Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estymator jądrowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Automatyzacja pracy sieci średniego napięcia a poziom ich niezawodności
100%
PL
W artykule, na podstawie danych pochodzących od operatorów systemów dystrybucyjnych, przedstawiono analizę stopnia automatyzacji pracy sieci średniego napięcia i poziomu ich niezawodności. Stosując estymatory jądrowe, wyznaczono rozkłady gęstości prawdopodobieństwa występowania wartości wskaźników SAIDI przerw nieplanowanych oraz liczby łączników sterowanych radiowo. Przedstawiono analizę wpływu poziomu stopnia automatyzacji sieci średniego napięcia na wartości wskaźnika SAIDI przerw nieplanowanych.
EN
The paper presents the analysis of degree of automation of the medium voltage networks operation and their level of reliability, based on the data of distribution system operators. The empirical probability density functions of the unplanned interruptions SAIDI indices and the number of radio-controlled switches have been determined with use of kernel estimators. The analysis of the impact of the automation degree level the MV networks on the SAIDI index unplanned interruptions has been presented.
2
100%
PL
W artykule przedstawiono nieparametryczną ocenę wskaźników niezawodnościowych krajowych operatorów systemu dystrybucyjnego. Na podstawie dostępnych danych, wykorzystując estymatory jądrowe, wyznaczono rozkłady gęstości prawdopodobieństwa występowania wartości wskaźników SAIDI, SAIFI oraz MAIFI krajowego systemu dystrybucyjnego.
EN
The paper presents the non parametric assessment of reliability networks exploited in the Polish energetic system. The empirical probability density functions of the SAIDI, SAIFI and MAIFI indices of domestic distribution system have been determined on the basis of admissible data with use of kernel estimators.
3
84%
EN
The mode of wages and salaries is an important indicator describing their distribution; however, due to the strong asymmetry of the distribution of this feature in Poland, mode estimation is not a standard procedure in the analysis of the structure of wages and salaries. The aim of the article is to discuss selected methods of estimating the mode and to compare the mode estimation results obtained by means of various methods. The research is based on data on individual gross wages and salaries registered in October 2018 in Poland. The data came from a survey of the structure of wages and salaries conducted by Statistics Poland. In the case of the standard method based on the interpolation formula and histogram, the mode estimate is sensitive to the assumed span of intervals in the frequency table and the beginning of the first interval. Reducing the span of the intervals causes the mode to reach the value of the minimum wage. The application of advanced methods, including those using a kernel estimator, leads to significantly different estimates of the mode depending on the method used (the dispersion reaches the value of approximately PLN 800). Additionally, the analysis of the obtained results gives grounds to considering a thesis that wage and salary distribution is a mixture of the following distributions: discrete (for the minimum wage) and continuous (for wages and salaries above the minimum wage), and is characterised by cyclicality (in Poland, more contracts offer remunerations which are a multiple of PLN 50 or PLN 100 than remunerations for other amounts).
PL
Dominanta wynagrodzeń to ważny wskaźnik opisujący rozkład wynagrodzeń, ale ze względu na silną asymetrię rozkładu tej cechy w Polsce jej wyznaczenie nie należy do standardowych działań w analizie struktury wynagrodzeń. Celem artykułu jest omówienie wybranych metod szacowania dominanty oraz porównanie wyników jej estymacji otrzymanych za pomocą różnych metod. Wykorzystano dane o wynagrodzeniach indywidualnych brutto w październiku 2018 r. pochodzące z badania struktury wynagrodzeń przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku metody standardowej, wykorzystującej wzór interpolacyjny i histogram, wartość oszacowanej dominanty jest wrażliwa na założoną rozpiętość przedziałów w szeregu rozdzielczym i początek pierwszego przedziału. Zmniejszanie rozpiętości przedziałów powoduje dążenie dominanty do wartości równej płacy minimalnej. Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych, m.in. wykorzystujących estymator jądrowy, prowadzi do otrzymania znacząco różnych oszacowań dominanty w zależności od metody (rozrzut wyników wynosi ok. 800 zł). Analiza otrzymanych wyników daje ponadto podstawy do rozważenia tezy, że rozkład wynagrodzeń jest mieszany: ma cechy rozkładu dyskretnego dla wynagrodzeń w wysokości płacy minimalnej i ciągłego – dla wynagrodzeń powyżej płacy minimalnej oraz odznacza się cyklicznością (w Polsce zawiera się więcej umów, w których kwota wynagrodzenia jest wielokrotnością 50 zł lub 100 zł, niż umów na inne kwoty).
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania nieparametrycznych estymatorów jądrowych do opisu zużycia wody w gospodarstwie domowym. Rozpatrzono dobowe zużycie wody na różne cele bytowe w ciągu 101 dób przez czteroosobowe gospodarstwo domowe. Pomiary zużycia wody były wykonane za pomocą wodomierza zimnej wody, wodomierza zimnej wody dla ustępu spłukiwanego i wodomierza ciepłej wody. Do estymacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa poszczególnych rodzajów pobieranej wody wykorzystano dwa estymatory jądrowe: normalny i Epanecznikowa. Stworzono autorski program w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, pozwalający wyznaczyć wartość parametru wygładzania oraz estymowaną wartość funkcji gęstości. Stwierdzono dużą przydatność tego typu estymacji do opisu wielomodalnych, niesymetrycznych rozkładów prawdopodobieństwa, jakimi charakteryzuje się m.in. dobowe zużycie wody przez pojedyncze gospodarstwo domowe. Największą trudność w zastosowaniu estymatorów jądrowych sprawiało wyznaczenie wartości parametrów wygładzania.
EN
The paper presents feasibility of nonparametric kernel estimators’ application to describe the use of water in a household. Daily consumption of the water by a household inhabited by four persons was metered during 101 days. Three water-meters were installed: for cold water (without WC), separately for cold water in water closet as well as for hot water. To estimate probability density functions of the water usage two kernel estimators were applied: a normal one and the Epanechnikov kernel. The authors’ program was created within spreadsheet MS Excel to determine a smoothing parameter and the estimated value of the density function. A great usefulness of the kernel estimators was stated for the description of multi-modal, asymmetric probability density functions including daily water use by a single household. The most troublesome problem in such non-parametric estimation was the determination of smoothing parameters.
EN
The paper concerns nonparametric estimation of probability density functions (PDF). We demonstrate how one can use PDFs for easy and smart analysis of opinion polls data. Authors use PGSS dataset (Polish General Opinion Poll) made freely available in ADS [11] library. PGSS contains data collected during a large number of opinion polls carried out between 1992 and 2008. It contains answers for 1640 different questions asked to 16234 different citizens. From PGSS dataset we extracted data about Polish Presidential Elections held in 1990, 1995, 2000 and 2005. We analyze the support given to different candidates, as well as the fact of participation or not participation in the Elections as the function of citizens’ age. Based on PDF plots we try to describe political preferences of Poles.
6
Content available remote Bayes sharpening of imprecise information
67%
EN
A complete algorithm is presented for the sharpening of imprecise information, based on the methodology of kernel estimators and the Bayes decision rule, including conditioning factors. The use of the Bayes rule with a nonsymmetrical loss function enables the inclusion of different results of an under- and overestimation of a sharp value (real number), as well as minimizing potential losses. A conditional approach allows to obtain a more precise result thanks to using information entered as the assumed (e.g. current) values of conditioning factors of continuous and/or binary types. The nonparametric methodology of statistical kernel estimators freed the investigated procedure from arbitrary assumptions concerning the forms of distributions characterizing both imprecise information and conditioning random variables. The concept presented here is universal and can be applied in a wide range of tasks in contemporary engineering, economics, and medicine.
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja nieparametrycznej estymacji kwantyli rozkładu warunkowego na podstawie modelu jednoindeksowego w modelu cenzury, gdy próba jest traktowana jako niezależne zmienne losowe o identycznym rozkładzie. Przede wszystkim wprowadzono estymator jądrowy dla funkcji skumulowanego rozkładu warunkowego (cond-cdf). Następnie podano oszacowanie kwantyli przez odwrócenie oszacowanego cond-cdf. Właściwości asymptotyczne są określane, gdy obserwacje są połączone ze strukturą jednoindeksową. Na koniec przeprowadzono badanie symulacyjne, aby ocenić skuteczność tego oszacowania.
EN
The main objective of this paper was to estimate non-parametrically the quantiles of a conditional distribution based on the single-index model in the censorship model when the sample is considered as independent and identically distributed (i.i.d.) random variables. First of all, a kernel type estimator for the conditional cumulative distribution function (cond-cdf) is introduced. Then the paper gives an estimation of the quantiles by inverting this estimated cond-cdf, the asymptotic properties are stated when the observations are linked with a single-index structure. Finally, a simulation study was carried out to evaluate the performance of this estimate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.