Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Integracja gospodarcza i polityczna Europy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
1
Content available remote Stany Zjednoczone Europy Winstona Churchilla, tłumaczenie
100%
XX
Opracowanie prezentuje pełne tłumaczenie eseju pt. Stany Zjednoczone Europy autorstwa Winstona Spencera Churchilla wraz z wprowadzeniem oraz komentarzami. Esej powstał w 1930 r. na potrzeby amerykańskiego tygodnika pt. "The Saturday Evening Post". Dokumentuje on stan debaty nad integracją europejską po obu stronach Atlantyku na przełomie lat 20. i 30. XX w., a także osobiste poglądy brytyjskiego polityka w tym zakresie. W zestawieniu ze znanym przemówieniem Churchilla z Zurychu z 1946 r. esej stanowi świadectwo ciągłości jego koncepcji politycznych. Najważniejsze problemy poruszane w eseju Churchilla to: niewydolność gospodarcza Europy w ramach systemu wersalskiego; problem reparacji wojennych oraz kryzysu gospodarczego; wzrost nastrojów nacjonalistycznych; potrzeba zmiany zasad współpracy pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi; ocena koncepcji integracji: paneuropejskiej, imperialnej (w ramach Imperium Brytyjskiego) oraz w ramach wspólnoty narodów anglojęzycznych (ze szczególnym uwzględnieniem roli Kanady). W eseju przedstawiono również podstawowe założenia koncepcji "trzech kręgów", która stała się znana po II wojnie światowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper includes the full translation of Winston S. Churchill's essay United States of Europe with the introduction and additional comments. The essay was published in February 1930 in the Boston-based "The Saturday Evening Post" weekly magazine. The text illustrates the state of the late-1920s European and Transatlantic debate on the economic and political integration in Europe, as well as the British politician's personal views at that time. In comparison with the better-known Zurich speech of 1946, the translated text also demonstrates continuity of Churchill's views. The key problems discussed in the Churchill's essay are: economic ineffectiveness of Europe under the Versailles Treaty system; war debts and reparations, economic depression, and rise in nationalism; need for a new arrangement in European-American relations, as well as the Churchill's assessment of different concepts of integration: the Paneuropean, the Imperial, and the Anglo-American one. Also, the essay presents the three circles concept which came into prominence after the Second World War. (original abstract)
XX
Dla powstania współczesnej nowej Europy Środkowej decydującą rolę odegrały dwa wydarzenia: załamanie się komunizmu i zjednoczenie Niemiec. Obydwa te wydarzenia zmieniły układ geopolityczny w Europie Środkowej i sprawiły, że nowa Europa Środkowa znalazła się na drodze integracji z Unią Europejską.
EN
Two events contributed to risen contemporary new Central Europe: brake down of communism and German's unification. Both of these events changed of geopolitical system in Central Europe and given the new Europe were on the way to the integration with the European Union.(MP)
XX
Spośród wszystkich państw nordyckich Dania osiągnęła najwyższy stopień integracji z Unią Europejską. W niniejszej publikacji przedstawiono udział Danii w strukturach unijnych oraz stopień jej zintegrowania.
EN
Among Nordic all countries Denmark reached the highest level of integration with the European Union. The publication presented participation of Denmark in the EU structures and extant of integration.(MP)
XX
Przedstawiono w skrócie ideę powstania Rady Europy od czasów najdawniejszych tj. od 1638 roku - koncepcji Maksymiliana de Bethune, poprzez "Projekt wiecznego pokoju" Emanuela Kanta z 1795 roku, propozycji Claude Saint Simona w jego rozprawie "O reorganizacji społeczeństwa europejskiego" z 1814 roku i apelu Wiktora Hugo z 1849 roku o utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy, aż do utworzenia Rady Europy w maju 1949 roku.
XX
Autorka - szef szwedzkiej delegacji, która negocjowała w sprawie przystąpienia kraju do UE, udziela życzliwych rad państwom kandydującym analizując drogę Szwecji do UE.
XX
Autor przedstawia koncepcje stopniowej integracji państw Bloku Wschodniego z Unią Europejską.
XX
Artykuł podejmuje problem niechęci obywateli krajów Unii Europejskiej do integracji z krajami Europy Wschodniej.
XX
Po krótkim zasygnalizowaniu omówionych już w poprzednim numerze pierwszych trzech scenariuszy, zamieszczono dwa pozostałe i wnioski końcowe.
XX
Francuskie czasopismo FUTURIBLES zamieściło (w numerze z października 1999) artykuł poświęcony omówieniu pięciu scenariuszy sytuacji w 2010 r. nie tylko w Unii Europejskiej, ale - jak zaznacza redakcja pisma - w Europie "w szerokim tego słowa znaczeniu", opracowanych przez Zespół Prognoz Komisji Europejskiej. Autorami artykułu są członkowie Zespołu Prognoz i zarazem redaktorzy tej publikacji. Poglądy wyrażone w tej publikacji są wynikiem osobistych przemyśleń autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko i punkt widzenia Komisji Europejskiej. W numerze tym omówiono część artykułu i trzy pierwsze scenariusze.
12
Content available remote Republika Węgierska na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej
100%
XX
Autor prezentuje przygotowania Węgier do członkostwa w Unii Europejskiej. Podobnie jak inne, byłe państwa socjalistyczne, Węgry stają przed ogromnym wyzwaniem modernizacji struktur państwa w niemal wszystkich dziedzinach: politycznej, gospodarczej, społecznej.
EN
Hungary preparations for the European Union membership have been presented. Alike other post-communist countries, Hungary faces an enormous challenge of modernising national structures in almost any dimension - political, economic and social.(J.W.)
13
Content available remote Korzyści dla Unii Europejskiej płynące z rozszerzenia na Wschód
100%
XX
Autor uważa, że wraz z rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych warto się zastanowić nad korzyściami, jakie UE może czerpać z rozszerzenia na Wschód. Niniejsze studium obejmuje głównie dziedziny stosunków gospodarczych i przedstawia zarówno obecne, jak też przyszłe korzyści, jakie czerpie lub będzie czerpać Unia z tego tytułu.
EN
In the run-up to the accession, the author thinks it worthwhile, to consider the benefits for The European Union resulting from its enlargement to the East. The study focuses mainly on present and future advantages for the EU in its economic relations with the East.(J.W.)
14
Content available remote Polska a perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej
100%
XX
Autor zajmuje się międzynarodową pozycją i perspektywami, jakie rysują się przed naszym krajem na tle innych państw Europy Środkowej i Wschodniej.
EN
The author deals with the international position and perspectives which are taking shape for Poland. Then, he compares our perspectives with those of other Central and Eastern Europe' countries.(J.W.)
XX
Opracowanie koncentruje się na oszacowaniu wpływu rozszerzenia na Unię Europejską - jej rynki dóbr, usług, kapitału i pracy. Ponadto szczegółowej analizie poddano konsekwencje rozszerzenia dla unijnego budżetu, wspólnej polityki rolnej oraz napływ siły roboczej na unijny rynek pracy. Opracowanie bierze pod uwagę głównie państwa pierwszej grupy, a w szczególności Polskę, Czechy i Węgry.
XX
16 lipca 1997 r. Komisja Europejska przedstawiła opinie na temat wniosków dziesięciu państw Europy Środkowej i Wschodniej o członkostwo w Unii Europejskiej. Komisja badała wnioski kandydatów posługując się kryteriami politycznymi, gospodarczymi oraz dokonując oceny możliwości wzięcia na siebie przez państwa kandydujące obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. W artykule omówiono dwa pierwsze kryteria.
XX
Artykuł omawia trzecie kryterium, jakie zastosowała Komisja Europejska przy wydaniu w połowie lipca 1997 r. opinii na temat wniosków państwa Europy Środkowej i Wschodniej o członkostwo w Unii Europejskiej. Kryterium tym była zdolność sprostania obowiązkom wynikającym z członkostwa, z uwzględnieniem celów unii politycznej, gopodarczej i walutowej. Kryterium to sprowadza się w zasadzie do zdolności przejęcia i skutecznego wdrożenia całego dorobku prawnego Unii Europejskiej.
XX
W artykule przedstawiono trzy stanowiska dotyczące tempa rozszerzania Unii Europejskiej na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Są to prace Baldwina (1994), Sachsa et al. (1996) oraz Mayhew (1996). Opinie autorów poparte są analizą kosztów i korzyści dla Unii płynących z tego procesu. Przedstawione prace obrazują wzrost poparcia ekonomistów dla procesu rozszerzania UE na Wschód.
19
Content available remote Norweskie i szwajcarskie "nie" dla integracji europejskiej
100%
XX
Omówiono zmiany nastrojów społecznych oraz postawy partii politycznych wobec integracji europejskiej w Szwajcarii i w Norwegii.
EN
Discussed changes in climate of opinion and attitude of political parties towards European integration in Switzerland and in Norway.
EN
Just before the 2019 European Parliament (EP) elections many authors have indicated their exceptional nature. In this article the author attempts to analyze how these particular characteristics and first decisions taken after the elections by the key EU level actors may shape the EU integration process in the coming years. The article focuses on how the fragmentation of the EP may influence the choice of the European integration directions in the near future. One of the first observed effects of this fragmentation was the failure of leading candidates system during the appointment process of the Commission President. Another one is Ursula von der Leyen's political programme for the European Commission, built on the strong awareness of the need to create a governing coalition between the EP and the European Commission. Acknowledgment of the challenge of the EP diversity by the New Commission President may have a positive effect on the EU-level democracy, however with a decrease in the efficiency of the EP legislative process.(original abstract)
first rewind previous Strona / 58 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.