Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polonia w Wielkiej Brytanii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Church's concern for migrants has a very long tradition. In this time of contemporary, more and more dynamic, migration processes, it is growing. It is demonstrated by, among others, establishing personal parishes for migrants that are entrusted to priests who know their language and customs. The role of such communities is not only the celebration of liturgy, but also catechesis and the ministry of love. The article addresses the question of the shape and assessment of catechesis for Polish children on emigration. Based on empirical research carried out among Polish priests within a scientific project called Religious Education of Polish Emigrants in Great Britain. Current Status and Development Perspectives, answers were given on the organization, content, forms and methods of catechesis for Polish children in the United Kingdom. Their critical analysis and recommendations for further research were made.
PL
Troska Kościoła o migrantów ma bardzo długą tradycję, a w dobie współczesnych, coraz bardziej dynamicznych procesów migracyjnych ulega intensyfikacji. Przejawem takiej troski są między innymi parafie personalne erygowane dla migrantów i powierzane duszpasterzom znającym ich język i obyczaje. Rolą takich wspólnot jest nie tylko sprawowanie liturgii, ale także katechizacja i posługa miłości. Problemem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie o kształt katechezy adresowanej do polskich dzieci w warunkach emigracji. Na podstawie badań empirycznych, przeprowadzonych wśród duszpasterzy polonijnych w ramach projektu naukowego zatytułowanego Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, udzielono odpowiedzi na temat organizacji, treści, form i metod katechezy polskich dzieci w tym kraju. Przeprowadzono ich krytyczną analizę i sformułowano postulaty na przyszłość.
EN
The efficiency of pastoral care on emigration depends on many factors. First of all, it is the right diagnosis of the needs of emigrants. However, an adequate response to these needs depends primarily on the pastors and the opportunities available to them in particular parishes. This article analyzes the identity of Polish emigrants living in Great Britain. It describes Polish priests and Polish parishes in the United Kingdom. The analysis provided addresses the questions of age, education, professional activity, the residence of Poles in the United Kingdom, statistical data on the number of Polish children, and – based on the author's empirical research − reflection on the level of their knowledge of the Polish language. The second part of the article answers the questions of age, seniority, and functions performed by Polish priests working in Great Britain. It gives an initial description of Polish personal parishes, focusing on their size, location and infrastructure. The reflection is the starting point for further analyzes of the pastoral care and catechesis for Polish people in the UK.
PL
Skuteczność duszpasterstwa w warunkach emigracji zależy od bardzo wielu czynników. Należy do nich przede wszystkim właściwe zdiagnozowanie potrzeb emigrantów. Z drugiej strony adekwatna odpowiedź na te potrzeby zależy przede wszystkim od duszpasterzy i możliwości istniejących w poszczególnych placówkach. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę tożsamości polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii oraz przedstawiono profil polskich duszpasterzy i polskich placówek funkcjonujących w tym kraju. W toku analiz udzielono odpowiedzi na pytania o wiek, wykształcenie, aktywność zawodową, miejsce zamieszkania Polaków na Wyspach Brytyjskich, przedstawiono dane statystyczne dotyczące liczebności polskich dzieci, a także − na podstawie własnych badań empirycznych − podjęto refleksję nad poziomem znajomości przez nie języka polskiego. W drugiej części artykułu udzielono odpowiedzi na pytania o wiek, staż pracy, pełnione funkcje przez polskich księży pracujących w Wielkiej Brytanii. Dokonano także wstępnej charakterystyki polskich parafii personalnych, koncentrując się na ich liczebności, lokalizacji czy infrastrukturze. Przeprowadzona refleksja stanie się punktem wyjścia do dalszych analiz duszpasterstwa i katechezy polonijnej w Wielkiej Brytanii.
3
84%
PL
Tematem artykułu są strategie migracyjne Polaków w Szkocji po 2004 roku. Praca oparta została na wynikach dwudziestu pięciu wywiadów z Polakami mieszkającymi w Edynburgu, literaturze na temat migracji oraz raportach Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W artykule przedstawione zostały wnioski wyciągnięte z wywiadów, a następnie porównane do badań na temat Polonii w Zjednoczonym Królestwie. Ponadto, artykuł zawiera analizę odpowiedzi na pytania dotyczące życia w Wielkiej Brytanii, pomocy socjalnej, opinii na temat Brytyjczyków, relacji między polskimi migrantami, planów na przyszłość oraz wiele innych. Początkowo większość polskich migrantów osiedlała się w Anglii, ale obecnie ulega to zmianie i migranci wybierają inne części Zjednoczonego Królestwa, w tym Szkocję. Polacy łatwo integrują się w nowych miejscach zamieszkania oraz przystosowują do wymogów rynku pracy. Ta kwestia okazuje się z upływem czasu zyskiwać coraz większe znaczenie. Migracje do Wielkiej Brytanii po 2004 roku to wciąż aktualny temat, ponieważ liczba Polaków żyjących tam ciągle rośnie i w sporej części jest to równoważne z osiedleniem się na stałe. Brytyjska gospodarka wiele zyskuje dzięki pracy polskich migrantów. Są bardzo elastyczni w kwestii wykonywanych zawodów oraz bardzo pracowici. Polskiej gospodarce również przynosi to korzyść, ze względu na transfery zarobków przesyłanych do rodzin w Polsce.
EN
The topic of this paper is: the migration strategies of Poles after 2004. The example of Scotland. Paper is based on 25th interviews with Polish migrants in Edinburgh, literature about migrations and reports from Centre of Migrations Research (CMR) in University of Warsaw. Paper contents conclusions from interviews which are compared to research about all Polish migrants in Great Britain. What is more, paper included more specific questions about living in United Kingdom, social help, opinion about British people, relations between Polish migrants, plans for future and more. At first, most of Polish migrants were living in England but now it is changing, they going to other parts of this country, like Scotland. That problem seems to becoming more and more important in time. Migrations to UK after 2004 are still actual topic because the number of Polish people living in there is still rising and in a huge part it is equivalent with staying there permanently. British economy gains a lot on Polish migrants. They are very flexible and hardworking. Polish economy gain on them too, because of the money transferring to Poland to their families.
EN
History of the Museum of Marian Fathers, founded at the college for boys in Bielany, the district of Warsaw, reconstituted in the Fawley Court at Henley-on-Thames, Great Britain, and finally moved to the Shrine of Our Lady of Sorrows in Licheń Stary, is the key to understanding the content and organization of this collection. Patriotic, religious and educational aspects of the museums, its role for the Polish diaspora in Great Britain, and its depletion in the results of historical changes. Presentation of the collection content” museum objects – sidearm, sculptures, artistic fabrics, drawings and watercolors, paintings, graphics, commemorative items; book collection – books from the 19th and 20th centuries, journals, music prints, maps, and cityscapes. A more detailed presentation of the collection of early printed books, ephemera, and journals from the 19th century.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.