Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaprezentowany w artykule aspekt naukowy i poznawczy dotyczy zrównoważonego rozwoju modeli biznesu i teorii interesariuszy w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (Triple Bottom Line). Przedstawiono rozwiązanie koncepcyjne zawierające implementację zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach w szablonie modelu biznesu A. Osterwaldera i Y. Pigneura (BMC) z opisem szablonu z perspektywy interesariuszy. Wynikiem procesu analitycznego jest szablon modelu zrównoważonego biznesu, który jest narzędziem umożliwiającym opracowanie schematów modeli zrównoważonych biznesów organizacji lub spektrum różnych przedsięwzięć gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych.
EN
Scientific and cognitive facets presented in this paper relate to the following three issues: sustainable development in the economic, social, and environmental dimensions (Triple Bottom Line), business models, and stakeholders theories. The paper discusses a conceptual solution which includes the implementation of sustainable development in three dimensions employing the business model canvas proposed by A. Osterwalder and Y. Pigneur (BMC), and describes the proposed solution from the stakeholders’ perspective. The result of the analytical process presented in this paper is a template of the sustainable business development model which is a tool enabling working-out patterns of sustainable business models concerning organizations, as well as a wide spectrum of other business, social, and environmental ventures.
7
Content available remote Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin Voivodeship
63%
EN
In the globalized era, the world economy is facing many challenges resulting from deterioration of the environment, financial crises, and deepening of social inequalities. Human activities, including business activity, are leading the world to the limits of growth. Emerging challenges raise the need for in-depth research on how businesses follow and incorporate the CSR principles into their dayto-day operations, both globally and locally. The purpose of this paper is to present a study of the awareness and applications of corporate social responsibility principles in companies operating in the Lublin Voivodeship.
PL
W dobie globalizacji gospodarka światowa staje w obliczu wielu wyzwań, związanych z pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, kryzysów finansowych oraz pogłębianiem nierówności społecznych. To działalność człowieka, między innymi przedsiębiorstw, doprowadza nasz świat do granic wzrostu. Wobec tych wyzwań, celowe staje się badanie stosowania zasad CSR przez przedsiębiorstwa zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczące świadomości pracowników i pracodawców na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w regionie lubelskim.
10
Content available Eco-management in Polish Companies
51%
EN
Economic activity has an enormous influence on the environment. Enterprises contribute to the progressing degradation of existing ecosystems, cause serious threats to the biological diversity of our planet, emit hazardous pollutants and use available natural resources excessively, which can lead to their premature exhaustion. There-fore, for the world’s nations to grow and develop in a sustainable manner, there is an urgent need to minimize the adverse impact of business activities, households and whole societies on the environment. Environmental degradation cannot be restrained by the neutralization of produced pollutants alone. Today, we need efficient environment-friendly technologies and production processes. Effective efforts aimed at the reduction of our ecological footprint should be undertaken by all involved entities, including designers, engineers and managers at all stages of the product design, production and distribution processes. The concept of corporate social respon-sibility, understood as a voluntary process of taking into account a wide array of social and ecological issues in all business activities as well as contacts with stakeholders, has become very popular in Poland. Development of the concept of corporate social responsibility (CSR) and sustainable development has a huge impact on the shap-ing of pro-ecological attitudes in society. From this perspective corporate social responsibility (CSR) can be rightly regarded as a concept useful to ensure sustainable development at the micro-level, i.e. at the level of enterprises. CSR is a component of sustainable eco-management. It can ensure that the principles of sustainable development are effectively implemented at the level of socio-economic systems, as well as individual actors involved in change. Lublin Voivodeship has a clean and attractive environment. This paper presents research findings of the study carried out in 2005-2010 by researchers from the Faculty of Management, Lublin University of Technology. The main purpose of the study was to analyze the environmental activities and initiatives undertaken by enterprises operating in the region, directions of pro-environmental investments, implemented environmental management systems, as well as motivations of business managers to pay more attention to environmental issues.
PL
Działalność gospodarcza ma ogromny wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa przyczyniają się do postępującej degradacji istniejących ekosystemów, powodując poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej naszej planety, emitując niebezpieczne zanieczyszczenia i nadmiernie wykorzystując dostępne zasoby naturalne. Istnie-je konieczność przeprowadzania różnorodnych działań w celu zahamowania degradacji środowiska poprzez minimalizację negatywnego wpływu podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i całego społeczeń-stwa. Nie wystarczą już tylko inicjatywy, których celem jest unieszkodliwianie zanieczyszczeń wytworzonych. Niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań prowadzenia działalności w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowi-ska w czasie planowania produkcji, projektowania dóbr oraz na każdym etapie procesu wytwórczego. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw rozumiana jako dobrowolne uwzględnianie aspektów społecznych i ekologicznych w działaniach biznesowych oraz w kontaktach z interesariuszami, stała się pojęciem powszech-nie znanym w Polsce. Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju ma ogromny wpływ na kształtowanie właściwych postaw proekologicznych w społeczeństwie. Z tej perspektywy, CSR może być traktowana jako koncepcja zapewniająca zrównoważony rozwój na poziomie mikro, czyli na poziomie przedsiębiorstw. CSR stanowi element zrównoważonego zarządzania. Może zapewnić realizację zasad zrówno-ważonego rozwoju nie tylko na poziomie społeczno-ekonomicznych systemów, ale także indywidualnych dzia-łaczy zaangażowanych w zmiany. Województwo lubelskie jest regionem czystym i atrakcyjnym środowiskowo. W latach 2005-2010 w celu oceny działań prośrodowiskowych najczęściej podejmowanych w przedsiębiorstwach zostały przeprowadzone badania w grupie podmiotów prowadzących działalność w tym województwie. Celem artykułu jest ukazanie kierunku inicjatyw prośrodowiskowych wyznaczanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, najczęściej podej-mowanych inwestycjach prośrodowiskowych, wprowadzanych systemach zarządzania środowiskowego, a także czynnikach skłaniających do uwzględniania wpływu podmiotów na stan środowiska naturalnego oraz barier takiego postępowania.
PL
Celem artykułu jest pokazanie możliwości stworzenia klastra w oparciu o energię odnawialną. W pierwszej części pokazano wpływ klastrów na rozwój gospodarki, a także zdefiniowano klaster, analizując różne definicje. W dalszej części określono cele powołania klastra energii odnawialnej oraz zakres jego działania. Artykuł precyzuje również aktorów klastra pokazując przykładową strukturę (przykład klastra biopaliw). Na zakończenie przedstawiono sposób przygotowania strategii rozwoju oraz harmonogram inicjacji klastra energii odnawialnej.
EN
The purpose of the paper was to present the possibility of creating a cluster based on renewable energy. Firstly, there is an impact of clusters on the economy development presented and the definitions of cluster elaborated. Then the paper describes aims of renewable energy cluster initiating and its activity range as well. The paper precisely indicates cluster actors and presents instance cluster structure (example of bio fuel cluster). In the end, it presents a manner of cluster strategy preparing and time schedule of its initiation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.