Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 149

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social competences
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego. Kompetencje społeczne nie mają struktury hierarchicznej, zaś ich związki wynikają z faktu, że na poszczególne kompetencje składają się pewne umiejętności elementarne, z których żadna w pojedynkę nie wystarcza do poradzenia sobie z rzeczywistą złożoną sytuacją społeczną. O kompetentnym radzeniu sobie stanowi połączenie wielu elementarnych umiejętności np. nadawanie, odbieranie i kontrolowanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych, udzielanie wzmocnień społecznych, empatii, korzystnej autoprezentacji. Kompetencje społeczne są wielowymiarowe, specyficzne w treści w odniesieniu do dziedziny lub zadania, dynamiczne, tj. wzrastają w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację , intencjonalne (ukierunkowane na cel) oraz kontekstualne, tzn. kontekst wyznacza oczekiwania, co do stosownego zachowania (takie samo zachowanie może być w jednej sytuacji uznane za umiejętne, a w innej nie). (fragment tekstu)
EN
Social competences are the core issue in terms of career development. More and more employers check the competences in recruitment process and employees are trying to acquire them. Social competences are important also for students entering the job market. They can train these competences at university by taking part in special trainings or by working for students' associations. Survey among 40 students revealed that students talking about their motives for activity in student associations do not mention the possibility of social competences training. Nevertheless, they are aware of effectiveness of the social training done while working on different projects and possibilities of many-sided development offered by involvement in associations. Students appreciate the after effects of such activity, especially in view of looking for the first job or an internship. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje wyniki autorskiego badania dotyczącego możliwości zastoso- wania kwestionariuszy osobowości jako narzędzi pomocnych w ocenie poziomu kompetencji społecznych ważnych w pracy zawodowej. W toku badania stwier- dzono liczne i istotne statystycznie związki między cechami osobowości i kom- petencjami społecznymi. Wyniki badania wskazują, że mierzone przy pomocy kwestionariuszy cechy osobowości są trafnymi predyktorami poziomu kompe- tencji społecznych w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz sytuacjach wyma- gających asertywności. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego, sugeruje się, że kwestionariusze osobowości warto wykorzystywać w procesie selekcji zawodowej na etapie badań preselekcyjnych kandydatów do pracy na stanowiskach wymagających wysokich umiejętności interpersonalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents original study and its findings concerning the possibility of using personality questionnaires as tools of social competence assessment. According to the findings, there are numerous and strong correlations between some personality traits and social competence. Empirical findings point out that measuring some clusters of personality traits can be very helpful in the process of social competence assessment, and adds incremental validity over measuring individual personality traits and its correlations with social compe- tence. It is suggested that personality questionnaires should be best applied at pre-selection stage of professional selection procedure. They can be helpful to select candidates, who have interpersonal predispositions necessary for posts demanding good interpersonal skills. (original abstract)
EN
Introduction: A range of skills and competences are needed to take care of a sick person, and social competences seem to be as important as professional competences in relations with the patient. Good relations of health service workers with a patient, to a large extent, determine the quality and effectiveness of treatment. Purpose: To determine the level of social competences of health service workers. Materials and methods: Forty health service workers - doctors, nurses, and midwives - were included in the study. We used the Social Competence Questionnaire (SCQ). Results: The majority of the subjects demonstrated an average increase in the competences conditioning effective action in intimate situations, situations of social exposure, and situations requiring assertiveness. Conclusions: Given the importance of social competences in the diagnosis process, treatment, and occupational functioning of health service workers, it seems appropriate to improve and develop them.
XX
Na rynku pracy, oprócz kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne. Celem artykułu jest zaprezentowanie poziomu kompetencji społecznych studentów kierunku i specjalności "zarządzanie zasobami ludzkimi" jako przyszłych specjalistów do spraw zasobów ludzkich. W artykule dokonano przeglądu wybranych definicji kompetencji społecznych oraz badań empirycznych innych autorów poświęconych kompetencjom społecznym na rynku pracy. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych za pomocą testu psychologicznego Kwestionariusz Kompetencji Społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Besides professional skills and education, social competencies have growing importance on the job market. The goal of this article is to present the level of social competencies of students attending "Human Resources Management" course at the University of Lodz, as these are the future human resource specialists. A review of selected social competencies definitions was presented in this article together with other authors's empirical research describing social competencies role on the job market. Furthermore own research with the use of psychological Social Competencies Questionnaire test was described.(original abstract)
XX
Kompetencje społeczne są pojęciem, które robi oszałamiającą karierę w świecie biznesu. Choć cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, jednak z ich praktycznym stosowaniem i rozwijaniem bywa różnie. Dzieje się tak, ponieważ często są mylone z wrodzoną charyzmą lub temperamentem, a więc czynnikami, które są względnie stałymi cechami każdego człowieka. Tymczasem badacze są zgodni, że kompetencje społeczne to umiejętności, które kształtują się w ciągu życia człowieka poprzez zbieranie różnych doświadczeń w sposób naturalny, ale które można także świadomie w sobie rozwijać, stosując zaplanowany trening. (fragment tekstu)
XX
Kompetencje społeczne są zespołem złożonych umiejętności nabywanych w toku interakcji z innymi ludźmi i warunkujących skuteczność radzenia sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych. Umiejętności te mają charakter behawioralny, jednak u podstaw ich uczenia się, rozwijania i wykorzystywania leży osobowość - to przede wszystkim ona decyduje o tym, w jakie sytuacje dana osoba się angażuje, w jaki sposób je spostrzega, jak się w nich zachowuje, oraz o tym, czy i w jakim kierunku je przekształca. (fragment tekstu)
EN
Social competence is a set of complex skills determining social efficiency. The nature of these skills is behavioral and yet they are acquired, developed and used on the basis of personality. According to McAdams, personality is composed of three different levels: (1.) dispositional traits, (2.) personal concerns and (3.) individuality. At the level of dispositional traits, social competence is related to Big Five traits: extraversión (strongly and positively), neuroticism (strongly and negatively), openness to experience, conscientiousness and agreeableness (moderately and positively). At the level of personal concerns, social skills are related both to relatively lasting motives (the motive of achievement and affiliation) and to temporary personal projects. At the level of individuality, they are related to self-esteem, the locus of control and the degree of personality integration. The most important is probably the last factor - the degree of personality integration which determines both the level of social competence and the level of personality maturity. (original abstract)
XX
Kompetencje społeczne są pojęciem dość złożonym i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ sprawności społeczne często utożsamiane są z określonymi predyspozycjami osobowościowymi, a ponadto można zaobserwować tendencje do łączenia stworzonych dotychczas definicji i zamiennego korzystania z nich1. Na predyspozycje osobowościowe zwraca uwagę Stephen Greenspan2. Kompetencje społeczne określa on jako umiejętności będące konsekwencją: temperamentu, czyli fizjologicznego aspektu relacji jednostki, charakteru, czyli pozytywnych zachowań społecznych, oraz świadomości społecznej. Ten sam autor ukazuje znaczące miejsce kompetencji społecznych w hierarchii kompetencji osobistych każdego człowieka. Kompetencje społeczne należą również do dwóch innych kategorii kompetencji człowieka: intelektualnych oraz emocjonalnych.(fragment tekstu)
EN
The article discusses the issue of social competences from the perspective of a student at early school age. In this case, the author made use of a questionnaire to gauge and determine the level of the sense of social competences of students. The author used a percentage perspective of each of the questions, which allowed for a general look onto the level of the sense of social competences in the surveyed group of third-graders and which helped determine the frequency of selecting particular answers. Finally, the gathered data was thoroughly analysed on account of the number of points scored after summing up each student's points.(original abstract)
EN
INTRODUCTION: A recent survey by the Association of Schools of Public Health in the European Region asserts that European public health programmes lack modernity and do not provide adequate leadership education. Aim of the study - to assess leadership competences in a group of Public Health students at the Faculty of Health Sciences of the Medical University of Warsaw in Poland. MATERIAL AND METHODS: A total of 178 students: 84 third-year first-cycle students and 94 second-year secondcycle students of Public Health at the Faculty of Health Sciences of the Medical University of Warsaw, Poland. An 80% survey return rate; 153 women. Mean age 23.29 years (min. 22, max. 37, SD: 3.060).The PAPI method; voluntary participation; standardized anonymous Authentic Leadership Self-Assessment (SAP) questionnaire; 16 items on a Likert scale of 1 (completely disagree) to 5; four dimensions: 1. Self-awareness, 2. Ethics/morality, 3. Openness to feedback and 4. Transparency in relationships; high score: 16-20 points, low score: 15 points or less; Cronbach's alpha coefficient: 0.710; descriptive statistics. RESULTS: In the study group, 54% of students demonstrated a high level of leadership competences (16-20 points) in the dimension of Self-awareness (S). Most students obtained a low score (15 points or less) in the dimensions of: Ethics/morality - 55%, Openness to feedback - 58% and Transparency in relationships - 75%, which means a low level of the competences in question. CONCLUSIONS: The level of leadership skills in the study group was low, which is why, since the academic year 2017/2018, the first- and second- cycle study programmes have included courses on psychosocial skills.This may, in the future, promote the development and refinement of leadership skills, in line with the expectations of most employers. Due to the fact that the presented research is of a pilot nature, it will be continued in the following years in order to assess the impact of changes in the curricula on the improvement of students' leadership skills.
PL
WSTĘP: Niedawne badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim potwierdza, że ​​europejskim programom zdrowia publicznego brakuje nowoczesności i nie zapewniają odpowiedniej edukacji przywódczej. Cel pracy - ocena kompetencji przywódczych w grupie studentów Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Polsce. MATERIAŁ I METODY: Łącznie 178 studentów: 84 studentów III roku studiów I stopnia i 94 studentów II roku kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 80% zwrotów z ankiety; 153 kobiety. Średnia wieku 23,29 lat (min. 22, maks. 37, SD: 3.060). Metoda PAPI; dobrowolny udział; ustandaryzowany anonimowy kwestionariusz Autentycznej Samooceny Przywództwa (SAP); 16 pozycji w skali Likerta od 1 (całkowicie się nie zgadzam) do 5; cztery wymiary: 1. Samoświadomość, 2. Etyka/moralność, 3. Otwartość na informacje zwrotne oraz 4. Przejrzystość w relacjach; wysoki wynik: 16-20 punktów, niski wynik: 15 punktów lub mniej; współczynnik alfa Cronbacha: 0,710; opisowe statystyki. WYNIKI: W badanej grupie 54% studentów wykazywało wysoki poziom kompetencji przywódczych (16-20 pkt) w wymiarze Samoświadomość (S). Większość uczniów uzyskała niski wynik (15 punktów lub mniej) w wymiarach: Etyka/moralność – 55%, Otwartość na informację zwrotną – 58% oraz Przejrzystość w relacjach – 75%, co oznacza niski poziom omawianych kompetencji. WNIOSKI: Poziom umiejętności przywódczych w badanej grupie był niski, dlatego od roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia prowadzone są zajęcia z zakresu umiejętności psychospołecznych. Rozwój i doskonalenie umiejętności przywódczych, zgodnie z oczekiwaniami większości pracodawców. Ze względu na to, że prezentowane badanie ma charakter pilotażowy, będzie ono kontynuowane w kolejnych latach w celu oceny wpływu zmian w programach nauczania na doskonalenie umiejętności przywódczych uczniów.
XX
. Kwestie kompetencji społecznych we współczesnej edukacji są nieustająco istotny wątkiem wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia organizacji i rynku pracy. Artykuł w pierwszej części podejmuje uzasadnienie prezentowanego w publikacji tematu. Druga część prezentuje recenzję monografii M. Grzesiaka, pt. Zintegrowany model kompetencji społecznych wobec wyzwań współczesnej edukacji. Podjęto dyskusję w odniesieniu do luki badawczej oraz aspektów merytorycznych publikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Issues of social competence in modern education are a constantly important thread in view of the dynamically changing environment of organizations and the labor market. The article in the first part takes up the justification of the topic presented in the publication. The second part presents a review of Grzesiak's monograph, entitled. An integrated model of social competence in the face of the challenges of modern education. A discussion is provided with regard to the research gap and the substantive aspects of the publication (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy rozpoznawania, kwalifikowania i rozwijania kompetencji społecznych absolwentów kształcenia zawodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the characteristics of social competences as one of the components of the employees' competences. It distinguishes the basic elements of social competences and indicates their place in the Polish Qualification Framework. It also points to the possibility of shaping the employees' social competences in the course of their professional work. (original abstract)
EN
This paper presents the Entrepreneur's Competencies; special emphasis is put on social competencies. In the article methods and tools to evaluate competencies of entrepreneurs are analyzed. The goal of the work is to identify levels of social competencies among students at Poznan University of Technology and Lodz University of Technology. In the empirical part of the article, levels of social competencies of two groups of future entrepreneurs will be compared. (original abstract)
12
Content available remote Praktyczny wymiar kompetencji społecznych w edukacji. Dymensje roli wychowawcy
60%
XX
Rola wychowawcy klasy wymaga szeregu kompetencji, wśród których ważne miejsce zajmują kompetencje społeczne. Zaprezentowane wyniki badań własnych wyraźnie wskazują, iż podstawowym wymiarem funkcjonowania nauczycieli w przestrzeni edukacji gimnazjalnej jest realizacja funkcji dydaktyczno- organizacyjnych, a zatem odgrywanie ról: dydaktyka, kontrolera, organizatora. Uwarunkowania prawno-organizacyjne współczesnej polskiej szkoły z jednej strony intensywnie wymagają od nauczycieli sprawnego funkcjonowania w tym wymiarze, a z drugiej strony pozwalają na zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego bez realnego, a nie tylko formalnego funkcjonowania w innych rolach, takich jak: mentor, mediator, doradca czy osoba wspierająca. Niepokoi fakt, iż niemała część wychowawców nie wykorzystuje nawet lekcji wychowawczej do bliższego poznania uczniów, nawiązania z nimi dialogu opartego na zaufaniu i szacunku, podjęcia próby rozmowy o kwestiach istotnych w okresie adolescencji. Świadczyć to może o niewystarczających kompetencjach społecznych poszczególnych nauczycieli, uwarunkowanych m.in. brakiem selekcji do zawodu pod kątem posiadanych kompetencji oraz niewystarczającym przygotowaniem kandydatów do tej profesji, co wymagałoby poważnych redefinicji w zakresie prowadzenia studiów wyższych pozwalających na uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich. Jednakże okres studiów to zaledwie "zaczyn" rozwoju kompetencyjno-zawodowego, a zatem społeczność, w której pracuje nauczyciel, pisane i niepisane reguły społeczno-wychowawczego funkcjonowania czy klimat organizacyjny szkoły w istotnym stopniu formują (lub nie formują) nauczyciela do odgrywania pozadydaktycznych ról. Atrofia funkcji wychowawczych szkoły to proces oparty na błędnym kole: niewystarczające i nieskuteczne promowanie znaczenia wychowawczej roli szkoły przyczynia się do nieangażowania się przez gros nauczycieli w role inne niż dydaktyczne. Tym samym nauczyciele nie dają sobie okazji do swoistego treningu kompetencji społecznych w roli ad litteram wychowawcy, zwrotnie pogłębiając niewydolność szkoły w wymiarze wychowawczym, obejmującym przecież także modelowanie kompetencji społecznych u wychowanków. (fragment tekstu)
EN
The paper focuses on the importance of social competence in the teaching profession. The specificity of the role of the teacher is, among others, the creation and regulation of relationships with pupils, thus it is also the base of the educational competence. The paper presents the selected results of research conducted in lower secondary schools with diagnostic survey method. Results show an insufficient level of social skills of the class teachers. (original abstract)
13
Content available remote Rozwijanie kompetencji społecznych na lektoracie w szkole wyższej
60%
XX
Konkludując, można sformułować wniosek, iż zarówno z dyskusji nad pojęciem "kompetencje społeczne" w naukach społecznych, jak i z analizy postulowanych efektów kształcenia KRK w obszarze tych kompetencji wynika, że kompetencje społeczne w dużej mierze związane są z umiejętną komunikacją z innymi osobami. Umiejętność współpracy w grupie i współtworzenia projektu to przede wszystkim umiejętność skutecznej i efektywnej komunikacji, ponieważ - jak słusznie zauważa Z. Nęcki - zasadni- czym celem komunikacji jest usprawnienie współpracy 64 . Kompetencje społeczne kształcimy w autentycznych sytuacjach, w myśl zasady ćwiczenie czyni mistrza. Dlatego też przy doborze metod kształcenia stosowanych na zajęciach językowych warto wybrać te, które oprócz wspólnego skupienia się nad nauką języka obcego będą umożliwiały doskonalenie umiejętności komunikacji i kooperacji społecznej. Zaprezentowane metody spełniają ten postulat, ponadto uwzględniają specyfikę kształcenia akademickiego i uczenia się osób dorosłych. (abstrakt autora)
EN
The paper discusses the foreign language teaching methodology at the university. Among the learning outcomes, formulated by the legal regulation of the National Qualifications Framework, next to the categories of knowledge and skills, was a third cate gory of learning outcomes - social competence. Defining, methods of training and verification of social competence could be a challe nge for lecturers. The issue of social competence and socialization of students has been present in the literature in the field of academic teachi ng for many years. Recently it has been formalized and formulated in the form of legal regulation - Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 2 November 2011 on the National Qualifications Framework for Higher Education (KRK). During the planning of the learning process, it is important to select properly the content and methods of education, which will enabl e the training of social competence in accordance with the principles of university education and KRK assumptions. The article provides an overview of definitions of social competence in the social sciences and presents also the understanding of this category in Polish Referencing Report, which is a description of Polish Qualifications Framework. Next, the paper presents examples of training methods to realize teaching assumed target (educatory). It seeks to identify the legitimacy of using active methods of teaching, based on the principles of constructivist teaching. These include mainly the pr oblem solving methods, taking into account the learning cycle of Kolb. The selective choice of the presented methods includes the spe cificity of academic education of adults, which was also briefly described. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja możliwości zastosowania idei gier edukacyjnych jako narzędzi kształtowania kompetencji społecznych. Kompetencje społeczne zostały zidentyfikowane jako kluczowe elementy powodzenia absolwentów na rynku pracy. Projektując program kształcenia na kierunku Zarządzania WSEI w Krakowie poszukiwano innowacyjnego podejścia stymulującego w większym zakresie studentów do świadomego rozwijania swoich społecznych i budowania stabilnych podwalin pod rozwój zawodowy przez całe życie. Zwrócono się w kierunku idei i mechanizmów gier edukacyjnych i wykorzystano je do kształtowania kierunku studiów. W artykule zaprezentowano wnioski z przeglądu piśmiennictwa naukowego z zakresu gier edukacyjnych, a także zaprezentowano koncepcję programu kształcenia, do którego wykorzystane zostaną różne modele i typy gier edukacyjnych. Wprowadzą one do metod dydaktycznych urozmaicenie, dzięki któremu ma szansę wzrosnąć poziom kształcenia kompetencji społecznych. (abstrakt autora)
EN
Social competencies play an important role in the life of individual persons as well as broader community. They are of special importance for functioning of various organizations. Developing social competencies constitutes an inherent element of an educational process at higher education institutions and is significantfor their alumni-future employees or entrepreneurs. Main aim of the paper is to present opportunities of the application of the concept of educational game as an instrument of social competencies development on the example of School of Economics and Computer Science in Cracow. (original abstract)
EN
Contemporary threats are characterised by their unpredictability, variability and rate of spread. These three characteristics lead to an innovative approach and understanding of the safety of small social groups - i.e. The local communities. One of the pillars of this security is the resilience of local communities to threats. The foundations for increasing resilience to threats are primarily: adequate communication, economic development, social capital and interpersonal competences. This article is devoted to interpersonal competences, which allow the local community to cooperate. The aim of the article is to indicate the essence of social competences in shaping resilience to threats in local communities on the example of the Lesznowola commune and to define social competences that help members of the local community build such resilience. The author tries to answer the following question: What social competences help members of the local community to the greatest extent in building resilience to threats?
XX
Kompetencje pracownicze od kilkudziesięciu lat znajdują się w sferze zainteresowania na różnych szczeblach: na poziomie makro (rządów państw i organizacji międzynarodowych, na przykład MOP , UE ), na poziomie mezo (instytucji krajowych i regionalnych, samorządu gospodarczego, szkół), na poziomie mikro (pracodawców oraz samych (potencjalnych) pracowników). (fragment tekstu)
EN
The article presents connections within social policy between the policy of education and job market policy, whose common ground are competencies. In the times of globalisation and information society competencies are becoming more and more important for the whole economy, employers as well as workers. Thus, much attention is paid in international documents of the EU or the ILO. This study surveys selected definitions of competencies. For the needs of the study 76 general workers' competencies have been developed. Further, they have been divided into 8 clusters: communicative, teamwork, information society, technical-scientific, entrepreneurial, organisational, self-management and lifelong learning, and personal competencies. In the study both employers and workers were surveyed. The former were asked to evaluate the particular competencies' degree of relevance, whereas the latter were asked to self-evaluate the degree of possessed competencies. The results were achieved in the form of linguistic variables which show relevance of a competency or its level. The results were studied using the theory of fuzzy sets, by rendering the gathered opinions to triangular fuzzy numbers, on the basis of which average, at first fuzzy and after defuzzyfication - numerical competency indicators in workers were established. The indicators were unweighted and weighted (weights were obtained on the basis of the employers' opinions on the competencies' degree of relevance. The obtained aggregated, weighted fuzzy indicators were also presented in the form of the closest linguistic variables used in polles. The article concludes with a synthetic presentation of the results of the study. (original abstract)
XX
W pracy podjęto próbę identyfikacji kompetencji społecznych studentów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kompetencji społecznych, którymi dysponują studenci zaczynający edukację ekonomiczną na poziomie uniwersyteckim, ukazanych w świetle wyników badań ankietowych kapitału społecznego tej grupy osób. Badania te stworzyły podstawę do analizy wybranych wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska) w 2013 roku i Wydziału Polityki i Zarządzania Uniwersytetu im. Mykolo Romerio w Wilnie (Litwa) w 2014 roku. Część teoretyczną artykułu poświęcono przeglądowi literatury przedmiotu i przedstawieniu metodyki badań. Część empiryczna prezentuje wyniki badań. Z przeprowadzonej analizy wynika, że badani studenci dysponują niskim poziomem kompetencji społecznych(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper an attempt has been made to identify social competence at the disposal of students.The main aim of the paper is to discuss the notion of social competence of students in the light of the results of the questionnaire survey on their social capital. Studies provided the basis for the analysis of the results of the surveys conducted among first-year students of the Faculty of Economics and Management, University of Szczecin, Poland in 2013 and of the Faculty of Politics and Management at the Mykolas Romeris University in Vilnius, Lithuania in 2014. A theoretical part of the paper contains a review of literature relating to the discussed issues and description of methodology used in the survey. The empirical part presents results from the survey. The findings of the analysis suggest that respondents have not developed high level of social competence(original abstract)
18
60%
XX
W niektórych obszarach działalności organizacji obserwujemy zmianę w sposobach podejmowania decyzji zarządczych, polegającą na stopniowym odchodzeniu od aspektów kosztowych jak o głównego wyznacznika efektywnościowego w kierunku wzmacniania argumentów związanych z ogólnie rozumianym dobrem klienta czy beneficjenta. Co za tym idzie, sukces podmiotu funkcjonującego w takich uwarunkowaniach wymaga nie tylko redefiniowania wiązki celów zarządczych, ale również dysponowania odpowiednio dobraną kadrą, posiadającą zarówno kompetencje zawodowe sensu striclo, ja k i kompetencje społeczne. W tak zarysowanym obrazie na rynku pracy poszukiwani są menedżerowie logistyki wrażliwi społecznie.(abstrakt oryginalny)
EN
In some areas activities of the organization we observe a change in the methods of management decision-making. It can be explained in part by gradual abandonment of cost aspects, as the main determinant of the efficiency, in order to strengthen the arguments related with generally understood good customer or beneficiary. Consequently the success of the entity operating in such circumstances requires not only a redefinition of the beam management purposes but also disposability appropriately selected staff. This staff must have both professional competence in the strict sense as well as social competence (or, more broadly - social-emotional). Therefore, job market sees growing demand for socially sensitive logistics managers.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza kompetencji społecznych studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej pod względem wymagań stanowiska specjalisty ds. BHP. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją duże luki kompetencyjne (nawet czteropoziomowe) pomiędzy wymaganym profilem kompetencyjnym na badanym stanowisku a samooceną poziomów kompetencji społecznych studentów kierunku IBP. Dopiero szczegółowa analiza kompetencji społecznych na badanym stanowisku pozwoliła na rozpoznanie luk kompetencyjnych poszczególnych obszarów. Niedobory kompetencyjne można zacząć doskonalić już na poziome edukacji formalnej, modyfikując programy studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is to analyze social competence of students of Occupational Safety Engineering at Technical University of Lodz in terms of the requirements in Safety specialist job position. The study showed that there were large competence gaps (even four-level) between the required competency profile at given job position and self-evaluation of social competences conducted by students of the OSE. Only a detailed analysis of social skills at evaluated job position allowed for the identification of skills gaps in given areas . Competency shortages can be improved on the level of formal education by modifying the programs of study in Occupational Safety Engineering specialization. (original abstract)
XX
Podjęta w tym artykule problematyka wsparcia społecznego cieszy się dużą popularnością wśród wielu dyscyplin naukowych takich jak psychologia, pedagogika, a wsparcie społeczne należy do kluczowych terminów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności terapeutycznej. Jednak okazuje się, że posługiwanie się wsparciem, które stanowi rodzaj lekarstwa na różne dylematy i trudności życiowe nie jest powszechne w wyniku, czego wiele osób samotnie rozwiązuje swoje problemy Samopoczucie współczesnego człowieka wydaje się zagrożone szczególnie, że w obecnych czasach narażony jest na odbiór wielu bodźców płynących ze świata zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawiają one, że kiedy pojawiają się sytuacje trudne, pozbawione wsparcia społecznego, często towarzyszy im stres. Brak wiedzy i umiejętności radzenia sobie w tych sytuacjach stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowa i samopoczucia człowieka.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of social support in this article is very popular among many scientific disciplines such as psychology, pedagogy, social support, as well as key terms of promotion and health care and therapeutic activities. However, it turns out that the use of support that is a kind of cure for various dilemmas and life difficulties is not widespread as a result of which many people solved their problems alone. The well-being of the modern man seems to be threatened especially as it is exposed to many stimuli coming from the outside and in the present. They make it difficult for them when they are in a difficult situation without social support, often with stress. Lack of knowledge and ability to cope in these situations poses a danger to human health and well-being.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.