Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 686

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Business ethics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
XX
Etyka staje się jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa. Czy zatem przedsiębiorstwa przykładają wagę do dbałości o zachowania etyczne w prowadzeniu działalności gospodarczej? Niestety, pod tym względem jesteśmy jeszcze "w lesie".
XX
Zainteresowanie polskich przedsiębiorstw szeroko pojętymi programami etycznymi i etycznym zarządzaniem będzie rosnąć i złoży się na to kilka czynników. Zainteresowanie to będzie wzrastać w wyniku rozwoju kontaktów kooperacyjnych i handlowych z partnerami z Unii Europejskiej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku zdobywania certyfikatów ISO 9000. W niektórych polskich firmach powodem, dla którego wprowadza się zasady etyczne, jest perspektywa nawiązania współpracy z firmą zagraniczną wymagającą stosowania takich standardów, co uruchamia tzw. łańcuch pozytywnych wymuszeń. Zainteresowanie firm etycznym zarządzaniem wzmacniane jest także przez międzynarodowe programy, np. Pha- re, w ramach którego organizowane są konkursy Fair Play dla firm. Istotną rolę w kształtowaniu etycznych standardów polskiego biznesu odgrywają mass media, coraz częściej ujawniające i piętnujące nielegalne i nieetyczne zachowania ludzi zajmujących się działalnością gospodarczą. Niewydolność polskiego systemu prawnego powoduje, że ludzi tych nierychło dosięga sprawiedliwość, ale samo ujawnienie negatywnych stron ich działalności ogranicza możliwości osiągnięcia przez nich sukcesu ekonomicznego. Afery gospodarcze sprawiają,że środowiska ludzi związanych z biznesem coraz mocniej uświadamiają sobie, że brak jasnych zasad regulujących kontakty świata gospodarki i polityki sprzyja nadużyciom i jest szkodliwy dla większości z nich. (abstrakt autora)
XX
Celem artykułu jest krótka prezentacja dwóch podstawowych poglądów na relację pomiędzy etyką i biznesem. W świetle pierwszego, w biznesie nie powinno być miejsca na etykę, natomiast drugi opiera się na założeniu, że w działalności gospodarczej, jak w każdej innej, muszą być przestrzegane normy etyczne. Ponadto autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, który z poglądów jest bliższy aktualnym i przyszłym polskim menedżerom.
4
Content available remote Etyka biznesu
100%
XX
W niniejszym artykule przyjmuję, iż maksymalizacja zysku nie jest najważniejszym celem biznesu, mimo iż zysk (powiększanie wartości) jest warunkiem koniecznym biznesu. Drugim koniecznym warunkiem jest zachodzenie relacji pomiędzy: przedsiębiorcą (indywidualnym lub kolektywnym) a pracownikami przedsiębiorstwa, przedsiębiorcą a klientem, przedsiębiorcą a państwem oraz przedsiębiorcą a społeczeństwem. Etyczne aspekty wszystkich tych czterech relacji można rozpatrywać oddzielnie, nie należy jednak zapominać, że są one od siebie zależne (o czym powiem w dalszej części artykułu). Z biznesem mamy więc do czynienia wszędzie tam, gdzie owe cztery relacje występują łącznie, zaś jednym z ważnych celów działania jest zysk.(fragment tekstu)
EN
Although most publications on business ethics do not try to define the term 'business', the definition would appear to be needed for at least three reasons. The first cause, though the least important, is the ambiguity of the concept of business, both in everyday language, as well as in ethical literature. Secondly, according to some authors, it is impossible to practice business ethics not practicing the same analysis of the business itself. As noted by E. Sternberg, understanding the essence of business is a prerequisite for understanding of issues of business ethics. Above all, however, it seems that a clear definition of what is considered to be business, is important because its very definition may be relevant to the ethical evaluation of business (or having such an assessment include or imply). For example, Max Weber argued that the business is a constant struggle for scarce resources. If we agree to define business this way, it is from this standpoint that business is an activity contrary to at least one important moral principle, namely the principle of equitable distribution of wealth. The communist ideal of the abolition of private property and capital-based 'community' economy seems to be just an attempt to reconcile the need for economic growth with equitable distribution of available resources. (original abstract)
5
Content available remote Etyka w polskim biznesie - moda czy konieczność?
100%
XX
Podstawową ideą artykułu jest wskazanie, jak ważną kwestią jest przestrzeganie zasad etycznych i jak wiele korzyści można osiągnąć, gdy działania te mają charakter ponadindywidualny i ponadpartykularny, lub też jak wiele strat może ponieść gospodarka i społeczeństwo polskie, gdy publiczne powinności zostają zastąpione interesami grupowymi lub indywidualnymi. Obok dywagacji teoretycznych, które powinny być zawsze immanentną częścią każdego opracowania naukowego, rozważania dotyczące zagadnień związanych z etyką w biznesie nawiązują również do przykładów mających odniesienie w polskiej gospodarce.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to point out that acting accordingly to the ethical rules is a vital matter and, most of all, it allows to gain a substantial profit - assuming that the actions are non individual-centered. On the other hand if public responsibilities will be substituted by the needs of individuals or particular groups, Polish economy and society shall generate losses. Along theoretical considerations, being the necessary part of each scientific research, the Author examines that issue basing of some crucial examples taken from the Polish economy.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy lingwistycznych aspektów etyki w biznesie. Problematyka etyki w lingwistyce dotyczy pięciu dziedzin. Pierwsza z nich zajmuje się wykorzystaniem grzeczności jako środka strategicznego potrzebnego do pokonywania barier w komunikacji, druga przedstawia grzecznościowe normy lingwistyczne, trzecia bada socjolongwistyczne i psycholingwistyczne czynniki wpływające na formy i funkcje w ramach grzeczności, czwarta poświęcona jest wpływowi dyskusji na grzeczność i środkom jej wyrażenia oraz piąta dziedzina ocenia przeciwstawne formy grzecznościowe - wyrażanie niegrzeczności. Uwagę poświęcono różnicom w ocenie kategorii grzeczności w codziennej pragmatyce i pragmatyce biznesu. Artykuł zawiera również sposób aplikacji w sferze komunikacji w biznesie, zwłaszcza w dziedzinie dotyczącej formułowania zażalenia.
EN
The paper deals with linguistic aspects of business ethics. The problems of ethics are in linguistics oriented at 5 problem fields. The first of them analyses using politeness as a strategic means for overcoming of communication barriers, the second one deals with linguistic enactment of politeness, the third researches sociolinguistic and psycholinguistic factors determining politeness forms and functions, the fourth area deals with the impact of the discourse type on politeness and, finally the fifth field considers the counterparts to politeness, i.e. rudeness. Attention is also paid to differences in classification of categories of politeness in everyday pragmatics and business pragmatics. The article also comprises applications in the area of business communication, especially the use of speech acts of complaint. (original abstract)
XX
Współczesna etykieta biznesowa to coś więcej niż tylko umiejętność powiedzenia we właściwym momencie "proszę" i "dziękuję", czy też świadomość tego, kto powinien pierwszy wyciągnąć dłoń podczas powitania. U podstaw etykiety leży, co prawda, zasada precedencji, która decyduje o pierwszeństwie w kontaktach biznesowych, jednak równie ważne jest okazywanie szacunku innym. Mówi się, że ludziom łatwiej jest zapomnieć o tym, co im zrobiliśmy, niż o tym, jak czuli się w naszej obecności. Warto więc zadbać, by czuli się z nami dobrze. (fragment tekstu)
8
Content available remote Europejskie standardy etyki biznesu
80%
XX
Etyczne normy w biznesie europejskim odczytać można z prac autorów zaangażowanych w działalność służącą rozwojowi etyki biznesu w krajach europejskich, z treści programów nauczania, z wyników dorocznych konferencji europejskich organizowanych przez Europejską Sieć Etyki Biznesu (EBEN), a także z programów etyki i kodeksów postępowania coraz większej liczby firm.
EN
Ethic norms in the European business can be found in the works of writers involved in activities aiming at developing business ethics in European countries. It can also be found in the content of national curriculum and in the final conclusions of annual conferences organised by the European Business Ethics Network (EBEN), as well as in the ethics decrees and the code of conduct for the increasing number of firms.(J.W.)
9
Content available remote Business Ethics in the Context of a Post-Foundational Paradigm
80%
XX
Niniejszy artykuł koncentruje się na opcjach, jak używać pojęcia postfundacjonalizm w etyce biznesu. Nacisk kładzie się na obszar współczesnej edukacji w etyce biznesu, który jest porównywany z tradycyjnym podejściem. Jednocześnie zwraca się uwagę na pierwszeństwo tej nowej koncepcji i jej wpływ na praktyki biznesowe. Jej przydatność i skuteczność podnosi poziom dydaktyczny, a także pomaga w szkoleniu specjalistów potrzebnych we współczesnym biznesie. W związku z tym, że kategorie, takie jak "wyobraźnia moralna", "wyobrażalna sympatia", "dylemat moralny", "tworzenie studiów przypadków" stają się ważniejsze, w krytyczny sposób pokazuje się słabości intuicjonizmu, esencjalizmu jako przeciwnych podejść do post-fundacjonalizmu.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is focused on the options how to use the concept of postfundationalism in business ethics. Emphasis is placed on the area of contemporary education in business ethics which is compared with its traditional approach. At the same time we point out the precedence of this new concept and its impact of business practices. Its relevance and effectiveness increase in the didactic level as well as in training of specialists needed in modern business. In this connection the categories like "moral imagination", "imaginative sympathy", "moral dilemma", "creating of case studies" become more important. At a critical level we try to show weaknesses of intuitivism, essentialism as opposed approaches to postfundationalism.(original abstract)
10
Content available remote Etyka zawodowa a podstawowe patologie działalności gospodarczej
80%
XX
Środowisko gospodarcze i szeroko pojmowany biznes, aby funkcjonować, muszą się kierować takim samym zbiorem zasad i norm postępowania, jak każda inna dziedzina życia w społeczeństwie. Oczywiście zasady te i normy muszą być odpowiednio dostosowane do formy działalności. Typowym stereotypem1 występującym w biznesie jest stwierdzenie, że na etykę w tej dziedzinie działalności nie ma miejsca. Stwierdzenie takie samo w sobie jest niespójne i wręcz sprzeczne. Jednym z powodów tego błędnego myślenia jest przekonanie, że do funkcjonowania biznesu wystarczą istniejące reguły postępowania, zawarte w kodeksach prawa, na przykład w kodeksie prawa gospodarczego. Niestety, szeroko pojęte prawo nie jest w stanie regulować wszystkich dziedzin działalności gospodarczej. (fragment tekstu)
EN
Listed pathologies of economic sphere are serious barriers of each economic region or country development. Their common feature is functioning on or within the bounds of the law, but morally it is an reprehensible social act, therefore there are difficulties in fighting with economic pathologies. The ethic of business is a necessary tool combating economic pathologies and helps the development of fair and balanced business. (author's abstract)
XX
Poruszono problem wypracowywania przez przedsiębiorstwa amerykańskie pewnych systemów zarządzania ukierunkowanych na umacnianie wartości etycznych. Zwrócono uwagę na wzrost zainteresowania tą problematyką w przedsiębiorstwach europejskich. Zamieszczono kilka rad dla przedsiębiorstw, które uznają za celowe zajęcie się problemami etyki.
XX
W kontekście etyki biznesu omówiono problem ochrony środowiska.
EN
Moving from one socio - economical from to the other - which can be observed at the moment in Poland - is always accompanied by moral regress.Growing technical advancement, economic achievement of a global range helped the man to believe that he could conquer the world. It stimulated the spirit of enterprise and in genuity in men, but - on the other hand - the development of capitalism leads to an inevitable degradation of natural environment which results in a true threat to health and human life as well as causes measurable economic loss. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów społecznej odpowiedzialności w wewnętrznych relacjach między pracodawcą a pracownikami, w podmiotach gospodarczych i instytucjach z obszaru województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Autorka prezentuje własne wyniki badań dotyczące nieetycznych zachowań pracodawców wobec pracowników i pracowników wobec pracodawców, a także stosowane instrumenty i działania w zakresie CSR w badanych organizacjach.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is the presentation of selected aspects of social responsibility in internal relationship between employer and employees, in business entities and institutions in territory of two voivodies: West Pomeranian and Lubuskie. The Author presents her own results of research concerning unethical behavior of employer towards employees and employees towards employer as well as tools and activities within CSR in the surveyed organizations.(original abstract)
XX
W artykule stawiam tezę, że CSR nie jest pozytywną ideą zmierzającą ku lepszej przyszłości, zrównoważonemu rozwojowi i sustainable economy, lecz narzędziem walki o prawo do kierowania korporacją, upolitycznieniem gospodarki oraz kamuflażem dla działań niemających na celu wzniosłych ideałów etycznych, lecz zysk finansowy. Przedstawiam argumenty na rzecz tezy, że CSR - rozumiany jako ideologia wykorzystywana przez zarządy korporacji - przyczynił się do kryzysu ładu korporacyjnego. Stało się tak dlatego, że CSR jako strategia czy model zarządzania ukształtował określone relacje pomiędzy właścicielami a akcjonariuszami, które przyczyniły się do słabości nadzoru właścicielskiego. Tekst przeciwstawia się zbyt łatwej idealizacji idei CSR, nadużyciom etycznym (m.in. pokusie nadużycia i zjawisku bailoutu) oraz niespójności teoretycznej w ramach tzw. kapitalizmu kantowskiego. Analizowane przykłady uwypuklają fakt nieponoszenia przez kadry kierownicze odpowiedzialności za nadużycia i błędy, co - warto podkreślić - jest sprzeczne z hasłem społecznej odpowiedzialności biznesu. Deficyt idei CSR został zasygnalizowany przez skonfrontowanie modelu kapitalizmu kantowskiego - czyli teorii interesariuszy Roberta E. Freemana - z modelem kapitalizmu własnościowego Miltona Friedmana. (abstrakt oryginalny)
EN
The author posits that corporate social responsibility (CSR), in the narrow definition of the term, is not so much a positive idea that leads towards a better future, sustainable development, and sustainable economy, but a tool in the struggle for the right to manage a corporation; the politicisation of economy; and a way to camouflage activities which do not pursue noble ethical ideas but rather financial profit. The article presents arguments for the thesis that CSR, understood as an ideology used by corporate boards, has contributed to a crisis of corporate order. This is because, as a strategy or model of management, CSR has shaped certain relations between owners and shareholders, which have contributed to the weakness of shareholder supervision and control. The author opposes the too-ready idealisation of the idea of CSR, abuse of ethics (such as moral hazard or the bailout), and the theoretical inconsistency of Kantian capitalism. The cases analysed here highlight the fact that upper management is not held accountable for the consequences of poor decision-making and mistakes, which is inconsistent with the notion of CSR. The shortcomings of CSR are brought to light through the juxtaposition of Kantian capitalism, i.e. Robert E. Freeman's theory of stakeholders, with Milton Friedman's model of shareholder capitalism. (original abstract)
XX
Nowe podejście w prowadzeniu działalności gospodarczej przejawia się w świadomym podejściu aktorów życia gospodarczego do społecznej odpowiedzialności. Przewagą konkurencyjną jest prowadzenie działalności gospodarczej opartej na budowaniu przejrzystych relacji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi działalnością. Okazuje się, że w praktyce kodeksy etyczne są elementem, który zachęca interesariuszy do współpracy, a także przyciąga wartościowych pracowników. Tworzenie kodeksów etycznych jest najprostszym, a zarazem trafnym sposobem na przekazywanie interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym informacji o obowiązujących w danej firmie normach, akceptowanych sposobach postępowania w kluczowych dla firmy dziedzinach. W artykule poddano analizie podejście przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw do kwestii tworzenia i upowszechniania w ich firmach kodeksów etycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
A new approach to the conduct of economic activity manifests in a conscious approach of actors of economic life to social liability. Conducting economic activity based on clear relations with all parts interested (concerned) in the activity is competitive advantage. As it happens, ethical codes are an element that in practice encourages stakeholders to cooperate as well as it attracts valuable employees. The creation of ethical codes is the simplest but at the same time a good way to provide internal and external stakeholders with information about norms which are obligatory in a given firm and accepted manners in key areas of a company. The article analysis the approach of businessmen from small and medium enterprises to the problem of creation and spreading ethical codes in their firms.(original abstract)
16
Content available remote Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu
80%
XX
Współczesne postrzeganie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględnia szereg działań podejmowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa, ale opiera się na niezmiennej zasadzie dobrowolności. Zatem sensem realizacji strategii CSR jest przede wszystkim poczucie moralnego obowiązku przyjmowania przez przedsiębiorstwa odpowiedzialności za prowadzone działania w ramach ich funkcjonowania. Idea ta rozumiana jest dlatego jako zobowiązanie moralne. Można więc uznać, że jeśli przedsiębiorstwa respektują zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, postępują etycznie. Ich gospodarowanie jest wówczas uczciwe i charakteryzuje się poszanowaniem interesów szeroko ujętego otoczenia. Uwzględnianie zaangażowania społecznego podkreśla poważanie dla interesariuszy zewnętrznych, a troska o środowisko naturalne atencję dla wszechobecnego problemu rzadkości.(abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary perceptions of the concept of Corporate Social Responsibility took into account a number of actions taken in practice by companies, but is based on an unchanging voluntary basis. Therefore meaning of CSR strategy is primarily a sense of moral obligation to take responsibility for the company's the activities undertaken within their operation. This idea is therefore understood as a moral obligation. It can therefore be concluded that if companies respect the principles of corporate social responsibility behave ethically. Their management is then fair respecting the interests of broadly understood environment. Inclusion of social engagement additionally emphasizes respect and deference to external stakeholders and care for the environment respect for the ubiquitous problem of rarity.(original abstract)
XX
Artykuł charakteryzuje problem etyki zawodowej. Wychodzi z założenia, że biznes oddziałuje na coraz szersze dziedziny ludzkiej działalności a potoczne intuicje moralne nie wystarczają. Także tradycyjna etyka okazuje się niedostateczna. Stąd wynika potrzeba sformułowania etyki biznesu.
18
Content available remote The threat of payment gridlocks in Poland and business ethics
80%
EN
The article discusses the issue of corporate payment habits and business ethics. The payment habits have an impact on payment gridlocks in the economy, which adversely affect the entities operating on the market. Payment gridlocks result not only from the debtors' liquidity problems, but also to a large extent from the corporate payment habits and ethics represented by entrepreneurs. This article describes the significance of the settlement of liabilities for business companies and related risks. It focuses in particular on what causes the overdue liabilities as well as their importance in the time of crisis. It analyses the results of a survey conducted among financial managers in large corporations in Poland with regard to corporate payment habits. (original abstract)
XX
W polskiej kulturze ukształtował się raczej negatywny wizerunek biznesu i biznesmena. Wielowiekowe przekonanie o moralnej wyższości ubóstwa z góry sytuują ludzi biznesu na pozycjach budzących podejrzenia. Na zachodzie wiele uwagi poświęca się zagadnieniu etyki w biznesie. Służy temu Europejska Sieć Etyki Biznesu (EBEN).
XX
Autorzy przedstawili programy etyczne, jako instrumenty zmiany kultury organizacyjnej. Przytoczone przez autorów wyniki badań uświadamiają ogromną potrzebę promowania etyki biznesu, jako instrumentu wzmacniania istniejącej, pozytywnej dla organizacji kultury, bądź jej zmieniania wtedy, gdy zachodzi taka konieczność. Z drugiej jednak strony, te same wyniki skłaniają autorów do wniosku, że kultura organizacyjna może być wyznaczona w jakimś stopniu przez program etyczny, ale jej samej nie może sformalizować. Uwzględnienie tych warunków daje szansę na postrzeganie etyki, jako dziedziny, która ma również zastosowanie w działalności gospodarczej.
EN
Changing of an organizational culture is a difficult and long-lasting process. Therefore, there is a necessity for searching such means or instruments of changes which would facilitate that process and make the transformations permanent. One of the possibilities is supporting the changes process through intentional created or modified ethical programme of enterprise. (original abstract)
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.