Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wielkie Jeziora Mazurskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ilość jachtów pływających na szlaku Wielkich Mazurskich jest bardzo trudna do oszacowania. Żeglarze ze względu na swoją mobilność są najmniej kontrolowaną grupą turystów. Szacuje się, że w sezonie turystycznym na Mazury przyjeżdża pożeglować około 50 tys. osób. Przyjmując, że załoga składa się z 4-5 osób, każdego lata po Wielkich Jeziorach Mazurskich pływa około 10.000-12.500 jachtów. Szacuje się, że około 40% żaglówek i jachtów posiada chemiczne toalety. Ubikacje te wymagają stosowania środka chemicznego, tak zwanego układu, który ma za zadanie szybkie rozpuszczanie i odwodnienie odchodów. Badania przeprowadzono w stanicy żeglarskiej " Korektywa" w miejscowości Piaski koło Rucianego Nida (port nad jeziorem Bełdany). Zbadano ścieki z układem Aqua Kem Green, ze środkiem oraz ze środkiem Comparing gaz. Na podstawie zebranych wyników badań przedstawiono propozycję sposobów unieszkodliwienia tego rodzaju ścieków.
EN
The amount of yachts sailing over the Great Mazurian Lakes route is very difficult to estimate. The sailors, because of their mobility, are the least controlled group of tourists. It is counted that in the tourist season about 50.000 people arrive to Mazury to sail. Assuming that the crew consists 4-5 people, every summer about 10.000÷12.500 yachts sail over the Great Mazurian Lakes. It's estimated that about 40% sailboats and yachts have chemical toilets. These water closets require using the chemical mean which task is to dissolve and dehydrate the sewage very quickly. The studies were carried over the yacht club "Korektywa" in Piaski near Ruciane Nida (port on Bełdany Lake). There was researched sewage with the following means: Aqua Kem Green, Aqua Kem and Companing gas. The proposal of different ways of sewage treatment on the ground of the collected studies results.
PL
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to niewątpliwie jeden z najciekawszych i najpiękniejszych zakątków Polski. Jeziora wraz z łączącymi je kanałami, od Węgorzewa po Pisz stanowią ogromną atrakcję turystyczną dla żeglarzy, turystów, wędkarzy oraz amatorów pozostałych sportów wodnych. W artykule przedstawiono analizę istniejących materiałów kartograficznych, map turystycznych i przewodników wybranego fragmentu na szlaku jezior mazurskich. Odniesiono się także do archiwalnych materiałów oraz współczesnych opracowań, które powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się i transport po powyższych śródlądowych zbiornikach wodnych. Poruszono także temat dokładności, aktualności oraz wiarygodności dostępnych na rynku materiałów, planów i map
EN
The Great Mazurian Lakes region is undoubtedly one of the most interesting and marvelous part of Poland. Many lakes linked into one by a network of canals make the center of recreation for tourists, sailors, fishermen from all over Poland and from abroad. The paper presents review of existing bathymetric charts and tourist maps, some of reservoirs of Great Mazurian Lakes. The historical sources of maps and plans were also described. The bathymetric charts should ensure safe inland waterways navigation. The problem with accuracy and availability of existing analogue maps was also described.
Aura
|
1998
|
nr 03
25-26
EN
The intensive agricultural production based on an annual cycle and application of fertilisers and pesticides lead to poor biological diversity. This disadvantageous situation can be remedied by introducing field coppices. Despite this clearly visible beneficial impact, coppices were scarcely utilised for a long time. The situation improved due to the hazard of environmental degradation. The author uses the results achieved by the Agricultural Research Station for Ecology and Preservative Breeding of the Polish Academy of Sciences, located in Popielno among the Masurian lakes of Śniardwy.
PL
Intensywna gospodarka rolna, oparta na corocznej uprawie oraz stosowaniu chemicznych nawozów i środków ochrony roślin, powoduje powstanie tworu ubogiego pod względem biologicznym. To niekorzystne zjawisko można złagodzić, wprowadzając zadrzewienia śródpolne. Mimo oczywistego pozytywnego znaczenia, zadrzewienia takie były przez długi czas rzadko stosowane. Wobec degradacji środowiska sytuacja ta ulega poprawie. Za przykład pozytywnej działalności w tym względzie służą autorce osiągnięcia Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie.
PL
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania koncepcji usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką kulturową. Stosunkowo młode podejście badawcze wydaje się obiecujące ze względu na kompleksowość ujęcia zagadnienia wykorzystania przyrody przez człowieka. Koncepcję przedstawiono na tle dwóch innych funkcjonujących na tym samym polu badawczym: walorów turystycznych i krajobrazu. Wskazano podobieństwa i różnice, wykazując, że koncepcja usług ekosystemowych może być szczególnie przydatna w badaniu aspektów kulturowych na terenach, gdzie działania związane z turystyką koncentrują się na elementach przyrodniczych. Przykładem takiego obszaru są Wielkie Jeziora Mazurskie. Warunki przyrodnicze decydują o tym, że w omawianym regionie rozwija się przede wszystkim turystyka związana z wodą, aktywna oraz wypoczynkowa. Posługując się metodą analizy treści materiałów krajoznawczych wspartą obserwacjami terenowymi przeprowadzono inwentaryzację kulturowych usług ekosystemowych akwenów tworzących szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Wykazano, że ich wartość kulturowa jest zróżnicowana oraz wskazano dalsze perspektywy badawcze i aplikacyjne tego typu prac.
PL
Artykuł przedstawia opis kampanii pomiarowej jeziora Kisajno, znajdującego się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W trakcie współczesnego sondażu hydroakustycznego wykorzystano techniki satelitarnego pozycjonowania GNSS oraz sondę ultradźwiękową. Zebrane dane pomiarowe posłużyły do opracowania aktualnego, numerycznego modelu terenu dna. Pomiary batymetryczne jeziora Kisajno zawierały lokalizację przeszkód podwodnych: raf kamiennych i pojedynczych głazów. Opracowany nowy model terenu dna jeziora wraz z wyznaczonymi miejscami niebezpiecznymi został wykorzystany do zaprojektowania miejsc położenia znaków kardynalnych w systemie IALA. Wykorzystując aktualną, dokładną mapę batymetryczną oraz pozycjonowanie satelitarne GNSS można bezpiecznie nawigować po jeziorze w dzień oraz w nocy.
EN
The paper presents results of bathymetric measurements carried out on the lake Kisajno, which is located in the Masurian Lake District in Poland. Global positioning system (GPS) techniques integrated with Single Beam Echosounder System (SBES) were used. Collected raw data were prepared to elaborate the new, up-to-date digital bottom model of the lake. The measurements on lake Kisajno included also preliminary localization of underwater stones and reefs. The new bottom model combined with localized stones were used to verify positions of floating signs (cardinal buoys) indicating dangerous places. Having actual and up-to-date chart of the lake, the GNSS system can provide reliable and precise satellite navigation service for users, as well as the monitoring service for sailing boats in the case of emergency, mainly due to the strong winds and storms.
EN
This study aims to estimate the value of tourism in the Great Masurian Lakeland using TCM. The second goal is to map spatial diversity of this value, pointing out the parts of the region that should be a priority for tourism management.
PL
W artykule przedstawiono wycenę turystyki jako usługi ekosystemowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Wycenę przeprowadzono metodą kosztów podróży, wykorzystując wyniki badania kwestionariuszowego (n=499) i dane statystyczne. Uwzględniono szerokie spektrum elementów: koszty dojazdu, koszt czasu dojazdu, koszty noclegu, koszty podejmowanych aktywności oraz koszt zakupu spożywczych wyrobów regionalnych. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie mapy zróżnicowania przestrzennego przyrodniczej wartości turystyki w omawianym regionie. Wyrażona wydatkami turystów wartość Wielkich Jezior Mazurskich to ok. 277 mln PLN na sezon letni.
20
41%
PL
Turystyka wodna oddziaływuje zarówno na ekosystem jeziora, jak i na ekosystem leśny na jego brzegu. Oddziaływania te mają charakter fizyczny, chemiczny oraz biologiczny. Ze względu na akumulację ich skutków oraz wzrost presji, oddziaływania te mają charakter jednokierunkowy. Efektem tego działania jest powstawanie zubożonych ekosystemów leśnych, oraz bardzo silna eutrofizacja jezior. Możliwości poprawy w przyszłości stanu ekosystemów leśno-jeziornych, choć kryją się w rozwiązaniach prawnych, jednak przede wszystkim znaleźć się powinny w odpowiednio prowadzonej edukacji od najmłodszych lat oraz w systemie szkolenia na stopień żeglarza.
EN
Summaries of the main physical, chemical and biological impacts on aquatic and riparian ecosystem by water tourism as well land tourism are presented. Due to accumulation of results of tourism impact on ecosystem this impact has one-way direction of action. Possibility of improvement of the state of ecosystems should be found not only in law regulation but mainly in education, especially in schools.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.