Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inhibitor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
100%
PL
Chlorowodorek prasugrelu należy do leków przeciwpłytkowych i jest pochodną tienopirydyny. Jest pro-lekiem, ulegającym przekształceniu do aktywnego antagonisty receptora difosforanu adenozyny, który jest potencjalnym inhibitorem aktywacji i agregacji płytek krwi, w czym pośredniczy receptor P2Y12ADP. Opisano trzy nowe metody opracowane do oznaczania pozostałości rozpuszczalników w substancji czynnej prasugrel przy wykorzystaniu techniki chromatografii gazowej z dozownikiem typu headspace oraz metody wykorzystującej chromatografię gazową z dozowaniem bezpośrednim do kontrolowania pozostałości trietyloaminy w półprodukcie PU-4. Badana substancja farmaceutyczna okazała się być trudną matrycą. Wszystkie metody zostały opracowane i zwalidowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji, tj. Q2R1 i Q3C.
EN
Samples of prasugrel base and hydrochloride were analyzed for contaminants (MeOH, EtOH, MeCN, Me₂C=CHCOMe, tetrahydrofurane, PhMe, PhH, AcOH and Et₃N) by gas chromatog. after resp. improvement validation of the anal. method. The methods were found sensitive, selective and reliable enough to be recommended for practical use.
2
100%
PL
Wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszy wytrącanie się osadów nieorganicznych. Aby zminimalizować ten szkodliwy proces stosuje się odpowiednie inhibitory. Dobór skutecznego inhibitora wymaga przeprowadzenia testów. Omówiono budowę stanowiska do prowadzenia tych testów, uwzględniającą zarówno skład solanki, jak i warunki panujące w odwiercie (temperatura, ciśnienie, szybkość przepływu płynów) w warunkach dynamicznych oraz przedstawiono wyniki badań wpływu wymienionych parametrów na przebieg testu.
EN
The lab. stand was built to evaluate the effectiveness of inhibitors preventing scale formation during crude oil and gas extn. The brine was pumped through the stand under variable pressure (50-150 bar), temp. (60-90°C) and flow speed (0.3-3.0 cm3/min) to det. their impact on the tube blocking. An increase in temp., pressure and brine flow speed resulted in acceleration of tube blocking.
3
Content available remote System płuczkowy inhibitowany w technologii HDD
100%
PL
Płuczki wiertnicze, stosowane w procesie wykonywania kierunkowych wierceń horyzontalnych HDD, spełniają szereg zadań technologicznych. Wśród ich podstawowych cech można wymienić np. zapewnienie stabilności ściany otworu i równowagi ciśnień w otworze oraz transport zwiercin od czoła narzędzia wiercącego na powierzchnię.
PL
Badano wpływ stężenia benzimidazolu lub 2-metylobenzimidazolu na anodowe roztwrzanie miedzi w kwaśnych roztworach chlorkowych, stosując technikę wirującej elektrody dyskowej (RDE). Dysk wykonany był z elektrolitycznie czystej miedzi (99,99% Cu). Zarejestrowano anodowe krzywe wolt-amperometryczne dla różnych szybkości oborotów elektrody dyskowej. Wraz ze wzrostem stężenia BIM lub MBIM następuje przesunięcie krzywych w stronę dodatnich wartości potencjału. Ponadto badano samorzutne roztwarzanie miedzi w roztworach o identycznym składzie, które zawierały tlen. Stosowano technikę elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej (EQCM). Rejestrowano krzywe zależności częstotliwości od czasu. Stwierdzono, ze zarówno BIM i MBIM inhibitują anodowe i samorzutne roztwarzanie miedzi. Obliczono wydajność inhibitowania (IE) obu procesów. Wartość IE jest największa w przypadku roztworów o największym stężeniu inhibitorów.
EN
The influence of com entrahon of the benzimidazol or 2-methylbenzimidazol on the anodic dissolution of copper in acidic chloride solutions has been studied, using voltammetry on a rotating disk elektrodę (RDE) The disk was made of copper (99 99% Cu) A series of anodic RDE voltammograms was recorded for different rotation rates of the disk electrode It was found, that with the increasing concentration of BIM or MBIM, voltammograms shifted to the positive values of the potential Spontaneous dissolution of copper was investigated in solutions of the same composition which contained oxygen, using electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) technique The dependence of frequency on time was recorded Both BIM and MBIM inhibited anodic and spontaneous dissolution of copper Efficiency of in hibiting (IE) was determined The IE value was the biggest m case of solution with
EN
The results of the studies on degradation of tetraglyme in the presence of oxygen, are presented. The temperature effect on the volumes of light components and heavy components is discussed. Triphenylphosphine was found to inhibit the oxidative destruction process more efficiently than comercially employed 2,2-methylene-bis(6-tert-butyl-p-cresol).
PL
Przedstawiono wyniki badań nad degradacją tetraglymu w obecności tlenu. Przedyskutowano wpływ temperatury na ilość utworzonych składniów lekkich i ciężkich. Stwierdzono, że trifenylofosfina inhibituje proces utleniającej destrukcji bardziej efektywnie, niż stosowany przemysłowo 2,2–metyleno–bis(6–tert–butyl–p–krezol).
EN
The corrosion behaviour of brass has been studied from an aspect of dezincification mechanism of cold-deformed CuZn-42 brass were tested in acid sulphate solution at pH-value 2 with additional chloride ions and corrosion inhibitors with potentiostatic polarization method. Thiourea (TU), benzotriazole (BTA), ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA), hydrazine sulphate (HS) and 2-butin-1,4 diole (DS-3) have been used as effective acid corrosion inhibitors. Increase of a concentration of the Cl– ions, exept for value of 5ź10(-2) moldm(-3), resulted in a significant increase of value for corrosion current densities. In solution without inhibitors, process of dezincification and anode dissolution of CuZn-42 brass was developed in the whole range of tested potentials, and pointed out the unstability of formed on their surface. The results of studies show that only thiourea, in concentration of 10(-2) %, inhibit the corrosion of brass in chloride solutions. Inhibitor benzotriazole in concentration of 10(-1) % inhibit the corrosion of brass with inhibition efficiency more then 94 %. The film improved significantly the protecting ability of brass surface to corrosion in chloride solutions. When the films were modified with benzotriazole the quality and corrosion protection of films improved rapidly.
PL
Badano korozję mosiądzu CuZn-42 w roztworze kwasu siarkowego (pH2) z dodatkiem jonów chloru i inhibitorów metodą polaryzacji potencjostatycznej. Stwierdzono, że wzrost koncentracji jonów Cl– ponad wartość 5ź10(-2) moldm(-3), powoduje wyraźny wzrost korozji i gęstości prądu. Wykazano, że tylko dodatek tiomocznika (stężenie w roztworze 10(–2) %) hamuje korozję mosiądzu w roztworze chlorkowym.
7
100%
EN
The results of tests of KCR migrating inhibitor efficiency were shown. Linear polarisation resistance method was used to carry out the tests. Different time of inhibitor activity and different levels of reinforcement corrosion in test units were taken into consideration. The inhibitor was effective only in units with low level of reinforcement corrosion in initial period. After two years protective effect was not seen. In the case of intensive reinforcement corrosion lowering of its level was not observed even directly after application of the inhibitor.
EN
Corrosion of metals is a serious environmental problem and has been given much attention in the oil and gas industries. In several industrial processes (acid cleaning and etching, removal of rust and scale), metal surfaces are often made to come in contact with acids. In the present study, an attempt was made to examine Poupartia birrea (P. birres) back extract as a potential green corrosion inhibitor for mild steel in a 0.5 M H2SO4 medium, using the weight loss determination method. The results of our work indicate that highest inhibition efficiency exhibited by Poupartia birrea is 70%. The inhibiting effect of the studied extract could be attributed to the presence of phytochemical constituents present in the extract that are adsorbed on the surface of the mild steel. The plant extract can, hence, be considered as being eco-friendly and an effective green corrosion inhibitor for mild steel exposed to an acid medium.
9
Content available remote Kierunki poszukiwania preparatów przeciwnowotworowych
94%
EN
Cancer chemotherapy over twenty years has been under extremely intensive investigation. Failure in the treatment of neoplasms is due to characteristic fe-atures of cancer cells. Their structure delays and decreases the efficacy of drugs administered orally or intravenously. Therefore, greater emphasis is placed on the development of new molecular studies. The development of particular molecular diagnostic methods is based on new advances in immunology, genetics and nuclear medicine. Nuclear medicine concentrates on the diagnostics and treatment of various diseases, including neoplasms treated by means of radiopharmaceuticals. The isotope most commonly used as a source of g radiation for radiopharma-ceuticals is technetium (99mTc). The complexes of this radiotracer (e.g. 99mTc-HM-PAO, 99mTc-CB-PAO, 99mTc-ECD) are widely used for brain imaging. These compounds indicate areas of normal blood supply in the brain, but do not enter hypoxic tumour cells. The differences in oxygenation level between normal and cancer cells is key strategy used not only in the diagnostics, but also in the treatment of neoplasms. Some compounds [quinone antibiotics,nitroimidazoles, tirapazamine] are known as hypoxia selective agents activated in low oxygen concentrations. Another strategy used in anticancer therapy aims at the inhibition of angiogenesis in the tumour; other methods limit the growth of tumour - these include use of inhibitory enzymes such as telomerase inhibitors (phosphorothioate oligonucleotides, cisplatin) and polyamine metabolism inhibitors (DFMO, MGBG). Valuable antineoplastic drugs originate from natural sources. Currently, the derivatives of acronycine and spongiostatin are being investigated. Natural compounds with a documented anticancer activity include, for example, taxol , etopozide and tenipozide. New directions in the research of new compounds for use in the diagnostics and treatment of neoplastic diseases are closely related to the development of molecular studies, which offer explanation of complex patophysiology of tumours on molecular level. Also. medical chemistry plays an important role in modern investigation methods, such as molecular modelling.
11
Content available remote Poliamfolit poli(KAMPS-co-VAm-HCl) - skuteczny inhibitor hydratacji łupków
94%
PL
Niniejsza praca zawiera wyniki badań dotyczące polimeru amfolitycznego poli(KAMPS-co-VAm-HCl) zawierającego w cząsteczce kationowe grupy aminowe (-NH+3) oraz anionowe grupy sulfonowe (-SO-3). W artykule omówiono zjawiska zachodzące pod wpływem oddziaływania płuczki na osnowie wodnej na skały ilaste prowadzące do dezintegracji tych skał. Przytoczono wyniki badań wpływu poliamfolitu poli(KAMPS-co-VAm-HCl) zastosowanego w opracowanej płuczce poliamfolityczno-potasowej na: potencjał C cząstek bentonitu, pęcznienie oraz dezintegracją skał ilastych. Wyniki badań wskazują na wzrost stabilności układu jaki stanowi płuczka wiertnicza oraz skuteczne działanie inhibitujące hydratację i pęcznienie skał ilastych.
EN
This paper presents results of lab tests of ampholytic polymer poly(KAMPS-co-VAm-HCl) which comprises ionogenic ammonium groups (-NH+3) and ionogenic sulphonic groups (-SO-3). The article presents factors affecting shale stability in contact with water-based muds. Influence of polyampholite poly(KAMPS-co-VAm-HCl) in poliampholyicpotassium mud on: C potential of bentonite particles, swelling and disintegration of clay shales, are discussed. Rcsults of lab tests shows that the mud with poly(KAMPS-co-VAm-HCl): increase of stability of drilling mud, saves hydratation and swelling of clay shales.
EN
Protein kinase inhibitors, widely exploited for elucidation of the biological functions of kinases, have more recently come under active consideration as potential chemo­therapeutic agents for tumour and other diseases. A brief overview is presented of diverse approaches to the design and development of selective protein kinase inhi­bitors, and related problems such as donor and acceptor specificities, stereochemical aspects, emerging relationships between protein, sugar and nucleoside kinases. In particular, and contrary to popular belief that ATP-competitive inhibifcrs cannot be selective because of the close homology of the ATP catalytic sites, numerous examples are presented of such inhibitors which are both potent and selective for a given kinase or class of kinases. Some of these are undergoing preclinical trials. Attention is also directed to the role of cellular and viral protein kinases in the ljfe cycle of viruses, and the potential of these enzymes, especially those encoded by, and essential for repli­cation of, a given virus as targets for antiviral chemotherapy.
19
Content available Proteolityczny kombinat i jego regulatory
84%
EN
One of the proteolytic pathways existing in a cell is ubiquitin- proteasome system (UPS). This highly organized and ATP-dependent system is based on the multifunctional enzyme – the proteasome. Ubiquitin in this pathway plays a role of a tag which marks proteins intended for destruction. Ubiquitylated proteins are recognized and degraded by the 26S proteasome. It consists of a cylindrical-shaped proteolytic core – the proteasome 20S, and attached to it regulatory particles 19S (Fig. 2). The core is composed of four rings, each of them formed by seven subunits. The inner â-rings harbour active sites (in Eukaryota two of each kind: chymotrypsin-like (ChT-L), trypsin-like (T-L) and peptidylglutamyl (PGPH)). The outer, á-rings create a gated channel leading to the catalytic chamber [8]. In a latent proteasome the gate is closed by tightly packed N-terminal residues of á subunits (Fig. 4). Due to such architecture the active sites of the proteasome are not freely available for the substrates. An opening of the gate in physiological conditions occurs after binding the activators such as 11S, 19S or PA200. By catalysing degradation of proteins, the UPS is deeply involved in regulation of cellular physiology. It is also involved in removing of misfolded or damaged proteins and supports the immune system by generating antigenic peptides. Defects in functioning of this proteolytic system play a causal role in the development of a number of diseases, including inflammation, neurodegenerative diseases and various cancers [2–6] what is the reason why the proteasome has become an important therapeutic target. Detailed information about the structure, catalytic activities and mechanisms of functioning of the different proteasome complexes existing in cells is essential to understand their role in organisms as well as to develop new compounds which may find pharmaceutical application.
PL
Przedstawiono wyniki badań 6. próbek komercyjnych związków chemicznych, w tym: pochodnych kwasów: fosfonowego(III), bursztynowego, asparginowego, akrylowego i glutaminowego. Badania prowadzono pod kątem ich efektywności przeciwdziałania wytrącaniu się osadów siarczanu(VI) wapnia i węglanu wapnia z roztworu oraz jako inhibitorów korozji stali w przygotowanych solankach. Badania prowadzono zgodnie z normami NACE TM 0374-2007 “Laboratory Screening Tests to Determine the Ability of Scale Inhibitors to Prevent the Precipitation of Calcium Sulfate and Calcium Carbonate from Solution” oraz NACE 1D182-2005 „Wheel Test Method Used for Evaluation of Film-Persistent Corrosion Inhibitors for Oilfield”. Najlepsze efekty w zakresie przeciwdziałania wytrącaniu się osadów nieorganicznych po dodaniu 10 i 20 ppm badanych substancji uzyskano dla pochodnej kwasu fosfonowego- (III) B (94,7-100%), pochodnej kwasu akrylowego (67,6-100%) i pochodnej kwasu fosfonowego(III) A (65,9-100%). Najlepszą ochronę przeciwkorozyjną, przy stężeniu 50 ppm badanych substancji, wykazała pochodna kwasu fosfonowego(III) B (51,6%), pochodna kwasu asparginowego (47,4%), pochodna kwasu fosfonowego(III) A (46,4%) i pochodna kwsu akrylowego (46,2%). Badania wykazały, że pochodna kwasu fosfonowego(III) A, pochodna kwasu fosfonowego( III) B, pochodna kwasu asparginowego i pochodna kwasu akrylowego są dwufunkcyjne i mogą być równocześnie stosowane jako inhibitory kamienia i inhibitory korozji stali”.
EN
In this article, the results of research on 6 commercial samples, including derivatives of phosphonic, succinic, aspartic, acrylic and glutamic acid are presented. The research was carried out in terms of their anti-corrosive properties and the effectiveness of preventing the precipitation of calcium sulphate and calcium carbonate deposits from the solution. The research was conducted in accordance with the NACE TM0374-2007 standard “Laboratory Screening Tests to Determine the Ability of Scale Inhibitors to Prevent the Precipitation of Calcium Sulfate and Calcium Carbonate from Solution” and NACE 1D182 -2005 standard „Wheel Test Method Used for Evaluation of Film-Persistent Corrosion Inhibitors for Oilfield”. The best effects in the field of counteracting the precipitation of inorganic sediments at dosages of 10 and 20 ppm were obtained for the phosphonic acid derivative B (94.7-100%), the acrylic acid derivative (67.6-100%) and the phosphonic acid derivative A (65.9-100%). The best anti-corrosion protection at a dosage of 50 ppm was demonstrated by the derivative of phosphonic acid B (51.6%), derivative of aspartic acid (47.4%), derivative of phosphonic acid A (46.4%) and acrylic derivative (46.2%) . Research has shown that the phosphonic acid derivative A, the phosphonic acid derivative B, the aspartic acid derivative and the acrylic derivative are bifunctional and can be used simultaneously as scale inhibitors and corrosion inhibitors.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.