Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 333

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siedliska lesne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
2
Content available Określenie bonitacji na podstawie siedliska
100%
3
Content available Treść i zasady klasyfikacji siedlisk leśnych
100%
Sylwan
|
1992
|
tom 136
|
nr 08
47-49
7
Content available Algebraiczny model określania bonitacji siedliska
100%
Sylwan
|
1995
|
tom 139
|
nr 05
21-24
PL
Puszcza Zielonka położona jest w środkowej części dorzecza Warty, w centralnej części Wielkopolski, jej zachodnia granica znajduje się około 6 km na północny-wschód od Poznania. Obszar ten leży w zachodniej części Wielkopolsko-Mazowieckiego regionu klimatycznego. Krajobraz naturalny jest typu młodoglacjalnego, formacji plejstoceńskiej oraz holoceńskiej. Dominującym gatunkiem jest sosna, ale występują także dąb, olsza, modrzew i w niewielkiej ilości świerk. Przeważające siedliska to: las mieszany świeży, bór mieszany świeży, las świeży oraz oles. Największe wahania stanów wody gruntowej odnotowano na siedliskach olesowych, gdzie stany wody zalegały najbliżej powierzchni terenu. Istnieje generalnie ujemna korelacja pomiędzy zmiennością stanów wody gruntowej a głębokością jej zalegania. Największą dynamiką zmian stanów wód gruntowych charakteryzowały się siedliska olesowe, natomiast dla pozostałych siedlisk ta dynamika była blisko dwukrotnie mniejsza. Zmienność stanów wód gruntowych na trzech siedliskach: lasu mieszanego świeżego, boru mieszanego świeżego i lasu świeżego jest opóźniona o około jednego miesiąca do tych zmian w siedliskach olesowych. Charakter zmienności stanów wód gruntowych (faza) w danym siedlisku nie tyle zależy od samego siedliska co od głębokości zalegania wody gruntowej. Nie stwierdzono wyraźnych zależności wahań stanów wody gruntowej od klasy wieku drzewostanów w badanych siedliskach.
EN
The Zielonka Forest is situated in mid-part of the Warta river basin, in central part of the Wielkopolska region and its western border lies about 6 km north-east of Poznań. The area is situated in western part of the Wielkopolska- Mazovian climatic region. The natural landscape is of glacial type of Pleistocene and Holocene formation. Pine is the dominant species but also oak, alder, as well a spruce (less frequently) occur there. The predominant habitats are: fresh mixed broadleaved forest, fresh mixed coniferous forest, fresh broadleaved forest and alder. Greatest fluctuations of ground water levels in alder swamp forest and alder forest habitat are noted. In these habitats the ground water levels occurred nearest of surface area. Negative correlation between variability of ground water levels and depth of its existence was observed. Greatest dynamics of changes in ground water levels was observed in alder swamp/alder forest habitats whereas about twice smaller dynamics of thase changes were noted other habitats. Variability of ground water levels in three habitats: fresh mixed broadleaved forest, fresh mixed coniferous forest and fresh broadleaved forest was about one month later than this change in alder swamp/alder forest habitats. Type of ground water level variability (phase) in given habitat does not depend so much on its character but more on the depth of ground water level. No dependences between ground water levels and age classes of tree stands in investigated habitats were stated.
17
88%
EN
The aim of this study was to determine the site−creating value of forest soil with lithological discontinuities. The second aim was to describe an influence of lithological discontinuities on the soil properties and forest communities. Tested soils were grouped according to the ability to create forest sites. The presence of discontinuities has influence on the development of the forest communities, floristic abundance and forest stand quality which is expressed by site index.
PL
Wyniki badań wskazują, że w półroczach zimowych obu badanych lat, stwierdzono przyrosty stanów wód gruntowych i całkowitej retencji siedlisk leśnych. Natomiast w półroczach letnich, na skutek intensywnego procesu ewapotranspiracji, obserwowano obniżanie się stanów wód gruntowych i retencji badanych siedlisk leśnych. Najmniejsze zmiany stanów wód gruntowych i retencji wystąpiły w siedliskach olesu jesionowego i lasu wilgotnego.
EN
The research results indicate groundwater level and retention increase in forest habitat types in the winter half-years. Meanwhile the decrease of groundwater levels and retention in the summer half-year was observed as a result of intensive evaporation process. The lowest groundwater level and retention changes were observed in ash-alder swamp forest, as well as in moist broadleaved forest.
20
Content available Siedliska lasow jodlowych Beskidow Zachodnich
88%
Sylwan
|
2006
|
tom 150
|
nr 04
3-13
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.