącego się do zakresu zastosowania przepisu art. 28 Kpa w zw. z art. 206 ust. 1 p.t. w kontekście uprawnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do odwołania się od decyzji krajowego organu regulacyjnego, wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa)3. Związek pomiędzy tymi przepisami autor glosy analizuje z punktu widzenia koncepcji autonomii proceduralnej państw członkowskich, jak również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this gloss is the explanation of the theses included in the judgement of the Supreme Administrative Court of 11 August 2017, II GSK 3252/15. The judgement referred to in the gloss concems an important aspect of each administrative proceeding, i.e. the right to participate in such administrative proceedings. Such right was analysed in the context of the concept of legał interest, set out in art. 28 of the Codę of Administrative Procedurę of 14 June 1960 (hereinafter referred to as "Kpa" or "Codę of Administrative Procedurę"). The interpretation of Article 28 Kpa was madę in connection with the verification by the Supreme Administrative Court of the right to participate in administrative proceedings, initiated by the President of the Electronic Communication Office (hereinafter referred to as the "President of UKE"), ex officio, on the basis of Article 123 sec. 1 point 1 and 3 of the Telecommunication Act of 16 July 2004 (hereinafter referred to as "p.t." or "Telecommunication Act"), in a matter regarding change of freąuency reservation, by a person, other than the holder of the freąuency reservation, subject to a change. In view of discrepant interpretations in the doctrine of Article 28 Kpa, the Supreme Administrative Court referred its interpretation on the concept of objective (materiał) concept of the party of an administrative proceeding. On that basis the Supreme Adminislrative Court madę an analysis of the reference of materiał provisions of law to the analysed case. In view of the above the position of the Supreme Administrative Court regarding the legał character of the proceeding conducted by the President of UKE, ex officio, on the basis of Article 123 sec. 1 point 1 and 3 p.t. is significant. The subject of this gloss is also the explanation of the position of the Supreme Administrative Court regarding the scope of application of Article 28 Kpa in connection with Article 206 sec. 1 p.t. in the context of the right of a telecommunications entrepreneur to appeal from a decision of the national regulatory authority, resulting from Article 4 sec. 1 of Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic Communications networks and services (Framework Directive). The author of the gloss analyses the relation between these provisions from the view of the concept of proeedural autonomy of Member States, as well as the rulings of the European Court of Justice.(original abstract)
XX
W Niemczech pierwsze próby tworzenia funduszy inwestycyjnych miały miejsce stosunkowo późno, bowiem dopiero w latach 20. XX w. Nie były one jednak skuteczne, ze względu na mało sprzyjające uwarunkowania podatkowe i rynkowe. Spółka Deutsche Kapitalverein, która w 1923 roku podjęła te próby, po krachu w 1929 roku znikła z rynku. Dopiero 20 lat później w Monachium powstało pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z prawdziwego zdarzenia - Allgemeine Deutsche Investmentgesellschaft (ADIG). Założyły je wspólnie Commerzbank i Bayerische Vereinsbank (dzisiejszy HVB). Jako pierwsze zaoferowano fundusze akcyjne, a potem kolejno: w 1958 roku otwarte fundusze nieruchomościo- we, a w 1966 roku fundusze obligacji. Pierwszy boom funduszy miał w Niemczech miejsce w latach 60., kiedy to wiele zagranicznych firm zarządzających weszło na ten rynek, wykorzystując ist-niejące luki w prawodawstwie. Luki te umożliwiały tym firmom sprzedawanie na terenie Niemiec nie zawsze uczciwych produktów. Nielegalny proceder zakończono dopiero w 1969 roku. Po tym okresie nastąpił prawie dziesięcioletni okres słabej koniunktury w sektorze. Już jednak na początku lat 80. rozpoczął się kolejny okres wzrostu i rozwoju. Trwał on praktycznie nieprzerwanie do krachu, jaki nastąpił na światowych rynkach po internetowej hossie na przełomie lat 1999/2000. Dwadzieścia lat dobrej koniunktury w branży uwarunkowane było przede wszystkim korzystnym rozwojem cen papierów wartościowych nie tylko w Niemczech, ale na wszystkich dużych rynkach świata. Dodatkowo, duży wpływ miało na to utworzenie na terenie Europy w latach 1991/1992 Unii Europejskiej, czyli wspólnego rynku. Odtąd fundusze inwestycyjne jednego państwa członkowskiego mogły być praktycznie dowolnie oferowane na terenie całej wspólnoty. (fragment tekstu)
XX
W artykule poddano analizie rolę Unii Europejskiej (UE) i NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. W oficjalnych dokumentach często pojawia się stwierdzenie, że UE i NATO to wyjątkowi partnerzy. Obie organizacje łączą wspólne wartości, a 22 państwa członkowskie NATO należą też do UE. Podkreśla się, że UE i NATO mogą, a nawet powinny wzajemnie się wspierać i uzupełniać w dziedzinie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Niestety, współpraca po - między nimi stanowi trudny i złożony problem. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the role of European Union (EU) and NATO in the system of the international security. The official documents often highlights that EU and NATO are unique and essential partners. Both organisations share common values and have 22 common members. Furthermore, it is stressed that UE and NATO can and should be complementary to one another and help one another in pressing area of international peace and security. Unfortunately cooperation between these both organisations still maintain difficult, complex and challenging problem. (original abstract)
XX
Autor w artykule dokonuje matematycznej analizy zasad składających się na tzw. regułę degresywnej proporcjonalności będącą podstawą podziału mandatów w Parlamencie Europejskim na państwa członkowskie Unii. Rozważa ponadto zagadnienie dywersyfikacji tego podziału. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the article does mathematical analysis of the principles that make up the so-called rule of digressive proportionality which is the basis of the division of seats in the European Parliament on EU Member States. He also considers the issue of diversification of this division. (original abstract)
XX
Celem głównym pracy jest przeprowadzenie analizy struktury wydatków Unii Europejskiej w podziale na obszary wspólnej polityki i państwa członkowskie z wykorzystaniem analizy korespondencji. Wydatki na obszary wspólnej polityki UE reprezentowane są przez udziały procentowe wydatków na poszczególne obszary wspólnej polityki UE w podziale na państwa w sumie tych wydatków w danym roku. Główna hipoteza badawcza głosi, że struktura wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w podziale na państwa jest związana z przynależnością państw do grup wyodrębnionych na podstawie daty przystąpienia do UE. Do realizacji celu badań wykorzystano jedną ze współczesnych metod statystycznej analizy wielowymiarowej - analizę korespondencji.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the work is to analyze the structure of European Union expenditure, divided into common policies and Member States using correspondence analysis. Expenditure on common EU policy areas is represented by the percentages of expenditure on different areas of a common EU policy by a member in all these expenses in a given year. The main hypothesis of the research is that the structure of expenditure on common policies of the European Union by a member is associated with countries belonging to separate groups based on the date of accession. To conduct the study we used one of modern methods of multivariate statistical analysis - an analysis of correspondence.(original abstract)
XX
Artykuł analizuje potencjalny wpływ Brexitu na siłę głosu państw członkowskich oraz pośrednią siłę głosu rezydentów w Radzie, w przypadku przyjmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów. Hipoteza główna zakłada, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej doprowadzi do kolejnego transferu siły głosu na korzyść pięciu państw o największej populacji. Celem artykułu jest również określenie w jakim stopniu pośrednia siła głosu rezydentów z poszczególnych państw członkowskich jest równa. Uzyskane rezultaty wskazują, że konsekwencją Brexitu będzie przepływ siły głosu w stronę pięciu państw Unii Europejskiej o największej populacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the potential impact of Brexit on the voting power of member states and indirect voting power of EU residents in the Council, in the case of adopting decisions by the qualified majority of votes. The leading hypothesis of the paper assumes that the fact of leaving the EU by Great Britain leads to another transfer of voting power to the benefit of five countries with the largest populations. The aim of the paper is also to determine to what extent the indirect voting power of residents from individual member states is equal. The obtained results indicate that a flow of voting power towards the five member states with the largest populations will be a consequence of Brexit.(original abstract)
XX
Zarówno Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EAUG) jak i Unia Europejska (UE) zostały powołane przez państwa członkowskie, gdyż państwa te nie były w stanie reprezentować wystarczająco skutecznie swoich interesów, a miały nadzieje, że uczynią to utworzone organizacje międzynarodowe. Z tego też powodu państwa członkowskie EAUG i UE przekazały na rzecz tytułowych organizacji międzynarodowych własne suwerenne uprawnienia. Zakres prerogatyw analizowanych organizacji stał się zatem wypadkową szacunków poszczególnych państw członkowskich, w myśl których organizacja, wyposażona w ograniczone, lecz zbiorowe uprawnienia członków, będzie mogła lepiej reprezentować interesy każdego pojedynczego państwa niż to państwo zdoła uczynić samemu.(abstrakt oryginalny)
EN
Both the Eurasian Economic Union (EAEU) and the European Union (EU) have been established due to the fact that their Member States were not able to represent their interests effectively enough. The founding countries were hoping that the newly created organization would be able to do so on their behalf. For this reason, the member states of the EAEU and the EU delegated their own sovereign powers to the title international organizations. The scope of the analyzed organizations' prerogatives resulted from the estimates of the individual member states. According to them, the organization, equipped with a limited, however collective, rights of member states, will be able to better represent the interests of each individual state than the state would manage to do it alone.(original abstract)
XX
Unia Europejska podpisała w czerwcu 1999 roku dokument o wspólnej strategii wobec Rosji. Strategia ma obowiązywać przez wstępny okres czterech lat. Decyzja o jej przyjęciu sygnalizuje nową fazę w stosunkach między Unią a Rosją. Jest to również pierwszy dokument z zakresu polityki zagranicznej zatwierdzony przez państwa członkowskie w oparciu o nową Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa przyjętą na mocy Traktatu Amsterdamskiego.
XX
Przedstawiono działalność biura TAIEX od 1995 r. czyli od momentu powstania. Biuro to ma za zadanie przygotować państwa członkowskie do stosowania prawa gospodarczego obowiązującego w ramach Unii.
XX
Źródłami europejskiego prawa trzech Wspólnot są traktaty założycielskie: traktat paryski i traktaty rzymskie wraz z dołączonymi do nich aneksami i protokołami. Prawo wspólnotowe ustanowione przez państwa członkowskie stanowi prawo pierwotne. Prawo wtórne lub pochodne to normy prawne uchwalone przez instytucje Wspólnot w celu realizacji zadań ustanowionych w traktatach. Ponadto źródłami prawa europejskiego są: postanowienia umów międzynarodowych i umowy zawierane pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnot.
XX
Podstawowym obszarem zainteresowania autorów raportu było stanowisko Szwecji wobec problemu finansowania rozszerzenia Unii Europejskiej. Poruszono w nim również problem podziału kosztów pomiędzy państwa członkowskie, w zależności od przyjętych scenariuszy rozwoju dalszych reform we Wspólnocie. W niniejszym artykule przedstawiono wnioski z raportu.
XX
Przedstawiono genezę instytucji o podziale kompetencji i dokument "Deklaracji z Laeken". Zaprezentowano w kilku ujęciach podział kompetencji między Unią Europejską i Wspólnoty Europejskie a prawa członkowskie związany z powierzeniem kompetencji (dystrybucją kompetencji) i wykonywaniem kompetencji.
EN
The origin of the institution on partition of competence and Leaken Declaration along with the partition of competences between the European Union/European Communities and Member States has been presented.(AŁ)
XX
Pojazd samochodowy po zakończeniu swojego cyklu życia staje się odpadem obciążającym naturalne środowisko i w związku z tym winien być poddany recyklingowi. W najbardziej rozwiniętych krajach świata wdrożono już szereg zaawansowanych technologii systemowego recyklingu samochodów i są one bez przerwy unowocześniane, aby pełniej i sprawniej wytwarzać użyteczne materiały znajdujące zastosowanie jako surowce wtórne w gospodarce. Zagospodarowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji na poziomie europejskim reguluje dyrektywa 2000/53/WE, która jest transponowana do prawa każdego państwa członkowskiego. W Polsce zagadnienie to reguluje ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Polska jest jeszcze w trakcie tworzenia krajowego systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dla jego dalszego rozwoju duże znaczenie ma skuteczne wdrożenie mechanizmów stworzonych przez ustawę o recyklingu takich pojazdów, sieci stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów, sieci zbierania (tworzonych przez wprowadzających pojazdy), systemu finansowania i przepływu informacji. Unieszkodliwianie pojazdów samochodowych, które nie nadają się do eksploatacji, staje się ważną dziedziną gospodarki narodowej. (abstrakt autora)
EN
An automotive vehicle, having finished its lifecycle, turns into waste, overloading the environment, therefore it should be recycled. In the most developed countries a number of advanced technologies of comprehensive used vehicle recycling have been introduced. These technologies are constantly modernized in order to produce useful recyclables more efficiently. The management of used vehicles on the European level is regulated by the directive 2000/53/WE which is transposed to every EU country. In Poland this issue is regulated by the Used Vehicle Recycling Act. Poland still undergoes the process of creating the national used vehicle recycling system. For its further development it is essential to efficiently implement the procedures of the Used Vehicle Recycling Act, a network of vehicle dismantling stations, points of automotive parts collection, collection networks (created by the vehicle introducers), financing and information flow system. The disposal of used vehicles becomes an important branch of national economy.(author's abstract)
XX
Wiele rozwiązań szczegółowych pozostawiono do uregulowania przez państwa członkowskie. Spółki europejskie będą się więc różnić w zależności od tego, w którym z krajów Wspólnoty zostaną utworzone. Atrakcyjność rozwiązań przyjętych przez poszczególne kraje będzie zatem decydować o decyzji inwestorów, co do ulokowania siedziby spółki w danym państwie. Autor dostrzega w tym szansę dla Polski.
XX
W końcu drugiej dekady XXI wieku Unia Europejska (UE) - wydając nową strategię polityki rozszerzenia, organizując oficjalny szczyt przywódców państw oraz poświęcając potencjalnym akcesjom spotkanie Rady Unii Europejskiej - przypomniała, że przyszłość Bałkanów Zachodnich znajduje się w UE. Zasadne staje się zatem pytanie, czy na intensyfikacji polityki rozszerzenia UE skorzystać może Bośnia i Hercegowina, państwo od 2003 roku uznawane za potencjalnie kandydujące do członkostwa? W oparciu m.in. o oficjalne dokumenty, które wydawane są przez unijne instytucje, dane makroekonomiczne oraz w odniesieniu do kształtu polityki UE wobec regionu Bałkanów Zachodnich, warto zaryzykować stwierdzenie, iż - mimo licznych (politycznych, gospodarczych, społecznych) deficytów i słabości - Bośnia i Hercegowina, która wniosek o członkostwo w UE złożyła w 2016 roku, niebawem (w trzeciej dekadzie XXI wieku) otrzyma status państwa oficjalnie kandydującego.(abstrakt oryginalny)
EN
At the end of the second decade of the 21st century the European Union (EU) - presenting a new strategy of enlargement policy, organising an official summit of the state leaders and devoting to potential accessions the meeting of the Council of the EU - recalled that the future of the Western Balkans lies in the EU. Therefore, there is a reasonable question: whether the intensification of the EU's enlargement policy will affect favourably Bosnia and Herzegovina, a state considered as a potential candidate for the membership since 2003? Basing on (inter alia) official documents issued by the EU institutions, macroeconomic data and in relation to the EU's policy towards the Western Balkans region, it is worthwhile to suppose, that - despite numerous (political, economic, social) deficits and weaknesses - Bosnia and Herzegovina, which applied for membership in the EU in 2016, will receive the status of an official candidate country soon (in the thir d decade of the 21st c entury).(original abstract)
XX
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu są wdrażane w Polsce Zalecenia Rady UE w ramach tzw. semestrów europejskich. Zalecenia te dotyczą szeroko rozumianej koordynacji polityki ekonomicznej, a oceny ich realizacji przez polskie władze dokonano na podstawie corocznych Sprawozdań krajowych, przygotowywanych przez Komisję i zatwierdzanych przez Radę. Porównywane są w nich Zalecenia przygotowane dla danego państwa członkowskiego (np. Polski) w poprzednim roku z ich wdrożeniem w danym roku. Wnioski z tej analizy sugerują, że koordynacja polityki ekonomicznej państw UE, w tym Polski, w ramach semestrów europejskich, mimo różnych słabości, jest użytecznym instrumentem dostosowywania działań państw UE w różnych obszarach ich gospodarek do wcześniej uzgodnionych priorytetowych celów ugrupowania.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper attempts to answer the question to what extent the Council Recommendations adopted in the context of the European semester are implemented in Poland. The Recommendations address coordination of economic policies of the EU Member States. Their implementation by Poland was assessed on the basis of the Country Reports prepared annually by the Commission and adopted by the Council. Those Reports compare the Recommendations prepared for EU states in the previous year with their implementation one year later. The conclusions drawn from the analysis suggest that, despite a number of weaknesses, the coordination of economic policies in the EU within the European semester constitutes a useful instrument of adjusting actions of the EU Member States in various economic areas to previously agreed priority objectives of the organisation. (original abstract)
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.