Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynek prasy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono grecki dziennik "Rizospastis", od ponad 90 lat organ prasowy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Grecji. Omówiono historię pisma, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych burzliwych lat jego istnienia oraz trwających w sumie ponad 35 lat okresów nielegalnej działalności. Przedstawiono współczesną pozycję dziennika na greckim rynku prasowym i przeprowadzono analizę językowo-ideologicznej warstwy "Rizospastisa" jako wiernego realizatora wytycznych leninowskiej koncepcji prasy. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie leży źródło wciąż niemałej popularności tego pisma oraz stabilnej pozycji rynkowej, którą nieprzerwanie się ono cieszy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the Greek daily, "Rizospastis", the press paper of the Central Committee of the Communist Party of Greece for over 90 years. It discusses the history of the paper, with a focus on the early, turbulent years of its existence and the over 35 year period of illegal activity. It presents its present position on the Greek press market and it analyses its ideological-language approach as a loyal follower of the Leninist conception of the press. The author attempts to answer the questions as to why and how this daily still enjoys considerable popularity and maintains a stable position on the market. (original abstract)
XX
W październiku 2003 r. ukazał się nowy dziennik ogólnopolski "Fakt". Wydarzenie to stało się powodem dużego zainteresowania mediów. Autor artykułu - wykorzystując narzędzia analizy medioznawczej - próbuje określić miejsce tego dziennika na polskim rynku prasowym. Wskazuje też kilka ważniejszych czynników, które zadecydują o przyszłości "Faktu". Zwraca uwagę, że jego bezpośrednim konkurentem jest nie tylko "Super Express", ale również kilka cieszących się dużą popularnością dzienników regionalnych, mających obecnie charakter tabloidów. Autor sceptycznie odnosi się do widocznej w pierwszych tygodniach popularności "Faktu" - o czym świadczy wysoki wskaźnik sprzedaży - traktując to raczej jako rezultat niskiej ceny egzemplarza oraz intensywnych działań reklamowo-promocyjnych podejmowanych przez wydawcę. (abstrakt oryginalny)
EN
In October 2003 the new national daily "Fakt" came out, arousing considerable interest in the media. By means of media theory analysis, the author of this article tries to establish the place of the daily on the Polish press market. He enumerates the key factors which might be decisive for the future of "Fakt" and points out its main competitors: "Super Express", another national daily, and also some local tabloids, very popular in their regions. The author is sceptical of the paper's popularity in the first weeks, indicated by circulation figures, as probably resulting from the low price per copy and the intensive advertising campaign launched by the publisher. (original abstract)
3
Content available remote Absolwenci kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynku pracy
100%
XX
Celem referatu1 jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z wchodzeniem absolwentów studiów kierunków ekonomicznych i zarządzania na rynek pracy oraz oczekiwań podażowej strony rynku pracy wobec wykształconych przez uczelnie wyższe ekonomistów i menedżerów. Obecnie wchodzący na rynek pracy absolwenci uczelni to przedstawiciele młodszej grupy Pokolenia Y, milenialsi urodzeni między 1990 a 1997 rokiem oraz pierwsze osoby z pokolenia Z, post-milenialsi urodzeni po 1998 roku, dopiero wchodzący na rynek pracy. W ramach referatu dokonano przeglądu literatury z przedmiotowego zakresu, wskazując zarys głównych problemów, stanowiących wyzwania w kontekście funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych. W opinii badaczy są to pokolenia dobrze wyedukowane i świadome swoich możliwości, nie tylko materialnych, rozwojowych, lecz także psychicznych. Z drugiej jednak strony wchodzący na rynek ekonomiści i menedżerowie stanowią duże wyzwanie dla pracodawców, ponieważ wymagają znaczącej zmiany w podejściu do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, zmiany kultury organizacji oraz jej wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present key issues related to the entry of graduates of economic and management universities studies in labour market and the expectations of the supply side of the labour market against economists and managers educated by universities. In this moment graduates of the universities entering in labour market are representatives of the younger generation of Generation Y, millennials born between 1990 and 1997 and the first people of Generation Z, post-millennials born after 1998, only entering the labour market. As part of the paper, a review of the literature from the subject was made, outlining the main problems that constitute challenges in the context of the functioning of modern economic organizations. In the opinion of researchers, these are generations well educated and aware of their capabilities, not only material, developmental, but also psychological. On the other hand, economists and managers entering the market pose a big challenge for employers, because they require a significant change in the approach to managing the organization and human resources, changes in the organization culture and its value.(original abstract)
XX
Artykuł porusza następujące zagadnienia: wielkość i wartość sprzedaży prasy krajowej, sprzedaż prasy zagranicznej, prenumerata, stan kolportażu prasy, kondycja przedsiębiorstw wydawniczych i poligraficznych.
XX
Artykuł omawia tendencje na światowym rynku wydawnictw prasowych oraz tendencje do zmian struktury rynkowego obrotu prasą w Polsce.
XX
Przedstawiono istotę ekonomiki mediów i jej poziomy. Omówiono specyfikę rynku środków masowego przekazu. Pokazano znaczenie rynku prasowego.
EN
The article presents economic aspects of media market functioning as the crucial determinants for this market functioning. The author presents both the definition and the levels of media economics, as well as the specific nature of media market functioning with particular emphasis on the dual nature of a media product, which on one hand becomes the source of information and on the other is an instrument of advertisement. The article presents the functioning models of market structures and also other market elements which influence media companies' activities and facilitate their obtaining competitive advantage. The author presents press as the example of efficiently functioning market structure, having also defined its significance for an overall media market.(original abstract)
XX
Po roku 1989 powstało w Polsce wiele nowych pism, w tym również periodyków sportowych. Jednym z nich był tygodnik "Stadiony - Nadwiślański Przegląd Sportowy", który ukazywał się w Bydgoszczy od 15 października 1990 r. do 9 marca 1992 r. Jego twórcy mieli nadzieję, że w regionie mającym wieloletnią tradycję wydawania prasy sportowej pismo to zdoła się utrzymać na rynku. Okazało się jednak, że z powodu różnych kłopotów (organizacyjnych, kadrowych, finansowych itd.) było to niemożliwe. (abstrakt oryginalny)
EN
After 1989 several new papers came into being in Poland, including sports periodicals. One of them was "Stadiony - Nadwiślański Przegląd Sportowy" published in Bydgoszcz between October 15, 1990 and March 9, 1992. Its founders had hoped for the paper to remain on the market, as the region had had a long tradition of sports press publishing. However, for various reasons (financial and organisational among others) this proved impossible. (original abstract)
8
Content available remote Zarządzanie wzrostem przychodów na rynku medialnym
100%
XX
W pracy oceniono, w jaki sposób menedżerowie wydawnictw prasowych zarządzali wzrostem przychodów w latach 2006-2015. Przyjęto hipotezę, że w sytuacji spadkowych tendencji na rynku prasy drukowanej, a zwłaszcza w segmencie dzienników, wydawcy prasowi w ramach zarządzania wzrostem sprzedaży największy nacisk położyli na strategie przejęć i strategie rozwoju innowacji. W pracy wykorzystano metodę pogłębionej analizy przypadków, opartą na wywiadach z menedżerami wybranych firm, jak również materiały źródłowe przykładowych firm. Przedmiotem badań był sposób zarządzania wzrostem przychodów przez wydawnictwa prasowe o dominującej pozycji w segmentach dzienników ogólnopolskich i regionalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at evaluating how the managers of press publishing companies managed the growth of earnings in the years 2006-2015. The hypothesis was made that in the situation of downward trend on the print press market, especially in the daily newspaper segment, in order to achieve increase in sales, the publishers put emphasis on the strategies of takeover and the development of innovations. The paper uses the method of in-depth case studies based on the interviews with the managers of chosen firms as well as the analysis of available documents. The way of managing the earnings growth by the press publishers with dominant position in the segment of national and regional daily newspapers was the subject of the study. (original abstract)
9
100%
XX
W artykule opisano ukazujące się w mieście Wrocławiu tytuły prasy sublokalnej w następujących grupach: prasa zakładowa, periodyki uczelniane (nienaukowe), studenckie, szkolne, emerytalne, prasa zakładowo-miejska i branżowo-miejska, prasa osiedlowa i dzielnicowa, prasa parafialna, prasa zakonna, dodatki lokalne ogólnokrajowej "Gazety Wyborczej". Prasa sublokalna, docierając do ogromnych rzesz obywateli, umożliwia najbardziej skuteczne i najpełniejsze informowanie swoich odbiorców o wszystkim, co jest ważne dla najbliższego otoczenia. W komunikacji lokalnej stała się wraz z dodatkami lokalnymi ogólnokrajowej "Gazety Wyborczej" głównym ogniwem. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issued in Wrocław titles of sublocal press in the following groups: factory press, university periodicals (non-scientific), student periodicals, school periodicals, pensionable periodicals, factory-municipal press, trade-municipal press, district press, housing estate press, parish press, monastic press and the local supplements to national newspaper 'Gazeta Wyborcza'. The sublocal press reaching the huge number of citizens enables the most effective and the most complete informing their readers about everything that is important for the closest surroundings. Together with the local supplements of national newspaper 'Gazeta Wyborcza' it became the main link in the local communication. (original abstract)
XX
Procesy koncentracji nie omijają także rynku mediów. W Polsce obszarem szczególnie intensywnej penetracji wydawców zagranicznych i koncentracji własnościowej stała się prasa regionalna. Monopolizacja tej dziedziny mediów, która nastąpiła w ostatnich 20 latach, w istotny sposób wpłynęła na erozję wolności mediów i pluralizmu mediów, dwóch podstawowych atrybutów przypisanych niezależnym mediom. Kontrolę nad procesami koncentracji i monopolizacji na rynku mediów sprawuje obecnie wyłącznie organ antymonopolowy. Prawo antymonopolowe na tym rynku okazuje się jednak mało skutecznym instrumentem. Autor stawia więc pytanie, czy ze względu na specyfikę rynku mediów nie powinny zostać ustalone w takim przypadku bardziej rygorystyczne przepisy antymonopolowe. Wśród środków zaradczych w celu odbudowania pluralizmu na rynku prasy regionalnej autor widzi również instrumenty wsparcia nowych wydawców przez władze publiczne(abstrakt oryginalny)
EN
In the last period we can observe the intensive tendency to media ownership concentration and monopolization. In Poland the intensification of media-ownership concentration has especially appeared on the regional press market. Nowadays this branch of press in Poland is completely under control of foreigner media holdings. The result of that concentration and monopolization substantially undermined media pluralism and media freedom of the regional press in Poland. Particular attention in this papers is paid to the presentation of ineffectiveness of antitrust law as a legal instrument and the Polish antimonopoly authority to tackle - pointed above - negative phenomena on the press market and to maintain a diversity and competition(original abstract)
11
Content available remote Strategie niskokosztowe na rynku prasowym
75%
XX
W pracy przedstawiono rezultaty studiów i badań własnych dotyczących stosowania przez grupy medialne strategii niskokosztowych na rynku prasy drukowanej. Takie działania marketingowe nie stoją w sprzeczności z innym zjawiskiem obserwowanym na rynku medialnym - konwergencją sektorów informatycznego, telekomunikacyjnego i medialnego. Umiejętne połączenie zasad strategii niskokosztowych z kształtowaniem konwergentnych dóbr medialnych (multiproduktów) może zapewnić grupie medialnej korzystną pozycję rynkową i wysoką rentowność. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of own studies and research on the usage by media groups low-cost strategies on the printed press market. Such marketing activities do not conflict with another phenomenon observed on the media market - the convergence of computer industries, telecommunications and media. The powerful combination of the low-cost strategy principles to the evolution of the converged media assets (multi-products) can provide a favorable market position and high profitability of the media group. (original abstract)
12
75%
XX
Sektor turystyczny jest uważany za istotną dziedzinę działalności w zaspokajaniu potrzeb rynku pracy. Nie zawsze jednak dane statystyczne przedstawiające tendencje światowe lub krajowe są tożsame z sytuacją panującą w poszczególnych województwach. W artykule przedstawiono sytuację na międzynarodowym rynku pracy oraz przeprowadzono analizę możliwości zatrudniania nowych pracowników przez przedsiębiorców turystycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski północno-wschodniej. W tym celu wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone wśród pracodawców turystycznych, organizacji otoczenia biznesu i w powiatowych urzędach pracy.
EN
Tourism economy at the macro level is seen as an important area of activity especially when it comes to job searching. However, this does not always mean that the macro situation is similar in local area. Therefore, the main objective of the research presented in this article is to deepen knowledge about regional labor markets in tourism sector. The study was conducted in six districts of North-Eastern Poland. This area, despite its location in two provinces: podlaskie and warmińsko-mazurskie, can be considered as a coherent in territorial and tourist aspects. The findings can be used to search for solutions to improve the situation on the labor market in any region.(original abstract)
13
Content available remote Prasa ukraińska we Lwowie w okresie autonomii Galicji (1867-1918)
75%
XX
Artykuł stanowi analizę prasy ukraińskiej wydawanej w latach 1867-1918 w okresie autonomii Galicji. Opis funkcjonowania prasy przedstawiony został na tle charakterystyki warunków społecznych stanowiących szanse i zagrożenia dla rozwoju czytelnictwa (m.in. poziom wykształcenia ukraińskiej społeczności zamieszkującej Galicję, zróżnicowanie społeczne tej ludności). Prezentacja prasy ukraińskiej odbywa się w tekście zarówno poprzez charakterystykę całego rynku, jak i opis poszczególnych tytułów. Autor wykazuje, że w latach 1867-1901 we Lwowie ukazało się ponad 135 tytułów prasy ukraińskiej. Najbardziej intensywny rozwój prasy mniejszości ukraińskiej nastąpił w latach 1901-1919. Galicyjska mniejszość ukraińska wydawała wówczas 266 tytułów prasowych, w tym 150 nowo powstałych gazet i magazynów wraz z dodatkami. Wśród tych tytułów znajdowały się tytuły reprezentujące większość sektorów prasowych, których przykłady zostały poddane szczegółowemu opisowi w artykule. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the Ukrainian press published from 1867 to 1918 in the period of Galicja's autonomy. The description of press functioning has been presented against the background of the characteristics of the social conditions which constituted chances and threats to the development of readership (among others, the level of education of the Ukrainian community living in Galicja, social diversification of this community). The presentation of the Ukrainian press is made in the article both through the characterisation of the whole market as well as the description of particular newspapers. The author shows that from 1867 to 1901 in Lvov, more than 135 Ukrainian press titles were published. The most intensive development of the press of the Ukrainian minority occurred from 1901 to 1919. The Ukrainian minority from Galicja published then 266 newspapers, including 150 newly established newspapers and magazines along with supplements. Among those papers, there were the titles representing the majority of press sectors whose examples have been thoroughly described in the article. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia kłopoty (m.in. wewnętrzne) New York Times. Wydawcę Artura Sulzbergera Jr. czeka dużo pracy: musi uporać się z niższymi zyskami, zmianami w świecie mediów oraz następstwami skandali.
XX
Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, kontynuując badania nad prasą Włocławka i regionu, zorganizował już drugą konferencję na temat mediów lokalnych i sublokalnych. Pierwsza odbyła się w 2001 roku, a jej owocem była publikacja Media w procesie transformacji na przykładzie Włocławka pod redakcją Wiesława Końskiego (WSHE, Włocławek 2003). Książka zawiera cenne informacje z zakresu historii prasy lokalnej, a także prezentuje współczesne media i ich społeczne funkcje, wskazuje na nowe zjawiska i procesy w dziennikarstwie, zwraca uwagę na zmiany struktur organizacyjnych i własnościowych w mediach. Sukces poprzedniej konferencji był zachętą do dalszych badań rynku prasy we Włocławku. (fragment tekstu)
XX
Polska prasa biznesowa to około 25 tytułów, z których uwagę reklamodawców przykuwa zaledwie połowa. Jak kształtują się wydatki firm, które najwięcej wydały na reklamę w pismach biznesowych i ekonomicznych w 1999 r., oraz jak kształtują się przychody prasy biznesowej z tytułu reklam w 1999 r. to porównanie niniejszego artykułu.
XX
Kryzys polskiego rynku prasowego: spadają nakłady, sprzedaż i czytelnictwo, brakuje reklamodawców. A może po prostu nie ma ludzi z pomysłami, stosujących zasadę: odróżnij się albo zgiń?
18
Content available remote Insert - czyli jak zwiększyć zainteresowanie gazetą i jej sprzedażą
75%
XX
Działania podejmowane przez wydawców prasy codziennej mają zasadniczy wpływ na możliwość ich rozwoju oraz przetrwania na konkurencyjnym rynku. Rywalizacja toczy się zarówno o czytelnika, jak i reklamodawcę. Zmiany na rynku mediów, potrzeby odbiorców, rozwój technologiczny - to istotne determinanty stosowania niestandardowych sposobów zwiększenia zainteresowania gazetą w wersji papierowej i tym samym jej sprzedaży egzemplarzowej. Jednym ze skutecznych elementów rywalizacji są inserty. Podwyższają atrakcyjność gazet i są odpowiedzią na potrzeby konsumentów produktu medialnego, co wykazane zostanie w niniejszej publikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Activities conducted by the publishers of daily press have an essential influence on the possibility of their development and survival on the competitive mark et. The rivalry is not only about readers but also advertisers. Changes on the mass-media mark et, needs of recipient of technological development - these are the crucial determinants of using non-standard methods of increasing the interest in the newspapers (paper versions) and thus their sales. One of the most effective elements of this rivalry is using inserts. They increase the attractiveness of the newspaper and constitute an answer for the needs of consumers of the media product which will be shown in this publication.(original abstract)
XX
Istotnych informacji o podstawowych kierunkach transformacji polskiego rynku prasowego oraz ich uwarunkowaniach dostarcza analiza zmian zachowań nabywców prasy (m.in. porównanie wydatków gospodarstw domowych na prasę w ostatnich latach). Wydatki na gazety i czasopisma należą do grupy wydatków na kulturę. Porównanie wydatków na prasę z innymi grupami wydatków oraz ich analiza według rodzajów gospodarstw pozwala na ocenę znaczenia tych wydatków i kierunku ich zmian w latach 1993-1996. (fragment tekstu)
XX
Zmiany na rynku pracy w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego a zwłaszcza przewidywanie tendencji co do wielkości zatrudnienia oraz stopy bezrobocia to jedno z trudniejszych zagadnień. Powszechne jest przekonanie, że bezrobocie i jego stopa podczas cyklu koniunkturalnego zachowują się antycyklicznie, czyli spadają w okresie wzrostu gospodarki i rosną wraz ze spadkiem jej aktywności, zaś zatrudnienie zachowuje się procyklicznie czyli rośnie w fazie wzrostu u spada w okresie zwolnienia lub recesji. Ekonomiści zauważają również opóźnienie występowania zmian na rynku pracy w stosunku do zmian ogólnej aktywności gospodarczej. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.