Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 239

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Państwo opiekuńcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
Celem publikacji jest przedstawienie reform jakie dokonano w szwedzkim modelu "państwa opiekuńczego" w wyniku trudności gospodarczych w latach 70. i 80. XX wieku. Zdaniem 3 Autorki, iż w wyniku podjętych reform wystąpiła w Szwecji reorientacja modelu "państwa opiekuńczego" przy zachowaniu jego podstawowych zasad. (abstrakt oryginalny)
EN
the objective of the paper is to present the reforms introduced into the Swedish model of the "welfare state" as a result of the economic difficulties of the 1970's and the 1980's. according to the author, as a result of those reforms the Swedish model of the welfare state was re-orientated, while its basic principles remained unchanged.(original abstract)
2
Content available remote Mit państwa dobrobytu? Próba analizy porównawczej Finlandii oraz Polski
100%
XX
Po 20 latach transformacji można stwierdzić, że społeczeństwo polskie zakończyło drogę zmian systemowych, co skłania do prób oceny tego procesu. Jednym z faktów jest wybranie przez rządzących modelu liberalizmu gospodarczego, jak większość państw zachodnich Europy. Konsekwencją tego jest porzucenie idei państwa dobrobytu w Polsce. W publikacji starano się wskazać argumenty, które pokazują ostateczne zerwanie z tą ideą i brak możliwości powrotu do niej. W artykule zostaną wykorzystane dostępne analizy statystyczne.(fragment tekstu)
EN
Many scientists wondered: whether Poland can become a welfare state, despite the choice of a market economy. At work I put the hypothesis that Poland has not created the idea of the welfare state. It is worth mentioning the main features of the welfare state. These are: cost - free, universality and public character. Implementation of these features, as well as specific principles such as social justice, protection of labor, health care model, model of education show whether the state is realizing the ideas of welfare state, or not. The study compares Polish achievements and Finnish ones - country which, despite difficult historical experience, consistently implementing the ideas of welfare state. Also an important aspect is social identity and social acceptance of changes that take place, depending on the model of the economy. Polish experience show that the welfare state was not a real idea, but rather a myth, in which has been believed. Years of transition pointed out that attempt to create a welfare state in the current situation is hardly ever real. (original abstract)
EN
The Israeli welfare state has sometimes been perceived as the most socialist outside the Eastern bloc and has been described by scholars with the use of terms such as "constructive socialism" or "socialist-collectivistic welfare state". The creation of such a welfare state in Israel would not have been possible without the long dominance of the Mapai workers' party on Israel's political scene. The General Organisation of Workers in Israel, established in 1920 and called Histadrut, played a vital role in shaping the Israeli welfare state and exerted an impact on Israeli social policy for many years. However, just as was the case with Central and Eastern Europe, when liberal-conservative parties came into power in Israel - parties that were not interested in the development of social programs - the Israeli welfare state evolved from one with a collective and social orientation to an ultra-liberal welfare state, denoting almost complete Americanisation of socio-economic life, descriptively termed "McIsrael." This article aims to analyse the evolution of the Israeli welfare state to test the validity of comparing the Israeli model to post-communist welfare states in Central and Eastern Europe. (original abstract)
EN
The objective of the article is to demonstrate the complexity of issues related to the numerous social expectations made of the welfare state and their bilateral and diverse nature, referring to theory and statistical data. Referring to selected solutions already in place and/or currently being implemented within social policy in Poland, in particular, it addresses the opportunities for fulfilling these expectations and the dangers of (not) doing so. Realisation of social expectations brings with it not only specific gains, but also risks when it is not accompanied by active citizenship, free-market mechanisms are weakened, or attachment to social transfers becomes stronger. Furthermore, the selectiveness and ideological nature of awarding them contribute to social divisions and tensions and to distortion of the values that are crucial in social policy. Social security requires the commitment of major resources, long-term and socially determined actions, and usually also their continuation by political opponents. Negotiated and consistently implemented schemes increase social trust and can be evaluated, and their predictability increases citizens' sense of control and security. (original abstract)
5
Content available remote On Maximal Social Preference
80%
EN
Mathematics and physics are based on two numbers: Archimedes' constant π = 3,14... and e = 2,71... - Napier's constant. The former reflects the ratio of the perimeter of a figure to its diameter and maximizes the area, given the diameter. The solutions are the disk and the circle. The latter represents the accumulated capital paid by a bank after one year from investing one unit of money at an annual interest rate of 100% under continuous compounding. The ratio of the disk's perimeter to its diameter, i.e. π, governs omnipresent cyclical motion, whereas Napier's constant determines natural growth - exponential growth. Nature mixes both kinds of behaviour: there is equilibrium - vortices, and the cobweb model, dynamic growth. Our general remarks are corroborated by the theory of linear differential equations with constant coefficients. Social life - democracy and quality - despite the deceptive chaos of accidental behaviour, is also governed by a beautiful numeral law. This social number is λ = ⅔ whose notation is derived from the Greek λαοζ meaning crowd, people, assembly. The social number, Łyko's number, is defined by the fundamental theorem. If each alternative of a maximal relation of a given profile has its frequency in this profile greater than ⅔, then such relation is a group preference. This sufficient condition separates a decisional chaos from a stable economic and voting order - the preference. Also our everyday language makes use of λ . We distinguish with it upper states - elitist ones, from ordinary standards. The ⅔ rule implies that in each group one third of the population prevails, while the rest are just background actors. The number λ also appears, a bit of a surprise, in classical theorems of geometry.(original abstract)
6
Content available remote Polska polityka społeczna w latach 1989-2016 - sukcesy i niepowodzenia
80%
XX
Celem artykułu jest ukazanie na tle przeobrażeń ostatnich lat punktów zwrotnych polskiej polityki społecznej po 1989 r. Na wybranych przykładach opisano sukcesy i porażki, jakie odnieśliśmy w politykach szczegółowych, scharakteryzowano także główne problemy, dylematy, wyzwania i perspektywy, jakie mamy w polityce społecznej. Na zakończenie sformułowano rekomendacje dla środowiska naukowego i dla praktyków, realizujących zadania polityki społecznej w terenie.(fragment tekstu)
EN
The article looks at the most important turning points in the Polish social policy after 1989. The author claims that there are five such points: the Round Table and socio-economic transition in 1989 and beyond, the adoption of the Constitution in 1997, the four social reforms in 1999, Poland's accession to the European Union in 2004, He also describes the strengths and weaknesses of the Polish social transition, pointing out its failures and shortages.(original abstract)
7
Content available remote W poszukiwaniu narracji współczesnego państwa opiekuńczego
80%
XX
Status instytucji państwa dobrobytu nie jest dzisiaj precyzyjnie określony. Z jednej bowiem strony takie zjawiska, jak globalizacja i dominacja logiki kapitału, podważają wypracowane pryncypia polityki opiekuńczości, a z drugiej - elektorat zachodnich demokracji pała sentymentem do istniejących rozwiązań socjalnych, dając temu wyraz przy urnach wyborczych. Tej ambiwalencji towarzyszy także zamęt w zakresie narracji, które uprawomocniałyby istnienie państw dobrobytu: narracje okresu ich ekspansji nie przystają już do współczesności, a narracje epoki stagnacji nie oferują spójnej wizji przyszłości czy pragmatycznych celów. Dalsze istnienie państw dobrobytu wydaje się jednak zależeć od nadania im atrakcyjnej narracji możliwej do zaakceptowania zarówno przez wyborców, jak i przez rynki finansowe. Państwa opiekuńcze muszą tym samym przyjąć bardziej wyważoną percepcję rzeczywistości i zaakceptować swoją rolę jako narzędzia ułatwiającego obywatelom funkcjonowanie w globalnej rzeczywistości.(abstrakt oryginalny)
EN
The status of welfare state is nowadays not defined precisely. On the one hand such phenomena as globalization and domination of capital logic tend to question the principles of welfare policies, yet on the other hand voters in the Western democracies show sentiment towards existing social institutions. This dilemma is also accompanied by a disarray in narratives which have long legitimized the very existence of welfare states: the narratives of the expansionary period do not match modern conditions whereas the narratives of stagnation era do not offer a coherent vision of future society or meaningful goals. It seems that the future existence of welfare states depends on the possibility of attributing them a narrative accepted by both voters and economic elites. Welfare states must therefore adopt more balanced perception of reality and accept the role of an instrument that would facilitate citizens' functioning in the globalizing world.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono rolę państwa opiekuńczego oraz jego trudności w braku skuteczności w czasach kryzysu. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące bezrobocia w głównych krajach wysoko uprzemysłowionych.
EN
Lately, the system of a protective state has been going through considerable difficulties, the reason of which lies in the lack of effectiveness in the days of economic slump. Besides, the practice has shown that the protection coming within the policy of a protective state has produced, beside unquestionable benefits, some negative effects. Among others, it has weakened the willingness of young people to make decisions, to provide themselves with necessary means of subsistence. Additionally, the excessive growth of benefits has given rise to a new kind of unemployment, the so-called voluntary unemployment. The consequences of such activities have been reflected by the reduction in economic effects. In this connection, various attempts at departing from the system of a protective state have been undertaken. However, the departure is not easy, not only from the technical standpoint but also from the fact that most citizens of Western Europe generally still accept that system and hope for solving many problems within it, including unemployment. With the present difficulties of Western Europe connected with the necessity of structural changes, the continuation of the policy of a protective state is possible provided a modification of that model is carried out. (original abstract)
EN
This paper addresses issues related to health care in the context of the debate about the typology of welfare state regimes and comparative studies conducted in reference to the debate. Particular attention has been paid to the phenomenon of decommodification as one of the key dimensions that define welfare regimes identified in the literature associated with this debate. The study presents a health decommodification index, on the basis of which an attempt has been made to assess the decommodification potential of health care, taking into account the situation in the 28 EU Member States in 2012. The identification of a widely understood accessibility of publicly funded health care as a basic measure for assessing the decommodifying features of health programs is an important result of the empirical analysis. The study has also confirmed the views expressed in the literature about the existence of practical obstacles standing in the way of developing a universal typology of welfare states. (original abstract)
EN
Many scientists wondered: whether Poland can become a welfare state, despite the choice of a market economy. At work I put the hypothesis that Poland has not created the idea of the welfare state. It is worth mentioning the main features of the welfare state. These are: cost - free, universality and public character. Implementation of these features, as well as specific principles such as social justice, protection of labor, health care model, model of education show whether the state is realizing the ideas of welfare state, or not. The study compares Polish achievements and Finnish ones - country which, despite difficult historical experience, consistently implementing the ideas of welfare state. Also an important aspect is social identity and social acceptance of changes that take place, depending on the model of the economy. Polish experience show that the welfare state was not a real idea, but rather a myth, in which has been believed. Years of transition pointed out that attempt to create a welfare state in the current situation is hardly ever real.
11
Content available remote Hiszpański model państwa opiekuńczego a imigracja zarobkowa
80%
XX
Celem opracowania jest pokazanie wpływu zjawiska, jakim jest imigracja na system zabezpieczenia socjalnego w kraju przyjmującym imigrantów. W poniższych rozważaniach przyjęto hipotezę, iż znaczne strumienie zagranicznej siły roboczej napływającej do kraju wysoko rozwiniętego o niekorzystnej strukturze demograficznej generują istotne przemiany demograficzne, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie systemu zabezpieczenia socjalnego. W pierwszej części opracowania przedstawiono rozwój instytucji państwa opiekuńczego, a następnie charakterystykę procesów migracji, głównie zarobkowej, w Hiszpanii w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku. W końcowej części opracowania została zwrócona uwaga na znaczenie zjawiska imigracji dla funkcjonowania hiszpańskich instytucji państwa opiekuńczego. (fragment tekstu)
EN
The first decade of the XXI century were the time of substantial demographic and social changes in the Spanish society and economy. The first part of the article presents the evolution and main characteristics of the Spanish model of welfare state. It also shows Spanish way from the country which generates emigration to a country which is one of the most important destinations of international labour force. The second part discusses the influence of significant rise in a number of immigrants on the Spanish Social Security System. (original abstract)
XX
W ostatnich latach w Europie nastąpiło znaczne przyspieszenie tempa rozwoju integracji gospodarczej. Integracja europejska stopniowo przechodzi na coraz wyższy szczebel (od unii celnej do wspólnego rynku i unii walutowo-gospodarczej - UWG). To powoduje wzrost udziału cech wspólnych (uniwersalnych) oraz zmniejszenie udziału cech specyficznych (narodowych) we wszystkich krajowych systemach gospodarczych. Systemy te stają się w coraz większym stopniu zbieżne, podobne do siebie. Europejska integracja gospodarcza zmierza w kierunku konwergencji funkcjonujących w krajach członkowskich różnorodnych rozwiązań systemowych, w kierunku jednolitego systemu gospodarczego (modelu unijnego) . Przeprowadzone badania nad systemami gospodarczymi krajów członkowskich UE w sferze produkcji i wymiany pokazują, że w wielu dziedzinach stopień ujednolicenia krajowych systemów gospodarczych 25 państw członkowskich UE jest bardzo duży. Widać to wyraźnie przede wszystkim w odniesieniu do porządku konkurencji oraz systemu finansowego, głównie systemu pieniężnego (zwłaszcza w przypadku 12 krajów członkowskich UWG). (fragment tekstu)
XX
Współczesne rozwiązania w pomocy i opiece dla ludzi starych w państwach takich jak Wielka Brytania i Niemcy kładą nacisk na pozostawianie ludzi starych w ich domach i środowisku jak najdłużej jest to możliwe. Jest to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego. Wsparcie powinno być udzielane głównie przez rodzinę oraz organizacje pozarządowe. W przyszłości rodziny będą mniej liczne, więc zmniejszy się też krąg potencjalnych pomocników w rozwiązywaniu problemów ludzi starych. Stąd rozbudowa opieki instytucjonalnej jako uzupełnienie systemu będzie prawdopodobnie zyskiwać na znaczeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Today's solutions support and care for the elderly in countries such as Britain and Germany insist on leaving the elderly in their homes and environment as long as possible. This solution is optimal from the standpoint of social and economic. Support should be provided primarily by family and NGO's. In the future, families will be less numerous, so also reduce the circle of potential helpers in solving the problems of old people. Hence the expansion of institutional care as a complement to the system will likely become more important. (original abstract)
XX
Zabezpieczenie społeczne jest jednym z większych osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Powstało jako instytucja państwa narodowego w epoce uprzemysłowienia. Powszechność zabezpieczenia społecznego oraz decydująca rola państwa w jego wprowadzaniu i rozwijaniu spowodowała, że nadano mu szerszą nazwę – welfare state – co w języku polskim przyjęto nazywać państwem opiekuńczym. Państwo opiekuńcze jest ważnym elementem tradycyjnego państwa narodowego. Autorka w bardzo rzeczowy sposób przedstawia argumenty używane w krytyce państwa opiekuńczego, głównie jego wysokie koszty, jak i to, że instytucje welfare state nie odpowiadają na nowe wyzwania społeczne, nie uwzględniają nowych potrzeb i ignorują lub lekceważą pojawienie się nowych kwestii społecznych. Kwestie te są odmienne od kwestii robotniczej sprzed ponad stu lat, kiedy rodziło się welfare state. Autorka pokrótce przybliża te nowe kwestie społeczne. W artykule prezentuje także reformy państwa opiekuńczego, które były odpowiedzią na jego krytykę, m.in. przesuwanie odpowiedzialności ku innym aktorom społecznym, prywatyzacja odpowiedzialności i komercjalizacja, decentralizacja, współdziałanie z NGOs, zmiana dotychczasowych priorytetów. Na zakończenie wspomina także o zmianie koncepcji zabezpieczenia społecznego, którą wymusza zmiana charakteru pracy i trudny rynek pracy. (abstrakt oryginalny)
XX
Welfare state to koncepcja, zgodnie z którą państwo angażuje się nie tylko w sprawy opieki i pomocy społecznej, ale też w szeroki zakres spraw dotyczących dobrobytu swoich obywateli. Welfare state stanowi ważny i cenny element tradycyjnego państwa narodowego w UE, ale zmiany zachodzące w globalnej gospodarce wymuszają rewizję jego założeń oraz rozwiązań. W artykule omówiono najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją obecnie państwa dobrobytu i zaprezentowano koncepcję dochodu gwarantowanego (Basic Income Guarantee - BIG) jako propozycję ideologicznej oraz systemowej zmiany społeczno-ekonomicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Welfare state is a concept according to which the state is involved not only in the matter of care and social assistance of its citizens, but also in a wide range of issues concerning their well-being. The welfare state is an important and valuable element of the european countries, but due to the accelerating rate of socio-economic changes, the new questions have arisen - first one about the validity of assumptions from the midtwentieth century and the second - about the effectiveness of the welfare state. The article discusses the main challenges facing the welfare state and presents the concept of a guaranteed income (Basic Income Guarantee - BIG), a proposal which can change its ideology.(original abstract)
16
Content available remote Welfare State Agenda of Successful Populist Parties in Czechia and Slovakia
80%
EN
Several studies suggest that the welfare state agenda, which has traditionally been a crucial issue for left-wing populist parties (LWP), has become important for all kinds of populist parties: centrist-populist (CP) as well as right-wing populist (RWP). In this paper, we examine the role of the welfare state agenda in the election programmes of the Czech and Slovak populist parties that either won the elections in 2017 in the Czech Republic and 2020 in Slovakia (this was the case for CP parties in both countries) or they won representation in Parliament in these elections (this was the case of RWP parties). The findings show that the welfare state agendas of CP and RWP parties regarding the pattern of welfare state objectives and deservingness criteria applied in their policy proposals do not differ so much in some respects. At the same time, the policy proposals of CP in the two countries diverge to some extent. Specific country political contexts such as the political opportunity structure and the manoeuvring of the populist parties may provide some explanation. Comparison with the other countries is a challenge for future research. (original abstract)
17
Content available remote Wskaźnik dekomodyfikacji w 1980 i 2010 r.
80%
XX
Celem tego artykułu jest wstępne opisanie wskaźnika użytego przez Gøstę Esping- -Andersena, który był wykorzystany do analizy trzech modeli państw opiekuńczych, czyli wskaźnika dekomodyfikacji, oraz pokazanie, jak zmieniła się klasyfikacja państw w ramach modeli społecznych opartych tylko na podstawie tego wskaźnika przez 30 lat. Esping-Andersen wsparł swoją teorię trzech modeli społecznych wskaźnikiem dekomodyfikacji, ale nie utożsamiał wyników wskaźnika bezpośrednio z przynależnością do danego modelu. Wskaźnik jest tylko narzędziem, a nie podstawą do budowania teorii. Autor wskaźnika uważał, że im wyższe, dłużej wypłacane i powszechniej dostępne są świadczenia z zabezpieczenia społecznego, tym wyższy jest poziom odtowarowienia mieszkańców danego kraju. W tekście zostały opisane jego ograniczenia empiryczne (bazy porównywalnych danych w dłuższym okresie), teoretyczne i metodyczne - sposób obliczania wskaźnika dekomodyfikacji przez odchylenie standardowe oraz także jego ewentualny kierunek uzupełnienia przez świadczenia polityki rodzinnej. Wynikiem tej analizy jest nowa klasyfikacja 18 państw pierwotnie zbadanych przez Esping-Andersena i opis tego, w jaki sposób część z nich zmieniła swoją pozycję tylko w ramach wartości wskaźnika. Zmianę klasyfikacji mogą potwierdzać reformy podjęte w części krajów na przestrzeni lat. Wskaźnik dekomodyfikacji w oryginalnym ujęciu - pomimo swojej prostoty - jest nadal użyteczny do analizy modeli polityki społecznej, ale można rozważyć jego modyfikację wraz ze zmianami sposobu definiowania dekomodyfikacji i istotnych z perspektywy welfare state usług społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to describe the research method used by Gøsta EspingAndersen to create the three models of a welfare state, i.e., the decommodification index, as well as to show how the classification of countries within the framework of these models has changed during the last 30 years. Esping-Andersen supported his theory of three social regimes by decommodification index, however, he did not identify the results directly with belonging to a particular model. The index serves only as a tool, not a basis for building theories. By this concept, he believed that the higher and more widely distributed social security benefits are, the higher is the level of decomodification of the inhabitants of the country. The paper describes empirical (databases comparable in longer time periods), theoretical and methodological limitations of the index - method of calculating the rate of decommodification by the standard deviation and also a possible supplementation of the index by family policy measures. The result of this study is a new classification of 18 countries, originally studied by Esping-Andersen, and an analysis of why and how some of them have changed their position in the ranking. Change in the classification may be confirmed by the reforms undertaken in some countries over the years. The decommodification index in the original terms, despite its simplicity, is still useful to analyse the three models of social policy. However, a modification in terms of changes to definitions of decommodification and - important from the perspective of welfare state - social services, may be considered. (original abstract)
XX
Wraz z końcem wielkich narracji państwa opiekuńcze utraciły swoje główne źródło społecznej legitymizacji, a miejsce filozofii społeczno-politycznej odpowiedzialnej za dyskusję nad kształtem przyszłych społeczeństw zajął rachunek ekonomiczny skoncentrowany na bieżących kosztach. Obecnie coraz wyraźniej dostrzega się słabości tego imperializmu ekonomii i postuluje przewartościowanie obowiązującego ładu społeczno-gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
With the end of the grand narratives welfare states lost their most important legitimization and the place of political and social philosophy, responsible for designing shape of future societies, was taken by economic calculus being focused almost entirely on current costs. Today, however, we witness clear weaknesses of this economic imperialism and increasing claims to reevaluate our social order.(original abstract)
XX
Analizując rolę państwa skoncentrowano uwagę na jego aspekcie ekonomicznym. Autorzy nawiązują także do kwestii ideowych, politycznych i społecznych. Interesuje ich przede wszystkim kierunek w jakim zmierza Unia oraz jej przyszły kształt instytucjonalny.
EN
The article concentrates on economic aspect of the state. The authors presented ideological, political and social matters. The authors are interested in goals of the European Union and its future institutional shape.(MP)
20
Content available remote Welfare State in Central and Eastern Europe
80%
EN
This study aims at analyzing the existing welfare state models in Europe and investigating welfare regimes in the countries of Central and Eastern Europe. The hierarchical cluster analysis, employed in this study, revealed that five welfare state models can be distinguished in this region. The analysis also revealed that Central and Eastern European countries are too diverse to form a single cluster, and thus two models of the welfare state - the Eastern Europe welfare model and the Central Europe welfare model - could be distinguished. Meanwhile, while investigating the situation of Central and Eastern European countries in the more general European context, it was observed that Central European welfare model is closer to the old European countries, while the Eastern European welfare model is very different from all other models.(original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.