Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napoje fermentowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena aktywności drobnoustrojów będących komponentami kultury starterowej zastosowanej do produkcji mlecznych napojów fermentowanych wytworzonych z mleka krowiego, owczego i klaczy przy wykorzystaniu pomiaru zmian oporności elektrycznej podłoża hodowlanego. Proces fermentacji prowadzony były z wykorzystaniem bakteryjno-drożdżowej kultury starterowej Kefir DC (Danisco Biolacta Sp. z o.o.). Najniższą aktywność metaboliczną bakterii kwasu mlekowego i drożdży stwierdzono podczas fermentacji mleka klaczy, a najwyższą podczas fermentacji mleka owczego i mleka klaczy zmieszanych w stosunku 1:1.
EN
The aim of this work was to analyzed the metabolic activity of bacteria and yeast which are the ingredients of starter culture used in fermented milk manufacturing from cow's, sheep's and mare's milk using electric impedance changes in growth medium. The inoculation was performed by bacteria-yeast starter culture Kefir DC (Danisco Biolacta Sp. z o. o.). The lowest metabolic activity of lactic acid bacteria and yeast was observed during mare's milk fermentation and the highest during fermentation in sheep's and mare's milk mixed in ratio 1:1.
EN
The aim of the study was to examine the consumer acceptance of soy beverage fermented with potentially probiotic strain Lactobacillus case/, and to investigate the survival of these bacteria in a newly developed beverage. The material included soy beverages (producer: Polgrunt) and potentially probiotic bacteria strain Lactobacillus casei KN291. Consumer assessment was conducted on a group of 144 people and found that the fermented soy beverage is a product of the average degree of acceptance, the fermented beverages were rated significantly better (p> 0.07) compared with the not fermented beverages. Fermented soy beverage banana flavor was rated significantly better compared to other drinks. It has been shown the ability to store designed fermented soy beverage up to 8 days at 5°C with an acceptable sensory quality and a sufficiently high number of probiotic bacteria (> 108 cfu/ml), which allows to recognize the product as functional.
PL
Celem pracy bylo zbadanie akceptacji konsumenckiej napoju sojowego fermentowanego szczepem Lactobacillus casei, o potencjalnych właściwościach probiotycznych oraz przeżywalności tych bakterii w nowo zaprojektowanym napoju. Materiał do badań stanowiły napoje sojowe (producent: Polgrunt) oraz szczep bakterii potencjalnie probiotycznych Lactobacillus casei KN291. Ocenę konsumencką przeprowadzono na grupie 144 osób i stwierdzono, że fermentowany napój sojowy jest produktem o średnim stopniu akceptacji, przy czym napoje fermentowane oceniane byly istotnie lepiej (p > 0,01) w porównaniu z napojem niefermentowanym. Fermentowany napój sojowy o smaku bananowym oceniony zostaI istotnie lepiej w porównaniu z pozostałymi napojami. Wykazano możliwość przechowywania zaprojektowanego fermentowanego napoju sojowego do 8 dni w temp. 5 °C, z zachowaniem akceptowalnej jakości sensorycznej i odpowiednio wysokiej liczby bakterii probiotycznych (>108 jtk/ml), co pozwala na uznanie produktu za funkcjonalny.
PL
Mleczne napoje fermentowane, ze względu na skład charakterystycznej mikroflory, ogólnie dzieli się na: jogurt, jogurt o zmienionej mikroflorze, mleko acidofilne, kefir i kumys. W ostatnich latach napoje te cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów ze względu na właściwości odżywcze i prozdrowotne. Pozytywne oddziaływanie tych produktów na organizm człowieka zależy od zastosowanego szczepu bakterii. Bakterie fermentacji mlekowej przyczyniają się do zwiększenia przyswajania składników odżywczych, a także uczestniczą w syntezie witamin, łagodzeniu objawów nietolerancji laktozy czy zwalczaniu niepożądanej mikroflory w jelitach. Z kolei szczepy probiotyczn pełnią istotną funkcję w stabilizacji korzystnego składu mikroflory jelitowej i przeciwdziałaniu zaburzeniom jelitowym, stymulacji układu immunologicznego oraz profilaktyce przeciwnowotworowej i chorób układi krążenia.
EN
In respect of the composition of specific microflora, fermented milks are generally classified into: yogurt, yogurt with altered microflora, acidophilus milk, kefir and koumiss. During the recent years, these products have become very popular among the consumers due to their nutritional and health-promoting properties. The positive effect of the fermented milks on the human body depends on the strain of bacteria used. Lactic acid bacteria cogtibute to increasing the absorption of nutrients, and participate in the synthesis of vitamins, alleviation of lactose intolerance symptoms and suppression c undesirable microflora in the intestines. In turn, the probiotic strains play an important role in stabilizing the preferrec composition of the Intestinal microflora, stimulation of the immune system, and prevention of intestinal disorders, cancer and cardiovascular diseases.
PL
Suplementy diety zawierające szczepy probiotyczne powinna charakteryzować odpowiednia liczebność populacji tych bakterii. W przypadku obniżenia poziomu bakterii pożądany efekt nie może być osiągnięty. Celem prowadzonych badań było ustalenie liczby żywych komórek pałeczek bakterii mlekowych zawartych w dwóch napojach, stanowiących suplementy diety . Napoje przeznaczone do obniżania poziomu cholesterolu były wytwarzane przez dwóch różnych producentów A i B i zawierały zróżnicowane składniki. Wyniki badań wykazały, że aż 35% badanych napojów producenta A nie zawierało żywych komórek bakterii Lactobacillus acidophilus w wymaganej liczebności populacji. Średni poziom pałeczek mlekowych dwóch gatunków, deklarowanych przez producenta napojów B, również nie spełniał wymagań. Liczba pałeczek z rodzaju Lactobacillus nie przekroczyła wartości 5,04 jtk/ml w żadnej z badanych próbek, a kwasowość napojów mogła stanowić zagrożenie dla konsumentów z chorobami zapalnymi żołądka i dwunastncy.
EN
Diet supplements including probiotic tribes should be characterised by adequate number of population of these bacteria. In case of decrease in number of these bacteria the desired effect cannot be attained. The aim of carried researches was to determine the number of live cells of lactic rod-bacteria included in two drinks that are diet supplements. Drinks meant for lowering cholesterol level were produced by two different producers A and B and included varied ingredients. The results of researches revealed that 35% of investigated drinks produced by producer A did not include required amount of live cells of Lactobacillus acidophilus bacteria. The average level of lactic rod-bacteria of two types declared by producer B, also did not fulfill the requirements. The number of rod-bacteria of Lactobacillus type did not extend the value of 5,04 cfu/ml in any of the investigated samples, and the acidity of the drinks could cause threat for consumers with stomach and duodenum inflammatory diseases.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.