Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruchliwość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this paper is to discuss, in a systematic way, how the number of soldiers and military structure changed in the post-war history of Poland’s Armed Forces. Also, selected findings have been presented from research conducted among post-graduate students and course participants, who voiced their opinion concerning soldiers’ mobility within the structure of the armed forces.
2
Content available remote Systemy napędowe współczesnych czołgów
88%
PL
W pracy zaprezentowano systemy napędowe współczesnych czołgów. Przedstawiono analizę porównawczą parametrów technicznych oraz rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w silnikach napędowych czołgów. Opisano wykorzystywane w czołgach układy przeniesienia mocy oraz zestawiono ich podstawowe parametry bojowej i technicznej charakterystyki. Analizę prowadzono w aspekcie oceny ruchliwości czołgów podczas eksploatacji w typowych warunkach terenowych.
EN
In the paper were presented power transmission systems of contemporary tanks. Comparison analysis of technical parameters and construction solution implemented in propulsion motors of tanks were presented. Used in tanks power transmission systems were described as well as main combat and technical characteristics were set together. The analysis was carried out to estimate tanks mobility while operation in tipical ground condition.
3
88%
PL
W pracy opisano główne czynniki wpływające na podstawowe cechy wozów bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ruchliwości w terenie. Przedstawiono sylwetkę czołgu zmodernizowanego będącego obiektem badań oraz jego układ napędowy. Przedstawiono podstawy teoretyczne i założenia przyjęte w opracowaniu programów numerycznych do wyznaczania charakterystyk trakcyjnych pojazdów gąsienicowych. W oparciu o wyniki przeprowadzonych obliczeń, częściowo zweryfikowanych, przedstawiono wpływ zasilania silnika wysokoprężnego paliwem odnawialnym na jego charakterystykę zewnętrzną oraz na właściwości trakcyjne gąsienicowego wozu bojowego, głównie na jego ruchliwość.
EN
Main factors affecting basic features of combat vehicles with particular taking into consideration mobility in field are described in the paper. A silhouette of modernized tank being an object of analysis and its power-drive system are shown. Authors have showed theoretic principles and assumptions taken to work up numeric programs used to calculation of drive characteristics of tracked vehicles. Basing oneself on the results of calculations, partially verified, authors presented the influence of feeding diesel engine with a renewable fuel on output characteristics and on drive features of tracked combat vehicle, especially on its mobility.
4
75%
PL
W 2008 roku w Płocku i w 2009 roku w Sosnowcu, Biuro Inżynierii Transportu w ramach Kompleksowych Badań Ruchu wykonało dodatkowe badania ankietowe mające za cel określenie ruchliwości osób korzystających z internetu. W wyniku tych badań stwierdzono, że internauci charakteryzują się wyższą o około 40% ruchliwością niż osoby niekorzystające z internetu. Wyższa ruchliwość internautów występuje niezależnie od miejsca korzystania z internetu czy statusu społecznego internauty. Niepokój budzi fakt, iż większa ruchliwość internautów wiąże się w przeważającej części poprzez wzrost liczby podróży samochodowych.
EN
The mobility of people using the Internet was investigated by Biuro Inżynierii Transportu in 2008 in Plock and in 2009 in Sosnowiec as a part of the Comprehensive Traffic Research. The results show that mobility of surfers is about 40% higher than the mobility of people who don't spend a lot of time using the Internet. Higher mobility of surfers doesn't depend on place of using the Internet or surfer status. It was observed that the increase of surfers' mobility correlated with more car usage and it creates new car trips.
5
75%
PL
Konceptualną ramą badań nad ruchliwością jest teoria modernizacji. Stwierdza się w niej, że wzrost otwartości jest dominującą tendencją, która wynika z postępującej liberalizacji i rozwoju gospodarki rynkowej. Wbrew tym oczekiwaniom bariery ruchliwości okazują się na ogół stabilne. Ustalenia te dotyczyły głównie zachodnich demokracji. Nasza analiza jest kontynuacją tego podejścia w odniesieniu do Polski. Opierając się na danych z lat 1982–2016 wskazujemy, że po pierwsze, dokonuje się systematyczne obniżenie wpływu wykształcenia na pozycję zawodową, co przeciwdziała zwiększaniu się ruchliwości międzypokoleniowej. Po drugie, tendencja ta nie obniżyła jednak tzw. względnych szans ruchliwości, chociaż mogło to być bardziej związane z przekształceniami struktury zawodowej niż ze wzrostem otwartości barier społecznych. Po trzecie, za stabilnym charakterem wzorów ruchliwości przemawia utrzymywanie się nierówności edukacyjnych. Po czwarte, okazuje się, że w odróżnieniu od badań w innych krajach, w przypadku Polski, wyższe wykształcenie nie osłabia, ale raczej wzmacnia znaczenie dziedziczenia pozycji rodziców.
EN
This paper deals with changes in the “openness” of Polish society over a 35-year period, focusing primarily on relative mobility, with some attention to changes in absolute mobility. We disentangle intergenerational occupational association into four interrelated parts: (i) relative mobility defined by the effect of social origin on destination, (ii) the relationship between social origin and education, (iii) the net effect of education on destination, and (iv) the compositional effect of education reflected in the rising share of more educated categories in the social structure. We show that changes in social fluidity were neither systematic nor easily interpretable. While our results reveal a consistently declining association between education and occupational position, unidirectional change could not be identified in the social origin-education link and in relative mobility in terms of the association between origin and destination. The origin-destination association generally increased at higher (rather than lower) educational levels.
6
Content available remote Weekendowe zachowania komunikacyjne mieszkańców wybranych miast Śląska
75%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców 12 miast Śląska w dniach weekendowych. Analiza obejmuje określenie ruchliwości mieszkańców z podziałem na środki transportu, strukturę motywacji podróży, docelowe miejsce oraz średnią, długość podróży.
EN
The results of survey on transport behaviour of the inhabitants in 12 Silesian towns while weekend days are presented in the paper. The analysis includes the mobility factor division for all and non-food travels and homogenous group of transport behaviour, structure of travel motivations and usage of means of transport.
7
Content available remote Zachowania komunikacyjne mieszkańców wybranych miast Śląska w czasie weekendu
63%
PL
Wyniki badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców 12 miast Śląska w dniach wolnych od pracy. Analiza obejmuje określenie ruchliwości mieszkańców z podziałem na środki transportu, strukturę motywacji podróży oraz średnią długość podróży.
EN
The results of survey in 12 Silesian towns on transportation behaviour among inhabitants in their free from work days have been presented. The analysis includes the definition of inhabitants' mobility with divisions on modes of transport, structure of trips motivation and length of trips.
EN
Paramagnetic ions (V4+ , Mn2+ ) are used to detect mobility changes during the sol-gel transition of sols from sodium water glass as well as from TEOS hydrolysis. The viscosity of these samples is measured in the rotational and oscillating mode to determine the steady state viscosity and the storage and loss moduli. The overall kinetic rate constant for the formation of siloxane bonds has been determined in dependence on pH of the reaction mixture. In spite of the rapid increase of the viscosity during the solgel transition by several orders of magnitude, EPR spectra of solvated VO2+ and Mn2+ probe ions do not show significant changes of the mobility. These ions move freely in the space between the agglomerating sol particles until the gels are dried. Paramagnetic V(IV) species derived from reduction of VO(iPr)3, however, are adsorbed on the growing sol particles. They, therefore, show a powder-like EPR spectrum of immobilized ions even in the region of very low sol viscosity well before the sol-gel transition.
PL
Współczesne i przyszłe pole walki charakteryzować się będzie dużą dynamiką działań zarówno w działaniach obronnych, jak i zaczepnych. Może się zdarzyć, że nie zawsze do pododdziałów pancernych i zmechanizowanych działających w pierwszym rzucie dotrze zaopatrzenie materiało-wotechniczne. Dotyczy to szczególnie paliwa do silników napędowych pojazdów. Dlatego też w wielu wypadkach do ich zasilania (jako silników wielopaliwowych lub przystosowanych do pracy na paliwach zastępczych) wykorzystywane może być paliwo zastępcze. Paliwo, którego parametry niekiedy znacznie różnią się od parametrów oleju napędowego. Istotne jest zatem, aby przy planowaniu zadań bojowych móc oszacować ich dynamikę. W pracy podjęto próbę oszacowania właściwości dynamicznych pojazdu przy zasilaniu paliwami zastępczymi. Przedstawiono wyniki obliczeń trakcyjnych gąsienicowego wozu bojowego oraz wpływ zasilania silnika paliwem odnawialnym na jego ruchliwość.
EN
Modern and future battle field will be characterized by high dynamics of operations, both defensive and off ensive ones. It is possible, that armoured troops of the first attack will suffer from shortages of supplies of materials and other equipment, especially propellants. That is why, in many cases, it is practised to adapt engines to various fuels. Substitute propellants, as a rule, have lower combustion features and they demand special treatment, e.g., aviation petrol in diesel engines. It is substantially important to know the influence of substitutes on the dynamics of vehicles. The paper describes the attempt to estimate dynamic features of combat vehicles using substitute propellants. The results of traction calculations of tracked combat vehicle were shown and impact of powering with renewable fuel on the vehicle mobility was presented.
10
Content available Czynnik płci w zachowaniach komunikacyjnych
63%
PL
Udział kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz role pełnione w rodzinie determinują różnice w ich zachowaniach komunikacyjnych, m.in. w zakresie motywacji podróży, ich liczby i wykorzystywanych środkach transportu. W artykule zaprezentowano te odmienności. Tezy sformułowane na podstawie badań przeprowadzonych na poziomie UE oraz w innych krajach, zweryfikowano wynikami badań podróży z kilku miast polskich. Analizy przeprowadzone na gruncie krajowym potwierdziły wnioski płynące z badań zagranicznych. Motywacje podróży mężczyzn są częściej związane z pracą i załatwianiem spraw służbowych, natomiast kobiet – z zakupami, załatwianiem spraw związanych z domem oraz towarzyszeniem innym osobom, w tym dzieciom. Znaczne różnice w liczbie podróży odbywanych przez kobiety i mężczyzn zauważalne są szczególnie w przypadku osób w wieku 25–59 lat, w analizach uwzględniających ich status. Kobiety częściej podróżują pieszo i środkami transportu zbiorowego, zaś mężczyźni – samochodem, motocyklem i rowerem.
EN
The participation of women and men in the labor market and roles in the family determine the differences in their travel behaviour, including trip purpose, trip number and modal split. The article presents these differences. Theses formulated on the basis of research carried out at the EU level and in other countries were verified by the results of travel surveys from several Polish cities. The analyzes carried out for Polish cities confirmed conclusions drawn from foreign research. Male trip purposes are more often related to commuting and business, while women – to shopping, running family errands and accompanying other family members. Significant differences in trip number are noticeable especially for people aged 25 to 59, in analyzes that take their status into account. Women travel more often on foot and by public transport, while men – by car, motorbike and bicycle.
EN
Hole mobility of the layers built from two anthracene derivatives differing in the substitution of the central benzene ring, i.e. anthrone substituted with only one keto group and anthraquinone substituted with two keto groups differs by one order of magnitude despite the fact that both have almost identical crystal structure. We ascribe this difference to existence of an additional intermolecular interaction arising in the layer of anthrone.
PL
Wykazano, w przypadku antronu i antrachinonu będących pochodnymi antracenu podstawionego w środkowym pierścieniu jedną lub dwiema grupami ketonowymi obserwuje się jedynie małe i prawie identyczne zmiany aromatycznej energii stabilizacji (w zakresie 1%). Oba rozpatrywane związki mają prawie identyczną strukturę krystaliczną. Jednakże ruchliwość dziur w antronie jest o jeden rząd wyższa niż w antrachinonie, niezależnie, czy jest badana w warstwach amorficznych, quasi-amorficznych czy też krystalicznych. Dlatego też jedynym źródłem obserwowanej doświadczalnie różnicy ruchliwości nośników ładunku może być obecność dużego momentu dipolowego cząsteczki antronu w porównaniu do małej wartości momentu dipolowego cząsteczki antrachinonu.
12
63%
EN
Pope John Paul II established Pontifical Council For The Pastoral Care Of Migrants And Itinerant People, with the task of studying and providing pastoral care to „people on the move” such as those categories of people who became: migrants, refugees, exiles, displaced personnes, seafarers both aboard ship and in port and fishermen, road transport workers, air transport personnel, fairground workers, circus people, nomads, as well also those people who go on trips by various reasons of piety, study or recreation or those technicians working for large project at the international levels and other similar categories. The Dicastery has the competence bear on the special needs of those people who have left their homeland and deserve special attention in the most important life matters, such as spirituals care, freedom, inculturation also fraternal attitude of Christian people, and help to unite families, broken married life because of the big distance between a married couple. The Council is regularly participating in meetings of International Organisations that have an interest in migrants, exiles or refugees, and collaborating with them. Thus the Council is an ecclesial response to the pastoral needs of migrants and itinerant people.
13
Content available remote Model DC tranzystora GaN HEMT z uwzględnieniem parametrów fizycznych
51%
PL
Powszechnie znane metody pomiaru ruchliwości i koncentracji nośników w 2-wymiarowym gazie elektronowym (2-DEG) struktur HEMT stosowane są do oceny poszczególnych etapów procesu technologicznego. Brak jest ilościowego odniesienia uzyskanych w ten sposób wartości tych parametrów wprost do charakterystyk elektrycznych tranzystora. Dlatego zaproponowano podejście zaciskowe, aby na podstawie zależności fizycznych i charakterystyk DC I-V tranzystora wyznaczyć ruchliwość i koncentrację nośników 2-DEG w kanale struktury GaN HEMT.
EN
Commonly known method for the measurement of electron mobility and concentration in the 2-dimensional electron gas (2-DEG) of HEMT heterostructures are used to evaluate the individual stages in the technological process. Currently, there is no quantitative reference of values obtained with the use of mentioned methods directly to the electrical characteristics of the transistor. This was the main reason to apply a terminal approach in order to determine a mobility and carrier concentration in 2-DEG of GaN HEMTs heterostructures based on physical relationships and IV characteristics.
14
Content available Obiektywna ocena aktywności dzieci z diagnozą ADHD
51%
EN
In the assessment of ADHD, clinicians rely mainly on subjective evaluation based on behavioral questionnaire. Altered motor activity is a frequent symptom of ADHD. The diagnostic modality enabling a precise and objective assessment of motor activity is actigraphy. Method: Actigraph, a new mini-motion logger, in fact a wrist-worn minicomputer, enables an objective assessment of motor activity and is particularly useful in children due to its small size. Material: Thirty-two boys and 5 girls with a diagnosis of ADHD were included in the study. Children with ADHD underwent actigraphic examination and results obtained were compared with age- and gender-matched controls. Level of activity was objectively measured in children with ADHD subtypes: mixed (n=23) and predominantly inattentive (n=14). Actigraph was worn by 37 children (32 boys and 5 girls) during 3 days and 3 nights non-stop. Level of activity was measured as mean value in 30-minutes’ periods. Results: No differences in level of activity were noticed between both subtypes of ADHD. Results of actigraphic examination did not correlate with clinical assessment. Conclusions: Results obtained did not support distinction of ADHD subtypes (according to DSM-IV classification); children with mixed ADHD subtype were not more active than those with predominantly inattentive ADHD subtype.
PL
Stawiając diagnozę ADHD, lekarze opierają się przede wszystkim na subiektywnej ocenie według kwestionariusza diagnostycznego. Zmiany aktywności ruchowej są często obserwowanym objawem ADHD. Metodą, która pozwala na precyzyjny i obiektywny pomiar aktywności ruchowej, jest aktografia. Metoda: Nowy, mały aktograf, będący minikomputerem noszonym na przegubie, umożliwia obiektywną ocenę i jest szczególnie przydatny do badania dzieci ze względu na swoje rozmiary. W badaniach wzięło udział 32 chłopców i 5 dziewcząt zdiagnozowanych w kierunku ADHD. Dzieci z ADHD były oceniane aktograficznie, a rezultaty porównywano pod kątem wieku i płci. Dokonano obiektywnego pomiaru poziomu aktywności (aktograficznego) w grupie dzieci z podtypem ADHD: mieszanym i z przewagą zaburzeń uwagi. Aktograf był noszony przez 37 dzieci (32 chłopców i 5 dziewcząt) przez trzy doby. Czternastu pacjentów miało rozpoznany podtyp z przewagą zaburzeń uwagi, 23 dzieci - podtyp mieszany ADHD. Aktywność była oceniana jako średnia wartość w przedziałach 30-minutowych. Wyniki: Nie zanotowano różnic w aktywności między podlypami ADHD. Wyniki pomiaru aktywności nie korespondowały z oceną kliniczną. Wnioski: Uzyskane wyniki nie potwierdzają podziału na podtypy ADHD wg klasyfikacji DSM-IV i większej aktywności dzieci z podtypem mieszanym w porównaniu z dziećmi z podtypem z przewagą zaburzeń uwagi.
EN
This paper presents the fraction of total conductivity based on calculated conductivities of several A III B V MBE epi-layers. As previously described, the method allows the calculation of the carrier concentration and mobility of each component of a multi carrier system MCS. The extracted concentrations are used to characterize the particular charge transport parts in the active layer in the form of conductance G [S] values of these parts. The scattering events for the investigated samples are presented. The analysis of the experimental results for three semiconductor compositions and different concentrations demonstrates the utility of our method in comparing the conductance's of each part of the multi-layered system as a function of temperature.
PL
Przedstawiono wartości udziałów poszczególnych części ogólnego przewodnictwa epitaksjalnych warstw A III B V wykonanych w technologii MBE. Korzystając z poprzednio publikowanych rozważań przeliczono koncentracje nośników i ich ruchliwości wynikające z obecności różnych ich źródeł stosując tzw. system wielonośnikowy MCS. Obliczane składowe koncentracje nośników tego systemu pozwoliły na charakteryzację udziałów poszczególnych części składających się na system wielonośnikowego transportu w warstwie aktywnej w postaci ich przewodnictwa G [S]. Opisano także jakie mechanizmy rozpraszania przyjęto do obliczeń. Analiza uzyskiwanych danych po zastosowaniu naszej metody dla trzech rodzajów półprzewodników tj. InAs, InGaAs i GaAs o różnych koncentracjach nośników demonstruje przydatność metody dla oceny udziałów przewodnictw systemu wielonośnikowego w funkcji temperatury.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie pewnej nowej metody rozwiązywania ciągłych jednowymiarowych struktur sprężystych do obliczeń kinetostatycznych przesztywnionych łańcuchów kinematycznych. Sformułowano i rozwiązano problem brzegowy z uwzględnieniem sił bezwładności unoszenia dla płaskiego przesztywnionego mechanizmu czworoboku przegubowego. Wyznaczone zostały przemieszczenia członów mechanizmu, siły reakcji w parach kinematycznych oraz uogólniona siła równoważąca.
EN
In the paper is presented application of a new method of solution of one-dimensional continuous elastic beam structures in kinetostatic calculations of over-rigid kinematic chains. There was formulated and solved boundary problem with the application of inertia forces in convection motion for the plane over-rigid four-bar linkage mechanism. There were evaluated the displacements of mechanism links, reactive forces in kinematic pairs and generalized equilibrating force.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.