Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszanki koniczyny z trawami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
On a base of achieved results it can be stated that ryegrass share in obtained fodder greatly depended on the variety and performance year, as well as the harvest date (cut). Lolium perenne cultivars included in mixtures significantly affected the differentiation of the sward floristic composition. Share of grasses sown in these grass mixtures (Phleum pratense, Dactylis glomerata) and white clover (Trifolium repens) was much higher in control mixture sward (without Lolium perenne) or in mixtures where lower share of ryegrass was recorded, as weil as in the sward from the first cuts (lower Lolium perenne share). Furthermore, the lack of ryegrass in the sward or its lower share more favored the development of grasses not considered in sown mixtures, particularly Poa trivialis.
PL
W trzech wieloletnich doświadczeniach polowych prowadzonych w zróżnicowanych warunkach ekologicznych uprawiano mieszankę koniczyny łąkowej z trawami porównując efekt działania azotu biologicznie wiązanego i nawozowego na zawartość mikropierwiastków. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że na zawartość mikroelementów w mieszance większy wpływ niż nawożenie azotowe miały warunki glebowe i klimatyczne w jakich prowadzono badania. Poziom oznaczanych mikropierwiastków mieścił się w zakresie norm paszowych, a zawartość metali ciężkich nie obniżała jakości paszy. W 4-letnim okresie badań zaznaczył się wpływ nawożenia azotowego na ilość mikropierwiastków zebranych z plonem mieszanki. Był on zróżnicowany pomiędzy miejscowościami.
EN
Three, long-term field experiments were carried out in various ecological conditions and clover mixture with grasses was cultivated. Effects of biologically fixed and fertilizing nitrogen on microelement concentration were compared. The results of experiments showed that soil and climatic conditions of experiments influenced microelement concentration in mixture in a higher degree than nitrogen fertilization. The level of determined microelements was lower then quotas for fodder and heavy metal content didn't decrease fodder quality. During 4 years of experiments the effect of nitrogen fertilization on microelement quantity taken with the mixture crop was remarkable and differentiated according to the locality.
PL
W badaniach określono zależności pomiędzy procentowym udziałem koniczyny w mieszance a parametrami jej przydatności do kiszenia. Wyprowadzono również równania regresji pozwalające szacować zawartość w zielonkach cukrów łatwo rozpuszczalnych, białka, pojemność buforową i fermentacyjność zielonek na podstawie składu botanicznego mieszanek motylkowo-trawiastych. Przy wykorzystaniu wszystkich badanych parametrów najlepiej opisującymi te zależności były równania regresji wielomianowej. Oszacowana minimalna zawartość suchej masy dla mieszanki zawierającej 22% koniczyny wynosiła ok. 20%. Wskazuje to, że teoretycznie możliwe byłoby zakiszenie takiej zielonki bez podsuszania i stosowania dodatków.
EN
Relationship between red clovers content in grass - clover mixtures and their ensilability parameters was determined and equation of regress too estimate WSC, protein, BC, and FC content in green forage on percentage share red clover in mixtures was derived. In case of every tested parameters polynomial regression equations with best precision described their dependence on content red clover in mixtures. Possibility estimation minimal dry mater content in green crop necessary too ensiled it in dependence on percentage share red clover in the mixtures were affirmed. These researches show that when content red clover in the mixtures is on the level 22% then pre-wilting isn’t necessary.
EN
Under conditions of 4-year cut performance, Lolium perenne share in species composition of studied mixtures varied and depended on the cultivar, harvest date and performance duration with the tendency to decrease in last years of study. Among considered cultivars, only 'Maja', 'Solen' and 'Anna'. showed significantly better durability in thc cut performed sward under experimental habitat conditions. Other grass species (timothy, cocksfoot) sown in studied mixtures also oceurred in grass sward, and their share less depended on ryegrass presence or absence (control mixture). The lack of Lolium perenne in mixture composition or its gradual out of the sward was responsible for the increase of other grass species share not considered in mixtures (particularly Poa pratensis).
PL
Badaniami objęto 3 mieszanki koniczynowo-trawiaste o następującym składzie gatunkowym: M-l - Trifolium pratense 50%, Festulolium 35% i Phleum pratense 15%; M-2 - Trifolium pratense 50%, Lolum multiflorum 40% i Dactylis glomerata 10%; M-3 - Trifolium pratense 20%, Trifolium repens 30%, Lolium multiflorum 15%, Lolium perenne 25% i Phleum pratense 10%. Oceniono plonowanie i skład chemiczny badanych mieszanek oraz ich wartość pokarmową w jednostakch INRA-88. Uzyskane średnie plony suchej masy, białka i energii świadczą o wysokim potencjale produkcyjnym badanych mieszanek koniczyny z trawami, zwłaszcza mieszanki M-3.
EN
The investigation comprised three clover-grass mixtures with the following species composition: M-l - Trifolium pratense 50%, Festulolium 35% i Phleum pratense 15%; M-2 - Trifolium pratense 50%, Lolum multiflorum 40% i Dactylis glomerata 10%; M-3 - Trifolium pratense 20%, Trifolium repens 30%, Lolium multiflorum 15%, Lolium perenne 25% i Phleum pratense 10%. The yield, chemical composition and nutritive values in INRA-88 units were estimated. Obtained results of experiment - mean yields of dry matter, protein and energy - indicate high potential productivity of tested clover-grass mixtures, especially M-3 mixture.
PL
W latach 1994 - 1996 przeprowadzono doświadczenia połowę z mieszankami koniczyny czerwonej z trawami. Wyniki analiz botanicznych i chemicznych wykorzystano do obliczenia zależności pomiędzy składem botanicznym a wartością paszy. Skład botaniczny mieszanek był silnie zróżnicowany, współczynnik zmienności dla udziału traw wynosił 66,6, a koniczyny 42,8. Stwierdzono szereg zależności korelacyjnych pomiędzy zawartością białka ogólnego, bezazotowych wyciągowych, włókna surowego, składników mineralnych a udziałem koniczyny i traw w mieszance. Zwiększenie udziału koniczyny czerwonej dodatnio wpływało na wzrost zawartości białka ogólnego, popiołu surowego, fosforu, potasu, wapnia i magnezu, natomiast ujemnie na udział włókna i bezazotowych wyciągowych. Optymalną wartość paszową miały mieszanki, w których udział komponentów był po około 50%.
EN
Field experiments were conducted in 1994 - 1996 on the mixtures of grasses with red clover. The results of botanical and chemical analyses were used to calculate the relation ships beetwen botanical composition and the value of forage. Botanical composition of the mixtures was highly diverse, the variation coefficient for grasses was 66.6 and for clover 42.8. Variation coefficient for the content of organic and mineral components varied from 11.6 (for N-free extract) to 27.9 (for calcium). Correlations were found among the contents of total protein, crude fibre, mineral composition and clover percentage in the mixtures. An increased content of papilionaceous plant possitively affected the contents of nitrogen, crude ash, phosphorus, potassium, calcium and magnesium. Optimum nutritive value showed the mixtures consisted of the components at 50 : 50 ratio.
PL
W latach 1995 - 1997 prowadzono badania nad określeniem składu botanicznego, plonowaniem i wartością pokarmową mieszanek życicy trwałej i koniczyny białej przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym (0, 120, 240, 360 i 480 kg/ha) na tle stałego nawożenia fosforowego i potasowego. Plenność i jakość paszy mieszanek, których proporcje wynosiły: 70% życicy i 30% koniczyny oraz 40% życicy i 60% koniczyny, porównywano do jednogatunkowych zasiewów obu gatunków. Udział koniczyny w mieszankach, w drugim i trzecim roku użytkowania, nie zależał od ilości jej wysiewu. Intensywne 6. krotne użytkowanie sprzyjało utrzymywaniu się koniczyny białej. Przy braku nawożenia azotowego koniczyna biała w 1997 roku stanowiła 57 - 58% plonu mieszanki i zwiększała plony suchej masy do poziomu uzyskiwanego z samej życicy trwałej nawożonej azotem w dawce 240 kg/ha. Nawożenie azotowe zmniejszało ilość koniczyny w runi, a jednocześnie zwiększało plony zasiewów mieszanych i czystych - najsilniej życicy trwałej, w mniejszym stopniu mieszanek, a najsłabiej koniczyny białej. Jakość paszy mieszanek, mierzona koncentracją białka ogólnego i włókna surowego wykazuje wyraźną przewagę mieszanek nad zasiewami życicy. Najwięcej białka i najmniej włókna notowano w jednogatunkowych zasiewach koniczyny białej. Ulegały one jednak zbyt szybko zachwaszczeniu.
EN
Botanical composition, yields and nutritive quality of perennial ryegrass and white clover mixtures were studied in 1995 - 1997 at differentiated nitrogen fertilization (0, 120, 240, 360, and 480 kg/ha) and constant phosphorus and potassium fertilization. Fertility and fodder quality of the species mixed in ratios 70% and 30%, 40% and 60% ryegrass and clover, respectively, were compared with one-species crops. In the second and third years of usage the percentage of clover in the mixtures did not depend on its sowing rate. Intensive, six-fold exploitation favoured the maintenance of white clover. In 1997 without nitrogen fertilization white clover comprised 57 - 58% of the mixture yield and it increased the dry matter yield up to the level reached from ryegrass alone fertilized with 240 kg N/ha. Nitrogen fertilization decreased the amount of clover in the sward, increasing the yields of mixtures and pure sowings at the same time. It was observed especially in case of perennial ryegrass, while the effect was less pronounced for the mixtures, and it almost did not exist in case of white clover. The forage quality was measured as total protein and crude fibre concentration. It was found much higher for the mixtures than for ryegrass alone. The highest protein concentration and the lowest fibre content were noted for one-species white clover stands, however they got quickly weeded.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.