Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1580

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzeki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
PL
Analiza jakości wód dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Włocławskiego. Możliwość modelowania procesów fizykochemicznych zachodzących w wodach rzecznych i zbiornikach za pomocą profesjonalnego pakietu oprogramowania MIKE 11 i MIKE 21 (Danish Hydraulic Institute).
EN
Analysis of water quality of lower Vistula, particulary regarding the Włocławek reservoir. Modelling of physico-chemical processes in the rivier' and reservoir' waters, using the professional programs MIKE 11 and MIKE 21 (Danish Hydraulic Institute).
4
Content available Hydromorfologiczna waloryzacja rzeki Bystrzycy
80%
PL
Waloryzacja hydromorfologiczna zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną jest elementem wspierającym biologiczną ocenę stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Stan ekologiczny rzek związany jest z liczebnością i różnorodnością występujących w nich gatunków. Bioróżnorodność środowiska wodnego uzależniona jest od zmian zachodzących we właściwościach ekosystemu rzecznego, co w dużej mierze związane jest z przekształceniami koryt rzecznych. W artykule przedstawiono wyniki hydromorfologicznej waloryzacji fragmentu rzeki Bystrzycy poniżej zbiornika Mietkowskiego wraz z jej starym korytem. Analizie poddano sztucznie wybudowany kanał zrzutowy odprowadzający wodę ze zbiornika (1,4 km), dawne koryto rzeki (2,2 km), które prowadziło wodę przed wybudowaniem zapory wodnej oraz odcinek rzeki po połączeniu nowego fragmentu ze starym korytem Bystrzycy (1,4 km). Łącznie przeanalizowano 25 odcinków rzeki po 200 m każdy. Stopień naturalności poszczególnych fragmentów rzeki oceniono na podstawie metodyki Ilnickiego i Lewandowskiego. Kryteria oceny ekologicznej uwzględniły morfologię koryta, hydrologię cieku, jakość wody, zadrzewienie koryt rzecznych, roślinność wodną i roślinność skarp, ukształtowanie strefy przybrzeżnej oraz sposób użytkowania doliny. Z przeprowadzonych badań wynika, że wraz z oddalaniem się od zbiornika wodnego wzrasta kategoria naturalności rzeki Bystrzycy. Odcinki przynależące do dawnego koryta rzeki zakwalifikowano do III kategorii naturalności, natomiast kanał odprowadzający wodę ze zbiornika (obecnie stanowiący integralną część rzeki Bystrzycy) w 71% zaliczono do niskiej IV kategorii. Po połączeniu ze starym korytem rzeki wzrasta wartość ekologiczna cieku, poszczególne odcinki należą do III (42%), II (29%) i I (29%) kategorii naturalności. Poniżej, w km 43+000 rzeka jest już w niewielkim stopniu przekształcona antropogenicznie, co wpływa dodatnio na jej wartość krajobrazową i ekologiczną terenu.
EN
Hydromorphological valorization according to Water Framework Directive is an element of support biological evaluation of surface water’s ecological state. Ecological state of rivers is connected with number and diversity of species that live in them. Biodiversity of aqueous environment is depended on changes occurring in the river environment characteristics what is mostly connected with riverbeds conversions. In this article present the results of hydromorphological valorization of section of The Bystrzyca River below Mietkowskie Lake together with its old bed. Artificially built drop channel that carries away water from the reservoir (1,4 km), old riverbed (2,2 km) which had conducted water before the dam was built and the section of river that was created by the connection of new section with The Bystrzyca old riverbed were analysed (1,4 km). The analyzed a total of 25 sections of river, 200 meters each. The naturalness degree of individual sections was evaluated on the basis of Ilnicki and Lewandowski methodology. Ecological evaluation criteria have taken into consideration riverbed morphology, river hydrology, water quality, tree cover, aquatic and banks vegetation, riparian zone and the valley land management. From conducted research follows that with increasing the distance from the reservoir the naturalness category of The Bystrzyca River rises. The sections belonging to the old river bed was classified as III category naturalness, however channel that carries away water from the reservoir (now an integral part of the Bystrzyca river) in 71 % include to low IV category. After connection with old riverbed the ecological value of the river rises – the individual sections belong to III (42 %), II (29%) and I (29%) naturalness category. Below, in km 43+000 the river is conversed by human to a small extent, which influences favorably on its higher landscape and ecological value of the area.
Aura
|
1993
|
nr 11
4
EN
The attempts aimed at significant environmental improvements include controlling the Vistula River. Engineers and environmentalists dispute over designs to control the Vistula River course and to construct water-course control facilities. These actions, according to engineers, are the next step in the development of Poland, but environmentalists consider them a source of irreversible changes in the natural environment. So called cascade of the Lover Vistula is such a controversial design. We present the design, a critical review by Prof. Romuald Olaczek and a resolution of the State Council for Nature Conservation which took a strong stand against the design.
PL
Do zamierzeń, które w istotny sposób wpłyną na istniejący stan środowiska, należy regulacja Wisły. Plany regulacji i budowy obiektów hydrotechnicznych są przedmiotem sporów między technikami a ekologami. Pierwsi uważają, że są one dalszym krokiem w rozwoju kraju, a drudzy, że powodują nieodwracalne szkody w przyrodzie. Takim spornym projektem jest tzw. kaskadowa zabudowa dolnej Wisły. Zamieszczamy kolejno: omówienie projektu, polemikę prof. Romualda Olaczka i Uchwałę Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wyrażającej zdecydowanie negatywne stanowisko w stosunku do projektu.
PL
Na przykładzie rzeki Głównej, prawobrzeżnego dopływu Warty przedstawiono metody ekomorfologicznej waloryzacji cieków wodnych. Obok metody terenowej stosowano metodę uproszczoną, wykorzystując różne rodzaje zdjęć lotniczych.
RU
На примере реки Глувней, правобережного притока Варты показаны методы эколого-морфологической валоризации водотоков. На равне с исследованиями на месте применялця упрощенный метод, используя разные виды аэрофотосъемки.
EN
The Drawa, a tributary to the Noteć River located in the Pomerania Lakeland, runs across the Drawska Primeval Forest, a large forest complex. In the past it was a natural transport route for trees cut in forested areas. The binduga was a place, where tree logs were transported, stored, thrown to the river and then logs were tied into rafts, and carried down the river. This practice was abandoned after the Second World War. The authors describe the way the logs were transported, system of bindugas along the Drawa and also refer to the artifacts of the ancient humans in the area where at present the Drawa National Park is located.
PL
Drawa, dopływ Noteci z Pojezierza Pomorskiego, płynie przez duży kompleks leśny — Puszczę Drawską. W przeszłości była naturalną drogą transportu drewna ścinanego w lesie. Binduga to miejsce, gdzie zwożono pnie drzewne, składowano, zrzucano do rzeki, łączono w tratwy i później spławiano w dół rzeki. Praktyka ta zanikła dopiero po drugiej wojnie światowej. Autorzy opisują sposoby spławiania drzewa, system bindug nad Drawą oraz ślady dawnej działalności człowieka w obecnym Drawieńskim Parku Narodowym.
EN
Accurate determination of mean annual sediment load (MASL) of natural rivers will affect administrative aspects of water planning in dams. The MASL in Dez River in the southwest Iran has been considered. Sezar and Bakhtiari are its two branches. The amount of MASL was predicted by the USBR equation with three scenarios: using mean value of sediment discharge, using probabilistic classification of river flow data and using separation of wet and dry months. The results show that the USBR equation can be used to evaluate MASL in the Dez basin.
EN
Retention reservoirs have been constructed in Porąbka, Tresna and Czaniec to prevent Soła, the mountain tributary of the Vistula, from flooding. I has not harnessed sufficiently the river. The Soła is still a dangerous river which causes huge damage and losses when flood water accumulates. It is due to numerous tributaries in its upper course which rise after heavy rain. As the reservoir retention is still unavailable, the authors believe that appropriate biological cover of the banks of the river should be applied.
PL
Dla zapobieżenia powodziom wybudowano na Sole, górskim dopływie Wisły, zbiorniki retencyjne w Porąbce, Tresnej i Czańcu. Nie ujarzmiło to rzeki w wystarczającym stopniu. Soła nadal pozostaje groźną górską rzeką, która w czasie przepływu wód powodziowych powoduje ogromne zniszczenia i straty. Przyczynę tych zagrożeń stanowią liczne dopływy Soły w górnym jej biegu, które wzbierają gwałtownie po obfitych opadach. Ponieważ retencja zbiornikowa nie wchodzi na razie w rachubę, zdaniem autorów należy się skoncentrować na odpowiedniej obudowie biologicznej obrzeży koryta.
EN
The author disagrees with views of cascade designers, and states that this project has no justification. He puts forward a question whether the Vistula should be controlled at all and why, what should we understand as the development of civilization, and what romanticism and realism mean in regard to nature. Realism is based on preserving things which are rare, unique, of increasing value, and those which are being irreversibly destroyed elsewhere. This includes preservation of natural river courses in valleys, together with their habitats and biological diversity. Designing projects aimed at complete reshaping of river courses, their draining and damming is a romantic fantasy being also costly and having no future.
PL
Autor polemizuje ze stanowiskiem twórców pojektu kaskady, negując samą jego zasadność. Stawia pytanie: czy Wisły musi być uregulowana i dlaczego musi, co należy rozumieć przez postęp cywilizacyjny, co jest romantyzmem, a co realizmem w stosunku do przyrody. Realizm polega na zachowaniu tego co jest dobrem rzadkim, unikatowym i rosnącym w cenie, co zostało gdzie indziej bezpowrotnie zniszczone — a więc zachowaniu naturalnych rzek w naturalnych dolinach wraz z całym ich środowiskiem i różnorodnością organizmów. Romantyczną zaś fantazją, kosztowną i w przyszłości bezpłodną jest tworzenie programów całkowitego przeobrażania rzek, ich kanalizowania i kaskadowania.
EN
The paper looks at the role of border rivers in the shaping of cross-border regional ties. In the introductory part, the role of rivers and the state borders as spatial borders is discussed as this helps explain the varying roles of border rivers in the processes of developing cross-border linkages, presented and evaluated in the paper.
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.