Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek globalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono trendy w tworzeniu sieci i klastrów logistycznych jako efekt globalizacji wymiany gospodarczej.
EN
In the article is presented conception of creating logistics clusters and networks as a result of market globalization.
PL
Rosnąca międzynarodowa integracja gospodarcza, powszechnie określana mianem globalizacji, daje wiele możliwości. Choć globalizacja przynosi olbrzymie korzyści i możliwości, oznacza ona także, iż Europa musi zmierzyć się z ostrą konkurencją zarówno ze strony gospodarek o niskich kosztach, takich jak gospodarka Chin czy Indii, jak i gospodarek opartych na innowacjach, jak gospodarka USA. W obliczu kryzysu gospodarczego Unia Europejska zwróciła się ku sobie, nie może jednak lekceważyć otoczenia międzynarodowego — wręcz przeciwnie, sama UE postrzega się jako jeden z biegunów wielobiegunowego świata. W artykule podjęto próbę przedstawienia zakresu debaty, jaka się toczy w Unii Europejskiej w aspekcie zjawiska globalizacji. Ukazano naj nowsze dokumenty, które podejmują temat miejsca, roli, działań i celów, jakie UE ma osiągnąć w aspekcie prawidłowego i korzystnego rozwoju, realizowanego w zglobalizowanym świecie. Unijna polityka handlowa i przemysłowa stała się ważnym instrumentem kierowania liberalizacją światowego handlu, ale jednocześnie musi aktywnie podejmować wyzwania, które przed nią stają. Od 2010 roku w działalności instytucji i organów Unii Europejskiej pojawiły się akty, w których poddano analizie problem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w aspekcie ogólnoświatowych procesów globalizacyjnych. Można stwierdzić, iż ta tendencja nabrała charakteru stałego i UE elastycznie reaguje na coraz to nowsze wyzwania, poddając je analizie w swoich dokumentach. Odpowiedź na pytanie czy UE ma gotową strategię globalną, obecnie jest jeszcze negatywna. Strategia taka jest ciągle w fazie rozwoju i budowy, ale z całą pewnością obejmuje podstawową kwestię: jak UE może pogodzić wymiar lokalny z globalnym: jak należy zmienić unijne polityki wewnętrzne, politykę sąsiedztwa czy politykę rozszerzenia by UE mogła współdziałać z innymi na poziomie globalnym.
EN
The paper describes problems related to the brand internationalisation and globalisation as one of the main marketing instruments used by a contemporary company. The brand is recognized not only as a product marking, but as a set of general associations and representations related to the product created and saved in the mind of customers. The process of creating the brand interpreted in such a way is referred to as market positioning. Building a strong international or global brand requires not only spending large sums of money but also choosing a positioning strategy that would take into account cultural, legal, economic and other differences, following the rule of “think globally, act locally”. By taking into account the above-mentioned determinants the researchers have assessed the suitability of particular brand positioning strategies in the global market and have pointed out their limitations and traps.
EN
Przedstawiono ideę koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródła przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. Podkreślono ważność zagadnienia jako pozytywnego narzędzia w rywalizacji z konkurentami na rynku (w kierunku działań ku dobru ogólnospołecznemu).
PL
Conception of Corporate Social Responsibility (CSR) is relatively not enough known, however, it swindles meanings, particularly when in day of technological progress and necessity of cooperation of different group of economic subject exists complicated global economic system. Interest grows theme permanently, because all people should be conscious, that taking care of behaviour of balance in economic sphere equal (economic growth), social (correction quality life) and is common duty ecological (environmental protection).
EN
The global market becomes more and more the reality where there are functioning enterprises. This concerns, first of all, large corporations striving to achieve economies of scale. However, the necessary flexibility and the need to adjust to the cultural or legal requirements bring in question the real existence of global brands. Even those of them, which seem to be global, are modified by enterprises, sometimes very much significantly, in particular markets. The global brand is offered as a combination of flexibility that allows for adjusting it to the local requirements and the standardised core that allows for achieving economies of scale.
RU
Глобальный рынок во все большей степени становится действительностью, в которой функционируют современные предприятия. Зто прежде всего касается стремящихся добиться зффектов масштаба крупних корпораций. Однако необходимая зластичность и потребность приспособлений к культурным или же правовим требованиям ставит под вопросом действительное существование глобальных марок. Даже те из них, которые сходят за глобальные, модифицируются предприятиями, иногда в значительной степени, на отдельных рынках. Глобальная марка предлагается как обьединение зластичости, которая позволяет приспосабливать ее к местным требованиям, и стандартизированного ядра, которое позволяет получать зффект масштаба.
13
75%
PL
CETOP (Europejski Komitet ds. Hydrauliki i Pneumatyki) oraz ISC Area Fluid Power zbierają, gromadzą, analizują i udostępniają swoim członkom aktualne dane o rynku. W pracy przedstawiono globalny i europejski rynek maszyn i urządzeń, a w szczególności rynek hydrauliki oraz jego głównych udziałowców: USA, Chiny, Japonię i kraje CETOP. Pokazano dynamikę przemian rynku globalnego i europejskiego, a także w kilku znaczących w tej dziedzinie krajach. Gwałtowność spadku sprzedaży wyrobów hydrauliki i pneumatyki odniesiono do spadku produkcji maszyn i urządzeń oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej gospodarek będących w stanie spowolnienia, recesji bądź kryzysu. Analiza stanu sektora hydrauliki i pneumatyki w kilkunastu najważniejszych krajach opiera się na porównaniach poziomu sprzedaży i zamówień oraz prognozach roku 2008 do roku 2007. Przedstawiono również najświeższe dane: styczeń-lipiec 2009 do roku 2008.
14
Content available remote Chiny liderem automatyzacji. Państwo Środka pobiło kolejny rekord
63%
PL
Chiny w błyskawicznym tempie stały się globalnym liderem automatyzacji. Nad Żółtą Rzeką kupuje się dziś najwięcej na świecie robotów industrialnych. Na tym jednak nie kończy się apetyt Państwa Środka. Jak podaje World Robotics Report w 2019 r. już 40 proc. wszystkich robotów przemysłowych na rynku zostanie sprzedanych tamtejszym firmom. Zdaniem ekspertów, automatyzacja i technologie przemysłu 4.0 pomogą fabrykom zmniejszyć wydatki o średnio 40 proc.
16
Content available Obligacje zielone – trendy i perspektywy rozwoju
63%
EN
The purpose of the article is to identify changes on the green bond market. Using a sample of 1,202 bonds registered in the Thomson Reuters Eikon database, a statistical analysis using correlation measures, a test of signifiance of differences and basic descriptive statistics was carried out. The study finds an increasing share of corporate issuers and an increase in the diversifiation of the purpose of issuance and the currencies in which the bonds are denominated. There is a small correlation between maturity and the offered coupon or YTM. Compared to similar non-green bonds, they are issued for a shorter time, allowing for more flexible management of the investor’s portfolio.
PL
Celem artykułu jest identyfiacja zmian, jakie zachodzą na rynku obligacji zielonych. Na próbie 1202 obligacji zarejestrowanych w bazie Thomson Reuters Eikon przeprowadzono analizę statystyczną wykorzystującą miary korelacji, test istotności różnic oraz podstawowe statystyki deskryptywne. Przeprowadzone badanie wskazuje na coraz większy udział emitentów korporacyjnych, wzrost zróżnicowania celu emisji oraz walut, w których denominowane są obligacje. Wykazano niewielką zależność pomiędzy czasem zapadalności a oferowanym kuponem czy YTM. W porównaniu do podobnych niezielonych obligacji są one emitowane na krótszy czas, co pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie portfelem inwestora.
EN
Various debt instruments are the main sources of infrastructure project funding. In deals of a  quite big value technique of project finance has been often used. Projects realized according to project finance rules have played more and more significant role with consequence of creation a  term of project finance market. Recent situation on global financial markets, as well as economic instability in eurozone countries, has influenced on setting back development trend of project finance investments and presented a  receptivity of debt financing to economic and political risks.The aim of a  paper is to assess global and European markets of project finance involvement into infrastructure investments.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
PL
Stan infrastruktury podziemnej miast na świecie budzi niepokój ze względu na jego gwałtowne pogarszanie się, co stwarza potencjalne zagrożenia. Dekapitalizacja sieci wodociągowej niesie ryzyko zanieczyszczenia wody pitnej, a uszkodzone sieci kanalizacyjne stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Niestety, na świecie występuje ogólny niedobór środków finansowych na odnowę i naprawę infrastruktury miejskiej. W rezultacie właściciele infrastruktury podziemnej, starając się zmniejszać wydatki, stoją przed trudnym zadaniem poszukiwania strategii i technologii, które mogą przynieść oszczędności.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.